Hotărârea nr. 29/2021

Hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

 MUNICIPIUL BUZĂU

                                            - CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 41/CLM/15.02.2021;

- raportul de specialitate nr. 18.200/15.02.2021 al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională;

- avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), precum  şi prevederile art. 11, alin. (4), lit. e) şi alin. (6), art. 12, alin. (5) din Anexa nr.  6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

H O T Ă  R Ă Ş T E:

        

Art.1.- În vederea constituirii prin dispoziţia primarului a comisiei de evaluare  a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău, consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum urmează:

-      dl. Florin Sangiu;

-      dna Oana Matache.

 

 

 

 

 

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL  AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 februarie 2021

Nr. 29

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.


ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 41/CLM/15.02.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău

 

Având în vedere prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi prevederile art. 11, alin. (4), lit. e) şi alin. (6), art. 12, alin. (5) din Anexa nr.  6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare  a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a obligaţiei legale instituită în sarcina Consiliului Local de a propune  doi consilieri locali  pentru  a face parte din comisia de evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general unităţii administrativ-teritoriale, anual se realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, care se face de către membri comisiei de evaluare, denumiţi evaluatori.

 Comisia de evaluare formată din primar şi cei doi consilieri locali nominalizaţi de către consiliul local se va constitui prin dispoziţia primarului, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local.

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public.

         Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde următoarele elemente:

    a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale;

    b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

         Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale funcţionarilor publici se stabilesc indicatori de performanţă. Stabilirea obiectivelor individuale şi a indicatorilor de performanţă trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuţiile şi obiectivele instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.

         Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

    Calificativele obţinute în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt avute în vedere la:

    a) promovarea într-o funcţie publică superioară;

    b) acordarea de prime, în condiţiile legii;

    c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale, pentru funcţionarii publici care au obţinut calificativul „satisfăcător“;

    d) eliberarea din funcţia publică.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în mod obligatoriu la modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.

         În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici.

         Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi se desfăşoară cu respectarea metodologiei de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din <LLNK 12019     0272 331   0 28>anexa nr. 6 la Codul administrativ.

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre iniţiat îl consituie:

-      prevederile art. 1 din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia: (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. (2) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător".  (3) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici.

-      prevederile art. 242 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care precizează: Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestor.

Pentru evaluare se vor avea în vedere  criteriile de performanţă prevăzute la art. 29, lit. b) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă, în conformitate cu prevederile art. 16 din aceeaşi metodologie. 

În baza considerentelor expuse mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pe care îl prezint spre dezbatere şi aprobare.

 

 

 

 P R I M A R,

 Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ROMÂNIA

     JUDEŢUL BUZĂU

      MUNICIPIUL BUZĂU

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

       - Serviciul Resurse Umane, Prognoză,

       Organizare, Cooperare Interinstituţională -

      Nr. 18.200/15.02.2021

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău

 

 

Analizând proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului   se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii publici, respectiv cu respectarea prevederilor art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi cu prevederile din Anexa nr.  6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul de hotărâre inițiat răspunde:

-  prevederilor art. 485 precum  şi  cu prevederile din Anexa nr.  6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Potrivit art. 485, alin. (5 ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, calitatea de evaluator este exercitată de către o comisie de evaluare formată din  primar, şi 2 consilieri locali desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local.

Din acest motiv se propune nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău, prin hotărâre. 

Comisia de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali se constituie prin dispoziţia primarului, pe baza propunerilor/nominalizărilor consiliului local.

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău, poate fi supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 Concluzii: Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Buzău îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate pentru a fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Buzău spre aprobare.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău și propun adoptarea lui în forma prezentată de inițiator.

 

Şef Serviciu,

Gianina-Cristina Dinu