Proces verbal din 30.01.2020

Ședință ordinară – 30.01.2020

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 30 ianuarie 2020, orele 11,00, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 45 din 23 ianuarie 2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței ordinare au fost prezenți 23 consilieri, din totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcție.

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, și doamna Elena Camelia Toma, secretarul general al municipiului Buzău cu atribuții delegate.

De asemenea, la ședință au participat:

 • - Ion Cazan, director Sport Club Municipal GLORIA Buzău;

 • - Ileana Bănucu, director executiv Direcția Tehnică;

-Gabriela Antonescu, director Direcția de Asistență Socială Buzău;

 • - Daniela Gogea, director adjunct Direcția Finanțe Publice Locale;

-Victor Țîrlea, arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Cristina - Gianina Dinu, șef Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Androne Florea, inspector în cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Garofița lordache, șef Birou Comerț și Transporturi Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Aurelia Turcoman, sef Serviciu Investiții si Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Liviu Badiu, șef Serviciu Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Marin Pop, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

-Marian Tănase, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

-Angajați ai S.C. MAGNETIC O PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău;


-reprezentanți mass-media locală;

-alți participanți.

s la cun al municib'


Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adu;

către doamna Elena Camelia Toma, secretarul general atribuții delegate, prin intermediul presei locale și pagina cuprinde:

 • 1. - proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău;

 • 2. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”,

 • 3. - proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

 • 4. - proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

 • 5. - proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău cu Televiziunea Română în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020”;

 • 6. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020;

 • 7. - proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;

 • 8. - proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020;

 • 9. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • 10. - proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului lunar-în; vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și bCrsbanele/S'îhgure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe^rper^brW

sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în platây I ji

 • 11. - proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei rW^ț^^o^dwpr de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului luzali nrB^/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

 • 12. - proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă"

S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00;

 • 13. - proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău;

 • 14. - proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere;

 • 15. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

 • 16. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către soții Mărăcineanu Neculae și Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producție, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 5 și abrogarea Hotărârii nr. 74 din 28 martie 2017 a Consiliul Local al Municipiului Buzău;

 • 17. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232;

 • 18. - proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 60923 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 19;

 • 19. - proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu;

 • 20. - proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință drum, situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.);

 • 21. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE SI DE BIROURI, CABINĂ, POARTĂ SI ÎMPREJMUIRE;

 • 22. - raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav angajați de Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău în perioada 01.01.2019-31.12.2019;

 • 23. - alte probleme ale activității curente.

xxx

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al MunicipiuluLpw^îbăuni deschise de doamna Elena Camelia Toma, secretarul general 'kk\nyU^iGipiu|iji Buzău cu atribuții delegate, care anunță că ședința este legal co^^itățTfitnd convocată prin Dispoziția nr. 45 din 23 ianuarie 2020.

Secretarul general al municipiului Buzău cu atribuții delegate a comunicat fiecărui consilier local, în copie, următoarele înscrisuri:

 • - adresa emisă de Ministerul Afacerilor Interne - Instituția Prefectului -județul Buzău - Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și relații cu autoritățile locale, nr. 302/09.01.2020 și înregistrată la Primăria municipiului Buzău - Registratura generală - sub nr. 4594/14.01.2020 și

 • - adresa de răspuns a U.A.T. Municipiul Buzău nr. 4594/17.01.2020, înregistrată la Instituția Prefectului - județul Buzău, sub nr. 799/17.01.2020.

Secretarul general al municipiului Buzău cu atribuții delegate supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 24 decembrie 2019, proces-verbal ce urmează a fi postat și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău.

Cu 23 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 24 decembrie 2019, în forma prezentată.

în continuare, doamna Elena Camelia Toma, secretarul general al municipiului Buzău cu atribuții delegate, adresează rugămintea domnului consilier lonuț Sorin Apostu, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței:

„Bună ziua! în primul rând pe ordinea de zi se introduc șase proiecte suplimentare, după cum urmează:

 • 1. - proiect de hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni";

 • 2. - proiect de hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4 - Normele Financiare proprii;

 • 3. - proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont;

 • 4. - proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont;

 • 5. - proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu, nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr.

68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelof^fe^b^ălbșre a acestor terenuri;                                                  ff

 • 6.- proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept 0 preempțipne a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferenteimoliilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlova nr. 9, respectiv Și^fiân Pop^spfj nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 16, municipiuf Buzad;cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

în al doilea rând se retrage punctul 5 și anume:

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău cu Televiziunea Română în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020";”

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune la vot ordinea de zi, în forma completată și modificată, care este adoptată cu 23 de voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău;

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot.”

Domnul consilier, Lambru Daniel, membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău;

Domnul Vasile Murguleț: 11 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă.

Domnul Florescu Constantin: 12 de voturi pentru și 11 voturi împotrivă.

Domnul Lambru Daniel: 18 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Cei doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău sunt:

 • - Domnul Florescu Constantin - comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

 • - Domnul Lambru Daniel - comisia pentru muncă și protecție socială.

  Președintele ședinței supune votului hotărâre, care este adoptat cu 22 de voturi Florinei George).

  XXX

  Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, pre domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru


  domnilor consilieri proiectul de tene


  ședințele ședințe aprobarea Studiul  ției .fâ^Wlitate


și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”,

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 de voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru, 6 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, Orzea Kati și Stănculea Aurel) și 2 voturi împotrivă (Florescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Lambru Daniel).

XXX


i / / n

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședințW\șppupj! aienției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Planbl’m^^ja^țfâpf sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de cW&’ura dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, cu amendamentul domnului consilier lonescu Constantin, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Lambru Daniel).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 -2020;

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot.”

Domnul consilier, Lambru Daniel, membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020;

Doamna Maria lonescu: 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Domnul Aurel Stănculea: 23 de voturi pentru.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru ,a.nul școlar

2020 -2021;                                   XX—

/.yXX\Â // / feAn/Y*\\

Președintele ședinței supune votului domnilor consilierig pro'fecțul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru, 1 abținere (Stăndulea^urel) și 2 voturi împotrivă (Orzea Kati și Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru, 6 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian) și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

Hotărârea adoptată are caracter normativ.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

Hotărârea adoptată are caracter normativ.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13 voturi pentru, 7 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, Orzea Kati și Stănculea Aurel) și 2 voturi împotrivă (Florescu Constantin și Laurențiu).

Domnul consilier lonescu Constantin nu votează.

XXX


Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către soții Mărăcineanu Neculae și Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producție, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 5 și abrogarea Hotărârii nr. 74 din 28 martie 2017 a Consiliul Local al Municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 2 Laurențiu și Stănculea Aurel).

co n s i I i efi^pMî^țyJ de abține J iXXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri (Lazăr Iulian Sorin, Roșioru Silviu Laurențiu, Orzea Kati și Stănculea Aurel).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului -teren cu număr cadastral 60923 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 19;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului -teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință drum, situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.);

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX


/o *14IX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței/sdpu.nâ atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea PLANI URBANIST 0 ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZIWR^l^SWII ADMINISTRATIVE SI DE BIROURI, CABINĂ, POARTĂ SI ÎMPREJ^UlRfe^X ’

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, cu amendamentul domnului consilier Barbu Ion, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav angajați de Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019;

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, viceprimarul municipiului Buzău:

"Raportul nu se votează, se ia act.”

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu Laurentiu).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4 - Normele Financiare proprii;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14 voturi pentru, 8 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Serban Nicolae, Rosioru Silviu Laurentiu, Orzea Kati și Stănculea Aurel) și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de

preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău,-^aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfjl Șeicaru, nr.16, cartier Orizont;                                                        A ■/ ]1

Președintele ședinței supune votului domnilor consilrerlV^fejCtdî de hotărâre, care este respins cu 14 voturi pentru, 4 abțineri (Sttrfcule^^ârel, Lambru Daniel, Șerban Nicolae și Vlad George Aurelian) și 5 voturi împotrivă (Florescu Constantin, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin și Stroe

Leana).


XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este respins cu 14 voturi pentru, 2 abțineri (Stănculea Aurel și Lambru Daniel) și 7 voturi împotrivă (Florescu Constantin, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Șerban Nicolae și Vlad George Aurelian).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu, nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este respins cu 14 voturi pentru, 2 abțineri (Stănculea Aurel și Lambru Daniel) și 7 voturi împotrivă (Florescu Constantin, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Șerban Nicolae și Vlad George Aurelian).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este respins cu 14 voturi pentru, 2 abțineri (Stănculea Aurel și Lambru Daniel) și 7 voturi împotrivă (Florescu Constantin, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Șerban Nicolae și Vlad George Aurelian).

XXX

în încheiere, domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 30.01.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.