Hotărârea nr. 21/2021

Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

                                                                                                 

 

      Buzău,Str.Alexandru Marghiloman nr.29,120031; Telefon/ Fax: 0238/727824; 0238/710329

 

Operator de date cu caracter personal 5081

 

ANEXĂ

La Hotărârea Nr. 21/27.01.2021

A Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU PENTRU ANUL 2021

    Având în vedere:


        1. Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.183/30.06.2017, al cărei obiectiv general este ”Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzău care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui într-un centru economic competitiv prin utilizarea eficientă a resurselor fizice și umane”, și unul dintre obiectivele specifice ”Asigurarea unor servicii de calitatea (educație, sănătate, sport, cultură, administrație publică)” urmărind următoarele direcții de acțiune în domeniul serviciilor sociale:

a)    Dezvoltarea acţiunilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi susţinerea reintegrarii acestuia în familie precum și asigurarea bunăstării copilului în propria sa familie;

b)    Prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea de servicii specifice;

c)    Prevenirea institutionalizării persoanelor vârstnice;

d)    Dezvoltarea de servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;

e)    Reducerea numărului de persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse;

f)     Reducerea numărului de persoane care trăiesc în stradă.

 

 


Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Buzău, cuprinde: 

 

CAP. I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr.

crt.

Furnizor servicii sociale

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente

Buget local - lei

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8810ID-II

Componenta în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman - acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice

50

100%

 

0

0

15000

0

2.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8730 CR-V-I

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman

40

100%

3000000

0

0

430000

0

3.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8899 CPDH-I

Cantina de Ajutor Social

120

100%

1200000

0

0

40000

0

4.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8790CR-PFA-II

Centrul de urgență de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte Fără Adăpost

25

100%

1400000

0

0

35000

0

 

5.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8891 CZ-C-II

Centrul de zi Phoenix

15

100%

300000

0

0

0

0

6

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8790CR-C-I

Centrul de Recuperare, Reabilitare și Educație Specială

24

 

100%

380.000

0

0

0

0

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

 

Nr. crt.

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesara

Capacitate cladire/spatiu necesar –mp-

Resurse umane necesare (personal de specialitate, de ingrijire si asistenta, personal gospodorie, intretinere-reparatii deservire)

Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate

Justificare

Nr. benef.

/zi

Nr. locuri (in paturi)

Buget local

Buget judetean

Buget de stat

Contributii persoane beneficiare

Alte surse

 

1.

Finalizarea proiectului - Centru de Recuperare, Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – centru de zi

 

 

8790 CR-II

Persoane adulte cu dizabilități

25

 

135

Șef centru

Psiholog

Kinetoterapeut

Asistent medical

Personal de întreținere

400.000

0

0

0

Donații

Parteneriate

Nu există pe raza municipiului Buzău un centru de zi în care persoanele adulte cu handicap să socializeze, să beneficieze de servicii sociale

2.

Inițiativa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău- realizarea instruirii periodice a asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități în condițiile legii

8899 SC-D-I

Persoane  cu dizabilităţi

100

 

 

 

50.000

 

 

 

 

Prevederilor legale

3

Consiliere și suport pentru categoriile defavorizate în contextul epidemiologic actual al infectării cu SARS-Cov 2

 

Persoane carantinate

Persoane aflate în izolare

Persoane vârstnice

Persoane cu dizabilități

350

 

 

Asistenți sociali DAS Buzău

 

 

 

 

 

Existența epidemiei cu SARS-Cov 2

  

 

        C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: - în anul 2021 nu se propune contractarea de servicii sociale.

 

        D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:

 

Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local în anul 2021 – nu se vor acorda subvenții asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență socială deoarece nu au întocmit documentația necesară conform prevederilor legale în anul 2020.

 

    CAP. II

 Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

1.Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și afișarea la sediul Direcției de Asistenţă Socială:

a)      Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.183/30.06.2017 – este publicată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău;

b)    Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local – se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și se afișează la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie;

c)  Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău pentru anul 2020;

d) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială și afișate la sediu. Se actualizează de câte ori apar modificări.

e) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi – Lista furnizorilor de servicii sociale publici și privați va fi afișată la sediul DAS și actualizată ori de câte ori este nevoie:

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;

(ii)                serviciile sociale care funcţionează în cadrul Direcției de Asistenţă Socială: se actualizează anual;

(iii)              situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul municipiului - se actualizează anual, prin întocmirea Raportului de activitate, care se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău;


            2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;

Informare privind legislația în domeniu

Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Buzău adaptate nevoilor fiecărei persoane.

 

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția de Asistenţă Socială Buzău sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale:

- Prin Complexul de Servicii pentru Persoane Varstnice Al Marghiloman Buzău - Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 1 octombrie (“Ziua Internațională a persoanelor vârstnice”), Sfintele Sărbători de Paști și de Crăciun; Excursii, participarea la diferite evenimente, alte întâlniri cu diverse ocazii: sărbători laice sau religioase cu grupuri de copii din grădinițe și elevi din școli și licee. Toate activitățile vor fi programate și organizate în funcție de situația epidemiologică din centru.

- Prin Centrul de zi ”Phoenix” – tabere, serbare de Crăciun, Ziua internațională a copilului. Toate activitățile vor fi programate și organizate în funcție de situația epidemiologică din centru.

 

   4. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.

Direcția de Asistență Socială va organiza întălniri cu furnizorii de servicii sociale (publici și privați) cu scopul colaborării în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale oferite.

 

   5. Activităţi de informare şi consiliere , cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a societății privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;

-  identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;

-  furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

-  desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate;

-  efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a persoanei aflate în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau situației materiale.

 

  

6. Mesaje de interes public transmise prin presă.

 – informare privind campania de distribuire a alimentelor și produselor de igienă prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD);

-          informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței;

-          informare privind distribuirea stimulentului educațional;

-          informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;

-          informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestice;

-          informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;

-          informare privind distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

-          informare privind distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;

-          orice modificare legislativă de interes public.

 

 

 

CAP. III

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1.        Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:

 

a)    cursuri de perfecţionare:

 

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate

20

100.000

 

b)    sesiuni de instruire pentru asistenţi personali:

Nr. de persoane 

Buget estimat 

100

50.000

                                                                                                                                   

             

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

                                                                                                 

 

      Buzău,Str.Alexandru Marghiloman nr.29,120031; Telefon/ Fax: 0238/727824; 0238/710329

 

Operator de date cu caracter personal 5081

 

ANEXĂ

La Hotărârea Nr. 21/27.01.2021

A Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU PENTRU ANUL 2021

    Având în vedere:


        1. Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.183/30.06.2017, al cărei obiectiv general este ”Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului Buzău care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor orașului și transformarea lui într-un centru economic competitiv prin utilizarea eficientă a resurselor fizice și umane”, și unul dintre obiectivele specifice ”Asigurarea unor servicii de calitatea (educație, sănătate, sport, cultură, administrație publică)” urmărind următoarele direcții de acțiune în domeniul serviciilor sociale:

a)    Dezvoltarea acţiunilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi susţinerea reintegrarii acestuia în familie precum și asigurarea bunăstării copilului în propria sa familie;

b)    Prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea de servicii specifice;

c)    Prevenirea institutionalizării persoanelor vârstnice;

d)    Dezvoltarea de servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;

e)    Reducerea numărului de persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse;

f)     Reducerea numărului de persoane care trăiesc în stradă.

 

 


Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Buzău, cuprinde: 

 

CAP. I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr.

crt.

Furnizor servicii sociale

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente

Buget local - lei

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8810ID-II

Componenta în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman - acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice

50

100%

 

0

0

15000

0

2.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8730 CR-V-I

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman

40

100%

3000000

0

0

430000

0

3.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8899 CPDH-I

Cantina de Ajutor Social

120

100%

1200000

0

0

40000

0

4.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8790CR-PFA-II

Centrul de urgență de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte Fără Adăpost

25

100%

1400000

0

0

35000

0

 

5.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8891 CZ-C-II

Centrul de zi Phoenix

15

100%

300000

0

0

0

0

6

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău

8790CR-C-I

Centrul de Recuperare, Reabilitare și Educație Specială

24

 

100%

380.000

0

0

0

0

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

 

Nr. crt.

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesara

Capacitate cladire/spatiu necesar –mp-

Resurse umane necesare (personal de specialitate, de ingrijire si asistenta, personal gospodorie, intretinere-reparatii deservire)

Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate

Justificare

Nr. benef.

/zi

Nr. locuri (in paturi)

Buget local

Buget judetean

Buget de stat

Contributii persoane beneficiare

Alte surse

 

1.

Finalizarea proiectului - Centru de Recuperare, Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – centru de zi

 

 

8790 CR-II

Persoane adulte cu dizabilități

25

 

135

Șef centru

Psiholog

Kinetoterapeut

Asistent medical

Personal de întreținere

400.000

0

0

0

Donații

Parteneriate

Nu există pe raza municipiului Buzău un centru de zi în care persoanele adulte cu handicap să socializeze, să beneficieze de servicii sociale

2.

Inițiativa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău- realizarea instruirii periodice a asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități în condițiile legii

8899 SC-D-I

Persoane  cu dizabilităţi

100

 

 

 

50.000

 

 

 

 

Prevederilor legale

3

Consiliere și suport pentru categoriile defavorizate în contextul epidemiologic actual al infectării cu SARS-Cov 2

 

Persoane carantinate

Persoane aflate în izolare

Persoane vârstnice

Persoane cu dizabilități

350

 

 

Asistenți sociali DAS Buzău

 

 

 

 

 

Existența epidemiei cu SARS-Cov 2

  

 

        C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: - în anul 2021 nu se propune contractarea de servicii sociale.

 

        D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:

 

Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local în anul 2021 – nu se vor acorda subvenții asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență socială deoarece nu au întocmit documentația necesară conform prevederilor legale în anul 2020.

 

    CAP. II

 Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

1.Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și afișarea la sediul Direcției de Asistenţă Socială:

a)      Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Buzău 2016 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.183/30.06.2017 – este publicată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău;

b)    Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local – se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și se afișează la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie;

c)  Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău pentru anul 2020;

d) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială și afișate la sediu. Se actualizează de câte ori apar modificări.

e) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi – Lista furnizorilor de servicii sociale publici și privați va fi afișată la sediul DAS și actualizată ori de câte ori este nevoie:

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;

(ii)                serviciile sociale care funcţionează în cadrul Direcției de Asistenţă Socială: se actualizează anual;

(iii)              situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul municipiului - se actualizează anual, prin întocmirea Raportului de activitate, care se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău;


            2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;

Informare privind legislația în domeniu

Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Buzău adaptate nevoilor fiecărei persoane.

 

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția de Asistenţă Socială Buzău sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale:

- Prin Complexul de Servicii pentru Persoane Varstnice Al Marghiloman Buzău - Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 1 octombrie (“Ziua Internațională a persoanelor vârstnice”), Sfintele Sărbători de Paști și de Crăciun; Excursii, participarea la diferite evenimente, alte întâlniri cu diverse ocazii: sărbători laice sau religioase cu grupuri de copii din grădinițe și elevi din școli și licee. Toate activitățile vor fi programate și organizate în funcție de situația epidemiologică din centru.

- Prin Centrul de zi ”Phoenix” – tabere, serbare de Crăciun, Ziua internațională a copilului. Toate activitățile vor fi programate și organizate în funcție de situația epidemiologică din centru.

 

   4. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.

Direcția de Asistență Socială va organiza întălniri cu furnizorii de servicii sociale (publici și privați) cu scopul colaborării în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale oferite.

 

   5. Activităţi de informare şi consiliere , cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a societății privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;

-  identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;

-  furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

-  desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate;

-  efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a persoanei aflate în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau situației materiale.

 

  

6. Mesaje de interes public transmise prin presă.

 – informare privind campania de distribuire a alimentelor și produselor de igienă prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD);

-          informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței;

-          informare privind distribuirea stimulentului educațional;

-          informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;

-          informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestice;

-          informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;

-          informare privind distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;

-          informare privind distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;

-          orice modificare legislativă de interes public.

 

 

 

CAP. III

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1.        Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:

 

a)    cursuri de perfecţionare:

 

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate

20

100.000

 

b)    sesiuni de instruire pentru asistenţi personali:

Nr. de persoane 

Buget estimat 

100

50.000