Proces verbal din 11.02.2020

Ședinţă extraordinară – 11.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL


PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 11 februarie 2020, orele 09,00, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 82 din 07 februarie 2020, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței extraordinare au fost prezenți 22 consilieri, din totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcție. Lipsește motivat domnul consilier Florescu Constantin.

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, și domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

De asemenea, la ședință au participat:

 • - Ileana Bănucu, director executiv Direcția Tehnică;

 • - Daniela Gogea, director adjunct Direcția Finanțe Publice Locale;

 • - Anișoara Preda, șef Serviciu Gospodărie Urbană și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

-Aurelia Turcoman, șef Serviciu Investiții, Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • - Marin Pop, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Marian Tănase, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Viorel Ștefu, reprezentant Pro România Buzău;

 • - Angajați ai S.C. MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău;

 • - reprezentanți mass-media locală.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei și cuprinde:

 • 1. - proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău;

 • 2. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020;

 • 3. - proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural 'Alexandru Marghiloman" Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de

interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru7 Eurovîbipn. Song Contest 2020" \                                                         II I ] n

 • 4. - proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A

CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem alternativ            ^Urbană

utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul tiuzău” d.^D SMIS 129193; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • 5. - proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00;

 • 6. - alte probleme ale activității curente.

XXX

Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău sunt deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, care anunță că ședința este legal constituită, fiind convocată în termen legal prin Dispoziția nr. 82 din 07 februarie 2020.

Domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 30 ianuarie 2020.

Cu 22 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 30 ianuarie 2020.

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier lonuț Sorin Apostu, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței supune la vot ordinea de zi, care este adoptată cu 22 de voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul c este adoptat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri (Orzea Kati, Stănculea Aurel - Laurențiu) și 4 voturi împotrivă (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lones-Stroe Leana).

re

iu

si

J


Domnul consilier Vlad George Aurelian nu votează.

Hotărârea adoptată are caracter normativ.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020"\

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru, 2 abțineri (Orzea Kati, Stănculea Aurel) și 5 voturi împotrivă (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, Stroe Leana și Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI Șl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău" COD SMIS 129193; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00;

Domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot.”

Domnul consilier, Lambru Daniel, membru al comisiei de validare, comunică rezultatul votului privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00;

Domnul David Gheorghe: 21 de voturi pentru și 2 voturi anulate.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Doamna consilier lonescu Maria nu votează.

XXX

în încheiere, domnul consilier lonuț Sorin Apostu, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței extraordinare din 11.02.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.