Hotărârea nr. 19/2021

Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna Ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 6/CLM/12.01.2021;

- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 3476/12.01.2021;

- Avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- Decizia Consiliului de Administrație RAM TERMO VERDE SRL nr. 25/29.12.2020;

- prevederile art. 7 la HCL nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

- prevederile art. 8, alin. (2) ale Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată de Legea 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d), şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                 Art.1 Se aprobă efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2021, în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU, până la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2021, de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

 

                

                 Art.2 Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum şi RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 27 ianuarie 2021

Nr. 19

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 prezenţi la şedinţă.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 6/CLM/12.01.2021

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021

 

 

În conformitate cu:

-  Decizia Consiliului de Administrație RAM TERMO VERDE SRL nr. 25/29.12.2020

-  Prevederile art. 8, alin. (2) ale Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată de Legea 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare

RAM TERMO VERDE SRL Buzău a solicitat efectuarea cheltuielilor totale lunare începand cu luna ianuarie 2021 in limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020 de către RAM TERMO VERDE S.R.L, față de 1/12 prevăzută de Ordonanța 26/2013, până la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății, pe anul 2021 datorită specificității activității societății de producere si distribuție energie termică și a volumului mare a activității desfășurate în sezonul rece în raport cu media lunară.

Având în vedere cele expuse mai sus, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Direcția Economică

Nr. 3476/12.01.2021

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021

 

În conformitate cu:

- Decizia Consiliului de Administrație RAM TERMO VERDE SRL nr. 25/29.12.2020

-  Prevederile art. 8, alin. (2) ale Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată de Legea 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare

RAM TERMO VERDE SRL Buzău a solicitat efectuarea cheltuielilor totale lunare începand cu luna ianuarie 2021 in limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020 de către RAM TERMO VERDE S.R.L, față de 1/12 prevăzută de Ordonanța 26/2013, până la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății, pe anul 2021 datorită specificității activității societății de producere si distribuție energie termică și a volumului mare a activității desfășurate în sezonul rece în raport cu media lunară.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să avizați efectuarea cheltuielilor totale lunare, începând cu luna ianuarie 2021, în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor realizate în anul 2020 de către societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU, până la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2021.

 

Director executiv,

Cristian Ștefan Ceauşel