Hotărârea nr. 91/2020

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al

Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

-adresa nr. 4743/07.04.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 43.114/13.04.2020;

-referatul de aprobare al domnului primar al municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 122/CLM/15.04.2020;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 44.120/15.04.2020;

-avizul Comisiei pentru administrație publică, j uridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 14, ultima teză, art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Serviciului Administrare Patrimoniu Licitații, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020

Nr. 91

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 122/CLM/15.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a

Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

La data de 30.01.2020, a fost aprobată HCL pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere.

Ca urmare a exercitării controlului de legalitate, Instituția Prefectului, prin adresa nr. 4743 din 07.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 43.114 din 13.04.2020, ne-a comunicat că acest act a fost adoptat cu încălcarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Drept urmare, ni s-a solicitat să dispunem, în regim de urgență, revocarea actului administrativ.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Juridic

Nr. 44.120/15.04.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

La data de 30.01.2020, a fost aprobată HCL pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere.

Ca urmare a exercitării controlului de legalitate, Instituția Prefectului, prin adresa nr. 4743 din 07.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 43.114 din 13.04.2020, ne-a comunicat că acest act a fost adoptat cu încălcarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

S-a reținut, în esență, că în speță nu au fost luate în considerare dispozițiile imperative ale art. 362, alin. 2 și 3 coroborate cu cele ale art. 349 și art. 350 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Drept urmare, este oportună adoptarea acestui proiect de revocare a HCL nr. 13/2020.

Serviciul Juridic, Dima Viorel