Proces verbal din 20.07.2020

Şedinţa ordinară – 20.07.2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL


PROCESUL-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 20.07.2020

Prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 515 din 14 iulie 2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței ordinare au fost prezenți 21 consilieri, din totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcție.

Lipsește motivat domnul consilier local Iulian Sorin Lazăr, precum și domnul consilier local Alexandru Dunei.

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, și domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

De asemenea, la ședință au participat:

 • - Marin Pop, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Marian Tănase, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Angajați ai SC MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei, și cuprinde:

 • 1 .- proiectul de hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020,

 • 2 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr 56/26 03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

 • 3 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II - 2020;

 • 4 - proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la "Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău";

 • 5 .- proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus" SA. Buzău;

 • 6 - proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Piețe. Târguri și Oboare" S A Buzău;

 • 7 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;

 • 8 - proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

 • 9 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea: Studiului de oportunitate, Modalității de atribuire a serviciului public, Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău și a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău;

 • 10 .- proiectul de hotărâre pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale RAM" Buzău în cadrul procedurii de insolvență;

 • 11 .- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău;

 • 12 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28 03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală;

 • 13 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău;

 • 14 - proiectul de hotărâre privind repartizarea. în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi - casă naționalizată, situată în str. Filantropiei, nr. 26. aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 • 15 - proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Broșteni, str. Cicoarei, nr. 7, bloc I7, ap. 37, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • 16 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău și Societatea Comercială ” R.E.R SUD ” S A. (fostă Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic Service" S.A.);

 • 17 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020;

//        ---/ ‘.x

 • 18 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei pentru tranziția la economia circulară în municipiul Buzău 2020-2030;

 • 19 .- proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 ia Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr 71/30 03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;

 • 20 .- proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019;

 • 21 .- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24 04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău;

 • 22 - proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local -1;

 • 23 .- proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 2;

 • 24 - proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 3;

 • 25 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39,

 • 26 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire CIMITIR MUNICIPAL Șl ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177, str. General Grigore Baștan, Cazarma 3177, Lot 2, nr. cad. 61697, municipiul Buzău;

 • 27 .- alte probleme ale activității curente.

XXX

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

Secretarul general al municipiului Buzău a supus aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 26 iunie 2020.

Cu 21 voturi pentru, domnii consilieri locali aprobă în unanimitate procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 26 iulie 2020.

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier local Laurențiu Cnstinel Țepeluș, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier local Laurențiu Cnstinel Țepeluș, președintele ședinței:

„Bună ziua! în primul rând, pe ordinea de zi se introduc două puncte suplimentare după cum urmează:

 • 1 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Buzău în litigiul privind dosarul de executare nr. 86/2020,

 • 2 - proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv" S R L. Buzău.

în al doilea, rând se retrage punctul nr. 9 - proiectul de hotărâre privind aprobarea: Studiului de oportunitate. Modalității de atribuire a serviciului public, Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău și a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău.”

 • XXX

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune la vot ordinea de zi. în forma propusă, care este adoptată cu 21 de voturi pentru.

XXX

 • 1. Domnul consilier local Laurențiu Cnstinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14 voturi pentru, 5 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Șerban Nicolae și lomțâ Constantin) și 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu).

Domnul consilier local Vlad George Aurelian nu votează.

XXX

 • 2. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

începând cu acest proiect, participă la vot și domnul consilier local Alexandru Dunei, astfel că sunt 22 de consilieri locali prezenți

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru, 6 abțineri (Bănică Nicq Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian și loniță Constantin) și 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 3. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II - 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana. Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, loniță Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 4, Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 5. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus" S A. Buzău;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței;

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot."

Doamna consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu, președintele comisiei de validare, comunică rezultatul votului secret privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Trans Bus" S A Buzău:

Domnul Valentin Manolache 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin. Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, loniță Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 6. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare' S.A. Buzău;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot."

Doamna consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu, președintele comisiei de validare, comunică rezultatul votului secret privind completarea consiliului de administrație al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău:

Domnul Adrian - Ionel Grama: 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 7 abținen (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin. Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, loniță Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 7. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău,

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru, 6 abținen (Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian. loniță Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu) și 1 vot împotrivă (lonescu Constantin).

XXX

 • 8. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul

6/13

Zzj

Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot"

Doamna consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu, președintele comisiei de validare, comunică rezultatul votului secret:

Consiliul de administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L.:

Doamna Mariana - Simona Săvulescu, membru 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 vot anulat,

Doamna Beatrice - Valentina Dimciu, membru 16 voturi pentru. 6 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Domnul Cornel Prahoveanu, membru: 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Director general al RAM TERMO VERDE S.R.L.:

Domnul Dorin llian Letea: 15 voturi pentru. 7 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Director economic al RAM TERMO VERDE S.R.L.:

Domnul Giani - Gabriel Matei: 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru, 7 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, loniță Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

 • XXX

 • 10. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău în cadrul procedurii de insolvență;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței:

„Avem vot secret Se vor distribui buletinele de vot."

Doamna consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu, președintele comisiei de validare, comunică rezultatul votului secret:

Domnul Ștefăniță Tibenu Oprea: 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru. 7 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana. Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, loniță Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 11. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 12. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 5 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, loniță Constantin).

XXX

 • 13. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 votun pentru.

XXX

 • 14 Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind repartizarea,

8/13

fj ț f ।     *      \ / \\

în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi - casă naționalizată, situată în str. Filantropiei, nr. 26, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot."

Doamna consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu, președintele comisiei de validare, comunică rezultatul votului secret:

Doamna Panaitescu Nina: 22 voturi pentru și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

 • XXX

 • 15. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Broșteni, str Cicoarei. nr. 7, bloc I7. ap 37, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței: „Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot"

Doamna consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu, președintele comisiei de validare, comunică rezultatul votului secret:

Domnul Panaitescu Vasile: 22 voturi pentru și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 16. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău și Societatea Comercială " R.E.R SUD " S A. (fostă Societatea Comercială "R.E.R. Ecologic Service" S.A.);

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru

Doamna consilier local Maria lonescu nu votează.

XXX

 • 17. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020:

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 18. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei pentru tranziția la economia circulară în municipiul Buzău 2020-2030;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 19. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Doamna consilier local Maria lonescu nu votează

XXX

 • 20. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr 49/06.03.2019;

ff./l—>• IXÂ ff / ' li V

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 21. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău;

Domnul consilier local, viceprimarul Municipiului Buzău lonuț Apostu, a formulat un amendament, în sensul că la art. 2 din HCL nr. 128/24.04.2019, să se adauge următoarele: "precum și pentru înființarea unui centru al Registrului Auto Român”.

Amendamentul a fost supus la vot, fiind aprobat cu 21 de voturi pentru și o abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, astfel modificat, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 22. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local -1;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Domnul consilier local Aurel Stănculea nu votează.

XXX

 • 23. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 2;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Domnul consilier local Aurel Stănculea nu votează.

 • 24. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 3;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Domnul consilier local Aurel Stănculea nu votează.

XXX

 • 25. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 26. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire CIMITIR MUNICIPAL Șl ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177, str General Grigore Baștan, Cazarma 3177, Lot 2, nr. cad. 61697, municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

1S. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Buzău în litigiul privind dosarul de executare nr. 86/2020.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru, 4 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana, Vlad George Aurelian și loniță Constantin) și 2 voturi împotrivă (lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

2S. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” SRL. Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, loniță Constantin, Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

în încheiere, domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 20.07.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.