Hotărârea nr. 36/2021

Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

 

ANEXANr. 1

la Hotărârea Nr. 36/25.02.2021

a Consiliului Local al municipiuluiBuzău

 

 

Profilul consiliului de administrație

 SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU

 

 

               I.         Introducere

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, având în vedere dispozițiile art. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, este elaborat prezentul proiect al profilului consiliului de administrație al Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau.

În conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, profilul consiliului de administrație reprezinta o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea membrilor consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membri consiliului. Totoda, pentru constituirea profilului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul;

b) să cunoasresponsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

c) să   aibă capacitatea de asumareare sponsabilităților față de acționar și să dea dovadă de integritate și independență;

d) să aicunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitate a consiliului ca întreg.

 

II. Societatea are următoarele obiective strategice:

-   eficiență economică;

-   modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;

-   promovarea competenței profesionale.

 

III.  Componența consiliului de administrație

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor  rezervate  de  lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi,  în  ceea  ce  privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membri consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește  experienta profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicilesocietății.

Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate, din membri cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este absolut necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea  de experiențe profesionale este cea care poate da substanța discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca toți  membrii  Consiliului  să aibă o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernanță corporativă.

1.   Consiliul este responsabil pentru:

a)        Dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului,  viziunii  și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;

b)        Participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea  faptului  strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera  toată valoarea potențială;

c)     Monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță adecvate pentru societate: cum sunt monitorizate, performanța, managementul riscului, conformitatea; cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă;

d)   Aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

2.         Consiliul de adminsitrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

-   stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;

-   stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;

-   numirea și revocarea directorilor, conform legislației în vigoare și stabilirea remunerației acestora;

-   supravegherea activității directorilor;

-   stabilește ordinea de zi pentru adunarea generală;

-   aprobă Codul de etică al societății;

-   stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

-   stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de conducere al societății;

-   avizează organigrama societății;

-   aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

-   prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi;

-   avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli și lista de investiții pe care le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

-   analizează şi aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi aprobă măsurile pentru desfaşurarea activităţii în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

-   propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;

-   avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

-   rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

-   avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

-   supraveghează activitatea directorului prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;

-   propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii;

-   decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;

-   aprobă preţurile/tarifele pentru serviciile prestate ;

-   decide asupra oricăror altor probleme ale societăţii, potrivit legii, date în competenţa sa;

-   avizează, la propunerea directorului general al societăţii, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI) precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF);

-   elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat.

-   încheie contractul de mandat cu directorii societăţii prin intermediul preşedintelui consiliului de administratie, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă aprobati.

-   aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii, precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri proprietatea societăţii, în condiţiile legii, cu exceptia bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău.

-   propune sau aprobă, în limitele competenţelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare şi investiţii.

-   rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău şi hotărăşte în orice alte domenii de activitate ale societăţii, date în competenţa sa, potrivit legislaţiei în vigoare.

-   adoptă Regulamentul Consiliului de administraţie al societăţii.

 

IV. Reguli generale pentru componența Consiliului de administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

-         Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice, audit sau financiare și o vechime în activitate  de cel puțin 5ani;

-         Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științelor juridice și experiență în domeniu minimum 5 ani;

-         Consiliului de administrație este format din administratori executivi sau neexecutivi;

-         O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere”;

              -Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare.

 

PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI  DE ADMINISTRAȚIE

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău sunt următoarele:

a)   Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; constituie un avantaj diploma de studii master/postuniversitare;

b)   cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

c)    capacitate deplină de exercițiu;

d)   să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal;

e)   să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;

f)     minimum 5 ani experiență profesională;

g)   experiența anterioară în domeniul de activitate al societății, sau societăți publice,  constituie un avantaj;

h)    să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;

i)      nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatrea;

j)      să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică şi să nu fi colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989 (declaraţie pe propria răspundere);

 

Pentru a se califica pentru poziția de administrator, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

 

a. Competențe specifice sectorului de activitate

    - cunoștinte despre domeniul de activitate al societății;

              - cunoștinte despre reglementările specific administrării piețelor;

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experienta în:

-    cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;

-    cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de către acționarul unic.

c. Guvernanța corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

- rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație si a directorului;

- gândire strategică și previziuni;

- monitorizarea performantei;

- luarea deciziilor;

- cunoașterea   din  interior  a  bunelor   practici de guvernanță întreprinderii publice.

d. Social și personal

Se au în vedere următoarele:

-    să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;  

-    să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;

-    să  gestioneze cu  eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;

-    să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent  de poziție, putere, influență sau statut;

-    să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

 

 

 

ANEXANr. 1

la Hotărârea Nr. 36/25.02.2021

a Consiliului Local al municipiuluiBuzău

 

 

Profilul consiliului de administrație

 SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU

 

 

               I.         Introducere

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, având în vedere dispozițiile art. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, este elaborat prezentul proiect al profilului consiliului de administrație al Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau.

În conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, profilul consiliului de administrație reprezinta o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea membrilor consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membri consiliului. Totoda, pentru constituirea profilului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul;

b) să cunoasresponsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

c) să   aibă capacitatea de asumareare sponsabilităților față de acționar și să dea dovadă de integritate și independență;

d) să aicunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitate a consiliului ca întreg.

 

II. Societatea are următoarele obiective strategice:

-   eficiență economică;

-   modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;

-   promovarea competenței profesionale.

 

III.  Componența consiliului de administrație

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor  rezervate  de  lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi,  în  ceea  ce  privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membri consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește  experienta profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicilesocietății.

Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate, din membri cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este absolut necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea  de experiențe profesionale este cea care poate da substanța discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca toți  membrii  Consiliului  să aibă o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernanță corporativă.

1.   Consiliul este responsabil pentru:

a)        Dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului,  viziunii  și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;

b)        Participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea  faptului  strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera  toată valoarea potențială;

c)     Monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță adecvate pentru societate: cum sunt monitorizate, performanța, managementul riscului, conformitatea; cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă;

d)   Aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

2.         Consiliul de adminsitrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

-   stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;

-   stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;

-   numirea și revocarea directorilor, conform legislației în vigoare și stabilirea remunerației acestora;

-   supravegherea activității directorilor;

-   stabilește ordinea de zi pentru adunarea generală;

-   aprobă Codul de etică al societății;

-   stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

-   stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de conducere al societății;

-   avizează organigrama societății;

-   aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

-   prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi;

-   avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli și lista de investiții pe care le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

-   analizează şi aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi aprobă măsurile pentru desfaşurarea activităţii în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

-   propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;

-   avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

-   rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

-   avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

-   supraveghează activitatea directorului prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;

-   propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii;

-   decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;

-   aprobă preţurile/tarifele pentru serviciile prestate ;

-   decide asupra oricăror altor probleme ale societăţii, potrivit legii, date în competenţa sa;

-   avizează, la propunerea directorului general al societăţii, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI) precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF);

-   elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat.

-   încheie contractul de mandat cu directorii societăţii prin intermediul preşedintelui consiliului de administratie, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă aprobati.

-   aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii, precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri proprietatea societăţii, în condiţiile legii, cu exceptia bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău.

-   propune sau aprobă, în limitele competenţelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare şi investiţii.

-   rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău şi hotărăşte în orice alte domenii de activitate ale societăţii, date în competenţa sa, potrivit legislaţiei în vigoare.

-   adoptă Regulamentul Consiliului de administraţie al societăţii.

 

IV. Reguli generale pentru componența Consiliului de administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

-         Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice, audit sau financiare și o vechime în activitate  de cel puțin 5ani;

-         Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științelor juridice și experiență în domeniu minimum 5 ani;

-         Consiliului de administrație este format din administratori executivi sau neexecutivi;

-         O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere”;

              -Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare.

 

PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI  DE ADMINISTRAȚIE

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău sunt următoarele:

a)   Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; constituie un avantaj diploma de studii master/postuniversitare;

b)   cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

c)    capacitate deplină de exercițiu;

d)   să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal;

e)   să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;

f)     minimum 5 ani experiență profesională;

g)   experiența anterioară în domeniul de activitate al societății, sau societăți publice,  constituie un avantaj;

h)    să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;

i)      nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatrea;

j)      să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică şi să nu fi colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989 (declaraţie pe propria răspundere);

 

Pentru a se califica pentru poziția de administrator, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

 

a. Competențe specifice sectorului de activitate

    - cunoștinte despre domeniul de activitate al societății;

              - cunoștinte despre reglementările specific administrării piețelor;

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experienta în:

-    cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;

-    cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de către acționarul unic.

c. Guvernanța corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

- rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație si a directorului;

- gândire strategică și previziuni;

- monitorizarea performantei;

- luarea deciziilor;

- cunoașterea   din  interior  a  bunelor   practici de guvernanță întreprinderii publice.

d. Social și personal

Se au în vedere următoarele:

-    să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;  

-    să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;

-    să  gestioneze cu  eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;

-    să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent  de poziție, putere, influență sau statut;

-    să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

 

 

ANEXA Nr. 2

la Hotărârea Nr. 36/25.02.2021

a Consiliului Local al municipiuluiBuzău

 

 

 

PLAN DE SELECTIE

a MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

 

 

Preambul,

 

Tinand cont de necesitatea elaborarii procedurii de selectie pentru a propune candidati pentru postul de administratori ai SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA  in concordanta cu prevederile OUG 109/2011 prvind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016 si HG 722/2016 de aprobarea Normelor Metodologice de aplicare,

Tinand cont ca procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparenta si profesionalizarea conducerii executive a intreprinderilor publice potrivit standardelor de guvernanta corporativa asa cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa,

Se emite Planul de selecție, care reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție  de la data inițierii procesului de selecție până la data numirii persoanelor  desemnate pentru pozițiile de administrator neasociați în cadrul societății SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA Buzău. Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției a 5 (cinci) administratori ai SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA  BUZĂU, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare.

În conformitate cu HG 722/2016, Componenta Initiala a Planului de Selectie este un document de lucru care se intocmeste la inceputul perioadei de selecție și cuprinde informații generale asupra aspectelor cheie ale procesului de selecție.

Introducerea elementelor în planul de selecție poate fi facută permanent prin revizii succesive de catre entitățile nominalizate în acest sens.

 

 

Principii,

 

Întocmirea Planului de selecție se realizează pentru a putea fi determinate aspectele cheie ale procedurii de selecție în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare și astfel incât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate nediscriminare, transparența, tratament egal si asumarea răspunderii.

 

PROCEDURA DE SELECȚIE - ETAPA DE PLANIFICARE. INIȚIEREA ȘI ORGANIZAREAPROCEDURII

 

       Declanșarea procedurii de selectie.

S-a decis declanșarea procedurii de recrutare și selecție în vederea numirii administratorilor și se va desfasura in conformitate cu OUG nr 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată și aprobată prin Legea nr 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 și normele de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 prevazute în HG nr. 722/2016.

 

Procedura de selecţie prealabilă cuprinde două etape:

 

 - Etapa I: Selecţia dosarelor de înscriere;

 - Etapa II: Interviul candidaţilor selectaţi, pentru candidaţi declaraţi “admis” după etapa I, se va face pe baza următoarei bibliografii:

-      OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-      Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 – privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

-      Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru interviu se stabileste punctajul potrivit fișei interviului de selecție, rezultatul obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la aceasta probă, respectiv media dintre punctajul obținut la interviu și punctajul obținut în urma evaluări Scrisorii de intenție a candidatului.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal al transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii Piețe, Târguri și Oboare SA  Buzău.

 

Desfășurarea procesului de selecție:

1. Plicurile conţinând candidaturile se desigilează numai în prezenţa Comisiei de selecție, numită prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău.

Comisia de selecție are ca atribuții:

-      primeşte, verifică, selectează dosarele de candidatură;

-      procedeaza la selectia dosarelor;

-      evidentiaza dosarele admise;

-      stabileşte criteriile de evaluare ale candidaţilor pe baza interviului;

-      stabileşte şi publică pe site-ul societăţii/autorității tutelare, data, locul şi ora desfăşurării interviului candidaţilor selectaţi;

-      realizeaza interviul candidatilor selectati, pe baza bibliografiei stabilite;

-      întocmeste fișa interviului de selecție;

-      în 24 ore de la data finalizarii înscrierilor, comisia de selecție verifica/studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mențiunii “Admis” sau “Respins”. Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 3 zile de la data limită de depunere a acestora pe site-ul societății/autorității tutelare.

 

2.Candidații declarați admiși la etapa I de selecție a dosarelor, vor alcătui lista scurtă și trebuie să depună în termen de 15 zile Scrisoarea de intenție întocmita pe baza Scrisorii de așteptări publicată pe site-ul autorității tutelare. Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi anunțate atât telefonic cât și pe e-mailul comunicat de către candidat.

 

3.Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe bază de interviu, Organizat de către Comisia de selecție în baza planului de interviu, care va avea în vedere următoarele:

-          dosarul de candidatură;

-          matricea profilului de candidat;

-          scrisoarea de intenție a candidatului.

 

4. Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările si completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

5. După afişarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie, în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestațiile se solutionează în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunerea acestora. Contestaţiile se depun la a­utoritatea tutelară, din localitatea Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, judeţul Buzău.  

 

6. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face pe pagina de internet a autorității tutelare, imediat după soluţionarea acestora, în maxim 24 ore de la depunere.

 

7. Comisia de selecție constituită prin H.C.L. nr. 247/31.10.2018, modificată prin art. 5 la HCL nr. 286/22.12.2020, va elabora calendarul desfășurării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai societății.