Hotărârea nr. 18/2021

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 2/CLM/07.01.2021;

- Raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii nr. 2.034/07.01.2021;

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- Avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 

În conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinului ANRE nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică;

-Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Buzău nr. 323/15.11.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate “Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat din cadrul municipiului Buzău”;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.109/18.05.2020 pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău în insolvenţă/reorganizare judiciară;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 180/07.08.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind „Stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău”.

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 205/02.09.2020 de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, cu excepţia dreptului de administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D, aprobat prin O.G nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/02.09.2020, privind aprobarea Modalităţii de atribuire a serviciului public, de alimentare cu energie termică precum şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău.

În temeiul art. 92, alin. (1), (2), lit. b), art. 129, alin. (1), (2), lit. a), c), d), alin. (3), lit. c), d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n) şi art. 139, alin. (1), (3), lit. g), h), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.- Se aprobă radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău a 46 Puncte de lucru ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, aflate pe raza U.A.T. Municipiul Buzău, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău a foștilor directori ai Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.

Art. 3. – Domnul Doru – Ionuț Bălănescu se împuternicește să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău, actele necesare ducerii la îndeplinire a operațiunilor aprobate la art. 1 și art. 2.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii, precum şi Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, precum și persoana nominalizată la art. 3, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 27 ianuarie 2021

Nr. 18

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), (3), lit. g), h), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 2 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 prezenţi la şedinţă.

 

 

ANEXA

la Hotărârea nr. 18/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău

 

Nr.crt.

Denumire

Adresa

 1.  

Punct Termic Nr.41

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bloc A6, 16F, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.40

Municipiul Buzău, Str. 1 Decembrie 1939, Bloc 6E, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.39

Municipiul Buzău, Str. 1 Decembrie 1939, Bloc 2D, Jud.Buzău

 1.  

Centrala Termică nr.1

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.9C, jud.Buzău

 1.  

Centrala Termică nr. 7

Municipiul Buzău, str. Caraiman, bl.B6 , jud.Buzău

 1.  

Centrala Termică nr.4

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14,str.Aleea Constructorilor, bl.4, jud. Buzău

 1.  

Centrala Termică nr.3

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.19, jud.Buzău

 1.  

Centrala Termică nr.2

Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.40, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.38

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bloc  26 A,25B, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.37

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bloc  19H, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.36

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bloc  17G, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.35

Municipiul Buzău, Str.Ostrovului, Agenția Protecția Mediului Buzău Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.7

Municipiul Buzău, Cart.Broșteni, Bloc N2,N8, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.34

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bloc 9F, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 33

Municipiul Buzău,B-dul Spiru Haret, bl.106, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 32

Municipiul Buzău,b-dul Stadionului, bl.7A, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.31

Str.Democrației, Bloc 12D, 12E, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 30

Municipiul Buzău, b-dul N.Bălcescu, bl.10, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr.29

Municipiul Buzău,Str.Stadionului, Bloc 1, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 28

Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 2, bl.I 10, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 27

Municipiul Buzău,Cartier Dorobanți 2, bl.E17, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 26

Municipiul Buzău, str.Horticolei,Școala Specială Nevăzători,  jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 25

Municipiul Buzau, b-dul Unirii,bl.8H, jud.Buzau

 1.  

Punct Termic Nr.24

Municipiul Buzau, Cartier Dorobanți Extindere, Bloc 32F,  32G, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic Nr.23

Municipiul Buzau, STR.simila SC FILVATEX SA. Jud.BUZĂU

 1.  

Punctul Termic nr. 22

Municipiul Buzău, Str. Stadionului, Bl.B4, jud. Buzău

 1.  

Punctul Termic nr. 21

Municipiul Buzău, Str.Bistrița, Blocu2,1 Hașdeu, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 20

Municipiul Buzău, str.Cuza Voda, bl.A2, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 19

Municipiul Buzău, Str.OBOR, Bloc 2C. 2D, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 18

Municipiul Buzău, Cart.Obor, Bloc 6, 6A, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 17

Municipiul Buzău, Cartier MICRO 3, bl.B13,B14, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 16

Municipiul Buzău,b-dul Unirii,Cartier MICRO 3,bl A1, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 15

Municipiul Buzău, str.Mesteacănului,bl. 2B-2C, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 14

Municipiul Buzău, Str.N.Bălcescu, Bloc Magnolia, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 13

Municipiul Buzău,Str.Unirii, Bloc 120A, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 12

Municipiul Buzău, str.Independentei, bl.29C, 29B, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 11

Municipiul Buzău, Str.Unirii, Bloc 128,132. Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 10

Municipiul Buzău,b-dul Unirii, bl.P4-P5, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 9

Municipiul Buzău,b-dul Unirii(centru) , bl.C1, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 8

Municipiul Buzău,  CENTRU, bl.E,Ap.-subsol, jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr.6

Municipiul Buzău, Cartier Broșteni, Bloc J1-J6, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr.5

Municipiul Buzău, Cartier . Dorobanți, Bloc 9A-9D, Jud.Buzău

 1.  

Punctul Termic nr. 4

Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 1,str. Lacramioarelor, bl.27/1-7

 1.  

Punct Termic nr. 3

Municipiul Buzău, Cartier Micro 5,Bl.1, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 2

Municipiul Buzău, Cartier Micro 5,Bl.15, Jud.Buzău

 1.  

Punct Termic nr. 1

Municipiul Buzău, Cartier Micro 5, Bloc 29-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 2/CLM/07.01.2021

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind aprobarea radierii de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău a Punctelor de Lucru ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, precum și a foștilor directori ai unității.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat ca urmare a solicitării Casei de Insolvență Valahia IPURL și Trust Insolvency SPRL, administrator judiciar al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, solicitare care a fost întemeiată pe dispozițiile art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare.

Mai mult, adoptarea acestei hotărâri este oportună și ca urmare a necesității transferului autorizației de mediu a Punctelor de lucru ale societății către RAM TERMO VERDE S.R.L, pentru ca aceasta să-și poată desfășura activitatea în condiții legale, dar și pentru a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică de pe raza U.A.T. a municipiului Buzău, așa cum a fost atribuit prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Buzău nr. 106545/24.09.2020, aprobat prin HCLM Buzău nr. 206/02.09.2020.

Totodată, având în vedere că pentru îndeplinirea operațiunilor de radiere menționate se impune semnarea din partea Consiliului Local a unor acte la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, propun, în acest scop, împuternicirea domnului Matei Valentin.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii

Nr. 2.034/07.01.2020

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă

Municipală ”RAM” Buzău

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind aprobarea radierii Punctelor de Lucru ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău,  așa cum sunt descrise/nominalizate  în Anexa la proiectul de hotărâre.

În acest sens emiterea unei hotărâri se justifică ca urmare a necesității transferului autorizației de mediu a Punctelor de lucru ale societății către RAM TERMO VERDE S.R.L pentru ca aceasta să-și poată desfășura activitatea în condiții legale și pentru a putea asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică de pe raza U.A.T. a mun. Buzău, așa cum a fost atribuit prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Buzău nr.106545/24.09.2020, aprobat prin HCLM Buzău nr. 206/02.09.2020.

Aprobarea închiderii Punctelor de lucru se va face pentru un număr de 46 puncte de lucru, potrivit Anexei.

Faţă de cele de mai sus, considerăm ca întemeiat susţinerea proiectului de hotărâre privind închiderea punctelor de lucru ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pe raza U.A.T. Buzău  așa cum sunt descrise/nominalizate  în Anexa la proiectul de hotărâre.

 

 

 

          ŞEF SERVICIU

            Rodica Cuza                                                                        Întocmit ,                             

                                                                                                Emilia - Izabela Lungu