Hotărârea nr. 2/2021

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

         H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea modificării

Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea       unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

         Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 1/CLM/05.01.2021;

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 914/05.01.2021;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii.

- hotărârea nr. 6375/14.12.2020 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Ministerul Finanțelor Publice.

 

În temeiul art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 1, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- – Se aprobă prelungirea perioadei de tragere a facilității de credit de la data de 11.03.2021 pana la data de 31.12.2022.

 

Art.2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2018 rămân nemodificate.

 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

       PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

       consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                            Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 27 ianuarie 2021

Nr. 2

 

 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din data de 27 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 5 abţineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 23 consilieri prezenţi la ședinţă.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR-

Nr. 1/CLM/05.01.2021

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării

Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea       unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

 

         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/28.03.2018, modificata si completata prin HCL nr. 143/13.06.2018, HCL nr. 229/23.08.2019, HCL nr. 250/09.09.2019, HCL nr. 344/12.12.2019, HCL nr. 151/20.07.2020 și HCL nr. 249/23.11.2020 administrația publică locală a Municipiului Buzau a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public local.

Aparatul de specialitate al primarului a identificat principalele obiective de investiţii necesare a fi executate pentru realizarea dezideratului principal – dezvoltarea durabilă a Municipiului Buzau. Astfel, în anul 2018 a fost contractat un imprumut de la CEC Bank, în valoare de maxim 49.590.331 lei, cu o maturitate de 10 ani.

         În prezent, din cauza unor motive independente de voinţa autorităţii contractante, obiectivele de investiţii nu au putut fi demarate în anul 2020 conform bugetului, rezultând o diminuare a tragerilor din finanțarea rambursabilă de 997.029 lei.

         A fost solicitat către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale,  Ministerul Finantelor Publice disponibilizarea sumei de 997.029 lei care nu poate fi utilizată în anul 2020 din plafonul stabilit si repartizarea acesteia în anul 2021. Conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  nr. 6375/14.12.2020 suma de 997.029 lei a fost aprobată în anul 2022.

         Perioada tragerii facilității de credit a fost stabilită conform contractului de credit de investiții până la data de 11.03.2021 și este necesară prelungirea acestei perioade de la 11.03.2021 până la data de 31.12.2022.

Se propune astfel aprobarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Direcţia Economică

Nr. 914/05.01.2021

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

 

         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/28.03.2018, modificata si completata prin HCL nr. 143/13.06.2018, HCL nr. 229/23.08.2019, HCL nr. 250/09.09.2019, HCL nr. 344/12.12.2019, HCL nr. 151/20.07.2020 și HCL nr. 249/23.11.2020 administrația publică locală a Municipiului Buzau a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public local.

Aparatul de specialitate al primarului a identificat principalele obiective de investiţii necesare a fi executate pentru realizarea dezideratului principal – dezvoltarea durabilă a Municipiului Buzau. Astfel, în anul 2018 a fost contractat un imprumut de la CEC Bank, în valoare de maxim 49.590.331 lei, cu o maturitate de 10 ani.

         În prezent, din cauza unor motive independente de voinţa autorităţii contractante, obiectivele de investiţii nu au putut fi demarate în anul 2020 conform bugetului, rezultând o diminuare a tragerilor din finanțarea rambursabilă de 997.029 lei.

         A fost solicitat către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale,  Ministerul Finantelor Publice disponibilizarea sumei de 997.029 lei care nu poate fi utilizată în anul 2020 din plafonul stabilit si repartizarea acesteia în anul 2021. Conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  nr. 6375/14.12.2020 suma de 997.029 lei a fost aprobată în anul 2022.

         Perioada tragerii facilității de credit a fost stabilită conform contractului de credit de investiții până la data de 11.03.2021 și este necesară prelungirea acestei perioade de la 11.03.2021 până la data de 31.12.2022.

Se propune astfel aprobarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

Director Executiv Adjunct

Daniela Gogea