Proces verbal din 07.08.2020

Şedinţa ordinară – 07.08.2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL


PROCESUL-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 07.08.2020

Prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 567 din 31 iulie 2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La începutul lucrărilor ședinței ordinare au fost prezenți 22 consilieri, din totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcție.

Lipsește motivat domnul consilier local Dumitru Gheorghe.

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, și domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

De asemenea, la ședință au participat:

 • -Marin Pop, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • -Angajați ai S.C. MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei, și cuprinde:

 • 1 .- proiectul de hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

 • 2 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/ activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020;

 • 3 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum și a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău;


 • 4 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de „Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău”;

 • 5 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea termenilor și condițiilor

  contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Local a persoanelor care să semneze “Contractul de modificare si reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către municipiul Buzău, județul Buzău, Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău în calitate de debitor și


Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

 • 6 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, județul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău -

  Mărăcineni";


 • 7 .- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău;

 • 8 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a două imobile situate în municipiul Buzău;

 • 9 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău;

 • 10 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în șoseaua Constanței, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău;

 • 11 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în șoseaua Brăilei, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău;

 • 12 .- proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes public local - 4;

 • 13 .- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina;

 • 14 .- proiectul de hotărâre privind "Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventă din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021

 • 15 .- proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unor sum^Cla^W^etul local, sub formă de grant, acordat unităților de invațământ preuniversitar de stat, precum și pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unități;

 • 16 .- alte probleme ale activității curente.

XXX

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău.

Secretarul general al municipiului Buzău a supus aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 20 iulie 2020.

Cu 22 voturi pentru, domnii consilieri locali aprobă în unanimitate procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 20 iulie 2020.

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței:

„Bună ziua! Pe ordinea de zi se introduc patru puncte suplimentare, după cum urmează:

 • 1 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice "Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din municipiul Buzău”;

 • 2 .- proiect de hotărâre privind Acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Politiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău - Inițiator domnul consilier local Constantin lonescu;

 • 3 .- proiect de hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 4.555/2003 încheiat între Municipiul Buzău și S.C. “DAVID PRODCOM” S.R.L.;

 • 4 .- proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie - octombrie 2020.”

XXX

Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune la vot ordinea de zi, în forma propusă, care este adoptată cu 22 de voturi pentru.

1. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președjptele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind rectificarea 5

a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;


Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu) și 4 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, loniță Constantin și Stroe Leana).

XXX

2. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/ activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Doamna consilier local Maria lonescu nu votează.

 • XXX

 • 3. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum și a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, lonită Constantin, Rosioru Silviu Laurențiu, Stroe Leana, Șerban Nicolae și Vlad George Aurelian).

XXX

 • 4. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind „Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (Șănică^Nicu^tviu, lonescu Constantin, lonită Constantin, Roșioru Silviu Laurenti&tstroe^Leana, Șerban Nicolae și Vlad George Aurelian).

XXX

 • 5. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Local a persoanelor care să semneze “Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către municipiul Buzău, județul Buzău, Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Bănică Nicu Liviu, loniță Constantin, Roșioru Silviu Laurențiu, Stroe Leana, Vlad George Aurelian) și 1 abținere (Șerban Nicolae).

Domnul consilier local Constantin lonescu nu votează.

XXX

 • 6. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, județul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

 • 7. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Domnul consilier local Constantin lonescu nu votează.

 • 8. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre perit^aprșgărea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a două imobile situate în municipiul Buzău;

Președintele de ședință anunță că titlul hotărârii se va modifica, în sensul că sintagma ”a două imobile” va fi înlocuită cu indicarea în concret a celor două imobile, respectiv Palatul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

Domnul consilier local George Aurelian Vlad nu votează.

XXX

 • 9. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 10. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în șoseaua Constanței, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 11. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, ;upune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea

6/9

constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui publică a municipiului Buzău, situat în șoseaua Brăilei, în favoa Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala Energiei Electrice Buzău;

eren proprie 'ea Societăți, TlA\DistrinuTl


MU


Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru.

XXX

 • 12. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes public local - 4;

între timp, intră în sală și domnul consilier local Gheorghe Dumitru, iar președintele de ședință anunță că începând cu acest proiect de hotărâre, au fost prezenți 23 de consilieri locali, din cei 23 în funcție.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 13. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 14. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind "Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este respins cu 7 voturi pentru (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, lonită Constantin, Orzea Kati, Rosioru Silviu Laurențiu, Stroe Leana si Vlad George Aurelian), 7 voturi împotrivă (Anica Mihai, Artene Florinel-George, ^postu lonuț-Sorin, Dumitru Gheorghe, Hudițoiu Bogdan, Murguleț Vasile, 7/9

Țăndărescu Ștefan) și 9 abțineri (Dunei Alexandru, Gheorghi Cătălina, Ion Viorel, lonescu Maria, Lazăr Iulian Sorin, Stăncul Nicolae, Țepeluș Laurențiu Cristinel și Vasile Gheorghe).

XXX


 • 15. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordat unităților de invațământ preuniversitar de stat, precum și pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unități;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 1S. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice "Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din municipiul Buzău”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

2S. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind Acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Politiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este respins cu 5 voturi pentru (Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin, loniță Constantin, Roșioru Silviu Laurențiu și Stroe Leana), 8 voturi împotrivă (Anica Mihai, Artene Florinei George, Apostu lonuț Sorin, Dumitru Gheorghe, Hudițoiu Bogdan Florin, Murguleț Vasile, Țăndărescu Ștefan și Țepeluș Laurențiu Cristinel) și 10 abțineri (Dunei Alexandru, Gheorghiu Oana Ramona Cătălina, Ion Viorel, lonescu Maria, Lazăr Sorin, Orzea Kati, Stănculea Aurel, Șerban Nicolae, Vasile Gheorghe, Vlad George Aurelian).

XXX

3S. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 4.555/2003 încheiat între Municipiul Buzău și S.C. “ DAVID PRODCOM” S.R.L.;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu Laurențiu).

XXX

4S. Domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie - octombrie 2020;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Apostu lonuț Sorin).

XXX

în încheiere, domnul consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 07.08.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.

9/9