Hotărârea nr. 1/2021

Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți

 

                      ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă

a deficitului  secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2020,

 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară;

            Având în vedere:

          - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 16/CLM/18.01.2021;

         - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri și Cheltuieli nr. 6105/18.01.2021;

         - avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

         - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-   prevederile Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3155/17.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;

 

         În temeiul prevederilor art. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

              Art.1.- Se validează Dispoziția nr. 44/15.01.2021 2021 privind acoperirea definitivă a deficitului  secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți

             Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                    Eduard Pistol                                                                                

                                                                              

Buzău, 27 ianuarie 2021

Nr. 1

 

 

            Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 27 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 1 abţinere şi 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

                  ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 16/CLM/18.01.2021

 

 

 

 

 

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă

a deficitului  secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2020

 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

 

 

 

 

          Având ȋn vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3155/17.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, propunem spre aprobare validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

 

 

 

 

P R I M A R,

 Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZǍU

DIRECŢIA  ECONOMICĂ

Serviciul buget,evidenţă venituri şi cheltuieli

Nr. 6105/18.01.2021

                                                                                                    

 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E

privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă

a deficitului  secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2020

 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

 

 

              Conform Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3155/17.12.2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind ȋncheierea exercițiului bugetar al anului 2020,

 “ In situația ȋn care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare ȋnregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți, până la data de 8 ianuarie 2021. Pe baza hotărârilor autorităților deliberative sau a dispoziției ordonatorului principal de credite,unitățile Trezoreriei Statului ȋnregistrează operațiunea de acoperire definitivă a deficitelor secțiunilor respective..”

          Având ȋn vedere prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la prima ședință a autorității deliberative se validează modificările respective.

        In urma analizei Contului de execuției al bugetului local la 31.12.2020,emis de Trezoreria Municipiului Buzău, pe cele două secțiuni, a rezultat următoarea situaţie prezentată ȋn tabelul de mai jos:

                                                                                                                                       -lei-

Denumire sectiune

Venituri ȋncasate 2020

Plăți efectuate

2020

Deficit

Excedent

Rezultatul execuției

FUNCTIONARE

213.039.053,49

212.782.685,91

-

256.367,58

-

DEZVOLTARE

18.883.756,87

31.284.140,35

12.400.383,48

-

-

TOTAL

 

 

12.400.383,48

256.367,58

-12.144.015,90

 

        Din datele prezentate mai sus privind execuția bugetului local la 31.12.2020, s-a constatat că secţiunea de funcţionare a înregistrat un EXCEDENT ȋn sumă de 256.367,58 lei lei, care a fost preluat în contul de excedent al bugetului local, iar  secţiunea de dezvoltare, după restituirea  execedentului din anul 2019, utilizat ȋn anul 2020 în cuantum de 12.554.364,02 lei, pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare, a rezultat un DEFICIT de 12.400.383,48 lei, deficit acoperit din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

        Din excedentul bugetului local al anilor precedenți ȋnregistrat la 01 ianuarie 2020 ȋn sumă de  12.559.394,26 lei, propunem spre aprobare acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare  ȋn sumă de 12.400.383,48 lei, cu data de 31 decembrie 2020.

          In urma celor prezentate mai sus, a fost ȋntocmită Dispoziția nr.44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului  secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

          Față de cele de mai sus, propunem spre aprobare validarea Dispoziției nr.44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului  secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

 

 

       Director Executiv Adjunct,                                    Consilier cu  atribuţii de Şef serviciu,

                Daniela Gogea                                                             Nicoleta Căpătînă