Hotărârea nr. 12/2021

Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație si a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERV SRL Buzău

ANEXA NR. 1

 

La HCLM Buzău nr. 12/27.01.2021

 

 

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind selecția

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 al

societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

 

 

            I.PREAMBUL

 

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele organelor de administrare pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 

II.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA  URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

 

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o societate cu răspundere limitată, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art.  2 pct.  2 lit.  b)  din OUG nr.  109/2011- privind  guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societăţii.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU ca persoană juridică de drept român constituită cu participație română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite  prin actul constitutiv.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură servicii comunitare de interes local, în condițiilor reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Capitalul subscris al societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este de 13.518.634 lei, divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 675.931,70 lei/parte socială, constituit, prin aport în natură și în numerar din partea Municipiului Buzău.

Societatea este administrată de către un Consiliul de administrație format din 5(cinci) membri cu statut de adminsitratori neexecutivi neasociați. Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4(patru) ani.

Consiliul Local Municipal Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociaților conform legii și a Actului Constitutiv.

Domeniul principal de activitateal societății: 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Societatea are și activități secundare printre care:

-          activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8132

-          activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221

-          activități de pompe funebre și similare – cod CAEN 9603;

-          fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399

-          întreținerea și repararea autovehicolelor – COD CAEN 4520;

-          cultivarea altor plante din culturi nepermanente – COD CAEN 0119

 

 

 

III.OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

 

1.    Acționarul unic al societății dorește ca administratorii societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU să aibă principalele obiective:

-          Consolidarea poziției pe piața serviciilor publice comunitare de interes local de pe raza U.A.T. a mun. Buzău, prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori/utilizatori;

-          Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative;

-          Creșterea cifrei de afaceri;

-          Creșterea productivității muncii;

-          Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;

-          Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a furnizorilor de servicii/materiale;

-          Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea serviciilor furnizate și a lucrărilor.

 

2.    Politica de vărsăminte din profitul net al societății este reglementată de OG

64/2001privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001.

           Astfel, societatea are obligația de a vira la bugetul local  minimum 50% din profitul net sub formă de dividende.

 

3.    Finanțarea investițiilor societății URBIS SERV S.R.L. Buzău se face din

următoarele surse:

-          cotă parte din profitul net al societății rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001;

-          amortisment;

-          surse atrase(rambursabile/nerambursabile);

 

4.    Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și

Organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu Actul constitutiv al societății, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, precum și cu legislația aplicabilă in domeniu.

 

 

5.    Pentru asigurarea calității și siguranța produselor realizate și serviciilor prestate,

societatea va respecta prevederile legale în vigoare și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

            De asemenea, societatea va urmări îmbunătățirea continuă a calității produselor si

serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime și materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor și instalațiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaților.

Pentru perioada 2021-2025, se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate, respectiv prestarea de servicii comunitare de servicii către UAT Municipiul Buzău să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

 

 

6.    Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță

deosebită implementării Codului de Etică ce stabilește principiile și standardele de conduită care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile la nivelul societății URBIS SERV S.R.L. Buzău.

 

IV. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

Consiliul de Administrație al societății URBIS SERV S.R.L. Buzău este constituit din 5(cinci) membri neexecutivi, în conformitate cu prevederile art.28, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.

      Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, membrii

Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociaților la propunerea asociaților.

             La același art. pct.(3) stipulează: „La societățile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b si lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului stat sau unitate admnistrativ teritorială deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membrii ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane”

              Membrii Consiliului de Administrație vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă planul de administrare.

             În planul de administrare vor fi incluși următorii indicatori de performanță financiari și non-financiari:

-          reducerea obligațiilor restante;

-          reducerea creanțelor restante;

-          marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de afaceri

sa fie minim  5 %

-          productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat

-          grad de îndatorare < 1

-          ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %;

-          stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță;

-          respectarea politicilor de transparență și comunicare;

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

 

La HCLM Buzău nr. 12/27.01.2021

 

 

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind selecția

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 al

societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

 

 

            I.PREAMBUL

 

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele organelor de administrare pentru evoluția societății în următorii patru ani.

 

II.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA  URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

 

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o societate cu răspundere limitată, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art.  2 pct.  2 lit.  b)  din OUG nr.  109/2011- privind  guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societăţii.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU ca persoană juridică de drept român constituită cu participație română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite  prin actul constitutiv.

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură servicii comunitare de interes local, în condițiilor reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Capitalul subscris al societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este de 13.518.634 lei, divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 675.931,70 lei/parte socială, constituit, prin aport în natură și în numerar din partea Municipiului Buzău.

Societatea este administrată de către un Consiliul de administrație format din 5(cinci) membri cu statut de adminsitratori neexecutivi neasociați. Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4(patru) ani.

Consiliul Local Municipal Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociaților conform legii și a Actului Constitutiv.

Domeniul principal de activitateal societății: 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Societatea are și activități secundare printre care:

-          activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8132

-          activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221

-          activități de pompe funebre și similare – cod CAEN 9603;

-          fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399

-          întreținerea și repararea autovehicolelor – COD CAEN 4520;

-          cultivarea altor plante din culturi nepermanente – COD CAEN 0119

 

 

 

III.OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

 

1.    Acționarul unic al societății dorește ca administratorii societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU să aibă principalele obiective:

-          Consolidarea poziției pe piața serviciilor publice comunitare de interes local de pe raza U.A.T. a mun. Buzău, prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori/utilizatori;

-          Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative;

-          Creșterea cifrei de afaceri;

-          Creșterea productivității muncii;

-          Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;

-          Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a furnizorilor de servicii/materiale;

-          Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea serviciilor furnizate și a lucrărilor.

 

2.    Politica de vărsăminte din profitul net al societății este reglementată de OG

64/2001privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001.

           Astfel, societatea are obligația de a vira la bugetul local  minimum 50% din profitul net sub formă de dividende.

 

3.    Finanțarea investițiilor societății URBIS SERV S.R.L. Buzău se face din

următoarele surse:

-          cotă parte din profitul net al societății rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001;

-          amortisment;

-          surse atrase(rambursabile/nerambursabile);

 

4.    Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și

Organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu Actul constitutiv al societății, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, precum și cu legislația aplicabilă in domeniu.

 

 

5.    Pentru asigurarea calității și siguranța produselor realizate și serviciilor prestate,

societatea va respecta prevederile legale în vigoare și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

            De asemenea, societatea va urmări îmbunătățirea continuă a calității produselor si

serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime și materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor și instalațiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaților.

Pentru perioada 2021-2025, se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate, respectiv prestarea de servicii comunitare de servicii către UAT Municipiul Buzău să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

 

 

6.    Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță

deosebită implementării Codului de Etică ce stabilește principiile și standardele de conduită care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile la nivelul societății URBIS SERV S.R.L. Buzău.

 

IV. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

Consiliul de Administrație al societății URBIS SERV S.R.L. Buzău este constituit din 5(cinci) membri neexecutivi, în conformitate cu prevederile art.28, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.

      Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, membrii

Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociaților la propunerea asociaților.

             La același art. pct.(3) stipulează: „La societățile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b si lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului stat sau unitate admnistrativ teritorială deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membrii ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane”

              Membrii Consiliului de Administrație vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă planul de administrare.

             În planul de administrare vor fi incluși următorii indicatori de performanță financiari și non-financiari:

-          reducerea obligațiilor restante;

-          reducerea creanțelor restante;

-          marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de afaceri

sa fie minim  5 %

-          productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat

-          grad de îndatorare < 1

-          ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %;

-          stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță;

-          respectarea politicilor de transparență și comunicare;

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

La HCLM Buzău nr. 12/27.01.2021

 

 

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 al

Societății URBIS SERV  S.R.L. Buzău

 

 

I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL URBIS SERV  S.R.L. BUZĂU

 

1.   Contextul organizațional

 

 

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU  este o societate cu răspundere limitată, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile  art.  2  pct.  2  lit.  b)  din  OUG  nr.  109/2011-  privind  guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societăţii.

 

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU  ca persoană juridică de drept român constituită cu participație română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite  prin actul constitutiv.

 

Societatea URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură întreținerea drumurilor și a spațiilor verzi precum și prestarea altor servicii de interes public general  în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Buzău, care are calitatea de Asociat Unic.

 

Capitalul subscris al societății URBIS SERV S.R.L. BUZĂU este de 13.518.634 lei, divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 675.931,70 lei/parte socială, constituit, prin aport în natură și în numerar din partea Municipiului Buzău.

 

Domeniul principal de activitate al societății: 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Societatea are și activități secundare printre care:

-          activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8132

-          activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221

-          activități de pompe funebre și similare – cod CAEN 9603;

-          fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399

-          întreținerea și repararea autovehicolelor – COD CAEN 4520;

-          cultivarea altor plante din culturi nepermanente – COD CAEN 0119

 

Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar unic al societății.

 

 

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

-         rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;

-           administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale și a bunurilor proprii;

-       utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea sa.

Consiliul de Administrație (denumit in continuare  "Consiliul "),  va fi format din 5 (cinci) membri neexecutivi și neasociați. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor către directorul executiv componența consiliului  de administrație va fi formată din administratori neexecutivi în sensul prevederilor actului constitutiv al societății. In cadrul Consiliului de Administrație vor funcționa  două  comitete: Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

 

 

2.       Priorități strategice

Societatea are următoarele obiective strategice:

-   eficiență economică;

-   modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;

- promovarea competenței profesionale.

 

3.     Atribuții și așteptări

 

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor  rezervate  de  lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

 

Atribuțiile Consiliului de Administrație  privind  administrarea  Societății  sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a Societății, a obiectivelor pentru directorii Societății, de urmărire și evaluare a activității  acestora prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv, a planului  de management al acestora.

 

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate, dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.

 

 

4.   Componența Consiliului

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi,  în  ceea  ce  privește relatia dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze  independent  și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în  ceea  ce  privește  experienta  profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

 

Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate , din membri cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este absolut necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea  de experiențe profesionale este cea care poate da substanța discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca toți  membrii  Consiliului  să aibă  o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernanță corporativă.

 

 

Consiliul este responsabil pentru:

a)     Dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului,  viziunii  și valorilor organizației , modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;

b)     Participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea  faptului  strategia este implementată în așa fel încât societatea să  poată  genera  toată valoarea potențială;

c)    Monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță adecvate pentru societate: cum sunt monitorizate, performanța, managementul riscului, conformitatea; cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă;

d)  Aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

 

 

Consiliul de adminsitrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

 

-   stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;

-   stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;

-   numirea și revocarea directorilor, conform legislației în vigoare și stabilirea remunerației acestora;

-   supravegherea activității directorilor;

-   stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

-   aprobă Codul de etică al societății;

-   stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

-   stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuţie și de conducere al societății;

-   avizează organigrama societății;

-   aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

-   prezintă anual Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi;

-   avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli și lista de investiții pe care le supune aprobării Adunării Generale a Asociaţilor;

-   analizează şi aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi aprobă măsurile pentru desfaşurarea activităţii în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

-   propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;

-   avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

-   rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

-   avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor;

-   supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;

-   propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii;

-   decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a asociaţilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

-   avizează preţurile/tarifele  pentru serviciile prestate .;

-   decide asupra oricăror altor probleme ale societăţii, potrivit legii, date în competenţa sa.

-   aprobă, la propunerea directorului general al societăţii, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI) precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare(ROF);

-   elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat.

-   hotărăşte cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate.

-   aprobă proiectul contractului colectiv de munca, negociat de directorul general al societăţii.

-   încheie contractul de mandat cu directorii societăţii prin intermediul preşedintelui consiliului de administratie, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă aprobati.

-   aprobă delegarea competenţelor directorului general al societăţii către directorul economic.

-   aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii, precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri proprietatea societăţii, în condiţiile legii, cu exceptia bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău .

-   propune sau aprobă, în limitele competenţelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare şi investiţii.

-   propune către Consiliul Local al Municipiului Buzau scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrare sau folosinţa gratuită a societăţii , în condiţiile prevazute de lege, sumele realizate din valorificare fiind virate la bugetul local în concordanţă cu autonomia de voinţă a autorităţii publice locale exprimată prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Buzău .

-   rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău şi hotărăşte în orice alte domenii de activitate ale societăţii, date în competenţa sa, potrivit legislaţiei în vigoare.

-   adoptă Regulamentul Consiliului de administraţie al societăţii.


Reguli generale pentru componența Consiliului de administrație al URBIS SERV S.R.L. Buzău

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

-         Un membru al  Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, audit sau financiare și o vechime în activitate  de cel puțin 5 ani;

-         Un membru al Consiliului de administrație trebuie  să aibă studii în domeniul științelor  inginerești și experiență în domeniu minimum 5 ani;

-         Consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;

-         ” O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere”;

-      Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de

O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare  și Legea  31/1990  republicată,  cu modificările și completările ulterioare.

 

II.            PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI  DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al URBIS SERV S.R.L. Buzău sunt următoarele:

a)   Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; constituie un avantaj diploma de studii master/postuniversitare;

b)   cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

c)    capacitate deplină de exercițiu;

d)   să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal;

e)   să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;

f)     minim 5 ani experiență profesională;

g)   experiența anterioară în domeniul de activitate al societății, sau societăți publice,  constituie un avantaj;

h)    să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5ani;

i)      nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatrea;

j)      să nu  fi desfăşurat activităţi de poliţie politică şi să nu fi colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989 (declaraţie pe propria răspundere);

 

Pentru a se califica pentru poziția de administrator, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a.Competențe specifice sectorului de activitate

-    cunoștinte despre domeniul de activitate al societății;

-    cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice și comunitare

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experienta în:

-    cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri , de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;

-    cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de către acționarul unic.

c.Guvernanța corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

- rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație si a directorului;

- gândire strategică și previziuni;

- monitorizarea performantei;

- luarea deciziilor;

- cunoașterea   din  interior  a  bunelor   practici de guvernanță întreprinderii publice.

d.Social și personal

Se au în vedere următoarele:

-    să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;  

-    să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;

-    să  gestioneze   cu   eficacitate    conflictele,    să    găsească    un  interes  comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;

-    să construiască raporturi și să relaționeze  bine  cu  ceilalți,  indiferent  de poziție, putere, influență sau statut;

-    să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și  cu grupuri externe.

 

 

ANEXA NR. 3

La HCLM Buzău nr. 12/27.01.2021

 

 

PLAN  DE SELECȚIE

a

MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ai societății

URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

 

I.Preambul

Având în vedere:

- necesitatea elaborării procedurii de selecție candidaților pentru  pozițiile de administratori neexecutivi ai URBIS SERV S.R.L. BUZĂU, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a intreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare,

- că procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea administrării întreprinderilor publice potrivit standardelor de guvernanță corporativă așa cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperarea și Dezvoltarea Economică,

Se emite Planul de selecție, care reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție  de la data inițierii procesului de selecție până la data numirii persoanelor  desemnate pentru pozițiile de administrator neasociați în cadrul societății URBIS SERV S.R.L. Buzău.

Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției a 5 (cinci) administratori neasociați ai URBIS SERV S.R.L. BUZĂU, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare.

În conformitate cu H.G. nr. 722/2016, componenta inițială a Planului de Selecție este un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde informații generale asupra aspectelor cheie ale procesului de selecție. Introducerea elementelor în Planul de selecție poate fi făcută permanent prin revizii succesive de către entitățile nominalizate în acest sens.

II:Principii

           Întocmirea Planului de selecție se realizează pentru a putea fi determinate aspectele cheie ale procedurii de selecție în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare și astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

              

               III. Procedura de selecție – Etapa Planificare. Inițierea și organizarea procedurii

1.1   Declanșarea procedurii de selecție. Potrivit art.3, lit.(b) din HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011 în cazul societăților la care UAT este Asociat Unic procedura de selecție începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

1.2   Potrivit art.4, pct.4 din HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, autoritatea publică tutelară a decis ca procedura de selecție să fie realizată de către comisia de selecție în baza unei proceduri interne, conform HCLM 247/31.10.2018.

               Consiliul de Administrație al URBIS SERV S.R.L. BUZĂU a decis ca selecția administratorilor, pentru un mandat de 4 (patru) ani,  să fie efectuată de către Comisia  constituită la nivelul U.A.T. a municipiului Buzău, prin Consiliul Local Municipal, în calitate de acționar unic.

 

IV.Procedura de selecţie prealabilă cuprinde două etape :

- Etapa I : Selecţia dosarelor de înscriere;

 - Etapa II : Interviul candidaţilor selectaţi, pentru candidaţii declaraţi “admis” după etapa I, se va face pe baza următoarei bibliografii:

-       OUG 109/2011, guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-       Legea 31/16.11.1990 – privind societațile comerciale actualizată;

-       Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

-       OG nr. 71/2002 , actualizată – privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat

-       OG nr. 43/1997, actualizată, privind regimul drumurilor

-       OUG nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

-       Legea nr. 215/2001, actualizată, legea administrației publice locale

Pentru interviu se stabileste punctajul potrivit fișei interviului de selecție, rezultatul obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la aceasta probă, respectiv media dintre punctajul obținut la interviu și punctajul obținut în urma evaluări Scrisorii de intenție a candidatului.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal al transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii URBIS SERV S.R.L. Buzău .

V.Desfășurarea procesului de selecție:

1. Plicurile conţinând candidaturile se desigilează numai în prezenţa Comisiei de selecție, numită prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău.

Comisia de selecție are ca atribuții:

-        primeşte, verifică, selectează dosarele de candidatură;

-        procedeaza la selectia dosarelor;

-        evidentiaza dosarele admise;

-        stabileşte criteriile de evaluare ale candidaţilor pe baza interviului;

-       stabileşte şi publică pe site-ul societăţii/autorității tutelare, data, locul şi ora desfăşurării interviului candidaţilor selectaţi;

-       realizeaza interviul candidatilor selectati, pe baza bibliografiei stabilite;

-       întocmeste fisa interviului de selectie.

-       comunica secretariatului Consiliului Local al Municipiului Buzău, in termen de 3 zile de la data finalizarii procedurii de selectie, rezultatul finalizarii procedurii;

-       în 24 ore de la data finalizarii inscrierilor, comisia de selectie verifica/studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare candidat rezultatul, prin inscrierea mentiunii “ Admis ”sau “ Respins ” Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 3 zile de la data limită de depunere a acestora pe site-ul societății/autorității tutelare.

2.Candidații declarați admiși la etapa I de selecție a dosarelor, vor alcătui lista scurtă și trebuie să depună în termen de 15 zile Scrisoarea de intenție întocmita pe baza Scrisorii de așteptări publicată pe site-ul autorității tutelare. Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi anunțate atât telefonic cât și pe e-mailul comunicat de către candidat.

 

3.Selecția finala a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu,

organizat de către Comisia de selecție în baza planului de interviu, care va avea în vedere următoarele:

-          dosarul de candidatură;

-          matricea profilului de candidat;

-          scrisoarea de intenție a candidatului.

 

4. Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparentei și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările si completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

5.După afişarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie, în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestatiile se solutionează în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestaţiile se depun la autoritatea tutelară, din localitatea Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, judeţul Buzău.

6.Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face pe pagina de internet a autorității tutelare, imediat după soluţionarea acestora, în maxim 24 ore de la depunere.

7. Procedura de selectie a candidatilor pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație  numirea si înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație se face exclusiv de catre Consiliul Local al Municipiului Buzău. Membrii Consiliului de Administratie vor fi desemnati de catre Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar unic al societății URBIS SERV S.R.L Buzău.

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE

a

MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ai societății

URBIS SERV S.R.L. BUZĂU

 

 

 

 

Nr.

crt.

Etapa

Termen

Responsabil

Document

1

Declanșarea procedurii

05.01.2021

Consiliul de Administrație

Adresă

2

Aprobarea procedurii de

selecție

Data ședință CLM

Consiliul Local Municipal Buzău

Hotărâre

3

Publicarea anunțului de selecție

29.01.2021

Consiliul Local Municipal/Comisia de selecție

Anunț de selecție

4

Depunere candidaturi

In termen de 30 zile de la publicareanunț

 

01.03.2021

Candidați

Dosar de candidatura

5

Evaluarea candidaturilor in raport cu minimul de criterii

04.03.2021

Comisia de evaluarea candidaților

Lista lunga cu candidaturile

eligibile

6

Transmiterea răspunsului către candidați: prin afișarea acestuia pe site-ul autorității tutelare/comunicarea telefonic și pe adresa de mail a candidaților

04.03.2021

Comisia de evaluarea candidaților

Publicare site/comunicare email/comunicare telefonică


 

 

 

 

 

7

Depunere contestații, in termen de 24 ore de la

afișarea rezultatelor

05.03.2021

Candidați

Contestație

8

Soluționarecontestații

 

Transmiterea răspunsului către candidați

08.03.2021

 

Comisia de soluționare a contestațiilor

Raport

 

 

Adresa scrisa

9

Definitivare lista scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă, prin afișarea acestuia pe site-ul  autorității tutelare/comunicarea telefonic și pe adresa de mail a candidaților

09.03.2021

Comisia de evaluarea candidaților

Lista scurtă

10

Depunere scrisoare de intenție

24.03.2021

Candidați din lista scurtă

Scrisoare de

Intenție

11

Selecția finală pe bază de interviu

25.03.2021

Comisia de evaluarea candidaților

Plan de interviu

12

Întocmirea și transmiterea

raportului pentru numirile finale

26.03.2021

Comisia de evaluarea candidaților

Raport

(clasificare si motivare)

13

Numirea administratorilor

31.03.2021

Consiliul Local Municipal Buzău

Hotărâre