Proces verbal din 26.06.2020

Şedinţa ordinară – 26.06.2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL


PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 26 iunie 2020, orele 10,00, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 458 din 19 iunie 2020. a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrănle ședinței ordinare au fost prezenți 21 consilieri, din totalul celor 21 membri ai consiliului local în funcție.

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, și domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

De asemenea, la ședință au participat:

 • - Marin Pop, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Marian Tănase, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot

 • - Angajați ai S C MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei, și cuprinde:

 • 1 .- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Daniel Lambru și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

 • 2 - proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Dumitru Gheorghe;

 • 3 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I - 2020,

 • 4 .- proiectul de hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

 • •                                                            fl         V

 • 5 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației ,;db' Avizare ,-a.:. Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți|;obiec.tivului de investiții "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 120)" în cadrul;'1 Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul , Projedte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

 • 6 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 12F)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3 1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

 • 7 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 141)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE.SE.SM.C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

 • 8 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 105)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM.C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

 • 9 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE (Bloc C1)“ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM.C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”;

 • 10 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE (Bloc E3f în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE.SE,SM.C. Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3 1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

 • 11 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de

J

investiții "Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 2 Integral)" în cadrUI Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul^de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE.SE.SM.C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției cătrș'o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operățiuriea A-clădiri rezidențiale’;

 • 12 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc PIS)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale

 • 13 - proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor" din municipiul Buzău - Buzău Velocity proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ;

 • 14 .- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI Șl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de Închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău COD SMIS 129193, Axa prioritară 4. Prioritatea de Investiții 4e. Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • 15 .- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI Șl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE" COD SMIS 129646, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4 1. Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • 16 - proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • 17 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale "Urbis - Serv" S.R.L. Buzău;

 • 18 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău ’;

 • 19 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării;

 • 20 .- proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 70/30.6^2,020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06 2019 pentru modificarea '6o,ntractului>de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău; *' '' ’'

 • 21 - proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD SA." Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00,

 • 22 - proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020 ora 12:00,

 • 23 .- proiectul de hotărâre privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al "Sport Club Municipal Gloria Buzău";

 • 24 .- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 19, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • 25 .- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 6. aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • 26 - proiectul de hotărâre privind repartizarea în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi - casă naționalizată, situată în str. Libertății, nr. 35, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • 27 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • 28 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în perioada iulie - decembrie 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU;

 • 29 - proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada ,Nicu Constantinescu", delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont, în Strada „Slt. Ciprian- Ștefan Polschi’ din municipiul Buzău;

 • 30 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părți din imobilul 326;

 • 31 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării unor contracte de concesiune încheiate între Municipiul Buzău și Societatea Comercială "Piețe. Târguri și Oboare" SA Buzău;

 • 32 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău și Parohia „Sfinții îngeri";

 • 33 - proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău;

 • 34 .- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârilor Co^șitiUlui Locăl al Municipiului Buzău nr 245/23.08.2019, nr. 267/09 09.2019. nr. 1307/21.10.2019, nr. 308/21 102019, nr. 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 3^6/15.11.20j:9, nr. 374/12 12.2019, nr. 375/12.12 2019. nr 19/30.01 2020, nr 38/^7.02.20,20/nr. 39/27.02.2020 și nr. 46/27.02.2020;

 • 35 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu

  "Construire spațiu birouri, locuință de serviciu și împrejmuire", str. Alexandru Vlahuță, nr. 18, municipiul Buzău, județul Buzău;

  36.- alte probleme ale activității curente.


XXX

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, ședința fiind convocată prin Dispoziția nr. 458 din 19 iunie 2020.

Domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 18 mai 2020

Cu 21 voturi pentru, domnii consilieri locali aprobă în unanimitate procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 18 mai 2020.

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

 • XXX

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș. președintele ședinței:

„Bună ziua' Pe ordinea de zi se introduc patru puncte suplimentare după cum urmează:

 • 1 - proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • 2 .- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului lomță Constantin;

 • 3 .- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 202/30.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău;

 • 4 .- prezentarea Informării Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Buzău, nr. 945/02.06 2020. înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr 66.281/23.06.2020.”

A propus, totodată, ca pct 1 și 2 de pe suplimentară să după proiectele nr. 1 și 2 de pe ordinea de zi.

XXX


Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune la vot ordinea de zi, în forma propusă, care este adoptată cu 21 de voturi pentru.

XXX

1. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Daniel Lambru și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

XXX

2. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Dumitru Gheorghe;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

XXX

1S. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

 • XXX

 • 2S. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al dorhniilui

  loniță Constantin:


Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali'prpiebtol de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Președintele ședinței a arătat că. după prima validare, avem 22 de consilieri locali în funcție, iar după a doua validare, avem 23 de consilieri locali în funcție.

XXX

 • 3. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe tnmestrul I - 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru și 5 abțineri (Vlad George Aurelian, Șerban Nicolae, Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și loniță Constantin).

XXX

 • 4 Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020,

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 5 abțineri (Vlad George Aurelian. Șerban Nicolae. Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și loniță Constantin) și 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 5. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 12D)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE.SE.SM.C. Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";


Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri I hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru

XXX


 • 6. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 12F)“ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale’

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru

XXX

 • 7. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 141)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM(C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădin rezidențiale' ,

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 8. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 105)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3 1/A/3/NE.SE.SM.C, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale":

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

xxx          /z'

hL»n

9. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședipțăi, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pm/ipd aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor! teKnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE (Bloc C1)“ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE.SM.C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru

XXX

 • 10. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE (Bloc E3)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3 1 Operațiunea A-clădin rezidențiale";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 votun pentru.

XXX

 • 11. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 2 Integral)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE.SM,C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale",

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX


 • 12. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privW,aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorifor tehhico-

  economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc P13)M în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3 1/A/3/NE,SE.SM,C, Axa Prioritară 3 -


Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru

XXX

 • 13. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău - Buzău Velocity proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 4, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 14. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI Șl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău" COD SMIS 129193, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1. Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă,

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

 • 15 Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președțrttele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre,^PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „ REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU. INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE" COD SMIS 129646, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 16. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 17. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale "Urbis -Serv"S.R.L Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Vlad George Aurelian. Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și loniță Constantin)

Domnul consilier local Dunei Alexandru nu votează.

în plen, domnul Aurel Stănculea a învederat că ar fi o eroare materială întruna din anexele bugetului, fără însă a indica această anexă

XXX

 • 18. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice 'Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tițiefetului și Crâng din municipiul Buzău”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locâli proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu și lonescu Constantin).

XXX

 • 19. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea și radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 20. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr 70/30.03.2020 pnvind aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru și 5 abțineri (Vlad George Aurelian, Șerban Nicolae, Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și loniță Constantin).

Doamna consilier local Maria lonescu nu votează

XXX

 • 21. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ’RER SUD SA" Buzău, din data de 26.06 2020, ora 12:00, respectiv 29.06 2020, ora 12:00;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot."

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu, membru comisiei d0 validare, cofnunică rezultatul votului privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD<Ș.A.' Buzătf. din data de 26.06.2020, ora 12:00. respectiv 29 06.2020, ora 12:00^ -z

Domnul David Gheorghe 16 voturi pentru, 6 votun împotrivă și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (loniță Constantin).

Doamna consilier local Maria lonescu nu votează.

XXX

 • 22 Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12 00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Tepeluș, președintele ședinței: Avem vot secret. Se vor distribui buletine e de vot."

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu, membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S A. Buzău, din data de 29.06 2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00:

Domnul David Gheorghe: 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Bănică Nicu Liviu și loniță Constantin).

Doamna consilier local Mana lonescu nu votează.

XXX

 • 23. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al "Sport Club Municipal Gloria Buzău";

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș președintele ședinței: .Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot"

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu, membru comisiei de validare, comuni rezultatul votului privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al "Sport Club Municipal Gloria Buzău”:                 VV- -XV

Domnul Cristian Ștefan Ceaușel: 19 voturi pentru și 4 votun împotrivă.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (lonescu Constantin).

XXX

 • 24. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului situată în cartier Crâng, str Aleea Centrală, nr, 11, bloc 14A, ap. 19, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței „Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot.'

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu, membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 19, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău:

Doamna Dandoș Maria 23 voturi pentru.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 25. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 6. aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș. președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot"

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu, membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din

14/18


fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr

 • 6. aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău:'

Doamna Ene Mihaela: 23 voturi pentru.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 26. Domnul consilier local Laurențiu Cristmel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi - casă naționalizată, situată în str. Libertății, nr. 35. aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței:’ ,Avem vot secret Se vor distribui buletinele de vot.”

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu, membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi - casă naționalizată, situată în str. Libertății, nr. 35, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău:

Doamna Gavrilă Filofteia - Ramona: 23 voturi pentru.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 27. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 28. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în perioada

iulie - decembrie 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA buzâu:                     wy/

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 votun pentru și 5 abțineri (Vlad George Aurelian, Șerban Nicolae, Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și loniță Constantin).

XXX

 • 29 Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada „Nicu Constantinescu’, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr 1 din Cartierul Orizont, în Strada „Slt. Ciprian- Ștefan Polschi" din municipiul Buzău.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 30. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părți din imobilul 326;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 31. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării unor contracte de concesiune încheiate între Municipiul Buzău și Societatea Comercială "Piețe, Târguri și Oboare" S A Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru și 6 abțineri (Roșioru Silviu Laurențiu, Vlad George Aurelian Șerban Nicolae, Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana și loniță Constantin)

XXX


$<??/ /■» jy intele ședinței, nru aprobarea


 • 32. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, pre supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău și Parohia «Sfinții îngeri'

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 33. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău,

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 34. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr 307/21.10.2019, nr. 308/21 10.2019 nr 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019. nr. 336/15.11.2019. nr. 374/12 12.2019, nr 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020 nr. 38/27 02.2020. nr. 39/27 02.2020 și nr 46/27.02.2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 35. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire spațiu birouri, locuință de serviciu și împrejmuire", str Alexandru Vlahuță, nr. 18, municipiul Buzău, județul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

3S Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 202/30.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu) și 1 abținere (lonescu Constantin).

XXX

4S Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali Informarea Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Buzău, nr. 945/02.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 66.281/23.06.2020;

Informarea Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Buzău, nr. 945/02.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 66.281/23.06.2020 nu se votează, se ia act

XXX

în încheiere, domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU.

|',l k „                        Eduard Pistol

Notâ:vV’;. -w

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 26 06.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.

18/18