Proces verbal din 29.04.2020

Şedința ordinară – 29.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL


PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 29 aprilie 2020, orele 10.00, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr 300 din 23 aprilie 2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței ordinare au fost prezenți 19 consilieri, din totalul celor 22 membri ai consiliului local în funcție. Lipsesc motivat domnii consilieri locali Șerban Nicolae, Vasile Gheorghe și Lambru Daniel.

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma. primarul municipiului Buzău, și domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei și cuprinde

  • 1- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu;

  • 2- proiectul de hotărâre privind alegerea celui de al doilea vicepnmar al municipiului Buzău;

3.- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI Șl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău " COD SMIS 129372; Axa prioritară 4. Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

4 - proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum și al instituțiilor publice de învățământ preuniversitar, pe anul 2020;

5.- proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1 - Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2 -Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4 - Normele Financiare proprii;

6 - proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preumversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021, cu modificările ulterioare,

7- proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora;

  • 8. - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Comerciale “Trans-Bus” S A Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău;

  • 9. - proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei a numărului de personal și statului de funcții ale Societății Comerciale "Piețe. Târguri și Oboare" S A. Buzău,

  • 10. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Comerciale" Piețe, Târguri și Oboare " S A. Buzău,

11 - proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu. pentru curtea bisericii și activități de binefacere.

  • 12. - proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzâu privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău,

  • 13. - proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Aleea Galleriei”, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău;

14- proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul Parcului ''Crâng" din municipiul Buzău,

15.- proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru participarea la competiții școlare sportive naționale și internaționale, a sportivilor școlari, acordarea burselor de performanță sportivă școlară și premierea performanțelor sportive școlare':

  • 16 - proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piața Revoluției 1989

  • 17 - alte probleme ale activității curente

XXX

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, ședința fiind convocată prin Dispoziția nr. 300 din 23 aprilie 2020.

Domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 13 aprilie 2020.

Cu 19 voturi pentru, domnii consilieri locali aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 13 aprilie 2020

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier local Vasile Murguleț. președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț. președintele ședinței:

„Bună ziua! Pe ordinea de zi se introduc două proiecte suplimentare, după cum urmează:

1 - proiect de hotărâre pentru aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație al S C Urbis - Serv SRL Buzău;

2.- proiect de hotărâre privind repartizarea. în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr 11, bloc 14A. ap. 21, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău."

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune la vot ordinea de zi. în forma completată, care este adoptată cu 19 de voturi pentru

XXX

Domnul consilier local Bănică Nicu Liviu:

Vreau să aduc la cunoștință Consiliului Local Municipal Buzău că domnul consilier local Barbu Ion nu mai reprezintă interesele și activitățile PNL deoarece, în ultima perioadă, dumnealui are activități cu alt partid politic de pe raza județului Buzău și îl rog să aibă demnitatea să ia exemplul domnului Florescu. Mulțumesc.

Domnul consilier local Barbu Ion:

Simplu. Este o ședință de Consiliu Local. Treaba PNL este aceea de a face demersurile care sunt legale pe linie politică Nu cred că în ședință de Consiliu Local putem să venim cu poziția unui partid privitor la activitatea unui consilier local.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru

V                 ' j" fi

XXX              J

Domnul consilier local Vasile Murguleț anunță că după validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu, avem 23 de consilieri locali în funcție și 20 de consilieri locali prezenți.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot."

Domnul consilier local Bănică Nicu Liviu, membru comisiei de validare comunică rezultatul votului privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău:

Domnul Viorel Ion: 16 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 abținere și 3 voturi anulate

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Bănică Nicu Liviu) și 2 abțineri (Barbu Ion și lonescu Constantin).

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI Șl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău " COD SMIS 129372; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru

XXX


Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum și al instituțiilor publice de învățământ preuniversitar, pe anul 2020:

Președintele ședinței supune votului domnilor consilien locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 votun pentru.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1 - Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2 - Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4 - Normele Financiare proprii;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14 voturi pentru și 6 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Vlad George Aurelian și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX


Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021, cu modificările ulterioare,

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței:

.Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot."

Xi M A » %

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu, membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind repartizarea unor locuințe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora

Doamna Muscăloiu Petruța: 20 de voturi pentru și 3 voturi anulate

Doamna Bucur Elena - Diana: 20 de voturi pentru și 3 voturi anulate.

Domnul Sârbescu Gabnel: 20 de voturi pentru și 3 voturi anulate.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Comerciale 'Trans-Bus' S A Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 votun pentru

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societății Comerciale "Piețe Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru. 2 voturi împotrivă (Bănică Nicu Liviu și Vlad George Aurelian) și 2 abțineri (Stroe Leana și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru și 4 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana, Vlad George Aurelian și Roșioru Silviu Laurențiu)

XXX

V \ |               / . If

Domnul consilier local Vasile Murguleț. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr 13/30 01 2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău,

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Aleea Galleriei”, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul Parcului “Crâng” din municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru.

XXX

» I . Z- //

Domnul consilier local Vasile Murguleț președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru participarea la competiții școlare sportive naționale și internaționale, a sportivilor școlari, acordarea burselor de performanță sportivă școlară și premierea performanțelor sportive școlare’’ - inițiator domnul consilier local lonescu Constantin;

Inițiatorul a formulat un amendament la art. 1 în sensul că aplicabilitatea HCL să fie după aprobarea bugetului local pe anul 2021.

Amendamentul a fost respins cu 15 voturi împotrivă și 5 voturi pentru (Barbu Ion, lonescu Constantin, Murguleț Vasile. Roșioru Silviu Laurențiu și Stănculea Aurel)

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre care este respins cu 4 voturi pentru (Roșioru Silviu Laurențiu, Barbu Ion. lonescu Constantin și Stănculea Aurel), 11 împotrivă și 5 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana, Vlad George Aurehan, lonescu Maria, Orzea Kati).

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piața Revoluției 1989 - inițiator domnul consilier local Roșioru Silviu Laurențiu;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este respins cu 8 voturi pentru (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Vlad George Aurelian, lonescu Maria. Orzea Kati, Stănculea Aurel și Roșioru Silviu Laurențiu), 11 voturi împotrivă și 1 abținere (Barbu Ion).

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație al S C Urbis - Serv SRL Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru și 4 abțineri (Bănică Nicu liviu, Stroe Leana. Vlad George Aurelian și Roșioru Silviu Laurențiu)

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A. ap. 21. aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței

„Avem vot secret Se vor distribui buletinele de vot.”

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu, membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str Aleea Centrală, nr 11. bloc 14A ap 21, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Doamna Rusti Elena Cnstma: 20 de voturi pentru și 3 voturi anulate

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru.

XXX

în încheiere, domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Vasile Murguleț


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU.

Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 29.04.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică

9/9