Hotărârea nr. 95/2020

Hotărâre pentru aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis – Serv SRL Buzău.

ANEXA

La hotărârea nr. 95/29.04.2020 A Consiliului Local al Municipiului Buzău

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A PROFILULUI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SC URBIS SERV SRL BUZĂU

I.


Introducere


In cadrul Adunării Generale Ordinare a Asociaților din data 30.03.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările si completarile ulterioare (“OUG nr. 109/2011”), procedura urmând a fi derulată de Autoritatea Publică Tutelara. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 56/30.03.2020, Primarul Municipiului Buzau prin intermediul Serv.Juridic si Contencios Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Prognoza, Organizare si Cooperare Interinstitutionala, precum și SC URBIS SERV SRL Buzau au fost mandatați sa declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru ocuparea posturilor declarate vacante.

Art. 34 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 stabileste urmatoarele: “Profilul consiliului se aproba astfel: (...) b) in cazul societăților, de catre adunarea generala a acționarilor, dupa ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare sau, dupa caz, de catre autoritatea publica tutelara. ”.

Prin urmare, Adunarea Generala a Asociatilor este competenta sa aprobe profilul Consiliului de Administratie. Prezentul document include profilul Consiliului de Administratie supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor URBIS SERV SRL Buzau.

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, avand in vedere dispozitiile art. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, este elaborat prezentul proiect al profilului Consiliului de Administratie al URBIS SERV SRL Buzau

In conformitate cu prevederile art. 1 pct. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, profilul consiliului reprezinta o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membri consiliului. Totodata, conform prevederilor art. 19 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

 • a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

 • b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

 • c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

 • d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Art. 20 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 prevede faptul ca societatile elaboreaza un profil personalizat al consiliului intr-un mod transparent, sistematic si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun consiliu si, respectiv, cei mai buni candidati pentru consiliu.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, prezentul proiect al profilului consiliului de administratie, se bazează pe următoarele componente:

 • a) analiza cerințelor contextuale ale societatii, în general, și ale consiliului, în particular;

 • b)    matricea    profilului

consiliului.

Aceste componente trebuie sa aiba correspondent in cerintele legate de aptitudinile, cunostintele, experienta si alti indicatori masurabili stabiliti, astfel incat sa satisfaca toate necesitatile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozitiile din consiliu. (art. 23 alin. 2 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016).

 • II. Analiza cerințelor contextuale

S.C.”URBIS SERV” SRL Buzău a fost înființată prin HCLM 16/1995 și are ca unic asociat UAT Buzău.

Obiectul principal de activitate al societății este

Lucrari de construcții a drumurilor și autostrăzilor - cod CAEN 4211

Societatea are și activități secundare printre care:

 • -   activități de întreținere peisagistică - cod CAEN 8132

 • -   activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221

 • -   activități de pompe funebre și similare - cod CAEN 9603;

 • -   fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399

 • -  întreținerea și repararea autovehicolelor - COD CAEN 4520;

 • -   cultivarea altor plante din culturi nepermanente - COD CAEN 0119

Capitalul social al SC „URBIS SERV” SRL Buzău este de 13.518.634 lei integral vărsat format din 20 de părți sociale, fiecare cu valoarea de 675.931,7 lei.

Consiliul Local al Municipiului Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociaților, conform legii.

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 administratori neasociați.

Mandatul administratorilor este de 4 ani.

În conformitate cu prevederile HG 722/2016, Anexa 1c, art. 11, lit.(c), SC „URBIS SERV” SRL Buzău are scop comercial.

În aplicarea prevederilor art. 24 din normele metodologice, analiza cerințelor contextuale ale societatii, în general, și ale consiliului, în particular se efectuează pe baza:

 • - reglementărilor legale și recomandărilor de bune

practici;

 • - poziționării strategice a societății stabilite în condițiile art. 25 alin. (1) din normele metodologice, tinandu-se cont de

 • a) scrisoarea de așteptări emisa de autoritatea tutelara;

 • b) strategia locala in domeniile in care actioneaza societatea;

 • c) misiunea si obiectivele intreprinderii publice;

Avand in vedere specificul si diversitatea activitatilor consideram importante urmatoarele;

 • a) normele si standardele lucrarilor de intretinere drumuri si spatii verzi;

 • b) bunele practici in relatia cu cetatenii pentru activitatile de administrare cimitire si parcari publice cu plata;

 • c) mediul fiscal si mediul legislativ aplicabil;

In conformitate cu reglementările legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și dispozițiile actului constitutiv al societății, consiliul de administrație este format din 5 membri dintre care cel putin 4 (patru) membri trebuie sa fie administratori independenti în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.. Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

Profilul personalizat al Consiliului de administrație al SC URBIS SERV SRL Buzau trebuie să reflecte competențele, cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în vederea unei bune guvernanțe, în

raport cu cerințele contextuale și cu obiectivele societății, reflectate în scrisoarea de așteptare.

Reglementari legale si bune practici in structura Consiliului de Administratie

Prevederile actului constitutiv referitoare la Organizarea si Funcționarea Consiliului de Administrație

Art. 15 Societatea Comerciala URBIS SERV SRL Buzau este administrata dintr-un numar de 5 administratori neasociati alesi si mandatati in acest sens de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte care nu poate fi si director al societatii. Presedintele este ales de catre Consiliul de administratie din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de administratie este tot atributul Consiliului de administratie, iar decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii administratorilor neasociati.

La nivelul Consiliului de administratie se constituie obligatoriu Comitetul de audit si Comitetul de nominalizare si remunerare. Comitetele de audit si cel de nominalizare si remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

In caz de vacanta a unui loc in Consiliul de administratie, Adunarea generala a Asociatilor numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant, pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, exceptie facand administratorii provizorii.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui din initiativa sa ori la solicitarea directorului executiv sau la cererea unei treimi din numarul membrilor, iar intrunirea Consiliului de Administratie se face la sediul societatii.

Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de catre presedinte. In cazul in care acesta se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta directa a cel putin 2/3 din numărul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv.

Dezbaterile CA au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 5 zile inainte.

Acestea se consemneaza intr-un proces verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Presedintele Consiliului de Administratie este raspunzator de existenta si conducerea registrelor societatii comerciale prevazute de lege.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai prin imputerniciri pe probleme limitate si poate apela la consultanti pentru efectuarea unor studii, analize sau expertize necesare in vederea luarii unor decizii.

Administratorii neasociati sunt remunerati lunar cu o indemnizatie fixa stabilita de catre Adunarea Generala a Asociatilor. Aceasta poate stabili si componenta variabila a remuneratiei administratorilor.

Presedintele CA este obligat sa puna la dispozitia Asociatului Unic, la cererea acestuia orice documente legate de activitatea societatii comerciale.

Membrii CA raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile cauzate acesteia prin infractiuni, abateri de la dispozitiile legale sau actul constitutiv, precum si pentru greseli in administrarea societatii.

In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatului Unic.;

Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie persoanele fizice care, potrivit legii, nr.31/1990 privind Societatile Comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu capital privat, cu acelasi obiect de activitate, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

Consiliul de Administratie are in principal următoarele atribuții:

 • a) . Propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli al societatii ;

 • b) . Analizeaza si propune spre aprobare structura organizatorica si functionala si statul de functii al personalului si aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii Comerciale;

 • c) . Elaboreaza si propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt;

 • d) . Hotaraste cu privire la inchirierea cladirilor si terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a municipiului, altele decat cele date in folosinta gratuita sau a bunurilor proprietate privata a societatii;

 • e) . Stabileste strategia si tactica de marketing a societatii;

 • f) . Supune, anual, aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor, in termenul prevazut de lege , situatiile financiare pentru anul precedent insotite de raportul Administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;

 • g) . Aproba contractul colectiv de munca la nivel de societate negociat de administratorul executiv cu reprezentantii sindicatului sau reprezentantul salariatilor;

 • h) . Aproba in conditiile legii preturile si tarifele pentru activitatile specifice societatii comerciale;

 • i) . Aproba regimul de amortizare al mijloacelor fixe care apartin societatii;

 • j) . Aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale, in conditiile prevazute de lege;

 • k) . Propune numirea si revocarea directorilor societatii comerciale, le stabileste drepturile de salarizare precum si celelalte drepturi cu avizul Adunarii Generale A Asociatilor;

 • l) . Rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala Asociatilor

 • m). Propune Asociatului Unic ,in conditiile stabilite de lege incadrarea personalului cu contract de munca pe perioada determinata, in situatiile in care volumul lucrarilor publice nu poate fi realizat cu personalul existent.

Condiții generale minime obligatorii de participare pentru pozițiile de membru al consiliului de administratie si cerinte optionale

 • 1.  Cerinte minime: Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

 • 2.  Cunoaște limba română (scris și vorbit) la nivel experimentat

 • 3.  Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională la nivel avansat

 • 4.  Stare de sănătate corespunzătoare și capacitate deplină de exercițiu

 • 5.   Sunt absolvenț i(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învatătământ superior ;

 • 6.  Experiență profesională totală de minim 10 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si/sau institutii publice si experiență de conducere sau administrare de minim 5 ani;

Cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic sau juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru postul din structura Consilului de Administrație ce trebuie ocupat de administrator cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform prevederilor art. 28 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

 • 7.  Experiență anterioară în unul din domeniile de activitate ale societatii;

 • 8.   Conform art. 28 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;

 • 9.  In mod obligatoriu nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu

exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al SC URBIS SERV SRL;

 • 10. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni.

 • 11. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei

infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, înfracțiuni de corupție și de serviciu, înfracțiuni  contra înfăptuirii justiției,  înfracțiunii de fals,  înfracțiunii contra patrimoniului,

pentru înfracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a fînanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru înfracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privînd procedurile desăvârșite cu întenț ie care ar face-o încompatibile cu exercitarea funcției;

 • 12. nu au făcut poliț ie politică, așa cum este definită prin lege;

 • 13. Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 • 14. nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al unui Consiliu de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere;

Criterii opționale

Reprezintă un avantaj diploma de studii post universitare

Experiență în comunicarea și relația cu beneficiarii

Experiență relevantă atât pe plan local cât și national

Experiență în relația cu autoritățile publice,

Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;

Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;

Cunoștințe si experienta de guvernanță si strategie corporativă;

Abilități de comunicare interpersonală.

Criteriile de competență:

C1

Componente specifice domeniului de activitate - pondere 21%

C1.1 - 3%

Explicitare:

Capacitatea de a înțelege și integra corect mecanismele de piață care impactează societatea, de a identifica activ constrângerile cu care aceasta se confruntă și de a implementa căi optime de depășire a acestor constrângeri.

Capacitatea de a înțelege si depăși provocările tehnice si

economice specifice domeniului de activitate

Indicatori:

 • -   integrează specificitatea activitatii

 • -   intelege punctele critice și caută soluții de prevenire/diminuare a acestora

C1.2 - 3%

Explicitare:

Capacitatea    de    a   exploata    optim

infrastructura   societatii, de a obtine rezultate

superioare.

Capacitatea demonstrată de a creste performanța economică

a societății

Indicatori:

-Integrează  în întreaga  lor complexitate

procesele de productie

-Poate decela situații în care a intervenit în sensul optimizării unor procese sau al eliminării unor pierderi și a obținut randamente crescute

C1.3 - 3%

Explicitare:

Capacitatea de a diminua impactul negativ al activitatilor societatii asupra mediului, de a propune adoptarea de catre societate a masurilor optime de protectia mediului.

Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de

mediu specifice activității

Indicatori:

 • -  poate identifica surse de finantare

 • -  cunoaste prevederile legale in domeniul protectiei mediului

 • -  incita organizatia in a introduce si a respecta standarde complexe de protectia mediului.

C1.4 - 3%

Explicitare:

Are viziune pe termen lung care îi permite să înțeleagă necesitatea de a face investiții care vor permite în viitor optimizarea rezultatelor.

Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita

realizarea investițiilor necesare societății pentru a permite

atingerea obiectivelor strategice ale acesteia

Indicatori:

 • - înțelege necesitatea investițiilor

 • - este capabil să argumenteze referitor la necesitatea investițiilor

 • - face demersuri coerente și convergente de a facilita activitatea investițională

- face  demersuri  concrete  pentru  a obține finanțare

pentru investițiile necesare

C1.5 - 3%

Explicitare:

Capacitatea de a face diligentele necesare pentru ca in organizatie sa fie implementat si certificat sau recertificat un sistem fiabil de management al calitatii care sa fie cunoscut si utilizat de intreaga structura organizationala.

Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea

principiilor de management al calității

Indicatori:

-cunoaste si incita la cunoasterea standardelor de calitate -analizeaza, aduce la zi si optimizeaza sistemul de management al calitatii

 • - favorizeaza   si   aplica   instrumente   de imbunatatire

continua

 • - contribuie la certificarea sau recertificarea sistemului de

management al calitatii

 • - da   curs   recomandarilor   reiesite   din concluziile

auditorilor de calitate

 • -  se asigura de alocarea resurselor necesare functionarii sistemului de managment al calitatii

C1.6 - 3%

Experiența în elaborarea, implementarea si revizuirea de

proiecte de dezvoltare locală

Explicitare:

Indicatori:

Expunerea anterioara           (elaborarea,

implementarea, revizuirea, relansarea ) pe proiecte in domeniu similar

 • -   a participat la  implementarea  unor proiecte

relevante

 • -   a avut un rol activ in atingerea scopului acelor proiecte

 • -   detine  un set de bune  practici de

implementare a unor astfel de proiecte

 • -   poate  stabili  standarde  de referinta coerente ale

practicilor de implementare a proiectelor

C1.7 - 3%

Capacitatea de a impacta și de a exploata creativ cultura

organizațională

Explicitare:

Indicatori:

A participat efectiv la realizarea cu succes a unor proiecte de cultura organizationala

-a participat activ la implementarea unor proiecte relevante

C2

Competențe     profesionale     de     importanță

strategică/tehnică - pondere 21%

C2.1 - 3%

Managementul activelor

Explicitare:

Indicatori:

Are capacitatea de a participa competent la identificarea proiectelor potentiale, la analiza fezabilitatii proiectelor identificate,     la

pregatirea    proiectelor    aprobate,     la

implementarea   proiectelor initiale,   la

inchiderea proiectelor      implementate,

utilizand corect instrumente moderne si performante de management al proiectelor.

 • -   Identifica  in mod operativ proiecte potentiale

 • -   Analizeaza atent fezabilitatea proiectelor potentiale

 • -   Identifica  surse de finantare pentru proiectele

potentiale

 • -   Alcatuieste si conduce echipe de proiect performante

 • -    Planifica si rteplanifica proiect

 • -   Elaboreaza structura de descompunere a activitatilor, carta proiectului, etc.

 • -   Monitorizeaza    activ    implementarea proiectelor,

luand masuri de corectie, daca este

cazul.

C.2.2 - 3%

Planificare strategică

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a formula obiective strategice ce conduc către atingere misiunii și viziunii organizației, precum și de a elabora planuri de acțiune care să permită atingerea acestor obiective strategice.

 • - înțelege forțele concurențiale care potecțează alegerile strategice

 • - formulează obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung

 • - prognozează resursele necesare atingerii acestor obiective

 • - prognozează rezultatele așteptate

- elaborează   scenarii   optimiste/scenarii pesimiste

C2.3. - 3%

Leadership

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a face ca membrii organizației pe care o conduce     să-l     urmeze

necondiționat, de a obține rezultatele prognozate prin motivarea și capacitarea colaboratorilor în a-și depăși limitele de performanță, de a transforma un obiectiv operațional într-o cauză la a cărei   realizare    contribuie    cu   mare

implicare toți colaboratorii.

 • - evaluează performanța colaboratorilor săi și utilizează rezultatul evaluării atât pentru a-i recompensa corespunzător, pentru a lua decizii de promovare, cât și pentru a-i incita să se autodepășească

 • - utilizează deseori exemplul personal

 • - are o bună capacitate de persuasiune

 • - își inspiră colaboratorii în dezvoltarea lor profesională

 • - își protejează echipa și colaboratorii în cazuri de conflict organizațional

 • - imprimă direcții de acțiune fiind un element motor al organizației

 • - este promotor al schimbării

 • - este un exemplu de integrare a valorilor organizației

C2.4 - 3%

Organizarea si reorganizarea societăților si a proceselor

Explicitare:

Capacitatea de a acoperi toate activitățile care concură la stingerea unui obiectiv cu resursele necesare, de a aloca sarcini și responsabilități respectând principiile organizării pe proces, de a evalua eficiența unui mod de organizare, de a identifica erorile de organizare și de a eficientiza structuri organizaționale prin regândirea organizării acestora.

Indicatori:

- ințelege și aplică principille unei organizări eficiente și eficace

-are o abordare procesuală a organizării

-comunică eficient deciziile de organizare

-se asigură că toate elementele structurale de organizare (organigrame, hărți de proces, proceduri, fișe de post, etc) sunt armonizate și aduse la zi cu ultimele decizii de organizare

-formalizează deciziile de organizare

- nu confundă delegarea cu alocarea de sarcini.

C2.5 - 3%

Management prin bugete

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a transforma un plan strategic într-un buget, de a consolida și a cascada bugete, de a asigura o execuție bugetară conformă.

 • - a participat activ la activitatea de   bugetare anuală

 • - experiență în execuția bugetară

 • - abilități de control bugetar

 • - experiență în stabilirea limitelor de decizie în execuția bugetară la nivel instituțional.

C2.6. - 3%

Experiență în accesare de fonduri europene si obținere de

finanțări de la instituții bancare

Explicitare:

Indicatori:

A reușit să atragă finanțare europeană

A reușit să obțină credite cu scopul de a finanța proiecte de investiții.

 • - poate identifica surse alternative de finanțare

 • -  este capabil să colaboreze la elaborarea unei cerei de finanțare

 • -  are experiență în colectarea informațiilor necesare argumentării pe lângă organismele creditoare a necesarului de finanțare.

C2.7- 3%

Managementul riscurilor

Explicitare:

Indicatori:

Are capacitatea de a face diligențele necesare pentru ca organizația să implementeze un sistem fiabil de identificare permanentă a riscurilor potențiale și de prevenire a incidenței acestora și de reducere a

 • - are o abordare sistemică

 • - înțelege corect matricea de evaluare a riscurilor potențiale

 • -  capacitează organizația pentru a mapa riscurile

 • - capacitează organizația pentru a creea un sistem

impactului acestora.

eficace de reducere atât a incidenței cât și a impactului identificate

- capacitează organizația pentru a-și certifica sistemul de management al riscurilor

C3

Competențe de guvernanță corporativă - pondere 15%

C3.1 - 4%

Management prin obiective

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea   de    a    stabili    obiective

coerente,motivatoare,colaboratorilor și de a le concerta într-un sistem care să permită atât securizarea    rezultatelor societății cât și

motivarea angajaților implicați. Capacitatea de organizare    de    comitete    consultative,

implicarea in aspectele ce tin de etica si integritate, cooperarea cu    directorii    si

supravegherea      activitatii      acestora,

respectarea politicilor de transparenta si comunicare, implementarea efectiva a managementului riscului.

-setează interactiv și formalizează obiective

-gestionează corect nivelurile de obiective(strategic, operațional, de echipa, individual,de performanță)

-incită organizația înspre adoptarea

managementului prin obiective,

-monitorizează permanent gradul în care colaboratorii progresează în atingerea obiectivelor,

- are experiență de succes în raportarea periodică spre organismul de implementare și spre autoritatea de management

C3.2 - 4%

Experiență în relația cu autoritățile publice

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a stabili, menține și dezvolta relații , bazate pe încredere și satisfacerea reciprocă a intereselor cu reprezentanții autorităților sau a altor organisme.

 • - are un cerc larg de cunoștințe profesionale

 • - are deschiderea de a iniția relații de colaborare reciproc interesante

 • - are o abordare pozitivă și deschisă, pe principiul schimburilor reciproce echilibrate

 • - comunică transparent asupra subiectelor complexe și importante

 • -  evită cu abilitate capcana conflictului

C3.3 - 4%

Dialogul social

Explicitare:

Indicatori:

Acționează coerent în sensul satisfacerii interesului social al societății.

-evidențiază permanent și comunică despre interesul social care este locul comun între interesele de afaceri ale societății și interesele angajaților

 • - ia parte activă la acțiuni de dialog social - informare, consultare, negociere socială

 • - urmărește atent indicatori de alertă sociali și sugerează măsuri coerente de dezamorsare a potențialelor conflicte sociale

 • - evita abil comportamentele de tiv “lider sindical” și soluțiile populiste dar costisitoare

 • - contribuie la argumentarea deciziilor cu impact social

 • - militează pentru  abilitarea  managerilor societății de a

derula un dialog social pozitiv și fluent

C3.4 - 3%

Monitorizarea performanței

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a accesa permanent sursele de informați disponibile, de a evalua performanța tehnică, economică sau umana actuală, de a o compara cu cea prognozată, de a informa despre eventualele ecarturi și de a lua măsurile care se impun pentru reducerea acestora.

 • - identifică și interoghează surse de informații diverse

 • - stabilește seturi de indicatori cheie de performanță pe care îi observă în evoluție

 • -  informează  structurile  abilitate  despre ecarturile

constatate

 • - ia măsuri de corectare a ecarturilor

 • - incintă   întreaga   organizație   în   a monitoriza

performanța și în a atinge obiectivele de performanță stabilite

 • - face  diligențele  necesare  pentru implementarea unor

sisteme informatice integrate, viabile și performante

 • - se asigură că toate nivelurile ierarhice implicate conlucrează la eliminarea ecarturilor de performanță

C4

Competențe sociale și personal - pondere 15%

C4.1 - 4%

Explicitare:

Capacitatea de a comunica verbal, nonverbal și paraverbal corect, fluent și coerent, de a relaționa, de a argumenta și de a persuada.

Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului

Indicatori:

-este capabil să-și exprime fluent și coerent ideile

-își subliniază mesajele verbale prin gesturi

-are o ținută potrivită mesajelor transmise

-dă dovadă că își ascultă activ interlocutorii

-utilizează înțelept formularea

-utilizează corect tehnica întrebărilor

-compune și utilizează corect atât argumente logice cât și pseudo-argumente emoționale

-este capabil să inițieze, mențină și dezvolte relații bazate pe încredere

-utilizează corect procesul de persuadare.

C4.2 - 4%

Explicitare:

Elaborare si transmitere pe canalele potrivite a informatiilor si a documentelor oficiale elaborate cu claritate si exactitate,   in

interiorul societatii sau in exterior, in relatia cu diverse alte entitati.

Comunicare instituțională

Indicatori:

-elaboreaza documente conforme si clare

-are capacitatea de a sintetiza si prezenta corect, echilibrat, informatii de orice natura

-este capabil sa aleaga si sa utilizeze corect diverse canale media institutionale.

C4.3 - 4%

Explicitare:

Capacitatea de a reprezenta societatea in diverse medii cu care se afla in contact, de a face cunoscute realizarile si bunele practici dezvoltate in cadul societatii, contribuind la transmiterea unei imagini bune a acesteia si la cresterea notorietatii.

Reprezentativitate

Indicatori:

 • - se exprima pozitiv la adresa societatii

 • - valorifica toate ocaziile in care poate impartasi altora realizarile si unele practici ale societatii

 • - ia atitudine atunci cand sesizeaza informatii defaimatoare despre societate.

 • - contribuie cu brandul personal la consolidarea brandului societatii, atat in afara societatii in diverse cercuri profesionale cat si in interiorul societatii in relatia cu diversi parteneri de dialog social.

C4.4 - 3%

Explicitare:

Este utilizator al unei limbi straine de circulatie intenationala

Capabilitatea de a utiliza o limbă străină

Indicatori:

 • - este capabil sa citeasca si sa scrie fluent

 • - este capabil sa-si exprime fluent si cursiv ideile

 • - poate sustine prezentari

- poate redacta documente complexe

C5

Experiența pe plan național - pondere 14%

C5.1 - 10%

Experiență profesională pe plan național în cadrul unei

instituții publice sau societăți comerciale

C5.2 - 4%

Explicitare:

Experiență profesională pe plan național în cadrul unei

structuri organizaționale

Indicatori:

A acumulat experienta de administrare a societatii sau a unor procese cheie ale unei societati multinationale de talie comparabila.

 • - cunoaste si poate aplica bune practici de administrare

 • - cunoaste si poate utiliza tehnici eficiente de luare a deciziilor si de rezolvare a problemelor

 • - cunoaste si poate replica sau adapta standarde

nationale   in actuala societate utilizand modelele

constatate in cadrul unor mari structuri organizationale

- este deschis catre multiculturalitate

C6

Explicitare:

Aliniere a viziunii proprii asupra misiunii sale in cadrul viitorului     consiliu     de

administratie cu rolul si responsabilitatile atribuite, precum si a profilului personal cu cel al administratorului.

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor -pondere 14%

Indicatori:

-da dovada ca este la curent cu asteptarile exprimate de actionari prin scrisoarea de asteptari

-face referire la cadrul strategic al societatii

-face referire la contextul economic si social al societatii

- demonstreaza contributia pe care spune ca o va avea la atingerea obiectivelor strategice ale societatii.

Trăsături:

T1

Reputație personală și profesională

T2

Independența

T3

Spirit intraprenorial

T4

Viziune

T5

Dinamism

T6

Spirit de echipă

Criterii prospective si prospective

CPP1

Cunoașterea limbii române

CPP2

Numar mandate concomitente

CPP3

Studii superioare finalizate

CPP4

Studii postuniversitare

CPP5

înscrisuri in cazierul judiciar

CPP6

Apt medical

CPP7

Experiență profesională totală de minim 10 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si/sau institutii publice

CPP8

Experiență de conducere sau administrare de minim 5 ani

CPP9

Experienta anterioara in domeniul de activitate

CPP10

Nu au fost destituiti in ultimile 12 luni

CPP11

Nu se afla in conflict de interese

Matricea profilului consiliului de administrație

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3)și art. 29 din normele metodologice, scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar și trebuie să conțină următoarele:

 • a) definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;

 • b) identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;

 • c) definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;

 • d) ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;

 • e) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;

 • f) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică;

 • g) subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei  1 din normele metodologice, matricea

profilului consiliului diferențiază între criterii obligatorii și criterii opționale, necesare pentru un consiliu bazat pe competențe, identificate în urma analizei cerințelor contextuale și conține un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competență.

In mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

ANEXA

La hotărârea nr. 95/29.04.2020 A Consiliului Local al Municipiului Buzău

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A PROFILULUI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SC URBIS SERV SRL BUZĂU

I.


Introducere


In cadrul Adunării Generale Ordinare a Asociaților din data 30.03.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările si completarile ulterioare (“OUG nr. 109/2011”), procedura urmând a fi derulată de Autoritatea Publică Tutelara. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 56/30.03.2020, Primarul Municipiului Buzau prin intermediul Serv.Juridic si Contencios Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Prognoza, Organizare si Cooperare Interinstitutionala, precum și SC URBIS SERV SRL Buzau au fost mandatați sa declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru ocuparea posturilor declarate vacante.

Art. 34 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 stabileste urmatoarele: “Profilul consiliului se aproba astfel: (...) b) in cazul societăților, de catre adunarea generala a acționarilor, dupa ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare sau, dupa caz, de catre autoritatea publica tutelara. ”.

Prin urmare, Adunarea Generala a Asociatilor este competenta sa aprobe profilul Consiliului de Administratie. Prezentul document include profilul Consiliului de Administratie supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor URBIS SERV SRL Buzau.

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, avand in vedere dispozitiile art. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, este elaborat prezentul proiect al profilului Consiliului de Administratie al URBIS SERV SRL Buzau

In conformitate cu prevederile art. 1 pct. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, profilul consiliului reprezinta o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membri consiliului. Totodata, conform prevederilor art. 19 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

 • a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

 • b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

 • c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

 • d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Art. 20 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 prevede faptul ca societatile elaboreaza un profil personalizat al consiliului intr-un mod transparent, sistematic si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun consiliu si, respectiv, cei mai buni candidati pentru consiliu.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, prezentul proiect al profilului consiliului de administratie, se bazează pe următoarele componente:

 • a) analiza cerințelor contextuale ale societatii, în general, și ale consiliului, în particular;

 • b)    matricea    profilului

consiliului.

Aceste componente trebuie sa aiba correspondent in cerintele legate de aptitudinile, cunostintele, experienta si alti indicatori masurabili stabiliti, astfel incat sa satisfaca toate necesitatile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozitiile din consiliu. (art. 23 alin. 2 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016).

 • II. Analiza cerințelor contextuale

S.C.”URBIS SERV” SRL Buzău a fost înființată prin HCLM 16/1995 și are ca unic asociat UAT Buzău.

Obiectul principal de activitate al societății este

Lucrari de construcții a drumurilor și autostrăzilor - cod CAEN 4211

Societatea are și activități secundare printre care:

 • -   activități de întreținere peisagistică - cod CAEN 8132

 • -   activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcări)-cod CAEN 5221

 • -   activități de pompe funebre și similare - cod CAEN 9603;

 • -   fabricarea altor produse din minerale nemetalice cod CAEN 2399

 • -  întreținerea și repararea autovehicolelor - COD CAEN 4520;

 • -   cultivarea altor plante din culturi nepermanente - COD CAEN 0119

Capitalul social al SC „URBIS SERV” SRL Buzău este de 13.518.634 lei integral vărsat format din 20 de părți sociale, fiecare cu valoarea de 675.931,7 lei.

Consiliul Local al Municipiului Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociaților, conform legii.

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 administratori neasociați.

Mandatul administratorilor este de 4 ani.

În conformitate cu prevederile HG 722/2016, Anexa 1c, art. 11, lit.(c), SC „URBIS SERV” SRL Buzău are scop comercial.

În aplicarea prevederilor art. 24 din normele metodologice, analiza cerințelor contextuale ale societatii, în general, și ale consiliului, în particular se efectuează pe baza:

 • - reglementărilor legale și recomandărilor de bune

practici;

 • - poziționării strategice a societății stabilite în condițiile art. 25 alin. (1) din normele metodologice, tinandu-se cont de

 • a) scrisoarea de așteptări emisa de autoritatea tutelara;

 • b) strategia locala in domeniile in care actioneaza societatea;

 • c) misiunea si obiectivele intreprinderii publice;

Avand in vedere specificul si diversitatea activitatilor consideram importante urmatoarele;

 • a) normele si standardele lucrarilor de intretinere drumuri si spatii verzi;

 • b) bunele practici in relatia cu cetatenii pentru activitatile de administrare cimitire si parcari publice cu plata;

 • c) mediul fiscal si mediul legislativ aplicabil;

In conformitate cu reglementările legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și dispozițiile actului constitutiv al societății, consiliul de administrație este format din 5 membri dintre care cel putin 4 (patru) membri trebuie sa fie administratori independenti în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.. Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

Profilul personalizat al Consiliului de administrație al SC URBIS SERV SRL Buzau trebuie să reflecte competențele, cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în vederea unei bune guvernanțe, în

raport cu cerințele contextuale și cu obiectivele societății, reflectate în scrisoarea de așteptare.

Reglementari legale si bune practici in structura Consiliului de Administratie

Prevederile actului constitutiv referitoare la Organizarea si Funcționarea Consiliului de Administrație

Art. 15 Societatea Comerciala URBIS SERV SRL Buzau este administrata dintr-un numar de 5 administratori neasociati alesi si mandatati in acest sens de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte care nu poate fi si director al societatii. Presedintele este ales de catre Consiliul de administratie din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de administratie este tot atributul Consiliului de administratie, iar decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii administratorilor neasociati.

La nivelul Consiliului de administratie se constituie obligatoriu Comitetul de audit si Comitetul de nominalizare si remunerare. Comitetele de audit si cel de nominalizare si remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

In caz de vacanta a unui loc in Consiliul de administratie, Adunarea generala a Asociatilor numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant, pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, exceptie facand administratorii provizorii.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui din initiativa sa ori la solicitarea directorului executiv sau la cererea unei treimi din numarul membrilor, iar intrunirea Consiliului de Administratie se face la sediul societatii.

Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de catre presedinte. In cazul in care acesta se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta directa a cel putin 2/3 din numărul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv.

Dezbaterile CA au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 5 zile inainte.

Acestea se consemneaza intr-un proces verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Presedintele Consiliului de Administratie este raspunzator de existenta si conducerea registrelor societatii comerciale prevazute de lege.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai prin imputerniciri pe probleme limitate si poate apela la consultanti pentru efectuarea unor studii, analize sau expertize necesare in vederea luarii unor decizii.

Administratorii neasociati sunt remunerati lunar cu o indemnizatie fixa stabilita de catre Adunarea Generala a Asociatilor. Aceasta poate stabili si componenta variabila a remuneratiei administratorilor.

Presedintele CA este obligat sa puna la dispozitia Asociatului Unic, la cererea acestuia orice documente legate de activitatea societatii comerciale.

Membrii CA raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile cauzate acesteia prin infractiuni, abateri de la dispozitiile legale sau actul constitutiv, precum si pentru greseli in administrarea societatii.

In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatului Unic.;

Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie persoanele fizice care, potrivit legii, nr.31/1990 privind Societatile Comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu capital privat, cu acelasi obiect de activitate, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

Consiliul de Administratie are in principal următoarele atribuții:

 • a) . Propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli al societatii ;

 • b) . Analizeaza si propune spre aprobare structura organizatorica si functionala si statul de functii al personalului si aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii Comerciale;

 • c) . Elaboreaza si propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt;

 • d) . Hotaraste cu privire la inchirierea cladirilor si terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a municipiului, altele decat cele date in folosinta gratuita sau a bunurilor proprietate privata a societatii;

 • e) . Stabileste strategia si tactica de marketing a societatii;

 • f) . Supune, anual, aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor, in termenul prevazut de lege , situatiile financiare pentru anul precedent insotite de raportul Administratorilor cu privire la activitatea societatii si de raportul auditorului financiar;

 • g) . Aproba contractul colectiv de munca la nivel de societate negociat de administratorul executiv cu reprezentantii sindicatului sau reprezentantul salariatilor;

 • h) . Aproba in conditiile legii preturile si tarifele pentru activitatile specifice societatii comerciale;

 • i) . Aproba regimul de amortizare al mijloacelor fixe care apartin societatii;

 • j) . Aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale, in conditiile prevazute de lege;

 • k) . Propune numirea si revocarea directorilor societatii comerciale, le stabileste drepturile de salarizare precum si celelalte drepturi cu avizul Adunarii Generale A Asociatilor;

 • l) . Rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala Asociatilor

 • m). Propune Asociatului Unic ,in conditiile stabilite de lege incadrarea personalului cu contract de munca pe perioada determinata, in situatiile in care volumul lucrarilor publice nu poate fi realizat cu personalul existent.

Condiții generale minime obligatorii de participare pentru pozițiile de membru al consiliului de administratie si cerinte optionale

 • 1.  Cerinte minime: Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

 • 2.  Cunoaște limba română (scris și vorbit) la nivel experimentat

 • 3.  Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională la nivel avansat

 • 4.  Stare de sănătate corespunzătoare și capacitate deplină de exercițiu

 • 5.   Sunt absolvenț i(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învatătământ superior ;

 • 6.  Experiență profesională totală de minim 10 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si/sau institutii publice si experiență de conducere sau administrare de minim 5 ani;

Cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic sau juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru postul din structura Consilului de Administrație ce trebuie ocupat de administrator cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform prevederilor art. 28 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

 • 7.  Experiență anterioară în unul din domeniile de activitate ale societatii;

 • 8.   Conform art. 28 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;

 • 9.  In mod obligatoriu nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu

exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al SC URBIS SERV SRL;

 • 10. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni.

 • 11. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei

infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, înfracțiuni de corupție și de serviciu, înfracțiuni  contra înfăptuirii justiției,  înfracțiunii de fals,  înfracțiunii contra patrimoniului,

pentru înfracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a fînanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru înfracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privînd procedurile desăvârșite cu întenț ie care ar face-o încompatibile cu exercitarea funcției;

 • 12. nu au făcut poliț ie politică, așa cum este definită prin lege;

 • 13. Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 • 14. nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al unui Consiliu de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere;

Criterii opționale

Reprezintă un avantaj diploma de studii post universitare

Experiență în comunicarea și relația cu beneficiarii

Experiență relevantă atât pe plan local cât și national

Experiență în relația cu autoritățile publice,

Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;

Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;

Cunoștințe si experienta de guvernanță si strategie corporativă;

Abilități de comunicare interpersonală.

Criteriile de competență:

C1

Componente specifice domeniului de activitate - pondere 21%

C1.1 - 3%

Explicitare:

Capacitatea de a înțelege și integra corect mecanismele de piață care impactează societatea, de a identifica activ constrângerile cu care aceasta se confruntă și de a implementa căi optime de depășire a acestor constrângeri.

Capacitatea de a înțelege si depăși provocările tehnice si

economice specifice domeniului de activitate

Indicatori:

 • -   integrează specificitatea activitatii

 • -   intelege punctele critice și caută soluții de prevenire/diminuare a acestora

C1.2 - 3%

Explicitare:

Capacitatea    de    a   exploata    optim

infrastructura   societatii, de a obtine rezultate

superioare.

Capacitatea demonstrată de a creste performanța economică

a societății

Indicatori:

-Integrează  în întreaga  lor complexitate

procesele de productie

-Poate decela situații în care a intervenit în sensul optimizării unor procese sau al eliminării unor pierderi și a obținut randamente crescute

C1.3 - 3%

Explicitare:

Capacitatea de a diminua impactul negativ al activitatilor societatii asupra mediului, de a propune adoptarea de catre societate a masurilor optime de protectia mediului.

Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de

mediu specifice activității

Indicatori:

 • -  poate identifica surse de finantare

 • -  cunoaste prevederile legale in domeniul protectiei mediului

 • -  incita organizatia in a introduce si a respecta standarde complexe de protectia mediului.

C1.4 - 3%

Explicitare:

Are viziune pe termen lung care îi permite să înțeleagă necesitatea de a face investiții care vor permite în viitor optimizarea rezultatelor.

Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita

realizarea investițiilor necesare societății pentru a permite

atingerea obiectivelor strategice ale acesteia

Indicatori:

 • - înțelege necesitatea investițiilor

 • - este capabil să argumenteze referitor la necesitatea investițiilor

 • - face demersuri coerente și convergente de a facilita activitatea investițională

- face  demersuri  concrete  pentru  a obține finanțare

pentru investițiile necesare

C1.5 - 3%

Explicitare:

Capacitatea de a face diligentele necesare pentru ca in organizatie sa fie implementat si certificat sau recertificat un sistem fiabil de management al calitatii care sa fie cunoscut si utilizat de intreaga structura organizationala.

Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea

principiilor de management al calității

Indicatori:

-cunoaste si incita la cunoasterea standardelor de calitate -analizeaza, aduce la zi si optimizeaza sistemul de management al calitatii

 • - favorizeaza   si   aplica   instrumente   de imbunatatire

continua

 • - contribuie la certificarea sau recertificarea sistemului de

management al calitatii

 • - da   curs   recomandarilor   reiesite   din concluziile

auditorilor de calitate

 • -  se asigura de alocarea resurselor necesare functionarii sistemului de managment al calitatii

C1.6 - 3%

Experiența în elaborarea, implementarea si revizuirea de

proiecte de dezvoltare locală

Explicitare:

Indicatori:

Expunerea anterioara           (elaborarea,

implementarea, revizuirea, relansarea ) pe proiecte in domeniu similar

 • -   a participat la  implementarea  unor proiecte

relevante

 • -   a avut un rol activ in atingerea scopului acelor proiecte

 • -   detine  un set de bune  practici de

implementare a unor astfel de proiecte

 • -   poate  stabili  standarde  de referinta coerente ale

practicilor de implementare a proiectelor

C1.7 - 3%

Capacitatea de a impacta și de a exploata creativ cultura

organizațională

Explicitare:

Indicatori:

A participat efectiv la realizarea cu succes a unor proiecte de cultura organizationala

-a participat activ la implementarea unor proiecte relevante

C2

Competențe     profesionale     de     importanță

strategică/tehnică - pondere 21%

C2.1 - 3%

Managementul activelor

Explicitare:

Indicatori:

Are capacitatea de a participa competent la identificarea proiectelor potentiale, la analiza fezabilitatii proiectelor identificate,     la

pregatirea    proiectelor    aprobate,     la

implementarea   proiectelor initiale,   la

inchiderea proiectelor      implementate,

utilizand corect instrumente moderne si performante de management al proiectelor.

 • -   Identifica  in mod operativ proiecte potentiale

 • -   Analizeaza atent fezabilitatea proiectelor potentiale

 • -   Identifica  surse de finantare pentru proiectele

potentiale

 • -   Alcatuieste si conduce echipe de proiect performante

 • -    Planifica si rteplanifica proiect

 • -   Elaboreaza structura de descompunere a activitatilor, carta proiectului, etc.

 • -   Monitorizeaza    activ    implementarea proiectelor,

luand masuri de corectie, daca este

cazul.

C.2.2 - 3%

Planificare strategică

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a formula obiective strategice ce conduc către atingere misiunii și viziunii organizației, precum și de a elabora planuri de acțiune care să permită atingerea acestor obiective strategice.

 • - înțelege forțele concurențiale care potecțează alegerile strategice

 • - formulează obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung

 • - prognozează resursele necesare atingerii acestor obiective

 • - prognozează rezultatele așteptate

- elaborează   scenarii   optimiste/scenarii pesimiste

C2.3. - 3%

Leadership

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a face ca membrii organizației pe care o conduce     să-l     urmeze

necondiționat, de a obține rezultatele prognozate prin motivarea și capacitarea colaboratorilor în a-și depăși limitele de performanță, de a transforma un obiectiv operațional într-o cauză la a cărei   realizare    contribuie    cu   mare

implicare toți colaboratorii.

 • - evaluează performanța colaboratorilor săi și utilizează rezultatul evaluării atât pentru a-i recompensa corespunzător, pentru a lua decizii de promovare, cât și pentru a-i incita să se autodepășească

 • - utilizează deseori exemplul personal

 • - are o bună capacitate de persuasiune

 • - își inspiră colaboratorii în dezvoltarea lor profesională

 • - își protejează echipa și colaboratorii în cazuri de conflict organizațional

 • - imprimă direcții de acțiune fiind un element motor al organizației

 • - este promotor al schimbării

 • - este un exemplu de integrare a valorilor organizației

C2.4 - 3%

Organizarea si reorganizarea societăților si a proceselor

Explicitare:

Capacitatea de a acoperi toate activitățile care concură la stingerea unui obiectiv cu resursele necesare, de a aloca sarcini și responsabilități respectând principiile organizării pe proces, de a evalua eficiența unui mod de organizare, de a identifica erorile de organizare și de a eficientiza structuri organizaționale prin regândirea organizării acestora.

Indicatori:

- ințelege și aplică principille unei organizări eficiente și eficace

-are o abordare procesuală a organizării

-comunică eficient deciziile de organizare

-se asigură că toate elementele structurale de organizare (organigrame, hărți de proces, proceduri, fișe de post, etc) sunt armonizate și aduse la zi cu ultimele decizii de organizare

-formalizează deciziile de organizare

- nu confundă delegarea cu alocarea de sarcini.

C2.5 - 3%

Management prin bugete

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a transforma un plan strategic într-un buget, de a consolida și a cascada bugete, de a asigura o execuție bugetară conformă.

 • - a participat activ la activitatea de   bugetare anuală

 • - experiență în execuția bugetară

 • - abilități de control bugetar

 • - experiență în stabilirea limitelor de decizie în execuția bugetară la nivel instituțional.

C2.6. - 3%

Experiență în accesare de fonduri europene si obținere de

finanțări de la instituții bancare

Explicitare:

Indicatori:

A reușit să atragă finanțare europeană

A reușit să obțină credite cu scopul de a finanța proiecte de investiții.

 • - poate identifica surse alternative de finanțare

 • -  este capabil să colaboreze la elaborarea unei cerei de finanțare

 • -  are experiență în colectarea informațiilor necesare argumentării pe lângă organismele creditoare a necesarului de finanțare.

C2.7- 3%

Managementul riscurilor

Explicitare:

Indicatori:

Are capacitatea de a face diligențele necesare pentru ca organizația să implementeze un sistem fiabil de identificare permanentă a riscurilor potențiale și de prevenire a incidenței acestora și de reducere a

 • - are o abordare sistemică

 • - înțelege corect matricea de evaluare a riscurilor potențiale

 • -  capacitează organizația pentru a mapa riscurile

 • - capacitează organizația pentru a creea un sistem

impactului acestora.

eficace de reducere atât a incidenței cât și a impactului identificate

- capacitează organizația pentru a-și certifica sistemul de management al riscurilor

C3

Competențe de guvernanță corporativă - pondere 15%

C3.1 - 4%

Management prin obiective

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea   de    a    stabili    obiective

coerente,motivatoare,colaboratorilor și de a le concerta într-un sistem care să permită atât securizarea    rezultatelor societății cât și

motivarea angajaților implicați. Capacitatea de organizare    de    comitete    consultative,

implicarea in aspectele ce tin de etica si integritate, cooperarea cu    directorii    si

supravegherea      activitatii      acestora,

respectarea politicilor de transparenta si comunicare, implementarea efectiva a managementului riscului.

-setează interactiv și formalizează obiective

-gestionează corect nivelurile de obiective(strategic, operațional, de echipa, individual,de performanță)

-incită organizația înspre adoptarea

managementului prin obiective,

-monitorizează permanent gradul în care colaboratorii progresează în atingerea obiectivelor,

- are experiență de succes în raportarea periodică spre organismul de implementare și spre autoritatea de management

C3.2 - 4%

Experiență în relația cu autoritățile publice

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a stabili, menține și dezvolta relații , bazate pe încredere și satisfacerea reciprocă a intereselor cu reprezentanții autorităților sau a altor organisme.

 • - are un cerc larg de cunoștințe profesionale

 • - are deschiderea de a iniția relații de colaborare reciproc interesante

 • - are o abordare pozitivă și deschisă, pe principiul schimburilor reciproce echilibrate

 • - comunică transparent asupra subiectelor complexe și importante

 • -  evită cu abilitate capcana conflictului

C3.3 - 4%

Dialogul social

Explicitare:

Indicatori:

Acționează coerent în sensul satisfacerii interesului social al societății.

-evidențiază permanent și comunică despre interesul social care este locul comun între interesele de afaceri ale societății și interesele angajaților

 • - ia parte activă la acțiuni de dialog social - informare, consultare, negociere socială

 • - urmărește atent indicatori de alertă sociali și sugerează măsuri coerente de dezamorsare a potențialelor conflicte sociale

 • - evita abil comportamentele de tiv “lider sindical” și soluțiile populiste dar costisitoare

 • - contribuie la argumentarea deciziilor cu impact social

 • - militează pentru  abilitarea  managerilor societății de a

derula un dialog social pozitiv și fluent

C3.4 - 3%

Monitorizarea performanței

Explicitare:

Indicatori:

Capacitatea de a accesa permanent sursele de informați disponibile, de a evalua performanța tehnică, economică sau umana actuală, de a o compara cu cea prognozată, de a informa despre eventualele ecarturi și de a lua măsurile care se impun pentru reducerea acestora.

 • - identifică și interoghează surse de informații diverse

 • - stabilește seturi de indicatori cheie de performanță pe care îi observă în evoluție

 • -  informează  structurile  abilitate  despre ecarturile

constatate

 • - ia măsuri de corectare a ecarturilor

 • - incintă   întreaga   organizație   în   a monitoriza

performanța și în a atinge obiectivele de performanță stabilite

 • - face  diligențele  necesare  pentru implementarea unor

sisteme informatice integrate, viabile și performante

 • - se asigură că toate nivelurile ierarhice implicate conlucrează la eliminarea ecarturilor de performanță

C4

Competențe sociale și personal - pondere 15%

C4.1 - 4%

Explicitare:

Capacitatea de a comunica verbal, nonverbal și paraverbal corect, fluent și coerent, de a relaționa, de a argumenta și de a persuada.

Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului

Indicatori:

-este capabil să-și exprime fluent și coerent ideile

-își subliniază mesajele verbale prin gesturi

-are o ținută potrivită mesajelor transmise

-dă dovadă că își ascultă activ interlocutorii

-utilizează înțelept formularea

-utilizează corect tehnica întrebărilor

-compune și utilizează corect atât argumente logice cât și pseudo-argumente emoționale

-este capabil să inițieze, mențină și dezvolte relații bazate pe încredere

-utilizează corect procesul de persuadare.

C4.2 - 4%

Explicitare:

Elaborare si transmitere pe canalele potrivite a informatiilor si a documentelor oficiale elaborate cu claritate si exactitate,   in

interiorul societatii sau in exterior, in relatia cu diverse alte entitati.

Comunicare instituțională

Indicatori:

-elaboreaza documente conforme si clare

-are capacitatea de a sintetiza si prezenta corect, echilibrat, informatii de orice natura

-este capabil sa aleaga si sa utilizeze corect diverse canale media institutionale.

C4.3 - 4%

Explicitare:

Capacitatea de a reprezenta societatea in diverse medii cu care se afla in contact, de a face cunoscute realizarile si bunele practici dezvoltate in cadul societatii, contribuind la transmiterea unei imagini bune a acesteia si la cresterea notorietatii.

Reprezentativitate

Indicatori:

 • - se exprima pozitiv la adresa societatii

 • - valorifica toate ocaziile in care poate impartasi altora realizarile si unele practici ale societatii

 • - ia atitudine atunci cand sesizeaza informatii defaimatoare despre societate.

 • - contribuie cu brandul personal la consolidarea brandului societatii, atat in afara societatii in diverse cercuri profesionale cat si in interiorul societatii in relatia cu diversi parteneri de dialog social.

C4.4 - 3%

Explicitare:

Este utilizator al unei limbi straine de circulatie intenationala

Capabilitatea de a utiliza o limbă străină

Indicatori:

 • - este capabil sa citeasca si sa scrie fluent

 • - este capabil sa-si exprime fluent si cursiv ideile

 • - poate sustine prezentari

- poate redacta documente complexe

C5

Experiența pe plan național - pondere 14%

C5.1 - 10%

Experiență profesională pe plan național în cadrul unei

instituții publice sau societăți comerciale

C5.2 - 4%

Explicitare:

Experiență profesională pe plan național în cadrul unei

structuri organizaționale

Indicatori:

A acumulat experienta de administrare a societatii sau a unor procese cheie ale unei societati multinationale de talie comparabila.

 • - cunoaste si poate aplica bune practici de administrare

 • - cunoaste si poate utiliza tehnici eficiente de luare a deciziilor si de rezolvare a problemelor

 • - cunoaste si poate replica sau adapta standarde

nationale   in actuala societate utilizand modelele

constatate in cadrul unor mari structuri organizationale

- este deschis catre multiculturalitate

C6

Explicitare:

Aliniere a viziunii proprii asupra misiunii sale in cadrul viitorului     consiliu     de

administratie cu rolul si responsabilitatile atribuite, precum si a profilului personal cu cel al administratorului.

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor -pondere 14%

Indicatori:

-da dovada ca este la curent cu asteptarile exprimate de actionari prin scrisoarea de asteptari

-face referire la cadrul strategic al societatii

-face referire la contextul economic si social al societatii

- demonstreaza contributia pe care spune ca o va avea la atingerea obiectivelor strategice ale societatii.

Trăsături:

T1

Reputație personală și profesională

T2

Independența

T3

Spirit intraprenorial

T4

Viziune

T5

Dinamism

T6

Spirit de echipă

Criterii prospective si prospective

CPP1

Cunoașterea limbii române

CPP2

Numar mandate concomitente

CPP3

Studii superioare finalizate

CPP4

Studii postuniversitare

CPP5

înscrisuri in cazierul judiciar

CPP6

Apt medical

CPP7

Experiență profesională totală de minim 10 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si/sau institutii publice

CPP8

Experiență de conducere sau administrare de minim 5 ani

CPP9

Experienta anterioara in domeniul de activitate

CPP10

Nu au fost destituiti in ultimile 12 luni

CPP11

Nu se afla in conflict de interese

Matricea profilului consiliului de administrație

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3)și art. 29 din normele metodologice, scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar și trebuie să conțină următoarele:

 • a) definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;

 • b) identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;

 • c) definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;

 • d) ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;

 • e) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;

 • f) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică;

 • g) subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei  1 din normele metodologice, matricea

profilului consiliului diferențiază între criterii obligatorii și criterii opționale, necesare pentru un consiliu bazat pe competențe, identificate în urma analizei cerințelor contextuale și conține un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competență.

In mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.