Hotărârea nr. 14/2021

Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL                              

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU

 

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere:

 - Adresa S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU nr. 514/18.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 6213/18.01.2021;

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 25/CLM/20.01.2021;

- Raportul de specialitate nr. 7114/20.01.2021 al Biroul Comerț și Transporturi Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- HCLM nr. 216/16.09.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu;

- Avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

-      prevederile art. 29, alin. (1) și art. 64^1, alin.(1), (3) și alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

- prevederile art. 111, alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 137 şi art. 137^1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispozițiile art. 94, alin. 21, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

         Art.1.- Se aprobă prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU, aprobat prin HCL nr. 216/16.09.2020, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.02.2021.

 

        

         Art.2.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, precum și S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

  

CONTRASEMNEAZĂ:

                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                 Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 27 ianuarie 2021

Nr. 14

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 2 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU   

MUNICIPIUL BUZĂU

 PRIMAR    

Nr. 25/CLM/20.01.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU

 

 

 

Prin HCLM nr. 216/16.09.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu, a fost aprobat începând cu data de 01.10.2020, Consiliul de administraţie provizoriu al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, format din 5 (cinci) membri, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice.

Până la această dată nu a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație, împrejurare care constituie motiv temeinic pentru prelungirea cu încă 2 luni a mandatului Consiliului de administrație provizoriu.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 

 

 PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

Biroul Comerț și Transporturi Locale

Nr. 7114/20.01.2021

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU

 

 

 

Prin HCLM nr. 216/16.09.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu, a fost aprobat începând cu data de 01.10.2020, Consiliul de administraţie provizoriu al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, format din 5 (cinci) membri, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice.

Până la această dată nu a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație, împrejurare care constituie motiv temeinic pentru prelungirea cu încă 2 luni a mandatului Consiliului de administrație provizoriu.

Potrivit art. 64^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, durata mandatului de 4 luni a administratorilor provizorii poate fi prelungită pentru motive temeinice pentru încă 2 luni.

Situația prezentată se încadrează în ipoteza dispoziției legale, motiv pentru care apreciez că proiectul este legal.

 

 

Șef Birou,

Garofița Iordache