Proces verbal din 27.02.2020

Ședință ordinară – 27.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL


PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 27 februarie 2020, orele 10,00, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 109 din 21 februarie 2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței ordinare au fost prezenți 22 consilieri, din totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcție. Lipsește motivat domnul consilier Șerban Nicolae.

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, și domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

De asemenea, la ședință au participat:

 • - Maria Lazăr, director economic S.C. “Urbis Serv” S.R.L. Buzău;

-Andrei Constantin, proiectant urbanist „S.C. TAG ARHITECTURE S.R.L.”;

 • - Ionel Gagu, director general Concas;

-Gabriela Antonescu, director Direcția de Asistență Socială Buzău;

-Cornel Dumitrascu, director executiv Direcția Politia Locală Buzău;

-Victor Țîrlea, arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - Ileana Bănucu, director executiv Direcția Tehnică;

-Daniela Gogea, director adjunct Direcția Finanțe Publice Locale;

-Cristina Gianina Dinu, șef Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Anișoara Preda, șef Serviciu Gospodărie Urbană și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- Cristina Stoicescu, șef serviciu Autorizații, Urbanism, Amenajare Teritoriu, Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Liviu Badiu, șef Serviciu Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Florea Androne, inspector în cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - Marin Pop, inspector birou informatică, e-TAXE din ca< specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură functi de vot;

  ur < ftar<


  paratului de >a sistemului


 • - Marian Tănase, inspector birou informatică, e-TAXE din ca^fj^^^ifului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Angajați ai S.C. MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău;

-alți participanți;

 • - reprezentanți mass-media locală.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei și cuprinde:

 • 1. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020;

 • 2. - proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

 • 3. - proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;

 • 4. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău;

 • 5. - proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020;

 • 6. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău;

 • 7. - proiectul de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 si 2020-2021;

 • 8. - proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific “Math&Languages” la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020;

 • 9. - proiectul de hotărâre pentru asocierea Municipiului Butt Română de Modelism în vederea organizării Campionatu rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.

  Ci|;Eede^|ia

  Jk Mondlafefte


 • 10. - proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consilîutortdcal al Municipiului Buzău cu Asociația „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția;

 • 11. - proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, zona pieței din cartierul Crâng (fost Micro 14);

 • 12. - proiectul de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 si 8.453;

 • 13. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

 • 14. - proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12;

 • 15. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”;

 • 16. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe de serviciu și împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, județul Buzău;

 • 17. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire pensiune turistică”, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, județul Buzău;

 • 18. - proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie - mai 2020;

 • 19. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont;

 • 20. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont;

 • 21. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

  22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzări

  ... ... . . . . €preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiulu^ȘUzLăgrPafâ^nte imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlov^Mîrâ^eșpectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr.10 și nr. T^ffiunicipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

23.- alte probleme ale activității curente.

XXX

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, care anunță că ședința este legal constituită, fiind convocată în termen legal prin Dispoziția nr. 109 din 21 februarie 2020.

Domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 11 februarie 2020.

Cu 22 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 11 februarie 2020.

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier lonuț Sorin Apostu, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței:

„Bună ziua! în primul rând pe ordinea de zi se introduc două proiecte suplimentare, după cum urmează:

 • 1. - proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536;

 • 2. - proiect de hotărâre privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha.

în al doilea rând se retrag punctele nr. 19, 20, 21, 22 și anume:

 • 19. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont;

 • 20. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont;


  21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzărți ^ct|j^^^]pt^(j|e


preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popesc nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și ă de evaluare a acestor terenuri;


 • 22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr.10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.”

XXX

Domnul consilier local lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței supune la vot ordinea de zi, în forma completată și modificată, care este adoptată cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (Stănculea Aurel și Vasile Gheorghe).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13 voturi pentru și 5 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana și Roșioru Silviu Laurențiu).

Domnii consilieri Dunei Alexandru, Lambru Daniel, Țepeluș Laurențiu Cristinel și Vlad George Aurelian nu votează.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consili^XpFoiecț^zde hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere ^i^^^^^rinel George).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Florescu Constantin, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

Domnul consilier Dunei Alexandru nu votează.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru, 3 abțineri (Orzea Kati, Stănculea Aurel și Roșioru Silviu Laurențiu) și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței JsupL neatenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind punerea în executate a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțat^^-Curteze Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentrfean^^olari 2019-2020 si 2020-2021;

Doamna consilier Orzea Kati:

”Aș dori să se completeze în cele două anexe adresa Școlii Baștan, nu o are trecută: strada Victoriei, nr. 73. Ar putea fi corectată astfel și inadvertența de la pct. 33, unde GPP nr. 3 apare la acea adresă din Victoriei, nr. 73, lucru care nu este adevărat.”

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național „B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific “Math&Languages” la Congresul Internațional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

Domnul consilier Țepeluș Laurențiu Cristinel nu votează.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.08.2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru, 1 abținere (lonescu Constantin) și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării

7/10

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, zona pieței din cartierul Crâng (fost Micro 14);

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 si 8.453;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul


privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strad 12;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru, 3 abțineri (Florescu Constantin, lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu) și 4 voturi împotrivă (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și Vlad George Aurelian).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe de serviciu și împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, județul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire pensiune turistică”, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, județul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie - mai 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

în încheiere, domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 27.02.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.