Proces verbal din 18.05.2020

Şedința ordinară – 18.05.2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL


PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 18 mai 2020: orele 10 00, cu ocazia ședinței’ ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr 347 din 12 mai 2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței ordinare au fost prezenți 22 consilieri, din totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcție. Lipsește motivat domnul consilier local Șerban Nicolae

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, și domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

De asemenea, la ședință au participat:

 • - Daniela Gogea, director adjunct Direcția Finanțe Publice Locale

 • - Ion Diaconu, director general Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău;

 • - Marin Pop, inspector birou informatică e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea, sistemului de vot;

 • - Marian Tănase, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Angajați ai S.C. MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei și cuprinde:

 • 1 .- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

 • 2 - proiectul de hotărâre pentru modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

 • 3 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitarea termică a trei blocuri de locuințe din municipiul Buzău (12F, 12D și 141 - Unirii)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE. SE. SM. C. Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

 • 4 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitarea Termică a trei blocuri de locuințe din Municipiul Buzău (Bloc 2 Integral, Bloc P13 Unirii, Bloc 105 Spiru Haret)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte PO R/2020/3/3.1/A/3/NE, SE. SM. C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

 • 5 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REABILITAREA TERMICĂ A DOUĂ BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU (Bloc E3 și Bloc C1 Cartier Episcopiei)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE, SM. C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

 • 6 - proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ‘ C N I." S A a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - .CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

 • 7 - proiectul de hotărâre privind completarea art. (1), lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău - forma actualizată potrivit Codului administrativ;

 • 8 - proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G nr 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

 • 9 .- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020. ora 14:00, precum și completarea HCL nr 65/30 03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04 2020, ora 14:00;

 • 10 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sens giratoriu și amplasare locomotivă construită în anul 1936 în vederea expunerii muzeistice - Intersecția dintre b-dul Gării, b-dul 1 Decembrie 1918 și str. Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău";

  > Y1 Ci


 • 11 - proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzfău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

 • 12 - proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie - august 2020;

 • 13 - alte probleme ale activității curente.

XXX

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, ședința fiind convocată prin Dispoziția nr 347 din 12 mai 2020.

Domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 29 aprilie 2020.

Cu 21 voturi pentru și o abținere (Stănculea Aurel), domnii consilieri locali aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 29 aprilie 2020

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier local Vasile Murguleț, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței:

„Bună ziua! Pe ordinea de zi se introduc trei proiecte suplimentare după cum urmează:

 • 1 - proiect de hotărâre pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău în insolvență/ reorganizare judiciară;

 • 2 - proiect de hotărâre privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale RAM" Buzău

 • 3 .- proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S C URBIS-SERV S R L:

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune la vot ordinea de zi în forma completată, care este adoptată cu 22 de voturi pentru.

XXX

1. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;


Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru. 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu) și 6 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin. Leana Stroe, Vlad George Aurelian și Vasile Gheorghe)

 • XXX

 • 2. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu) și 3 abțineri (Barbu Ion. lonescu Constantin și Vasile Gheorghe).

XXX

 • 3. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehmco-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitarea termică a trei blocuri de locuințe din municipiul Buzău (12F, 12D și 141 - Unirii)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE, SM. C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale' ;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 4. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehmco-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitarea Termică a trei blocuri de locuințe din Municipiul Buzău (Bloc 2 Integral, Bloc P13 Unirii, Bloc 105 Spiru Haret)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE, SM. C, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

4/9

XXX        //?’

I r;. J ] f

 • 5 Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 'REABILITAREA TERMICĂ A DOUĂ BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU (Bloc E3 si Bloc C1 Cartier Episcopiei)" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE SM, C. Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3 1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru

XXX

 • 6, Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.IS.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1" DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 7 Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind completarea art. (1), lit. aj din Hotărârea Consiliului Local nr 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău - forma actualizată potrivit Codului administrativ;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (Barbu Ion Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Vlad George Aurelian și Roșioru Silviu Laurențiu).

zO\

XXX

 • 8 Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare:

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana, Vlad George Aurelian, Vasile Gheorghe și Roșioru Silviu Laurențiu)

XXX

 • 9. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S A Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14.00 precum și completarea HCL nr. 65/30.03 2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S A. Buzău, din data de 02.04 2020, ora 14:00, respectiv 03.04 2020, ora 14:00;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru. 2 abțineri (Barbu Ion și Roșioru Silviu Laurențiu).

Domnul consilier local lonescu Constantin nu votează.

XXX

 • 10. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sens giratoriu și amplasare locomotivă construită în anul 1936 în vederea expunerii muzeistice - Intersecția dintre b-dul Gării, b-dul 1 Decembrie 1918 și str Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu) și 4 abțineri (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, Stroe Leana, Vlad George Aurelian).

XXX

 • 11 Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilien locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 12. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie - august 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru

XXX

1S. Domnul consilier local Vasile Murguleț. președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău în insolvență/ reorganizare judiciară;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Barbu Ion și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

2S. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind numirea provizone a membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot."

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu. membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind numirea provizorie a membrilor conciliului de administrație al Regiei Autonome Municipale "RAM Buzău:

Doamna Lungu Emilia Izabela: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Doamna Moldoveanu Adriana: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Domnul Dragu Valentin Marian: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Doamna Vornicu Daniela: 18 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 voturi anulate.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (lonescu Constantin).

XXX

3S. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație provizonu al S C. URBIS-SERV S.R.L

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot."

Domnul consilier Bănică Nicu Liviu. membru comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind numirea Consiliului de administrație provizoriu al S.C. URBIS-SERV S R L.:

Doamna Breaz Mariana: 17 de voturi pentru. 5 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Domnul Cuza Dan: 16 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Domnul Diaconu Ion: 15 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Domnul Matei Valentin: 17 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 vot anulat

Domnul Scîntei Faustin Doru: 16 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 vot anulat.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Bănică Nicu Liviu și lonescu Constantin).

XXX

în încheiere, domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Vasile Murguleț

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

•                 Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 18 05.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.