Proces verbal din 02.04.2020

Şedinţă extraordinară – 02.04.2020

ROMÂNIA


JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 02 aprilie 2020, orele 12,00, cu ocazia ședinței extraordinare (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 243 din 01 aprilie 2020, a fost convocată ședința extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La lucrările ședinței extraordinare (de îndată) au fost conectați la sistemul videoconferință 21 consilieri, din totalul celor 22 membri ai consiliului local în funcție.

Lipsește motivat domnul consilier Șerban Nicolae.

în sala Stan Săraru, pentru a respecta măsurile luate pentru combaterea COVID-19, au participat domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, domnul consilier Vasile Murguleț, Felicia Sava Popa, precum și 3 angajați ai S.C. MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare (de îndată) a fost adus la cunoștință publică de către domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale și pagina de internet a primăriei și cuprinde:

  • 1. - proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

  • 2. - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

  • 3. - proiectul de hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău;

  • 4. - alte probleme ale activității curente.

    M A j\


XXXLucrările ședinței extraordinare (de îndată) a Consiliului Loc^j^Munj£  Buzău au fost deschise de domnul Eduard Pistol, secretard^^^ăf al municipiului Buzău, fiind convocată în termen legal prin Dispoziția nr. 243 din 01

ilui


aprilie 2020.

Domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 30 martie 2020.

Cu 21 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 30 martie 2020.

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier Vasile Murguleț, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței supune la vot ordinea de zi, care este adoptată cu 21 de voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi pentru.

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

Domnul consilier local lonescu Constantin a formulat un amendament, și anume ca acești bani să fie luați de la capitolul cultură, recreere.

Amendamentul a fost respins cu 17 voturi împotrivă și 4 voturi pentru (Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu, lonescu Constantin și Roșioru Silviu Laurențiu).

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (Barbu Ion, lonescu Constantin și Roșioru Silviu - Laurențiu).

XXX

Domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru.

Domnul consilier Lambru Daniel nu votează.

XXX

în încheiere, domnul consilier Vasile Murguleț, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Vasile Murguleț


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței extraordinare (de îndată) din 02.04.2020.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.

3/3