Hotărârea nr. 96/2020

Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc , ap., aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - cererea doamnei Rusti Elena - Cristina înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 146.267/27.11.2019;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 129/CLM/24.04.2020;

 • - raportul nr. 45.689/24.04.2020 al Serviciului Administrare Fond Locativ;

 • - adresa nr. 4.229/2020 a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, prin care se propune repartizarea locuinței către doamna Rusti Elena-Cristina;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - procesul verbal al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din data de 11.03.2020;

 • - art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.275/2000;

 • - prevederile art. 26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completăril ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. q) și alin. (14), art. 139, alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. 6, teza a II-a, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art1.- Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către doamna Rusti Elena-Cristina, a locuinței din fondurile statului, aflată în administrarea Consiliului Local a Municipiului Buzău, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc , ap. .

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Fond Locativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020

Nr. 96

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

J               J                                                                         I                                   J                    J                         J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 129/CLM/24.04.2020

REFERAT DE APROBARE pentru proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc , ap., aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea doamnei Rusti Elena-Cristina de a i se atribui o locuință, în ședința din data de 11.03.2020 și a constatat următoarele:

 • •  unul dintre minori are încadrare în grad grav de handicap, fiind nevoit să frecventeze săptămânal un centru de terapie din Municipiul Buzău;

 • •  este familie monoparentală, cu doi minori în întreținere.

Astfel, considerând că, în interesul superior al minorilor, doamna Rusti Elena-Cristina este îndreptățită să i se repartizeze, în vederea închirierii locuința situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc , ap. , a propus repartizarea prin adresa nr. 42229/2020, urmând ca doamna Rusti Elena-Cristina să fie pusă în posesia locuinței, după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială este determinat și de ancheta socială cu nr. 1684/18.02.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, care susține afirmațiile solicitantei.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care rog plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău să-l adopte în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Administrare Fond Locativ-Nr. 45.689/24.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc , ap. , aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău deține în administrare locuința construită din fondurile statului situată.in cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc , ap. , compusă din o cameră și dependințe, în suprafață de 33,22 mp.

Având în vedere:

 • -  cererea nr. 146267/27.11.2019 a doamnei Rusti Elena-Cristina, prin care solicită atribuirea unei locuințe, fiind unic întreținător a doi copii minori, dintre care unul cu certificat de încadrare în grad de handicap;

 • -  ancheta socială cu nr. 1684/18.02.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, care susține afirmațiile solicitantei;

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat cererea în ședința din data de 11.03.2020, considerând că, în interesul superior al minorilor, doamna Rusti Elena-Cristina este îndreptățită să i se repartizeze, în vederea închirierii locuința situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc , ap. .

Astfel, a propus această repartizare prin adresa nr. 42229/2020, urmând ca doamna Rusti Elena-Cristina să fie pusă în posesia locuinței după aprobarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Față de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Șef Serviciu Locativ, Carmen Boricianu