Proces verbal din 30.03.2020

Ședință ordinară – 30.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL


PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 30 martie 2020, orele 14,00, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 191 din 24 martie 2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței ordinare au fost conectați la sistemul videoconferință 22 consilieri, din totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcție.

Lipsește motivat domnul consilier Șerban Nicolae.

în sala Stan Săraru, pentru a respecta măsurile luate pentru combaterea COVID-19, au participat domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, domnul consilier Vasile Murguleț, Felicia Sava Popa, precum și 3 angajați ai S.C. MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei și cuprinde:

 • 1. - proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019;

 • 2. - proiectul de hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

 • 3. - proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău;

 • 4. - proiectul de hotărâre PRIVIND COMPLETAREA Șl ACTUALIZAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” AL MUNICIPIULUI BUZĂU SI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023”;

 • 5. - proiectul de hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA Șl MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”;


  M A fi


 • 6. - proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înamte de expi/.acfea

duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul o®al

S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian ȘtefaM^ăS^^L

 • 7. - proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea

  duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

  8.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Comitetul director al


Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

9.- proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația “Orașe Energie în România”, pentru anul 2020;


 • 11. - proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020;

 • 12. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;

 • 13. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău;

 • 14. - proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău;

 • 15. - proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale „Urbis- Serv” SRL Buzău;

 • 16. - proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău;

 • 17. - proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00;

 • 18. - proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00;

Mnarea mia devApă" fezOO;

^i^ș&uranță

 • 21. - proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările ulterioare;

 • 22. - proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică;

 • 23. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău;

 • 24. - proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;

 • 25. - proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din „Bulevardul Industriei”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „Strada Drăgăicii” din municipiul Buzău;

 • 26. - proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea „Veterinarului” unui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683;

 • 27. - proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționării capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție Buzău;

 • 28. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212;

 • 29. - Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2019;

 • 30. - alte probleme ale activității curente.

XXX

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, fiind convocată în termen legal prin Dispoziția nr. 191 din 24 martie 2020.

M A /yX

Domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiuh^v&flzagx^tipune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței^in^^taXd^ 27 februarie 2020.                                                         Lj

Cu 22 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesui^e^băl al ^ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 27 februarie \

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general âT municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier Vasile Murguleț, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței supune la vot ordinea de zi, care este adoptată cu 22 de voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (Barbu Ion, lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, ’de către PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău;

Domnul consilier local Aurel Stănculea a formulat un amendament, si anume: art. 1 din proiectul de hotărâre să se modifice, în sensul că în loc de 60 de luni să fie trecut până la data alegerilor locale din 2020.

HfH'pdițoiu 0 Ibntescu qsLwasile

șnoament, și anume că această datorie să fie achitată într-o săptămână, dacă nu să fie evacuați.

Amendamentul a fost respins cu 15 voturi împotrivă, 5 abțineri (Ion Viorel, lonescu Constantin, lonescu Maria, Orzea Kati și Stănculea Aurel) și 2 voturi pentru (Roșioru Silviu Laurențiu și Vasile Gheorghe).

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Florescu Constantin, lonescu Constantin, Roșioru Silviu - Laurențiu și Vasile Gheorghe) și 6 abțineri (Artene Florinei George, Barbu Ion, Ion Viorel, lonescu Maria, Orzea Kati, Stănculea Aurel).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” AL MUNICIPIULUI BUZĂU SI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUl’BUZĂU 2016-2023”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA Șl MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE - IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de

5/13

expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membrujn Consiliul de

administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a Ștefan Ceaușel;


^kdl^V^jistian


Președintele ședinței supune votului hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Domnul consilier Dunei Alexandru nu votează.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă

6/13


de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Muniq calitate de membru asociat la Asociația “Orașe Energie în Romani 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Barbu Ion, lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Barbu Ion, lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Barbu Ion, lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu) și 6 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Orzea Kati, Stănculea Aurel, Stroe Leana, Vasile Gheorghe și Vlad George Aurelian).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru și 4 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Roșioru Silviu Laurențiu, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței^.qpBh^S^nției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru revocarea Hom^ihiQț^ifiului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru' aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Florescu Constantin, lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

Domnul consilier Dunei Alexandru nu votează.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale „Urbis- Serv” SRL Buzău;

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței dă citire buletinelor de vot secret:

Toader Dumitru: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Lazăr Maria: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Preda Daniel: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Nica Mădălina Alexandra: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Pascu Carmen - Elena: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Barbu Ion, lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu) și 5 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Orzea Kati, Stănculea Aurel, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

Domnul consilier Dunei Alexandru nu votează.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău;


Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, dă de vot secret:

Toader Dumitru: 19 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 v

Lazăr Maria: 19 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 vot an

Preda Daniel: 19 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 vot anulat

Nica Mădălina Alexandra: 19 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 anulat.

Pascu Carmen - Elena: 19 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 anulat.

vot


Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Barbu Ion și lonescu Constantin) și 6 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Orzea Kati, Roșioru Silviu Laurențiu, Stănculea Aurel, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00;

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței dă citire buletinelor de vot secret:

David Gheorghe: 17 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

Doamna consilier lonescu Maria nu votează.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Roșioru Silviu Laurențiu, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

Domnul consilier lonescu Constantin nu votează.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Roșioru Silviu Laurențiu, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

Domnul consilier lonescu Constantin nu votează.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Buzău pe anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Barbu Ion și lonescu Constantin).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările ulterioare;

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței dă citire buletinelor de vot secret:

Consiliul de Administrație

Maria lonescu: 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 vot anulat.

George - Aurelian Vlad: 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 vot anulat.

Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității

Alexandru Dunei: 22 voturi pentru și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

10/13

XXX


Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea Hot Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică;

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței dă citire buletinelor de vot secret:

Comisia Locală de Ordine Publică

Gheorghe Vasile: 20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Secretariatul Comisiei Locale

Marius Sorinei Trifan: 20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Florescu Constantin) și 5 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Roșioru Silviu Laurențiu, Stănculea Aurel și Stroe Leana).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Doamna consilier lonescu Maria nu votează.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului

11/13


din „Bulevardul Industriei”, delimitat de Strada Dimitrie Filipeș^u intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași b J                J                                                                        J                                                                                                                                                           J

Drăgăicii” din municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consili hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea „Veterinarului” unui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționării capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2019;

Președintele ședinței a precizat că Raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2019, nu se votează, fiind o informare.

XXX

în încheiere, domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Vasile Murguleț


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 30.03.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.