Hotărârea nr. 30/2021

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.03.2021, ora 12:00, respectiv 11.03.2021, ora 12:00

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

 

 

HOTĂRÂRE

   privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 09.03.2021, ora 12:00, respectiv 11.03.2021, ora 12:00

 

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință ordinară;

        Având în vedere:

- convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale ”RER SUD” S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 19.315/17.02.2021;

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregis­trat sub nr. 43/CLM/18.02.2021;

- raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat la nr. 20.031/18.02.2021;

- avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- HCL nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale " Rer Ecologic Service " S.A. Buzău;

         - prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale "RER SUD" S.A.;

- faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. 

         În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d), şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

  

Art.I. - Domnul David Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ”RER SUD” S.A., este împuternicit să voteze favorabil punctele de pe ordinea de zi, menționată în convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 19.315/17.02.2021, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale ’’RER SUD’’ S.A. Buzău, convocată pentru data de 09.03.2021, ora 12.00.

 

         Art.II. – În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”RER SUD” S.A. Buzău se reconvoacă pentru data de 11.03.2021, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, dispozițiile art. I rămânând valabile.

         Art.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială ”RER SUD” S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINŢEI,

       consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ:

                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                               Eduard Pistol

                 

 

 

                  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 februarie 2021

Nr. 30

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi pentru, 5 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

ROMÂNIA
 JUDEȚUL BUZĂU
 MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 43/CLM/18.02.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

   la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 09.03.2021, ora 12:00, respectiv 11.03.2021, ora 12:00

 

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 19.315/17.02.2021, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acţionar, aprobarea  imputernicirii, in vederea derularii relatiilor cu Banca, a unor persoane angajate ale RER SUD S.A., respectiv a dlui. Mocanu Liviu Mihai, Director General si a dnei. Garea Georgiana, Membru al Consiliului de Administratie, pentru ca, in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze contractul de credit si contractele de garantii, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat, sa subdelege dreptul de reprezentare al societatii unor terte persoane.

Acestia vor actiona impreuna.

De asemenea, se propun ca persoane cu drept de semnatura in banca pentru operatiuni bancare, în numele şi pe seama societăţii, sa semneze acte contractuale, precum si orice alte documente necesare, dl. Mocanu Liviu Mihai, Director General, prima semnatura si Constantin Tania Luminita, Contabil Sef in cadrul biroului financiar,  inlocuitor prima semnatura, respectiv Georgiana Garea, Membru al Consiliului de Administratie,a doua semnatura si Radu Andreea Catalina, Economist in cadrul biroului financiar, inlocuitor a doua semnatura.

 

 

 

Totodată se propune să fie împuternicită dna. Ionescu Raluca Mihaela, Consilier Juridic al S.C. RER SUD S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii prezentei Hotarari la Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

S.C. "RER SUD" S.A. a avut aceleasi 3 persoane imputenicite, insa cea de-a patra se pensioneaza, motiv pentru care s-a impus inlocuirea acesteia cu dna. Radu Andreea Catalina.

         Conform prevederilor art. 129 alin. 1 şi alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ,,Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”.

         De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990  privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,,acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

         Astfel, faţă de cele de mai sus, propun aprobarea ordinei de zi imputernicirii persoanelor propuse in vederea derularii relatiilor cu banca.

         În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

 

 

PRIMAR

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

  JUDEŢUL BUZĂU

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Nr. 20.031/18.02.2021

 

 

 

          RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 09.03.2021, ora 12:00, respectiv 11.03.2021, ora 12:00

 

Prin convocatoul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 19.315/17.02.2021, Consiliul de Administraţie al S.C. "RER SUD" S.A. a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acţionar, aprobarea imputernicirii unor persoane angajate in cadrul societatii in vederea derularii relatiilor cu banca.

Societatea RER SUD” S.A. a optat pentru mentinerea a 3 dintre cei 4 care erau imputerniciti anterior, cea de-a patra fiind inlocuita intrucat s-a pensionat.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local şi exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”.

           Totodata, conform art.125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990  privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,,acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

          În conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b1 din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “adunarea generală este obligată în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.

 Astfel, faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea persoanelor propuse in vederea derularii relatiilor cu banca.

         Propunem ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 09.03.2021 ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 11.03.2021, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege şi să voteze favorabil ordinea de zi.

 

 

         În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 

             

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ

Dima Viorel