Proces verbal din 13.04.2020

Şedinţă extraordinară – 13.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL


PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 13 aprilie 2020, orele 10,00, cu ocazia ședinței extraordinare (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 280 din 10 aprilie 2020, a fost convocată ședința extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței extraordinare (de îndată) au fost conectați la sistemul videoconferintă 19 consilieri locali, din totalul celor 22 membri ai consiliului local în funcție.

Lipsesc motivat domnii consilieri locali Leana Stroe, Ion Barbu și Nicolae Șerban.

în sala Stan Săraru, pentru a respecta măsurile luate pentru combaterea COVID-19, au participat domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, domnul consilier local Vasile Murguleț, Felicia Sava-Popa, precum și 3 angajați ai S.C. MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare (de îndată) a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei și cuprinde:

1.- proiectul de hotărâre privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020.

XXX

Lucrările ședinței extraordinare (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, fiind convocată în termen legal prin Dispoziția nr. 280 din 10 aprilie 2020.

Domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 02 aprilie 2020.


Cu 19 voturi pentru, domnii consilieri locali aprobă pr ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 02 apr^ în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general

Buzău, adresează rugămintea domnului consilier local Vasî^fer'QuIeț,  președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței:

„Bună ziua! Pe ordinea de zi se introduce un proiect suplimentar, după cum urmează:

1.- proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A. și Compania de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău.”

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței supune la vot ordinea de zi, în forma completată, care este adoptată cu 19 de voturi pentru.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru.

Domnul consilier local Daniel Lambru nu votează.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A. și Compania de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu -Laurențiu).

Doamna consilier local Maria lonescu nu votează.

Domnul consilier local Constantin lonescu nu votează.

XXX

în încheiere, domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Vasile Murguleț


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței extraordinare (de îndată) din 13.04.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.