Hotărârea nr. 16/2021

Hotărâre privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNIUCIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

HOTĂRÂRE 

 privind modul de acordare a gratuităților

precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic

de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

 

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

      Având în vedere:

- adresa nr. 503/31.12.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr.142629/31.12.2020 prin care se solicită aprobarea modul de acordare a gratuităților precum și a modului de decontare a contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 434/CLM/31.12.2020;

- raportul Biroului Comerț și Transporturi Locale nr. 142622/31.12.2020;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- prevederile Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

- adresa nr. 6618/19.01.2021 a responsabilului cu societatea civilă din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetățenilor și Secretariat.

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d), coroborat cu art. 129, alin. (7) și lit. n), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și  art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1- Se aprobă modul de acordare al facilităților/gratuităților în transportul public de persoane prin curse regulate realizat de S.C. TRANSBUS S.A., precum și modul de decontare al acestora prin sistemul  electronic de taxare al operatorului SC Trans Bus SA, după cum urmează:

 

1.1 Pensionarilor din municipiul Buzău:   

a.   cu venituri până la 2500,venit mentionat pe cuponul de pensie la rubrica < PENSIE>,  care optează pentru abonament lunar subvenționat 100% de  către Consiliul Local al Municipiului Buzău  pe un traseu, abonament în valoare de 50 lei, li se vor elibera carduri de transport public local cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic (01.01-31.12.).

b.   cu venituri până la 2500, venit mentionat pe cuponul de pensie la rubrica <PENSIE>,  care optează pentru 20 de bilete acordate lunar de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău, pe orice traseu din Municipiul  Buzău, bilete în valoare de 40 lei, li se vor elibera carduri de transport public local cu un număr de 20 de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic (01.01-31.12.).

Calatoriile nu se reporteaza de la o lună la alta.

c.    cu venituri până la 2500, venit mentionat pe cuponul de pensie la rubrica <PENSIE>, care optează pentru un abonament lunar valabil pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, subvenționat de către  Consiliul Local al Municipiului Buzău cu 67% cost - 60 lei, diferența de 30 lei  fiind suportată de solicitant, li se vor elibera  carduri de transport public local cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare lunară.

1.2 Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, li se vor elibera carduri de transport public local pentru:

a.           abonament lunar subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău  pe un traseu, abonament în valoare de 50 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic (01.01.31.12.).

b.           contravaloarea a 20 de bilete acordate lunar de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău  pe orice traseu din Municipiul  Buzău, abonament în valoare de 40 lei, echivalentul a de 20 de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic (01.01-31.12.).

c.            un abonament lunar valabil pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, subvenționat de către Consiliul Local al Municipiului   Buzău cu 67% cost -60 lei, diferența de 30 lei fiind suportată de solicitant  , cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea  ofertei tarifare lunară.

1.3 Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, li se vor elibera carduri de transport public local pentru:

a.           abonament lunar subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău  pe un traseu, abonament în valoare de 50 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare lunara.

b.           contravaloarea a 20 de bilete acordate lunar de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, valabile  pe orice traseu din Municipiul  Buzău, bilete în valoare de 40 lei, echivalentul a 20 de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare lunara.

c.           un abonament lunar valabil pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, subvenționat de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău cu 67% cost -60 lei, diferența de 30 lei fiind suportată de solicitant, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare lunară.

1.4 Elevilor cu domiciliul/resedința în municipiul Buzău înscriși în programul național de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Buzău li se vor elibera abonamente lunare subvenționate 100% de către Consiliul Local al Municipiului   Buzău  pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an scolar (01.09-31.08.).

1.5 Persoanelor  care beneficiază de prevederile  Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, se vor elibera abonamente lunare subvenționate 100% de Direcția de Asistență Socială  Buzău  pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic(01.01-31.12.).

1.6 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Decretului – Legii 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, precum și a Legii 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, li se vor elibera abonamente lunare subvenționate 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău  pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic(01.01.-31.12.).

1.7 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, li se vor elibera abonamente lunare subvenționate 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău  pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic(01.01.-31.12.).

1.8 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004, revoluționari și urmași ai celor decedați în decembrie 1989, li se vor elibera abonamente lunare subvenționate 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic (01.01.-31.12.).

1.9 Veteranilor de război li se vor elibera abonamente lunare subvenționate 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău  pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic (01.01.-31.12.).

1.10 Copii cu vârsta sub 7 ani circulă fără legitimații de călătorie.

1.11 Pensionarilor SC TRANS BUS SA, care au dreptul, li se vor elibera abonamente lunare subvenționate 100% de către Consiliul Local al Municipiului   Buzău  pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic(01.01.-31.12.).

1.12 Donatorilor de sânge li se vor elibera abonamente lunare subvenționate 50 % de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău (45 lei), diferența de 50% fiind suportată de donator, valabil pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare lunară.

1.13 Beneficiarilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 296/21.10.2019 privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III), li se vor elibera abonamente lunare subvenționate 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, pe toate traseele, abonament în valoare de 90 lei, cu un număr nelimitat de călătorii și valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic (01.01.-31.12.).

 

Art. 2 – Modul de emitere/încărcare al cardurilor de transport public local

2.1 Cardurile de transport public local se emit numai de către operatorul SC Trans Bus SA, prin centrele de emitere/încărcare din municipiul Buzău.

2.2 Abonamentele acordate ca facilități /gratuități în transportul public de persoane vor fi încărcate pe cardurile de transport public local pentru fiecare categorie de beneficiari conform cu specificațiile de la Art. 1.

2.3 Emiterea primul card este gratuită. In caz de  pierdere/deteriorare/furt a cardului se achită contravaloarea pentru emiterea unui nou card în cuantum de 6 lei  în baza unei “Cereri Card Pierdut/Furat/Deteriorat” .

Operatorul va emite un nou card de transport public, cel vechi va fi blocat în sistemul electronic de taxare. În situația deteriorării tehnice a unui card, se eliberează un nou card gratuit, cu obligația predării către operator a cardului deteriorat.

2.4 Pentru abonamentele prevăzute la:

* Art. 1, pct. 1.1 a, 1.1 b valabilitatea ofertei tarifare este de un an calendaristic (01.01.31.12.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual.

** Art. 1, pct. 1.1 c, valabilitatea  ofertei tarifare este de o lună, cardul se reîncarcă lunar la centrele de încărcare.

*** Art. 1, pct. 1.2 a, 1.2 b valabilitatea ofertei tarifare este de un an calendaristic (01.01.31.12.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual.

**** Art. 1, pct. 1.2 c, valabilitatea  ofertei tarifare este de o lună, cardul se reîncarcă lunar la centrele de încărcare.

***** Art. 1, pct. 1.3 a, 1.3 b valabilitatea  ofertei tarifare este de o luna, oferta tarifară se reîncarcă pe card lunar.

****** Art. 1, pct. 1.3 c, valabilitatea  ofertei tarifare este de o lună, oferta tarifara se reincarca pe card  lunar .

2.5 Pentru abonamentele prevăzute la Art. 1, pct. 1.4  valabilitatea  ofertei tarifare este de un an școlar (01.09-.31.08.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual în baza documentelor justificative, elevii se vor adresa centrelor de emitere/încărcare carduri, care în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar respectiv le vor elibera cardurile de transport aferente.

2.6 Pentru abonamentele prevăzute la Art.1 pct. 1.5 valabilitatea  ofertei tarifare este de un an calendaristic (01.01-31.12.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual și se distribuie la sediul DASM Buzău.

2.7 Pentru abonamentele prevăzute la Art.1 pct. 1.6-1.11 și 1.13 valabilitatea  ofertei tarifare este de un an calendaristic (01.01.31.12.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual.

2.8 Pentru abonamentele prevăzute la Art.1, pct. 1.1-1.3 beneficiarii (pensionarii cu venituri până la 2500, persoanele fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani și persoanele aflate în șomaj) pot opta o singură dată, anual, asupra unei singure variante de gratuități descrise anterior.

 

Art. 3 – Documentele în baza cărora se eliberează cardurile de transport public local

3.1        Eliberarea legitimaților de transport tip card pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de călători prin curse regulate, se face de către operatorul de transport la cererea persoanelor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 1, pe baza prezentării următoarelor documente:

a.    Original si copie buletinul sau cartea de identitate (copia se reține de către operator)

b.    Original si copie cupon de pensie din luna anterioară (copia se reține de către operator);

c.    Original si copie decizia medicala pentru pensionarii de boala (copia se retine de către operator);

d.    Original si copie decizie de pensie de urmaș (copia se retine de către operator);

e.    Original si copie legitimația de veteran de război/de văduvă de război (copia se retine de către operator);

f.     Original si copie legitimația de deținut politic (copia se retine de către operator);

g.    Original si copie legitimația de luptător care a contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989 (copia se retine de către operator);

h.    Original si copie legitimația pentru transportul urban gratuit a persoanei cu handicap, vizată la zi (copia se retine de către operator);

i.     Original si copie confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină (copia se retine de operator);

j.     Original si copie a cuponului de pensie (copia se retine de către operator);

k.    Carnetul de elev vizat pentru anul respectiv, copie de pe certificatul de naștere sau cartea de identitate (pentru copii cu vârsta de peste 14 ani) precum și copie de pe cartea de identitate a părintelui prin care se dovedește că domiciliază în municipiul Buzău și poate beneficia de facilitățile la transportul public subvenționate de Primăria Buzău.

l.     Declarație  de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul S.C. Trans Bus S.A. (se completează la centrele de emitere/încărcare o singura data la emiterea primului card).

 

Art. 4 Modul de decontare al gratuităților

4.1 Plata contravalorii transportului de către autoritatea administrației publice locale pentru beneficiarii de facilități la transportul public local, stabilite prin lege sau aprobate pentru anumite categorii de persoane de către Consiliul Local, se face în baza validărilor legitimațiilor de transport de tip card în mijlocul de transport, conform celor prevăzute în HCLM nr. 41/15.02.2018, 100/25.05.2018,  295/21.10.2019  și 252/23.11.2020  la tariful aprobat pentru un bilet corespunzator ofertei tarifare in vigoare, dar nu mai mult decât tariful unui abonament corespunzător ofertei tarifare încărcate pe card conform facilității  acordate.

4.2 Facturile întocmite de către operator pentru fiecare categorie de persoane care beneficiază de facilități la transportul public local, vor fi însoțite, de o anexă care cuprinde:

- seria cardului

- nume și prenume

- CNP

- tip utilizator(pensionar, elev, alte categorii de beneficiari)

- număr de călătorii validate

- localitatea de domiciliu a beneficiarului

- instituția de învățământ(pentru elevi)

 

Art.5  Dispoziții finale - alte prevederi

5.1 Cardul de transport public local este netransmisibil.

5.2 Persoanele ce beneficiază de facilități la transportul public local de călători prin curse regulate, în baza legitimației de transport tip card, au dreptul de a circula cu mijloacele de transport în comun, în perioada de valabilitate a ofertei tarifare  au obligația validării cardului la fiecare urcare in mijlocul de transport (check-in la urcare). Nevalidarea cardului constituie contravenție și se sancționează identic cu o călătorie fără titlu de transport valabil conform legislației în vigoare si a regulamentului de transport.

5.3 Calitatea de beneficiar al facilităților la transportul public în comun, încetează în următoarele situații:

a)      la cerere;

b)      în caz de deces;

c)      în cazul pierderii calității de beneficiar;

d)      în cazul schimbării domiciliului în altă localitate;

e)      în cazul majorării cuantumului pensiei peste nivelul prevăzut la Art. 1, pct. 1.1

5.4. 1  Operatorul va încheia protocoale de colaborare în vederea actualizării lunare a datelor privind beneficiarii gratuităților din prezenta hotărâre cu DASM Buzău, CJPensii Buzău, AJOFM Buzău și cu oricare din instituțiile care pot oferi informații referitoare la categoriile de beneficiari.

5.4. 2   La încetarea calității de beneficiar al facilităților/gratuităților la transportul public în comun abonamentul respectiv va fi anulat de către operatorul Trans Bus SA.

 5.4. 3 Titularii cardurilor de transport public care își pierd calitatea de beneficiar al facilităților/gratuităților din prezenta hotărâre, au obligația să anunțe emitentul – operatorul Trans Bus SA în vederea invalidării ofertei tarifare de care a beneficiat, având posibilitatea de a opta pentru o altă ofertă tarifară care nu beneficiază de facilități/gratuități.

           Art.6.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte dispoziții contrare.

 

 

 

 

 

 

 

 

         Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni, Trans-Bus S.A Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău, respectiv unitățile de învățământ acreditate/autorizate de pe raza municipiului Buzău, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                        

                                   Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 27 ianuarie 2021

Nr. 16

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 3 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr.  434/CLM/31.12.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modul de acordare a gratuităților

precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic

de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

 

 

Societatea Comercială „Trans-Bus” S.A. Buzău prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

Prin adresa înregistrată sub nr. 142629/31.12.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” solicită inițierea unei hotărâri a Consiliului Local privitoare la modul de acordare a gratuităților precum și a modului de decontare a contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A. și prin care se aprobă modul de acordare al facilităților/gratuităților în transportul public de persoane prin curse regulate realizat de S.C. TRANSBUS S.A., care au fost stabilite prin HCLM Buzău nr. 41/15.02.2018, 100/25.05.2018,  295/21.10.2019, 296/21.10.2019 și 252/23.11.2020, precum și modul de decontare al acestora prin sistemul  electronic de taxare al operatorului SC Trans Bus SA.

În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui. 

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

MUNICIPIULUI BUZĂU

-Biroul Comerț și Transporturi Locale-

Nr. 142622/31.12.2020

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modul de acordare a gratuităților

precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic

de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

 

 

 

          Datorită procesului de modernizare a serviciului public de transport de călători pe bază de grafic efectuat de firma S.C. TRANS BUS S.A. prin implementarea sistemului electronic de taxare se impune armonizarea măsurilor stipulate in hotărârile de consiliu anterioare.

Astfel, prin adresa înregistrată sub nr. 142629/31.12.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” solicită inițierea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Buzău privitoare la modul de acordare a gratuităților precum și a modului de decontare a contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A. și prin care se aprobă modul de acordare al facilităților/gratuităților în transportul public de persoane prin curse regulate realizat de S.C. TRANS BUS S.A., care au fost stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului  Buzău nr. 41/15.02.2018, 100/25.05.2018,  295/21.10.2019, 296/21.10.2019 și 252/23.11.2020 precum și modul de decontare al acestora prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

În sensul celor de mai sus anexăm proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Buzău.

 

 

Şef birou,

Garofiţa Iordache