Hotărârea nr. 92/2020

Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău nr. 8.698/28.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 78.829/02.07.2019;

 • - adresa Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, Serviciul Rutier nr. 100.621/16.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 87.595/22.07.2019;

 • - adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor nr. 45.549/09.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 32.460/11.03.2020;

 • - avizul de principiu al Poliției Municipiului Buzău, Biroul Rutier nr. 780.326/19.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 36.668/20.03.2020;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 82/CLM/16.03.2020;

 • - raportul nr. 34.370/16.03.2020 al Direcției Tehnice;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • -  prevederile Ordonanței Guvernului  nr.  43/1997 privind regimul

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 14 ale Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • -  prevederile  Legii nr. 52/2003,  republicată,  privind transparența

decizională în administrația publică;

- adresa nr. 43.424 din 14.04.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă completarea articolului 2 cu punctul i), care va avea următorul conținut :

i) - Bdul Industriei - Rond DUCTIL - strada Drăgăicii - Pasaj Drăgaica - Bdul 1 Decembrie 1918 - Calea Eroilor și retur, pentru autovehiculele tip ”ȘCOALĂ” a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, în zilele de luni, marți și miercuri ale fiecărei săptămâni, între orele 08,30 și 14,30, numai în cadrul activității de examinare și care au aplicat în mod vizibil caseta cu inscripția ”EXAMEN”.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice și Direcției Poliție Locale Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020

Nr. 92

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 191/2018 au fost stabilite limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.

Astfel accesul pe străzile din municipiul Buzău a autovehiculelor care asigură aprovizionarea/desfacerea mărfurilor a fost permis numai pe baza unei autorizații speciale de transport (permis de liberă trecere) eliberată de Serviciul Gospodărie Urbană și Protecția Mediului și a plății unei taxe speciale corespunzătoare în funcție de masa totală maximă autorizată a autovehicului respectiv.

Prin adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău nr. 8698/28.06.2019, respectiv adresa nr. 45549/09.03.2020 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului - Județul Buzău, s-a solicitat permiterea accesului cu titlu gratuit a autovehiculelor tip ”ȘCOALA” cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în zilele de examinare, între orele 08,30 și 14,30.

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, conform cărora activitatea de examinare pentru aceste categorii de autovehicule trebuie să se desfășoare pe o infrastructură rutieră care să permit parcurgerea unor trasee pe categorii de drumuri care să cuprindă intersecții și joncțiuni, intersecții cu sens giratoriu, etc. , propunem permiterea accesului autovehiculelor tip ”ȘCOALĂ” a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, în zilele de luni, marți și miercuri ale fiecărei săptămâni, între orele 08,30 și 14,30 , numai în cadrul activității de examinare și care au aplicat în mod vizibil caseta cu inscripția ”EXAMEN” pe traseul Bdul Industriei - Rond DUCTIL - strada Drăgăicii - Pasaj Drăgaica - Bdul 1 Decembrie 1918 - Calea Eroilor și retur.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat in forma redactată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- Direcția Tehnică -Nr. 34.370/16.03.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

În conformitate cu prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău au fost stabilite limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.

Instituția Prefectului - Județul Buzău a solicitat Primăriei municipiului Băzău, prin adresa nr. 8698/28.06.2019 permiterea accesului cu titlu gratuit a autovehiculelor tip ”ȘCOALA” cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în zilele de examinare, între orele 08,30 și 14,30.

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, conform cărora activitatea de examinare pentru aceste categorii de autovehicule trebuie să se desfășoare pe o infrastructură rutieră care să permit parcurgerea unor trasee pe categorii de drumuri care să cuprindă intersecții și joncțiuni, intersecții cu sens giratoriu, etc. , propunem permiterea accesului autovehiculelor tip ”ȘCOALĂ” a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, în zilele de luni, marți și miercuri ale fiecărei săptămâni, între orele 08,30 și 14,30 , numai în cadrul activității de examinare și care au aplicat în mod vizibil caseta cu inscripția ”EXAMEN” pe traseul Bdul Industriei - Rond DUCTIL - strada Drăgăicii - Pasaj Drăgaica - Bdul 1 Decembrie 1918 - Calea Eroilor și retur.

În sensul celor menționate mai sus supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ileana Bănucu