Hotărârea nr. 32/2021

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00, și respectiv 26.02.2021, ora 14.00

      ROMÂNIA

       JUDEȚUL BUZĂU

       MUNICIPIUL BUZĂU

     CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00, şi respectiv 26.02.2021, ora 14.00

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă"  S.A. Buzău, nr. 869/21.01.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 8.680 din 25.01.2021;

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 34/CLM/05.02.2021;

- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 14.195/05.02.2021;

- avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;

          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

ART. 1 – Se aprobă ca domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00, cu reconvocare în data de 26.02.2021, ora 14.00.

          ART. 2 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 869/21.01.2021, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 8.680/25.01.2021, după cum urmează:

 

 

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”.

 

ART. 3 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

          ART. 4 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                        Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 februarie 2021

Nr. 32

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

Domnul consilier local Valentin – Marian Dragu nu votează.

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

                                 Nr. 34/CLM/05.02.2021

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00,

şi respectiv 26.02.2021, ora 14.00

 

          În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

          Având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 869/21.01.2021 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, în baza art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 12.3 și art. 13 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău a unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00, respectiv reconvocare în data de 26.02.2021, ora 14.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”.

 

          În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

PRIMAR,

Constantin TOMA

 

 

ROMÂNIA

  JUDEŢUL BUZĂU

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Direcția Economică

Nr. 14.195/05.02.2021

 

 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00,

 şi respectiv 26.02.2021, ora 14.00

 

          Având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 869/21.01.2021 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău și în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

          De asemenea, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.3, lit. e) „Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: …e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare…” și g) “oricare altă modificare a actului constitutiv…”

          Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede emiterea mandatului pentru adoptarea unei horărâri pentru radierea unor puncte de lucru ale societății, solicitarea emisă în baza unor reorganizări de activități, prin mutare în alte locații, fără afectarea furnizării/prestării serviciilor în aria de operare, mandat condiționat de existența avizului conform favorabil al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” până la data Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru următoarele puncte de lucru:

·        Punct de lucru  - Contorizare – Unirii PT25;

·        Punct de lucru -  Castelul de Apa – Str. Focsani nr. 17, Rm. Sarat, jud. Buzau;

·        Punct de lucru – Serviciul Comercial – Str. Unirii, bl. 8B,    apt.2, parter, Buzau, jud. Buzau;

·        Punct de lucru Murgesti, comuna Murgesti, sat Murgesti – incinta Primariei, jud. Buzau.

          Punctul 2 de pe ordinea de zi vizează aprobarea modificarii art. 3.4) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, modificare impusă ca urmare a radierii punctelor de lucru menționate mai sus. Mandatul este condiționat de existența avizului conform favorabil al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” până la data Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru următoarele puncte de lucru:

·        Art. 3.4) se modifică în sensul eliminării pct. 10;

·        Art. 3.4) se modifică în sensul eliminării pct. 21;

·        Art. 3.4) se modifică în sensul eliminării pct. 64;

·        Art. 3.4) se modifică în sensul eliminării pct. 79.

          Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea împuternicirii domnului Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/ Secretar tehnic C.A. să efectueze demersurile pentru înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

          Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 25.02.2021, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 26.02.2021, ora 14:00 și a vota astfel:        

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

 

          În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

Director Executiv,

Cristian Ștefan Ceaușel