Hotărârea nr. 20/2021

Hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în Municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

 

 ROMANIA

JUDEȚUL BUZĂU

 MUNICIPIUL BUZĂU

 - CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

          - adresa nr. 150/19.01.2021 a S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, înregistrată la primăria municipiului Buzău la nr. 6868/19.01.2021;

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 28/CLM/20.01.2021; 

          - raportul comun al Serviciului Juridic și al Serviciului Serviciului Evidenţă  Patrimoniu şi Licitaţii nr. 7457/20.01.2021;

- avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;                                                                                               

- Hotărârea nr. 2/2021 a Consiliului de Administraţie al RAM TERMO VERDE S.R.L privind numirea Directorului General;

- Hotărârea nr. 3/2021 a Consiliului de Administraţie al RAM TERMO VERDE S.R.L privind numirea Directorului Economic;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind înfințarea RAM TERMO VERDE S.R.L.

-  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/02.09.2020 privind delegarea serviciul de furnizare - producere – distribuție energie termică în municipiul Buzău.

-  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 256/23.11.2020 privind deschiderea punctelor de lucru ale  RAM TERMO VERDE S.R.L.

În temeiul art. 92, alin. (1), (2), lit. b), art. 129, alin. (1), (2), lit. a), alin. (3), lit. c), d), e), alin. (7), lit. n) şi art. 139, alin. (1), (3), lit. a), h), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea actului constitutiv al RAM TERMO VERDE S.R.L ce a fost aprobat de HCLM Buzău nr.157/20.07.2020 anexa nr.3, prin modificarea a două alineate la art.19 respectiv alineatul 19.10 si alineatul 19.11:

 

- 19.10 Începând cu data de 20.01.2021 domnul Lețea Dorin-Ilian, cetățean român, domiciliat în mun. București, Sec.5, Str.Focșani, nr.1, Sc.1, Bl.M188, Et.3, Ap.20, legitimat cu CI serie RT număr 845697 eliberată la data de 10.01.2013 de către SPCEP Sector 5, este numit în funcția de „director general ” pe un mandat de 4 (patru) ani conform deciziei Consiliului de Administrație nr.2/19.01.2021.

 

- 19.11 Începând cu data de 20.01.2021 domnul Matei Giani-Gabriel, cetățean român, domiciliat în mun. Buzău, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr.78 , jud. Buzău, născut în Com. Aninoasa, Jud. Argeș, legitimat cu CI serie XZ număr 609034 eliberată la data de 26.07.2013 de către SPCLEP Buzău, este numit în funcția de „director economic” pe un mandat de 4 (patru) ani conform deciziei Consiliului de Administrație nr.3/19.01.2021.

 

Art.2.- Se aprobă modificarea actului constitutiv al RAM TERMO VERDE S.R.L ce a fost aprobat de HCLM Buzău nr.157/20.07.2020 anexa nr.3, prin adăugarea alineatului 3.4 la art.3 respectiv:

 

3.4 Societatea va avea următoarele puncte de lucru :

 

Nr.crt.

Denumire

Adresa

1

Depozit central  și Magazie centrala

Municipiul Buzău,str.Hangarului, nr.1

2

Centrala Termică nr.1

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.9C, jud.Buzău

3

Centrala Termică nr.2

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.40, jud.Buzău

4

Centrala Termică nr.3

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.19, jud.Buzău

5

Punct Termic nr.4  (fost C.T. 4)

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14,str.Aleea Constructorilor, bl.4, jud. Buzău

6

Centrala Termica nr. 5

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14,str.Simila SC FILTEX SA, nr.19, jud.Buzău

7

Centrala Termică nr. 7

Municipiul Buzău, str. Caraiman, bl.B6 , jud.Buzău

8

Punct Termic nr. 16 (fost C.T.16)

Municipiul Buzău,b-dul Unirii,Cartier MICRO 3,bl A1, jud.Buzău

9

Punct Termic nr. 25

Municipiul Buzau, b-dul Unirii,bl.8H, jud.Buzau

10

Punct Termic nr. 9

Municipiul Buzău,b-dul Unirii(centru) , bl.C1, jud.Buzău

11

Punct Termic C.F.R.

Municipiul Buzău, Cartier Micro 5 – Spitalul CFR

12

Punct Termic nr. 10

Municipiul Buzău,b-dul Unirii, bl.P4-P5, jud.Buzău

13

Punct Termic nr. 15

Municipiul Buzău, str.Mesteacănului,bl. 2B-2C, jud.Buzău

14

Punct Termic nr. 27

Municipiul Buzău,Cartier Dorobanți 2, bl.E17, jud.Buzău

15

Punct Termic nr. 28

Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 2, bl.I 10, jud.Buzău

16

Punct Termic nr. 30

Municipiul Buzău, b-dul N.Bălcescu, bl.10, jud.Buzău

17

Punct Termic nr. 32

Municipiul Buzău,b-dul Stadionului, bl.7A, jud.Buzău

18

Punct Termic nr. 33

Municipiul Buzău,B-dul Spiru Haret, bl.106, jud.Buzău

19

Punct Termic nr. 39

Municipiul Buzău,b-dul 1 Decembrie1918, bl.2D, jud.Buzău

20

Centrala Termica nr. 4 (fost P.T.4)

Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 1,str. Lacramioarelor, bl.27/1-7

21

Punct Termic nr. 8

(nefuncțional - magazie)

Municipiul Buzău,  CENTRU, bl.E,Ap.-subsol, jud.Buzău

22

Centrala Termică Integral

Municipiul Buzău, Str.Aleea Industriilor, sediu Integral S.A., jud. Buzău

23

Punctul Termic nr. 22 (nefuncțional - magazie)

Municipiul Buzău, Str. Stadionului, Bl.B4, jud. Buzău

24

Sediu Administrativ RAM TERMO VERDE S.R.L.

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bl.13 AB, Jud.Buzău

 

Art.3.- Se desemnează doamna Beatrice Dimciu să reprezinte și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local, actele necesare modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, potrivit art. 1.

Art.4.- Dispozitiile prezentei hotărâri se aplică cu data adoptării.

          Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii, precum și RAM TERMO VERDE S.R.L, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PREȘEDINTELE  SEDINȚEI,

consilier local Vasile Murguleț                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                                                Eduard Pistol

                                                  

 

 

 

Buzău, 27 ianuarie 2021   

Nr. 20

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 ian 2021, cu respectarea prevederilor  art. 139, alin. (1), (3), lit. a), h), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 5 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

         

 

ROMANIA

    JUDEȚUL  BUZĂU

   MUNICIPIUL BUZĂU

 - PRIMAR

 Nr. 28/CLM/20.01.2021

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

 

          RAM TERMO VERDE S.R.L, prin adresa înregistrată la Primăria Munucipiului Buzău, la nr. 6868/19.01.2021 a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea modificarea actului constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație al societății a finalizat procedura de selecție a directorilor și astfel prin decizia nr.2 și decizia nr.3 a numit pe funcție directorul general și directorul economic.

În sensul celor de mai sus RAM TERMO VERDE S.R.L a propus Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea actului constitutiv modificat astfel:

La articolul 19 se modifică alineatele 19.10 și 19.11:

- 19.10 Începând cu data de 20.01.2021 domnul Lețea Dorin-Ilian, cetățean român, domiciliat în mun. București, Sec.5, Str.Focșani, nr.1, Sc.1, Bl.M188, Et.3, Ap.20, legitimat cu CI serie RT număr 845697 eliberată la data de 10.01.2013 de către SPCEP Sector 5, este numit în funcția de „director general ” pe un mandat de 4 (patru) ani conform deciziei Consiliului de Administrație nr.2/19.01.2021.

- 19.11 Începând cu data de 20.01.2021 domnul Matei Giani-Gabriel, cetățean român, domiciliat în mun. Buzău, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr.78 , jud. Buzău, născut în Com. Aninoasa, Jud. Argeș, legitimat cu CI serie XZ număr 609034 eliberată la data de 26.07.2013 de către SPCLEP Buzău, este numit în funcția de „director economic” pe un mandat de 4 (patru) ani conform deciziei Consiliului de Administrație nr.3/19.01.2021.

          Modificarea actului constitutiv al RAM TERMO VERDE S.R.L ce a fost aprobat de HCLM Buzău nr.157/20.07.2020 anexa nr.3, prin adăugarea alineatului 3.4 la art.3 respectiv:

 

3.4 Societatea va avea următoarele puncte de lucru :

 

Nr.crt.

Denumire

Adresa

1

Depozit central  și Magazie centrala

Municipiul Buzău,str.Hangarului, nr.1

2

Centrala Termică nr.1

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.9C, jud.Buzău

3

Centrala Termică nr.2

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.40, jud.Buzău

4

Centrala Termică nr.3

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.19, jud.Buzău

5

Punct Termic nr.4  (fost C.T. 4)

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14,str.Aleea Constructorilor, bl.4, jud. Buzău

6

Centrala Termica nr. 5

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14,str.Simila SC FILTEX SA, nr.19, jud.Buzău

7

Centrala Termică nr. 7

Municipiul Buzău, str. Caraiman, bl.B6 , jud.Buzău

8

Punct Termic nr. 16 (fost C.T.16)

Municipiul Buzău,b-dul Unirii,Cartier MICRO 3,bl A1, jud.Buzău

9

Punct Termic nr. 25

Municipiul Buzau, b-dul Unirii,bl.8H, jud.Buzau

10

Punct Termic nr. 9

Municipiul Buzău,b-dul Unirii(centru) , bl.C1, jud.Buzău

11

Punct Termic C.F.R.

Municipiul Buzău, Cartier Micro 5 – Spitalul CFR

12

Punct Termic nr. 10

Municipiul Buzău,b-dul Unirii, bl.P4-P5, jud.Buzău

13

Punct Termic nr. 15

Municipiul Buzău, str.Mesteacănului,bl. 2B-2C, jud.Buzău

14

Punct Termic nr. 27

Municipiul Buzău,Cartier Dorobanți 2, bl.E17, jud.Buzău

15

Punct Termic nr. 28

Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 2, bl.I 10, jud.Buzău

16

Punct Termic nr. 30

Municipiul Buzău, b-dul N.Bălcescu, bl.10, jud.Buzău

17

Punct Termic nr. 32

Municipiul Buzău,b-dul Stadionului, bl.7A, jud.Buzău

18

Punct Termic nr. 33

Municipiul Buzău,B-dul Spiru Haret, bl.106, jud.Buzău

19

Punct Termic nr. 39

Municipiul Buzău,b-dul 1 Decembrie1918, bl.2D, jud.Buzău

20

Centrala Termica nr. 4 (fost P.T.4)

Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 1,str. Lacramioarelor, bl.27/1-7

21

Punct Termic nr. 8

(nefuncțional - magazie)

Municipiul Buzău,  CENTRU, bl.E,Ap.-subsol, jud.Buzău

22

Centrala Termică Integral

Municipiul Buzău, Str.Aleea Industriilor, sediu Integral S.A., jud. Buzău

23

Punctul Termic nr. 22 (nefuncțional - magazie)

Municipiul Buzău, Str. Stadionului, Bl.B4, jud. Buzău

24

Sediu Administrativ RAM TERMO VERDE S.R.L.

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bl.13 AB, Jud.Buzău

         

          Faţă de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

    PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii

Serviciul Juridic

Nr. 7457/20.01.2021

 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE  COMUN

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

 

 

          Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L a finalizat procedura de selecție a directorilor și astfel prin decizia nr.2 și decizia nr.3 a numit pe funcție directorul general și directorul economic.

În sensul celor de mai sus RAM TERMO VERDE S.R.L a propus Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea actului constitutiv modificat astfel:

La articolul 19 se modifică 2 alineate 19.10 și 19.11:

- 19.10 Începând cu data de 20.01.2021 domnul Lețea Dorin-Ilian, cetățean român, domiciliat în mun. București, Sec.5, Str.Focșani, nr.1, Sc.1, Bl.M188, Et.3, Ap.20, legitimat cu CI serie RT număr 845697 eliberată la data de 10.01.2013 de către SPCEP Sector 5, este numit în funcția de „director general ” pe un mandat de 4 (patru) ani conform deciziei Consiliului de Administrație nr.2/19.01.2021.

- 19.11 Începând cu data de 20.01.2021 domnul Matei Giani-Gabriel, cetățean român, domiciliat în mun. Buzău, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr.78 , jud. Buzău, născut în Com. Aninoasa, Jud. Argeș, legitimat cu CI serie XZ număr 609034 eliberată la data de 26.07.2013 de către SPCLEP Buzău, este numit în funcția de „director economic” pe un mandat de 4 (patru) ani conform deciziei Consiliului de Administrație nr.3/19.01.2021.

          Modificarea actului constitutiv al RAM TERMO VERDE S.R.L ce a fost aprobat de HCLM Buzău nr.157/20.07.2020 anexa nr.3, prin adăugarea alineatului 3.4 la art.3 respectiv:

 

3.4 Societatea va avea următoarele puncte de lucru :

 

Nr.crt.

Denumire

Adresa

1

Depozit central  și Magazie centrala

Municipiul Buzău,str.Hangarului, nr.1

2

Centrala Termică nr.1

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.9C, jud.Buzău

3

Centrala Termică nr.2

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.40, jud.Buzău

4

Centrala Termică nr.3

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.19, jud.Buzău

5

Punct Termic nr.4  (fost C.T. 4)

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14,str.Aleea Constructorilor, bl.4, jud. Buzău

6

Centrala Termica nr. 5

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14,str.Simila SC FILTEX SA, nr.19, jud.Buzău

7

Centrala Termică nr. 7

Municipiul Buzău, str. Caraiman, bl.B6 , jud.Buzău

8

Punct Termic nr. 16 (fost C.T.16)

Municipiul Buzău,b-dul Unirii,Cartier MICRO 3,bl A1, jud.Buzău

9

Punct Termic nr. 25

Municipiul Buzau, b-dul Unirii,bl.8H, jud.Buzau

10

Punct Termic nr. 9

Municipiul Buzău,b-dul Unirii(centru) , bl.C1, jud.Buzău

11

Punct Termic C.F.R.

Municipiul Buzău, Cartier Micro 5 – Spitalul CFR

12

Punct Termic nr. 10

Municipiul Buzău,b-dul Unirii, bl.P4-P5, jud.Buzău

13

Punct Termic nr. 15

Municipiul Buzău, str.Mesteacănului,bl. 2B-2C, jud.Buzău

14

Punct Termic nr. 27

Municipiul Buzău,Cartier Dorobanți 2, bl.E17, jud.Buzău

15

Punct Termic nr. 28

Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 2, bl.I 10, jud.Buzău

16

Punct Termic nr. 30

Municipiul Buzău, b-dul N.Bălcescu, bl.10, jud.Buzău

17

Punct Termic nr. 32

Municipiul Buzău,b-dul Stadionului, bl.7A, jud.Buzău

18

Punct Termic nr. 33

Municipiul Buzău,B-dul Spiru Haret, bl.106, jud.Buzău

19

Punct Termic nr. 39

Municipiul Buzău,b-dul 1 Decembrie1918, bl.2D, jud.Buzău

20

Centrala Termica nr. 4 (fost P.T.4)

Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 1,str. Lacramioarelor, bl.27/1-7

21

Punct Termic nr. 8

(nefuncțional - magazie)

Municipiul Buzău,  CENTRU, bl.E,Ap.-subsol, jud.Buzău

22

Centrala Termică Integral

Municipiul Buzău, Str.Aleea Industriilor, sediu Integral S.A., jud. Buzău

23

Punctul Termic nr. 22 (nefuncțional - magazie)

Municipiul Buzău, Str. Stadionului, Bl.B4, jud. Buzău

24

Sediu Administrativ RAM TERMO VERDE S.R.L.

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bl.13 AB, Jud.Buzău

           

          Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi supus adoptării Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 

                                Șef Serviciu,

                                 Rodica Cuza                                               Serviciul Juridic,

                                                                                                       Viorel Dima