Hotărârea nr. 90/2020

Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.

Bifau mimai dacă


Mân Contribuabili care depun bilanțul la București


O Sucuriab


CK&U    WT...         ...... .....

fiJj££fla± QGIE- grupuri dc mtces «onon* __EEActiv net mai mic de 1 <2 din valoarea capitalului subicrH


EnbUtea SC. PUȚI. TÂRGURI VOflOARf BUZĂUx

IC


-

Buzău

—^r—

locanta te__________

(BU7AIJ

Suada

p          Telefon

[iNDCPtNDtMîtl

____________________________________________________________________i

12_______11______

__IUI________

Cod unic dekuegtf rare


Numâr iMn reintru! cornet țUU


JIN2W1991

fonna de propr ie


12'’Societ>0 cu captai d» țUt

felivUalea preponderenta (cort îideounvre cîâîăCAENț

>« «xjhWNrtcrer feunuâar iMoblhWpropnt u^rnchnxe

»<• • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■———


ActMuifea | fepwxfetrnu rio:av desfaturua (cod M denumite <l&» CALMI


WO InchMev** p tiXAxh» »»'•* ixr».nb< rota Urc p<«r I uu ktJwUlc


___ Situații financiare anuale

I entități al cir or exercițiu liwinar cotrxklecu anulcalendar v*c I


Raportări anualeml


fntltSțide [xj interes

F-.'bh<

?

T.cnb'Uțfie cure aj optS pentru un exerch^J financiar diferit 3ă ‘ ’ an ui cakntkrtitk. d/Kl 27 din legrc? cccCohfiTrtf u w. 82/ Wl

P) 2 penexareie p'idkc aflate In lichidare poCrrnr

—, 1 iuburiUliUdHclilie <n Rccntab de societăți randanta r. Uatr 1 -1 apaqba^nd Spațiului Economic Uropcan


Siiuațiik financiare anuale incluistc hi 31.12.2019 de cât re ciilitățiic du interes public si de intiluțile prevăzute ta pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. I.«02/2014, cu modificările și completurile ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic I 10-BILANȚ

HO - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERI

F30- DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATEIndicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,

Numele fl prenumele          ____________

[AUGUST OAKEL


SsynnaîuraSemnătura electr onke


Formular VALIDAT

6.882.261


4.251.913


365.73s|


ÎNTOCMIT,


Nuirrie a pcmumcio [zAVOlAhUMOHlCA

Calitate»

12-CONIABI.SSF                    /

SKnn4kva                            \

r3

Nrrip inreglsVdrr in organtenU protaior^ «


LnnutPa are oblig^a lc<pU da audiUrr .* vtwtalor inxxao anuale’

fi ™

C «U

tnbtatca a optat voluntar pentru audia*ea «ihiatiSo» finanourc aiuab ?

C DA

fi NU


I Sltuâtâle financiare anjate au fost aprobate potrivit lecjli

AUDITOR

ftyyrw v ppnnin^Oitditcr pefîOMU fiftC4/O^>imrr Fr mo de audrt

[aijdiiahimarsrl

Nr de jftregMrare in lle^htrul ASPAAȘ

1298/XJ16


of? cm


BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10

FIO - pag. ]

Aneia 1

la liotararea Consill^i Ucal

Denumirea elementului

Nr.

Sold la:

Cfornxjtee de cdcul se refca la Nr-rd. din coiB?

Mr-rcl OAVP nr37Bî. 2CH

rd.

01.01.2019

•A Hi

31.12.2019

, >___________________________

A

B

1

? 2

I

A. ACTIVE IMOBILIZATE

• •

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.CbeJtutelJde constituire (ct201-2801)

01

01

• «

2.Cheltulțlle de dezvoltare (ct2O3-^ț-25^^             >

03

02

*

■ -             '_L

3. Concesiuni, bwete?llcențe, mărcN±meftfâle,2repturî ș: active similare și alte Imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2903)

03

03

4i.416

43355

*

4. Fond comercial (ct2071-2807)

04

5 Active necorporale de explorare s’ evaluare s resurselor minerale (Ct. 206-2806-2935)

05

05

6. Avansuri (ct.4094- 4904)

OS

06

TOTAL (rd.OI In 06)

07

07

42.416

43355

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri șl construcții (ct 211 + 212 - 2821 - 2812 - 2911 - 2912)

OS

08

5.162.633

4.895.123

2. Instalații tehnice șl mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913}

co

09

67.605

51.802

3. Alte Instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

115.272

137.323

4. investit» Imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)

n

11

5. Imobilizări corporale In curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

13.063

618.288

«.Investitei Imobiliare In curs de execuție (ct 235-2935)

n

13

/.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale Ct 216-2816-2916)____

14

14

SuActive biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct 4093-4903).

!6

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

97

17

5358.573

5.702.536

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

99

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si ia entitatlfe controlate In :omur. (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in omun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri Imobilizate (ct 265 +-266-2963)

22

22

6. Ahe împrumuturi

CT. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679" - 2966* - 2968*1

23

23

173.440

270655

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

173.440

270.655

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 +17+24)

25

25

5374.429

6.016546

E

. ACTIVE CIRCULANTE

.STOCURI

-^.2

LMatrri prime y materiale consumabile (ct. 301 +302 + 303+/• 308 + 321 b 322 + 323 + 328- 351 + 358 + 3B1 +/- 388 • 391 - 392 • 3951 -3958 -398)

26

26

' J'8'

U'91

2. Producția în rursde execuție (ct. 331 ♦ 332 i 341 +/■ 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

^7

3. Produse finite >1 mărfuri (ct 345 i 346 4 347 +/• 348* 4- 354 4- 356 4- 357 + 361 - 326+7-368+ 371 +327+7-378-3945 - 3946- 3947-3953-3954-3955-3956 ■ 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4.Avansuri(ct 4091-4901)

29

29

5.00C

TOTAL (rd. 26 la 29}

30

30

5.181

181

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fia încasați* după o perioadă mai inare de un an trebui prezentate separat pentru fiecare element.)

l. Creanțe comerciale 1| (ct.267$’+ 2676 *+2678" + 2679* - 2966* - 2968* f 409^+411+413 + 418 - 4902-491)                 „

Jr

31

65 281

61.331

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (tt 4S1« -495*)

12

32

3. Sume de încasat rk» h entitățile asociate si entitatile controlate In comun (ct 453”* • 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 ”+436" + 437"+ 4382+ 441 ”+4424+ din Ct.4428”+ 444”+4451446" t447“+4482+458214662+ 461 +473”’-496 • 5187)

34

34

8.245

73 337

5. Capital subscris ți nevărsat (ct. 456 - 495")

15

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

M

3Si OOî)

TOTAL (rd. 31 to 35 435a)

?7

36

73.526

134668

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. $01 ■ 5911

J8

37

2. Alte investiți» pe termen scurt

(ct. 505 4 506 + 507 •+ din ct. 50R • 595 • S%- 598 + 5113 + $114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 • 541 + 542)

40

1.769.418

1629.064

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 30+ 36 + 39 l 40)

42

41

1.848.125

1.763.913

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 4/1) (rd.43+44)

41

42

Sume de reluat ntr-o perioada de pana ta un an (din ct. 471 *)

4<

43

Sume de reluat mtr-o perioada mai marc de un an (din ct.47T)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOADA DE PANA LA1 AN

•. împrumuturi din omisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

4$

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 t 1624 i 162$ l 1627 i 1682 i $191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate In contul comenzilor (ct. 419)

<S

47

4. Datoni comerciale • furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

131.892

215.432

5. F fente de comerț de plăti t (ct. 403 + 40 5)

50

49

&5umc datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451 •♦•)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct 1663+1686+2692+2693+ 453 • • •)

52

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695+421 +423 4 424 +426 + 4271 4281 ‘ 431’” +436”»+ 437*** + 4381 +44|*’* < 4423 +4478*'* + 444’”+446*” + 447‘” + 4481 + 455 + 456*” • 45/ + 4581 t 462 4 4661 1 473*” 1 509 » 5186 t 5193 + 5194 + 5195 i 5196 + 5197)

53

52

628.1^

) Z’ J 643^01

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

>50.010

859.323

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DAIORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

$4

1.088.115

904.590

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

36

55

6.662.544

6.921 136

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumut un din emisiunea de obligațiuni, prezentându-so separat împrumuturile din emisiunea de obllgațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

56

ftume datorate instituțiilo?de credit (ct. 1621 + 1622^ 1624 4 1625 ♦ 1627+ 1682 i 5191 +5192 ♦ 5198}

58

57

3 Avansuri încasate in contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comeroale-furnizori (ct 401 +404 i 408)

60

S9

5. Efecte de comerț de plâîIr (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ci. 1661 + 1685 2691 + 451*")

62

61

7. Sume datorate cntltâțlor asociate si entitâțHor controlate in comun (Ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453BB*>

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriHe fecale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626 + 167 l 1687 + 2695 + 421 - 423 + 424 + 426 • 427 + 4281 + 431*“+436”’+437»”+ 4381 +441”* t 4423 + 4428'“’ + 444’” + 446"* + 44/— + 4481 + 455 + 456"** + 4581+462+4661+473*** + 509 4 5186 + 5193 + 5194 +5195 + 5196+ 5197)

04

63

37.936

38.875

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

37.936

38.875

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile .ingajatllor (ct. 1515+15171

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3.AJteprovizioane(ct. 1511 + 1512 + 1513+ 1514 + 1518)

6.S

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

'69

68

1. VENITURI IN AVANS

1 Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. '175’}

71

70

Sume de reluat rntr-o perioada mai mare de un an (ct. 4/5*)

72

71

2. Venituri înregistrate In avans (cL 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*}

76

73

Sume de reluat intr-o perioada mal marc de un an (ct. 472’)

75

74

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de La dlenț» (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana ta un an (ct. 478*1

77

76

Sume de reluat Intr-o perioada mat mate de un an (ct. 478’}

ZB

77

Fond comercial negativ (ct2O/5)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

W

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

ar

80

4.151.913

4.251.913

z

FIO-pag. 4

2. Capital subsc ris nevărsat (ct. 1011)

«2

81

3. Patrimoniul regiei (ct 1015)

82

L

4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dczvoltare (ct. 1018)

ar

83

X

’ * . .

5-Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

'       • 1 1 * ',4'

TOTAL (rd. 80 la 84)

«6

8S

4.151.913

4.251.913

II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

37

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 1 OS)

w

87

M 5.571

101.490

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

1294529

1S1.527

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063)

$0

89

3.Altye:rerve(ct. 1068)       «.                        «,

91

90

1.666.168

>      1.890.764

TOTAL (rd. 88 la 90)

«

91

1.79S.997

2.042.291

Acțiuni proprii (ct. 109)

w

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

94

93

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

«

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)       SOLD C (ct. 117)

96

95

128.450

142530

SOLD D(ct. 1171

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C {ci. 121)

93

97

460.172

365.735

SOLD D(ct 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

m

99

27.49S

21.698

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94*95-96 +97-98-99)

t0t

103

6.624.608

6.882 261

Patrimoniul public (ct 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 21

iw

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

!04

103

6.624608

62182.261

Suma de control F10:     1MQ4Q31Z/311111305

4. x ..                             05u"Utokuoi<ch«t«rtBrf|i|Htfu>to<lkicc«ilul2W5liM71r*ptwn<loca!»|<WflAere««

I Conturi<te repartizat după natura drmrntetar reip<x1ive. coazi^uU finarKMr}ixhc/<a'/j4c»*MknZ^<t.p'4«um> «teaeav>mabnut*.(L«Pnit ••| Solduri drbttoare ale conturilor rir.pectfve.

••> Solduri creditoare ale conturilcv respective.

kO’-ojxtEMdțmilriacfc IJfiwr.

îl Sc v* cn^Heu dt câlir rnmitfc Ora* Ir wni inoduuu prvdMif 0-drului nir^tiuU f*vnțda-f^bkr }I AlrUMbulil dvtapț psntiu t;oș*l nr. 66&Q014 pMilnj dp&obXJa h»r»Mk'r ptwul hlOCfUitâ

V JtftMliAvtt            roMM&?4t a? Kru’fty       prnprletite |MM4lA a UflUtațt * dttpta>l>

«eab UCVSC ii AVix-n-i ru rrwdrtim>U jl ronțhLVli jir- vxe


ADMINISTRATOR,

Numele s> prenumele

AUGUST DANIEL


întocmit


SemnăturaFormular
VALIDAT


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE uEJ la data de 31.12.2019                   dhdata.

Cod 20

F20 - pag. 1

irea Consiliului Local

-lei-

Denumirea indicatorilor

(farnxMd d* cakiH &     U Nr.rtL dn col 6)

t4r.rdL OMFP

am

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

’ți                       \

B

„         1

1 2

1. Gfa de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

GJ

fl

4.342^41

*     2621.977

Producția vânduta (ct.701+702-703+704+/05+706+708)

G2

02

4.34224^

4.621.977

Venituri drn vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciala acordate {ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei dc afaceri nete (ct.7411)

OS

06

2. Venituri aferente costului Droducției In curs de execuție (ct.711+712)

SotdC

06

07

Sold O

07

DB

3. Venituri din producția de Imobilizări nccorporate si corporale (0.721+ 722)

OS

09

4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de Investiții Imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri cin subvenții de expkiatare

(CL 7412+ 7413 ♦ 7414+ 7415 + 7416+ 7417 + 7419)

îl

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

S7J016

68.408

■din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct7S84)

O

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

H

îs

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

4.399.264

4.690.385

8. a) Cheltuieli cu materiile prime jî materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

27.859

37383

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

61.476

39.438

b) Alte cheltuieli externe (cu energie y. apâ)(ct6O5)

78

19

1S2.642

195.502

c) Cheltuirii privind mărfurile (ct.607)

Î9

20

18.396

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltutei; cu personalul (rd. 23+24)

21

22

1.989.481

2.218.046

al Salarii șl Indemnizații (ct.641 +642+643+644)

27

23

1.883.752

2.108012

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția sociali (ct.645*646)

23

24

105.729

110.034

lO.a) Ajustăn de valoare privind imobrilzărlle corporale și necczpocalc (rd. 26-27)

25

270.702

310.915

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

270.702

310.915

8.21 Venituri{ct.7813 + dln ct.7818)

M

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

77

28

20.059

-1628

b.1) Cheltuieli (ct.6S4+6814 + din 06818)

28

29

31,542

i •;

b.2)Vcnituri(a.754i7â14 • dinct.7818)

29

l'J

11.483

1.628

1 I.Ahe cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1.354.634

1454.680

III. Cheltuieli privind presta|Iile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626t627-»628)

3f

32

1.284.888

1.379.251

11.2. Cheltuieli cu alte Impozite, taxe >1 virsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri șj contribuții datorate in baza unor acte normative specialekt. 635 + 6586*}

37

33

67.553

74.299

113. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizArilor corporale (ct. 6SS)

ii

35

1 ț^5. Cheltuieli privind calarrțjtățlle șl alte evenimente sondare (ct.6587)

3$^

36

11.6. Alte cheltuieli (c(.651+6581+ 6582 + 6583 + 6584 t 6588)

36

37

2193

1.030

38

Regirtn») general si care maiou wsderulare<ont»^ed^*Mslrig<eL666«)

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-411

37

39

-Cheltuieli (ct.6812)

Jfi

40

-Venituri (0.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 171a 20-21+22+25+28+31 + 39)

40

42

3.876.853

4.272.632

PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit !rd. 16-42!

Pierdere (rd. 42 -16)

4)

42

43

44

522.411

0

417.753

0

12. Venituri din interese dc participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

din care, veniturile obținute de U entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct 766)

43

47

27.491

16.200

- din care, veniturile obținute de la entitățile afinate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 74181

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+ 764+765 + 767+ 768+7615)

43

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

W

52

27.491

16.200

16. Ajustări de valoare privind «mobilizările financiare și Investițlle financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55}

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

S2

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

-din care,chdtu;clile ?n relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli finanoare (ct 663+664 ♦ 665+667 +668)

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 53 + 56+581

56

5?

58

59

PROFITUL SAU PIERDERE A FINANCIAR(Â):

-Profit (rd. 52-59)

S8

60

27.491

16200

• Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

‘20 -pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

4.426

. 4|70Î$85

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

01

63

3376

4.271632

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

•Profit (rd.62-63)

67

M

549.992

433.953

- Pierdere (rd. 63-62)

65

0

0

20 Impozitul pe profit {ct691)

■'.<

66

89.730

68.218

21. impozitul specific unor activități (ct. 695)

6S

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct.6981

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

profit (rd. 64-65-66-67^68!                  w.

67

460.172

,        365.735

- P^derr (rd. 65 t66 r 67 ♦ 68 - 64)

70

0

0

Suma de control T20 : ZL4QZ276/3:i 115305

•) Conturi de repartizat după natura dementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile cdabar.itorlor, stabilire potrivit legislației munor. care se prewj din rulajul debitor al contului 621 «OifituM cu colaboratorii*, analitic •Colaboratori persoane f.zice*.

l a rân<M 32 (cf.OMFP 3781/2019)- in contul 6586 „CMtukli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte ncxm^tivc speciale' se evidențiază cheltuirile reprezentând transferuri și contribui# datorate in baza unor acte normative speciale, akeâe decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular
VALIDAT


20

21

33

'Numărul efectivele salariat! existent! ia sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

IV. Rcdevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

______ A

B

1

Rcdevențe plătrte în cursul perioadei dc raportare pentru bunurile din domeniul >ubliq primite in concesiune, din care:

22

21

3 57.406

- rcdevențe pentru bunurile din domeniul public plAtitc la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

... HO-pag. 2

Redevențâ petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

< A VA

Ch-rii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

24

25

Venituri brute din servicii pfătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

LL

impozitul datorat la bugetul de stat

23

27

’ A         z ' -Z’

Xv4' A-Z

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care;

29

28

• Impozitul datorat la bugetul de stat

W

29

Subvenții încasate In cursul perioadei de raportare, d.*n care:

jr

30

subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, d^n care:

3?

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă •)

34

33

Creanțe restante, care nu>u fost încasate la termenele prevăzute in contractele comerciale ți/sau in actele normative în vigoare, din care:

35

34

• creanțe restante de la entități Cin sectorul majoritar sau Integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tic hotelor acordate salariaților

ÎS

37

172.910

Contravaloarea lichelelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

372

W2)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ••)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare ■ dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

4/

39

0

0

- din fonduri pubf<c

42

40

din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44i

44

42

0-

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuielide capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare «•*)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de Inovare

4/

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansun acordate pentru imobilizări necorporalc (ct.4094), din care

4S

46

i

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46>

- avansuri acordate entităților afiliate nereadente pentru imobilizări necofporale (dinct. 4094)

50

44b

(MMI

Avansuri acordate pentru imobiliari corporale (ct. 4093). din care:

51

47

• avansuri acordate entităților neafihate nerezidente pentru iiwbrli/âri corporale (din ct 4093)

52

47a

<»»

- avansun acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări cor potaie (din ct. 4093)

3J

47b

(3061

.... F30 - pag. 3

_____________________________________________________________________________________________________________V A < ___

Imobifrzân financiare, in sume brute (rd. 494-54)

54

48

__ - <.

Acțiuni deținute la ent t.’ițile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate țl obligațiuni, in sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

ufO

U A liI h l!

- acțiuni necot ateemrse de rezident*

56

50

\        7'ț -

părți sociale emise de rezident!

$7

51

ii • /

acțiuni sl parti sociale emise de nerezlden’ldin care:

ss

52

- dețineri da cel puțin 10%

59

SZa 13071

- obligațiuni em.se de nerezldenti

60

53

Creanțe imobilizate. In sume brute (rd. 55+56)

61

54

• creanțe Imobilizate fn lei sl exprimate In lei. a căror decontare se face in funcție de cursul und valute (dinct* 26?)

62

55

- creanțe imobilizate In valută (din ct, 267)

&J

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ji pentru prestări de servicii acordate furnizorilor p alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 ♦ 413 +418). din care

64

57

- creanțe comerciale In relația cu entitățile neafiMte nerezidente. av3Hv«xi pentru cumpăriri de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servkii acordate furnizorilor neatlați nercrdcnțl $» alte conturi asimilate, in sume brute In relaț< cu neaWlațlr nerezldenț-(dinct.4091 • din ct. 4092 * din ct 411 * din ct 413 - din ct.419)

65

58

- creanțe comerciale in relația cu entitățile afitiate nerezldentr. avansuri pentru cumpărări de bunurt de natura stocurilor p pentru prestări de servkii acordate furnizorilor afiliați nerendcnți ți alte canturi asimilate, h sume brute in rclațif cv dfifețN litrczidcnți (din ct.^091 4 din ct. 4092 + dinct 411 4 din ct. 413 • dinct. 418)

66

Creanțe neincasate la termenul stabilit

(dinct. 4091 + dinct. 4C92 + dinct. 411 + dinct, 413)

67

59

5.000

87.618

Creanțe in legătură cu personalul ți conturi asimilate «.425 +4282)

hS

60

8.245

Creanțe In legătura cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului (din 0.431+436*437+4382+ 441 ♦ 4424 + 4428 + 444,445 + 446 + 447 + 4482). (rd.62 la 66)

&9

61

8.245

73337

- Creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor socialo (C1.431+437+4382I

20

62

5.963

8.300

creanțe fiscale in legătura cu bugetul stalului (Ct.436+441 r4424+4428+444 (446)

7>

63

2-282

65.037

• subvenții de incasat(ct.445)

72

64

• fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe In legătură cu bugetul statulul(d.4482)

74

66

Creanțele entității In relațiile cu entitățile afiliate (CL4S1), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (dinct 451), din care

Ta

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente |din ct. 451)

T)

69

Creanțe in legătorS cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct 4311 din O 436 ♦ dm ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din cl 4424 + din ct. 4428 * din ct. 444 + din cl 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4482)

/B

70

F30 - pag.

___________________________________________________________—A   _

Alte creanțe (ct. 453 ♦ 456 4- 4582 ♦ 461 + 4662 4- 471 i 473) (rd.72 ld 74)

71

/ V

\

- decontar» privind nteresele de participare.decontări cu acționarii/asocUili privind capitalul .decontări din operațiuni in partkipatle (ct.453+4564 4582)

«o

72

11 1

j;

A,

Z-, .

• alte creanțe m legătura cu persoanele fizice si persoane* juridke, altele decât creanțele in legatu/a cu institutele publice (instituțiile statului)

(dinct 461 + dinei. 471 + din ct.473+4662)

01

73

• ll ’

• sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie* reprezentând avansunle de trezoreric,acordatc potrivit legii și nedecontate pânâ la data de raportare (din ct. 461)

S2

74

Dobânzi de încasat (ct. SI 87) . din care:

8)

75

> -delanerexidenti -*                      «,

84

76

5

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct 4518 + d n ct 45381

«5

Mo

(JUI

Valoarea împrumuturilor arordatc operatorilor economici *’**)

86

77

Investiții pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + SOS - 506 + 507 + din cl.508). (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident»

88

79

- pârți sociale emise de rezidenti

89

R0

- acțiuni emise de nerezldenti

$0

81

• obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori tiu incasat (ct. 5113 * 5114)

92

83

Casa in lei ți in valută (rd.854 86)

93

84

898

801

-in lci(ct.5311J

9<

85

898

8C1

-In valută (ct. 5314)

*5

86

Conturi curente la banei In lei și in valută (rd.88i90.

87

1.768.520

1628.263

- In lei (ct. 5121), d«n caro:

97

88

1.768.520

1628.263

- conturi curente In lei deschise la bănci neroridente

98

89

-în valută (ct. 5124). din care:

99

90

• conturi curente in valută deschise h bănci nerezidonto

IA?

91

Ahe conturi curente Io bănci și acreditive, (rd.93+94)

ier

92

- sume in curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, tn lei (ct. 5112 + din ct 5125 + 5411)

M>2

93

• sume In curs de decontare p acreditive In valută (din ct 5125 +5414)

Ml?

94

Datorii (rd. 96 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119+ 122+ 128)

iot

95

797.946

898.198

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mka de an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

95

-In lei

>06

97

- in valută

W

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este nu mare sau egală cu 1 an) (dinct 162), (rd.100»101)

W8

99

-iniei

ICO

y<;E3Q-^g.5

- în valută

IJC

101

- V

Credite de la trezoreria statului si dobânzile Aferente (ct.

1626 + din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânztfeaferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687| (rd. 104+105»

H2

103

\\

___       vxl

k_’ - r . * /*

"i • X-*

- în Ici $i exprimate in lei a căror decontare se face rn funcție de cursul unei valute

ru

104

• In valută

IM

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), dtn care:

115

106

37.936

33.875

-valoarea concesiunilor primite (dlnct. 167)

H6

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clicnți și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 ♦ 419). din care:

108

131.892

215.432

- datorii comerciale în relația cu^ntltâ|ile neafJiate nerezidente, avansuri primite de la efeenți neafiliați nerezidenți șl alte conturi asimilate, In sume brute in relație cu neafllații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 40$ + din ct. 408 + din ct. 419}

IM

109

131.892

215.432

- datorii comerciale in relația cu entitățile afiliate nerezidenw, avansuri primite de la cîienți afli tați nerezidenți și alte conturi asmllate, In sume brute în relație cu afiiiațil nerezidenți (din ct 401 + dlnct.403 1 din a. 404 + din ct. 405 +din ct. 408 • din ct. 419)

w

109a

I3W

Datorii In legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424+ 426 +427-r 4281)

w

110

52.194

54.065

Datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul StatuM (ct. 431+436 4 437 l 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

171

111

247.375

231.978

- datorii In legătură cu bugetul asigurărilor șoc ate (d.431+437+4381)

122

112

48.697

53.409

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436t 441 *4423+4423+444+446)

-

113

198.678

178.569

fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

124

114

- alte datorii in legătura cu bugetul statului (<(.4481)

125

115

Datoriile entității In relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451). din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerez^dentr ;j (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

datonl comerciale cu entitățile afiliate nerezidente Indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

ei<o

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.45S), din care:

130

119

- sume datorate a< Holurilor / asociaților pers.flzice

131

120

-sume datorate acționarilor /asociaților pcrs.juridice

W

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457• 4581 - 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 r 509) (rd.123 la 127)

IB

122

328549

357.848

-decontări privind interesele de participare. decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontdr. din operații in participatle

(ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătura cu mstitutiile publice (hutftutiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+d n ct.473)

W

124

328.549

357.848

F30 - pag.6

■ subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

125

YX__

-varsamintc de efectuat pentru imobilizări financiare si wYvestitu pe termen scud (CL269+S09I

>37

126

0 1 ’ r

• venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la cfeenți (ct 478)

138

127

w ■

V.r z '>          z

Dobânzi de plătit (ct. 5186), dm care:

139

128

1 '* '

- către ncrczkJenți

140

128a (111)

Dobânzi de plătit către nerezldenți

(d.n ct 4518 f din <1.4538}

Ml

128b

U14I

Valoarea împrumuturilor primite de la operatora economici J

M2

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

M?

130

4.151.913

4.251.913

- adțuni cotate 41            -

131

5

acțiuni necotate 5)

res

132

4.151.913

4.251.913

• părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

M7

134

Brevete si licențe (din ct.20S)

143

135

42.416

43.355

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul pub’lc al statului aflate In administrare

>50

137

Valoarea bunurilor d n domeniul public al statului aflate in concesiune

W

138

7439.774

7.439.774

Valoarea bunurilor din domeniul pubZic al statului închiriate

152

139

XL Informații privind bunurile din proprietatea rivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP înr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă r>H3 a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (Ici)

%7)

Suma (lei)

%7?

A

B

Col.l

C0I.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7.1, (rd. 142 + 145 + 149+150+ 151 + 152)

J54

141

4.151.913

X

42S1.913

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

W

147

4.151.913

100.00

4.251.913

100.00

-deținut de instituții publice de subord. centrali

f$6

143

-deținut de instituții publice de subord. locală

152

144

4.151.913

100.00

4.251.913

100.00

- deținut de societățile cu capital do stat, din care:

145

-CU capital Integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

W

147

■ cu capital minoritar de stat

261

148

1-30 -

_A

pag 7

- deținut dr regii autonome

167

149

fȘ- -

7\

deținut de societăți eu capital pnvat

163

150

rn

• deținut de persoane fizice

161

151

H I /•J /'

- deținut de alte entități

MS

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividcndc/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din caro:

166

153

216.339

172.019

- către instituții publice centrale;

167

154

3 Către instituții publice loc&le;

16S

155

216.335

*                172X113

- către alți acționari la care statul/bnltățlle administrativ tedtonale/instituțllle publice dețin direct/lndtrect acțiuni sau participați» indiferent de ponderea acestora

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsămlntc cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din caro:

W

157

222.147

216.339

- dividende/vârsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, d n care virate:

rzi

158

222.147

216.339

- către instituții publice centrale

W

159

- către instituții publice locale

vn

160

222.147

216.339

- către alțl acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin dlrect/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

\7i

161

- dMdende/vărsăminte d n profitul rxcrcițhlor financiare anterioare anului precedent din care virate:

m

162

- către instituții pubbce centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

• către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /mstltuțlile publice dețin dlreci/indircct acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

IM

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor In perioada de raportare din profitul repextat

179

1654

<3125

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele Interimare repartizate â?

t&)

165b

<315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag. 8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridkr [la valoarea nominală), din care

?8î

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice afiliate

w

167

/? • D

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

w

168

• creanțe preluate prin cesionare de Io persoane juridice afiliate

>34

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

Nr. rd.

Sume (Ici)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

170

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 A1

la


E30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de cikui se re Ițea ia FJr.rcl. dn col fiiI. Date privind rezultatul înregistrat


NMd oMir rvV«V

JOI»


Nr.

rd.


Nr.unitati


Sume


Unități care au înregistrat profil


oi


01


365.735


Unități care au înregistrat pierdere


02


02


Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere


03


03


II Date privind plățile restanteNr. rd.


Total, din care:


Pentru activitatea curenta


Pentru activitatea de investiții


MatI restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18}


or


Furnizori restanți- total (rd. 06 ia 08)

 • - peste 30 de zile

 • - peste $0 de ale

 • • peste 1 an

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociala -

total(rd.1Q la 14)_____________________

 • • contribuții pentru aslgurori sociale de stei datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

 • • contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de

sanatate________________________________

 • - contribuția pentru pensia suplimentară

 • • contribuții pentru bugetul aslgurarllorpentru șomaj

 • - alte datorii sociale

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale s alte fonduri                 ________________

Obligați! restante fata de alii creditori

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit ia bugetul de stat, din care:


-contribuția asiguraterie pentru munca

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale


III. Număr mediu de salariat!


____________________A

Număr mediu de salariat!


os


07


ce


09


70


72


r$


16


77


18


79
20


19


33


33


13


F40 - pag. 1

Aaexa 4

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

la llotari^ui Consiliului Local din data

■ / v 1 \ u

Cod 40

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr rd

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5-1+2-31

Total

Din care: dezmembrări sl casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobiliza ri necorporala

__~____3________

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltare

01

■ r

v

X

Alte imobiliari

02

42.816

1.33S

400

X

43.755

Avansuri acordate pentru imobiliari necorporale

03

X

Active necorpofale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

42.816

1.339

400

x ■

43.755

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

1.234.615

X

1.234.616

Construcții

07

4.772.010

4.772.010

Instalații tehnice sl mașini

08

289.437

192.041

97396

Alte 'nstalati l, utilaje $1 mobăier

09

214.422

49.254

263.676

Investiții imobiliare

10

Active corporale de expiorare s evaluare a resurselor minerale

11

Acthre biologice productive

12

(mobilizări corporale in curs de execuție

13

• •

Investim imobiliare in curs de execuție

14

13.063

646.262

41.037

618.288

Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

6.523.548*

695.516

233.078

6.985.986

III .Imobilizări financiare

17

173.440

150.028

52313

X

27O.6S5

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

6.739.804

846.883

2B6.291

7.300396

1-40 - pag. 2

SITUAȚIA

AMORTIZĂRII

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9-6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Llmoblllzarl necorporale

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dervoîtarc

19

Alte imobilizați

20

409

400

Active nccorporalc de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL ird.19+20+21)

22

400

400

((.Imobilizări corporale

Terenuri

23

28.531

31.274

59805

Construcții

24

815.462

236.236

1.051.698

Instalat» tehnice si mașini

25

221.832

15.803

192.041

45 594

Alte Injtalatw .utilaje sl mobilier

26

99. ISO

27.203

126.353

Investit» imobiliare

27

Ac tive corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

1.164.975

310.516

192.041

1283.450

AMORTIZĂRI - TOT AL (rd.22 +301

31

1.165.375

310.516

192.041

1.283.850

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

V> . • j A/

Sold final (COl. 13=1001-121

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporalo

Cheltuieli de constituire v cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare^ resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații. utilaje si mobilier

39

Investit ii imobiliare

40

Actrve corporale do explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

47

Imobilizan corporale in curs de execuție

43

Investim Imobiliareincursde execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiaro

46

ajustări pentru deprecifrf TOTAL (rd.35*45+46J

47

Suma de control F40: 33728W2ZAU11S212S

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT,Bifau mimai dacă


Mân Contribuabili care depun bilanțul la București


O Sucuriab


CK&U    WT...         ...... .....

fiJj££fla± QGIE- grupuri dc mtces «onon* __EEActiv net mai mic de 1 <2 din valoarea capitalului subicrH


EnbUtea SC. PUȚI. TÂRGURI VOflOARf BUZĂUx

IC


-

Buzău

—^r—

locanta te__________

(BU7AIJ

Suada

p          Telefon

[iNDCPtNDtMîtl

____________________________________________________________________i

12_______11______

__IUI________

Cod unic dekuegtf rare


Numâr iMn reintru! cornet țUU


JIN2W1991

fonna de propr ie


12'’Societ>0 cu captai d» țUt

felivUalea preponderenta (cort îideounvre cîâîăCAENț

>« «xjhWNrtcrer feunuâar iMoblhWpropnt u^rnchnxe

»<• • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■———


ActMuifea | fepwxfetrnu rio:av desfaturua (cod M denumite <l&» CALMI


WO InchMev** p tiXAxh» »»'•* ixr».nb< rota Urc p<«r I uu ktJwUlc


___ Situații financiare anuale

I entități al cir or exercițiu liwinar cotrxklecu anulcalendar v*c I


Raportări anualeml


fntltSțide [xj interes

F-.'bh<

?

T.cnb'Uțfie cure aj optS pentru un exerch^J financiar diferit 3ă ‘ ’ an ui cakntkrtitk. d/Kl 27 din legrc? cccCohfiTrtf u w. 82/ Wl

P) 2 penexareie p'idkc aflate In lichidare poCrrnr

—, 1 iuburiUliUdHclilie <n Rccntab de societăți randanta r. Uatr 1 -1 apaqba^nd Spațiului Economic Uropcan


Siiuațiik financiare anuale incluistc hi 31.12.2019 de cât re ciilitățiic du interes public si de intiluțile prevăzute ta pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. I.«02/2014, cu modificările și completurile ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic I 10-BILANȚ

HO - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERI

F30- DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATEIndicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,

Numele fl prenumele          ____________

[AUGUST OAKEL


SsynnaîuraSemnătura electr onke


Formular VALIDAT

6.882.261


4.251.913


365.73s|


ÎNTOCMIT,


Nuirrie a pcmumcio [zAVOlAhUMOHlCA

Calitate»

12-CONIABI.SSF                    /

SKnn4kva                            \

r3

Nrrip inreglsVdrr in organtenU protaior^ «


LnnutPa are oblig^a lc<pU da audiUrr .* vtwtalor inxxao anuale’

fi ™

C «U

tnbtatca a optat voluntar pentru audia*ea «ihiatiSo» finanourc aiuab ?

C DA

fi NU


I Sltuâtâle financiare anjate au fost aprobate potrivit lecjli

AUDITOR

ftyyrw v ppnnin^Oitditcr pefîOMU fiftC4/O^>imrr Fr mo de audrt

[aijdiiahimarsrl

Nr de jftregMrare in lle^htrul ASPAAȘ

1298/XJ16


of? cm


BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10

FIO - pag. ]

Aneia 1

la liotararea Consill^i Ucal

Denumirea elementului

Nr.

Sold la:

Cfornxjtee de cdcul se refca la Nr-rd. din coiB?

Mr-rcl OAVP nr37Bî. 2CH

rd.

01.01.2019

•A Hi

31.12.2019

, >___________________________

A

B

1

? 2

I

A. ACTIVE IMOBILIZATE

• •

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.CbeJtutelJde constituire (ct201-2801)

01

01

• «

2.Cheltulțlle de dezvoltare (ct2O3-^ț-25^^             >

03

02

*

■ -             '_L

3. Concesiuni, bwete?llcențe, mărcN±meftfâle,2repturî ș: active similare și alte Imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2903)

03

03

4i.416

43355

*

4. Fond comercial (ct2071-2807)

04

5 Active necorporale de explorare s’ evaluare s resurselor minerale (Ct. 206-2806-2935)

05

05

6. Avansuri (ct.4094- 4904)

OS

06

TOTAL (rd.OI In 06)

07

07

42.416

43355

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri șl construcții (ct 211 + 212 - 2821 - 2812 - 2911 - 2912)

OS

08

5.162.633

4.895.123

2. Instalații tehnice șl mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913}

co

09

67.605

51.802

3. Alte Instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

115.272

137.323

4. investit» Imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)

n

11

5. Imobilizări corporale In curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

13.063

618.288

«.Investitei Imobiliare In curs de execuție (ct 235-2935)

n

13

/.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale Ct 216-2816-2916)____

14

14

SuActive biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct 4093-4903).

!6

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

97

17

5358.573

5.702.536

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

99

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si ia entitatlfe controlate In :omur. (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in omun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri Imobilizate (ct 265 +-266-2963)

22

22

6. Ahe împrumuturi

CT. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679" - 2966* - 2968*1

23

23

173.440

270655

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

173.440

270.655

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 +17+24)

25

25

5374.429

6.016546

E

. ACTIVE CIRCULANTE

.STOCURI

-^.2

LMatrri prime y materiale consumabile (ct. 301 +302 + 303+/• 308 + 321 b 322 + 323 + 328- 351 + 358 + 3B1 +/- 388 • 391 - 392 • 3951 -3958 -398)

26

26

' J'8'

U'91

2. Producția în rursde execuție (ct. 331 ♦ 332 i 341 +/■ 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

^7

3. Produse finite >1 mărfuri (ct 345 i 346 4 347 +/• 348* 4- 354 4- 356 4- 357 + 361 - 326+7-368+ 371 +327+7-378-3945 - 3946- 3947-3953-3954-3955-3956 ■ 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4.Avansuri(ct 4091-4901)

29

29

5.00C

TOTAL (rd. 26 la 29}

30

30

5.181

181

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fia încasați* după o perioadă mai inare de un an trebui prezentate separat pentru fiecare element.)

l. Creanțe comerciale 1| (ct.267$’+ 2676 *+2678" + 2679* - 2966* - 2968* f 409^+411+413 + 418 - 4902-491)                 „

Jr

31

65 281

61.331

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (tt 4S1« -495*)

12

32

3. Sume de încasat rk» h entitățile asociate si entitatile controlate In comun (ct 453”* • 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 ”+436" + 437"+ 4382+ 441 ”+4424+ din Ct.4428”+ 444”+4451446" t447“+4482+458214662+ 461 +473”’-496 • 5187)

34

34

8.245

73 337

5. Capital subscris ți nevărsat (ct. 456 - 495")

15

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

M

3Si OOî)

TOTAL (rd. 31 to 35 435a)

?7

36

73.526

134668

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. $01 ■ 5911

J8

37

2. Alte investiți» pe termen scurt

(ct. 505 4 506 + 507 •+ din ct. 50R • 595 • S%- 598 + 5113 + $114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 • 541 + 542)

40

1.769.418

1629.064

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 30+ 36 + 39 l 40)

42

41

1.848.125

1.763.913

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 4/1) (rd.43+44)

41

42

Sume de reluat ntr-o perioada de pana ta un an (din ct. 471 *)

4<

43

Sume de reluat mtr-o perioada mai marc de un an (din ct.47T)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOADA DE PANA LA1 AN

•. împrumuturi din omisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

4$

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 t 1624 i 162$ l 1627 i 1682 i $191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate In contul comenzilor (ct. 419)

<S

47

4. Datoni comerciale • furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

131.892

215.432

5. F fente de comerț de plăti t (ct. 403 + 40 5)

50

49

&5umc datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451 •♦•)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct 1663+1686+2692+2693+ 453 • • •)

52

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695+421 +423 4 424 +426 + 4271 4281 ‘ 431’” +436”»+ 437*** + 4381 +44|*’* < 4423 +4478*'* + 444’”+446*” + 447‘” + 4481 + 455 + 456*” • 45/ + 4581 t 462 4 4661 1 473*” 1 509 » 5186 t 5193 + 5194 + 5195 i 5196 + 5197)

53

52

628.1^

) Z’ J 643^01

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

>50.010

859.323

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DAIORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

$4

1.088.115

904.590

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

36

55

6.662.544

6.921 136

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumut un din emisiunea de obligațiuni, prezentându-so separat împrumuturile din emisiunea de obllgațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

56

ftume datorate instituțiilo?de credit (ct. 1621 + 1622^ 1624 4 1625 ♦ 1627+ 1682 i 5191 +5192 ♦ 5198}

58

57

3 Avansuri încasate in contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comeroale-furnizori (ct 401 +404 i 408)

60

S9

5. Efecte de comerț de plâîIr (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ci. 1661 + 1685 2691 + 451*")

62

61

7. Sume datorate cntltâțlor asociate si entitâțHor controlate in comun (Ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453BB*>

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriHe fecale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626 + 167 l 1687 + 2695 + 421 - 423 + 424 + 426 • 427 + 4281 + 431*“+436”’+437»”+ 4381 +441”* t 4423 + 4428'“’ + 444’” + 446"* + 44/— + 4481 + 455 + 456"** + 4581+462+4661+473*** + 509 4 5186 + 5193 + 5194 +5195 + 5196+ 5197)

04

63

37.936

38.875

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

37.936

38.875

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile .ingajatllor (ct. 1515+15171

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3.AJteprovizioane(ct. 1511 + 1512 + 1513+ 1514 + 1518)

6.S

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

'69

68

1. VENITURI IN AVANS

1 Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. '175’}

71

70

Sume de reluat rntr-o perioada mai mare de un an (ct. 4/5*)

72

71

2. Venituri înregistrate In avans (cL 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*}

76

73

Sume de reluat intr-o perioada mal marc de un an (ct. 472’)

75

74

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de La dlenț» (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana ta un an (ct. 478*1

77

76

Sume de reluat Intr-o perioada mat mate de un an (ct. 478’}

ZB

77

Fond comercial negativ (ct2O/5)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

W

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

ar

80

4.151.913

4.251.913

z

FIO-pag. 4

2. Capital subsc ris nevărsat (ct. 1011)

«2

81

3. Patrimoniul regiei (ct 1015)

82

L

4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dczvoltare (ct. 1018)

ar

83

X

’ * . .

5-Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

'       • 1 1 * ',4'

TOTAL (rd. 80 la 84)

«6

8S

4.151.913

4.251.913

II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

37

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 1 OS)

w

87

M 5.571

101.490

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

1294529

1S1.527

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063)

$0

89

3.Altye:rerve(ct. 1068)       «.                        «,

91

90

1.666.168

>      1.890.764

TOTAL (rd. 88 la 90)

«

91

1.79S.997

2.042.291

Acțiuni proprii (ct. 109)

w

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

94

93

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

«

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)       SOLD C (ct. 117)

96

95

128.450

142530

SOLD D(ct. 1171

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C {ci. 121)

93

97

460.172

365.735

SOLD D(ct 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

m

99

27.49S

21.698

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94*95-96 +97-98-99)

t0t

103

6.624.608

6.882 261

Patrimoniul public (ct 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 21

iw

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

!04

103

6.624608

62182.261

Suma de control F10:     1MQ4Q31Z/311111305

4. x ..                             05u"Utokuoi<ch«t«rtBrf|i|Htfu>to<lkicc«ilul2W5liM71r*ptwn<loca!»|<WflAere««

I Conturi<te repartizat după natura drmrntetar reip<x1ive. coazi^uU finarKMr}ixhc/<a'/j4c»*MknZ^<t.p'4«um> «teaeav>mabnut*.(L«Pnit ••| Solduri drbttoare ale conturilor rir.pectfve.

••> Solduri creditoare ale conturilcv respective.

kO’-ojxtEMdțmilriacfc IJfiwr.

îl Sc v* cn^Heu dt câlir rnmitfc Ora* Ir wni inoduuu prvdMif 0-drului nir^tiuU f*vnțda-f^bkr }I AlrUMbulil dvtapț psntiu t;oș*l nr. 66&Q014 pMilnj dp&obXJa h»r»Mk'r ptwul hlOCfUitâ

V JtftMliAvtt            roMM&?4t a? Kru’fty       prnprletite |MM4lA a UflUtațt * dttpta>l>

«eab UCVSC ii AVix-n-i ru rrwdrtim>U jl ronțhLVli jir- vxe


ADMINISTRATOR,

Numele s> prenumele

AUGUST DANIEL


întocmit


SemnăturaFormular
VALIDAT


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE uEJ la data de 31.12.2019                   dhdata.

Cod 20

F20 - pag. 1

irea Consiliului Local

-lei-

Denumirea indicatorilor

(farnxMd d* cakiH &     U Nr.rtL dn col 6)

t4r.rdL OMFP

am

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

’ți                       \

B

„         1

1 2

1. Gfa de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

GJ

fl

4.342^41

*     2621.977

Producția vânduta (ct.701+702-703+704+/05+706+708)

G2

02

4.34224^

4.621.977

Venituri drn vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciala acordate {ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei dc afaceri nete (ct.7411)

OS

06

2. Venituri aferente costului Droducției In curs de execuție (ct.711+712)

SotdC

06

07

Sold O

07

DB

3. Venituri din producția de Imobilizări nccorporate si corporale (0.721+ 722)

OS

09

4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de Investiții Imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri cin subvenții de expkiatare

(CL 7412+ 7413 ♦ 7414+ 7415 + 7416+ 7417 + 7419)

îl

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

S7J016

68.408

■din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct7S84)

O

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

H

îs

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

4.399.264

4.690.385

8. a) Cheltuieli cu materiile prime jî materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

27.859

37383

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

61.476

39.438

b) Alte cheltuieli externe (cu energie y. apâ)(ct6O5)

78

19

1S2.642

195.502

c) Cheltuirii privind mărfurile (ct.607)

Î9

20

18.396

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltutei; cu personalul (rd. 23+24)

21

22

1.989.481

2.218.046

al Salarii șl Indemnizații (ct.641 +642+643+644)

27

23

1.883.752

2.108012

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția sociali (ct.645*646)

23

24

105.729

110.034

lO.a) Ajustăn de valoare privind imobrilzărlle corporale și necczpocalc (rd. 26-27)

25

270.702

310.915

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

270.702

310.915

8.21 Venituri{ct.7813 + dln ct.7818)

M

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

77

28

20.059

-1628

b.1) Cheltuieli (ct.6S4+6814 + din 06818)

28

29

31,542

i •;

b.2)Vcnituri(a.754i7â14 • dinct.7818)

29

l'J

11.483

1.628

1 I.Ahe cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1.354.634

1454.680

III. Cheltuieli privind presta|Iile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626t627-»628)

3f

32

1.284.888

1.379.251

11.2. Cheltuieli cu alte Impozite, taxe >1 virsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri șj contribuții datorate in baza unor acte normative specialekt. 635 + 6586*}

37

33

67.553

74.299

113. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizArilor corporale (ct. 6SS)

ii

35

1 ț^5. Cheltuieli privind calarrțjtățlle șl alte evenimente sondare (ct.6587)

3$^

36

11.6. Alte cheltuieli (c(.651+6581+ 6582 + 6583 + 6584 t 6588)

36

37

2193

1.030

38

Regirtn») general si care maiou wsderulare<ont»^ed^*Mslrig<eL666«)

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-411

37

39

-Cheltuieli (ct.6812)

Jfi

40

-Venituri (0.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 171a 20-21+22+25+28+31 + 39)

40

42

3.876.853

4.272.632

PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit !rd. 16-42!

Pierdere (rd. 42 -16)

4)

42

43

44

522.411

0

417.753

0

12. Venituri din interese dc participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

din care, veniturile obținute de U entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct 766)

43

47

27.491

16.200

- din care, veniturile obținute de la entitățile afinate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 74181

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+ 764+765 + 767+ 768+7615)

43

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

W

52

27.491

16.200

16. Ajustări de valoare privind «mobilizările financiare și Investițlle financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55}

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

S2

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

-din care,chdtu;clile ?n relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli finanoare (ct 663+664 ♦ 665+667 +668)

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 53 + 56+581

56

5?

58

59

PROFITUL SAU PIERDERE A FINANCIAR(Â):

-Profit (rd. 52-59)

S8

60

27.491

16200

• Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

‘20 -pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

4.426

. 4|70Î$85

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

01

63

3376

4.271632

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

•Profit (rd.62-63)

67

M

549.992

433.953

- Pierdere (rd. 63-62)

65

0

0

20 Impozitul pe profit {ct691)

■'.<

66

89.730

68.218

21. impozitul specific unor activități (ct. 695)

6S

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct.6981

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

profit (rd. 64-65-66-67^68!                  w.

67

460.172

,        365.735

- P^derr (rd. 65 t66 r 67 ♦ 68 - 64)

70

0

0

Suma de control T20 : ZL4QZ276/3:i 115305

•) Conturi de repartizat după natura dementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile cdabar.itorlor, stabilire potrivit legislației munor. care se prewj din rulajul debitor al contului 621 «OifituM cu colaboratorii*, analitic •Colaboratori persoane f.zice*.

l a rân<M 32 (cf.OMFP 3781/2019)- in contul 6586 „CMtukli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte ncxm^tivc speciale' se evidențiază cheltuirile reprezentând transferuri și contribui# datorate in baza unor acte normative speciale, akeâe decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular
VALIDAT


20

21

33

'Numărul efectivele salariat! existent! ia sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

IV. Rcdevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

______ A

B

1

Rcdevențe plătrte în cursul perioadei dc raportare pentru bunurile din domeniul >ubliq primite in concesiune, din care:

22

21

3 57.406

- rcdevențe pentru bunurile din domeniul public plAtitc la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

... HO-pag. 2

Redevențâ petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

< A VA

Ch-rii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

24

25

Venituri brute din servicii pfătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

LL

impozitul datorat la bugetul de stat

23

27

’ A         z ' -Z’

Xv4' A-Z

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care;

29

28

• Impozitul datorat la bugetul de stat

W

29

Subvenții încasate In cursul perioadei de raportare, d.*n care:

jr

30

subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, d^n care:

3?

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă •)

34

33

Creanțe restante, care nu>u fost încasate la termenele prevăzute in contractele comerciale ți/sau in actele normative în vigoare, din care:

35

34

• creanțe restante de la entități Cin sectorul majoritar sau Integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tic hotelor acordate salariaților

ÎS

37

172.910

Contravaloarea lichelelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

372

W2)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ••)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare ■ dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

4/

39

0

0

- din fonduri pubf<c

42

40

din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44i

44

42

0-

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuielide capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare «•*)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de Inovare

4/

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansun acordate pentru imobilizări necorporalc (ct.4094), din care

4S

46

i

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46>

- avansuri acordate entităților afiliate nereadente pentru imobilizări necofporale (dinct. 4094)

50

44b

(MMI

Avansuri acordate pentru imobiliari corporale (ct. 4093). din care:

51

47

• avansuri acordate entităților neafihate nerezidente pentru iiwbrli/âri corporale (din ct 4093)

52

47a

<»»

- avansun acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări cor potaie (din ct. 4093)

3J

47b

(3061

.... F30 - pag. 3

_____________________________________________________________________________________________________________V A < ___

Imobifrzân financiare, in sume brute (rd. 494-54)

54

48

__ - <.

Acțiuni deținute la ent t.’ițile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate țl obligațiuni, in sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

ufO

U A liI h l!

- acțiuni necot ateemrse de rezident*

56

50

\        7'ț -

părți sociale emise de rezident!

$7

51

ii • /

acțiuni sl parti sociale emise de nerezlden’ldin care:

ss

52

- dețineri da cel puțin 10%

59

SZa 13071

- obligațiuni em.se de nerezldenti

60

53

Creanțe imobilizate. In sume brute (rd. 55+56)

61

54

• creanțe Imobilizate fn lei sl exprimate In lei. a căror decontare se face in funcție de cursul und valute (dinct* 26?)

62

55

- creanțe imobilizate In valută (din ct, 267)

&J

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ji pentru prestări de servicii acordate furnizorilor p alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 ♦ 413 +418). din care

64

57

- creanțe comerciale In relația cu entitățile neafiMte nerezidente. av3Hv«xi pentru cumpăriri de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servkii acordate furnizorilor neatlați nercrdcnțl $» alte conturi asimilate, in sume brute In relaț< cu neaWlațlr nerezldenț-(dinct.4091 • din ct. 4092 * din ct 411 * din ct 413 - din ct.419)

65

58

- creanțe comerciale in relația cu entitățile afitiate nerezldentr. avansuri pentru cumpărări de bunurt de natura stocurilor p pentru prestări de servkii acordate furnizorilor afiliați nerendcnți ți alte canturi asimilate, h sume brute in rclațif cv dfifețN litrczidcnți (din ct.^091 4 din ct. 4092 + dinct 411 4 din ct. 413 • dinct. 418)

66

Creanțe neincasate la termenul stabilit

(dinct. 4091 + dinct. 4C92 + dinct. 411 + dinct, 413)

67

59

5.000

87.618

Creanțe in legătură cu personalul ți conturi asimilate «.425 +4282)

hS

60

8.245

Creanțe In legătura cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului (din 0.431+436*437+4382+ 441 ♦ 4424 + 4428 + 444,445 + 446 + 447 + 4482). (rd.62 la 66)

&9

61

8.245

73337

- Creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor socialo (C1.431+437+4382I

20

62

5.963

8.300

creanțe fiscale in legătura cu bugetul stalului (Ct.436+441 r4424+4428+444 (446)

7>

63

2-282

65.037

• subvenții de incasat(ct.445)

72

64

• fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe In legătură cu bugetul statulul(d.4482)

74

66

Creanțele entității In relațiile cu entitățile afiliate (CL4S1), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (dinct 451), din care

Ta

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente |din ct. 451)

T)

69

Creanțe in legătorS cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct 4311 din O 436 ♦ dm ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din cl 4424 + din ct. 4428 * din ct. 444 + din cl 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4482)

/B

70

F30 - pag.

___________________________________________________________—A   _

Alte creanțe (ct. 453 ♦ 456 4- 4582 ♦ 461 + 4662 4- 471 i 473) (rd.72 ld 74)

71

/ V

\

- decontar» privind nteresele de participare.decontări cu acționarii/asocUili privind capitalul .decontări din operațiuni in partkipatle (ct.453+4564 4582)

«o

72

11 1

j;

A,

Z-, .

• alte creanțe m legătura cu persoanele fizice si persoane* juridke, altele decât creanțele in legatu/a cu institutele publice (instituțiile statului)

(dinct 461 + dinei. 471 + din ct.473+4662)

01

73

• ll ’

• sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie* reprezentând avansunle de trezoreric,acordatc potrivit legii și nedecontate pânâ la data de raportare (din ct. 461)

S2

74

Dobânzi de încasat (ct. SI 87) . din care:

8)

75

> -delanerexidenti -*                      «,

84

76

5

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct 4518 + d n ct 45381

«5

Mo

(JUI

Valoarea împrumuturilor arordatc operatorilor economici *’**)

86

77

Investiții pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + SOS - 506 + 507 + din cl.508). (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident»

88

79

- pârți sociale emise de rezidenti

89

R0

- acțiuni emise de nerezldenti

$0

81

• obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori tiu incasat (ct. 5113 * 5114)

92

83

Casa in lei ți in valută (rd.854 86)

93

84

898

801

-in lci(ct.5311J

9<

85

898

8C1

-In valută (ct. 5314)

*5

86

Conturi curente la banei In lei și in valută (rd.88i90.

87

1.768.520

1628.263

- In lei (ct. 5121), d«n caro:

97

88

1.768.520

1628.263

- conturi curente In lei deschise la bănci neroridente

98

89

-în valută (ct. 5124). din care:

99

90

• conturi curente in valută deschise h bănci nerezidonto

IA?

91

Ahe conturi curente Io bănci și acreditive, (rd.93+94)

ier

92

- sume in curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, tn lei (ct. 5112 + din ct 5125 + 5411)

M>2

93

• sume In curs de decontare p acreditive In valută (din ct 5125 +5414)

Ml?

94

Datorii (rd. 96 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119+ 122+ 128)

iot

95

797.946

898.198

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mka de an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

95

-In lei

>06

97

- in valută

W

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este nu mare sau egală cu 1 an) (dinct 162), (rd.100»101)

W8

99

-iniei

ICO

y<;E3Q-^g.5

- în valută

IJC

101

- V

Credite de la trezoreria statului si dobânzile Aferente (ct.

1626 + din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânztfeaferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687| (rd. 104+105»

H2

103

\\

___       vxl

k_’ - r . * /*

"i • X-*

- în Ici $i exprimate in lei a căror decontare se face rn funcție de cursul unei valute

ru

104

• In valută

IM

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), dtn care:

115

106

37.936

33.875

-valoarea concesiunilor primite (dlnct. 167)

H6

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clicnți și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 ♦ 419). din care:

108

131.892

215.432

- datorii comerciale în relația cu^ntltâ|ile neafJiate nerezidente, avansuri primite de la efeenți neafiliați nerezidenți șl alte conturi asimilate, In sume brute in relație cu neafllații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 40$ + din ct. 408 + din ct. 419}

IM

109

131.892

215.432

- datorii comerciale in relația cu entitățile afiliate nerezidenw, avansuri primite de la cîienți afli tați nerezidenți și alte conturi asmllate, In sume brute în relație cu afiiiațil nerezidenți (din ct 401 + dlnct.403 1 din a. 404 + din ct. 405 +din ct. 408 • din ct. 419)

w

109a

I3W

Datorii In legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424+ 426 +427-r 4281)

w

110

52.194

54.065

Datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul StatuM (ct. 431+436 4 437 l 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

171

111

247.375

231.978

- datorii In legătură cu bugetul asigurărilor șoc ate (d.431+437+4381)

122

112

48.697

53.409

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436t 441 *4423+4423+444+446)

-

113

198.678

178.569

fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

124

114

- alte datorii in legătura cu bugetul statului (<(.4481)

125

115

Datoriile entității In relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451). din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerez^dentr ;j (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

datonl comerciale cu entitățile afiliate nerezidente Indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

ei<o

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.45S), din care:

130

119

- sume datorate a< Holurilor / asociaților pers.flzice

131

120

-sume datorate acționarilor /asociaților pcrs.juridice

W

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457• 4581 - 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 r 509) (rd.123 la 127)

IB

122

328549

357.848

-decontări privind interesele de participare. decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontdr. din operații in participatle

(ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătura cu mstitutiile publice (hutftutiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+d n ct.473)

W

124

328.549

357.848

F30 - pag.6

■ subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

125

YX__

-varsamintc de efectuat pentru imobilizări financiare si wYvestitu pe termen scud (CL269+S09I

>37

126

0 1 ’ r

• venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la cfeenți (ct 478)

138

127

w ■

V.r z '>          z

Dobânzi de plătit (ct. 5186), dm care:

139

128

1 '* '

- către ncrczkJenți

140

128a (111)

Dobânzi de plătit către nerezldenți

(d.n ct 4518 f din <1.4538}

Ml

128b

U14I

Valoarea împrumuturilor primite de la operatora economici J

M2

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

M?

130

4.151.913

4.251.913

- adțuni cotate 41            -

131

5

acțiuni necotate 5)

res

132

4.151.913

4.251.913

• părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

M7

134

Brevete si licențe (din ct.20S)

143

135

42.416

43.355

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul pub’lc al statului aflate In administrare

>50

137

Valoarea bunurilor d n domeniul public al statului aflate in concesiune

W

138

7439.774

7.439.774

Valoarea bunurilor din domeniul pubZic al statului închiriate

152

139

XL Informații privind bunurile din proprietatea rivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP înr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă r>H3 a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (Ici)

%7)

Suma (lei)

%7?

A

B

Col.l

C0I.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7.1, (rd. 142 + 145 + 149+150+ 151 + 152)

J54

141

4.151.913

X

42S1.913

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

W

147

4.151.913

100.00

4.251.913

100.00

-deținut de instituții publice de subord. centrali

f$6

143

-deținut de instituții publice de subord. locală

152

144

4.151.913

100.00

4.251.913

100.00

- deținut de societățile cu capital do stat, din care:

145

-CU capital Integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

W

147

■ cu capital minoritar de stat

261

148

1-30 -

_A

pag 7

- deținut dr regii autonome

167

149

fȘ- -

7\

deținut de societăți eu capital pnvat

163

150

rn

• deținut de persoane fizice

161

151

H I /•J /'

- deținut de alte entități

MS

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividcndc/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din caro:

166

153

216.339

172.019

- către instituții publice centrale;

167

154

3 Către instituții publice loc&le;

16S

155

216.335

*                172X113

- către alți acționari la care statul/bnltățlle administrativ tedtonale/instituțllle publice dețin direct/lndtrect acțiuni sau participați» indiferent de ponderea acestora

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsămlntc cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din caro:

W

157

222.147

216.339

- dividende/vârsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, d n care virate:

rzi

158

222.147

216.339

- către instituții publice centrale

W

159

- către instituții publice locale

vn

160

222.147

216.339

- către alțl acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin dlrect/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

\7i

161

- dMdende/vărsăminte d n profitul rxcrcițhlor financiare anterioare anului precedent din care virate:

m

162

- către instituții pubbce centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

• către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /mstltuțlile publice dețin dlreci/indircct acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

IM

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor In perioada de raportare din profitul repextat

179

1654

<3125

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele Interimare repartizate â?

t&)

165b

<315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag. 8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridkr [la valoarea nominală), din care

?8î

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice afiliate

w

167

/? • D

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

w

168

• creanțe preluate prin cesionare de Io persoane juridice afiliate

>34

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

Nr. rd.

Sume (Ici)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

170

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 A1

la


E30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de cikui se re Ițea ia FJr.rcl. dn col fiiI. Date privind rezultatul înregistrat


NMd oMir rvV«V

JOI»


Nr.

rd.


Nr.unitati


Sume


Unități care au înregistrat profil


oi


01


365.735


Unități care au înregistrat pierdere


02


02


Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere


03


03


II Date privind plățile restanteNr. rd.


Total, din care:


Pentru activitatea curenta


Pentru activitatea de investiții


MatI restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18}


or


Furnizori restanți- total (rd. 06 ia 08)

 • - peste 30 de zile

 • - peste $0 de ale

 • • peste 1 an

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociala -

total(rd.1Q la 14)_____________________

 • • contribuții pentru aslgurori sociale de stei datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

 • • contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de

sanatate________________________________

 • - contribuția pentru pensia suplimentară

 • • contribuții pentru bugetul aslgurarllorpentru șomaj

 • - alte datorii sociale

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale s alte fonduri                 ________________

Obligați! restante fata de alii creditori

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit ia bugetul de stat, din care:


-contribuția asiguraterie pentru munca

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale


III. Număr mediu de salariat!


____________________A

Număr mediu de salariat!


os


07


ce


09


70


72


r$


16


77


18


79
20


19


33


33


13


F40 - pag. 1

Aaexa 4

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

la llotari^ui Consiliului Local din data

■ / v 1 \ u

Cod 40

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr rd

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5-1+2-31

Total

Din care: dezmembrări sl casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobiliza ri necorporala

__~____3________

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltare

01

■ r

v

X

Alte imobiliari

02

42.816

1.33S

400

X

43.755

Avansuri acordate pentru imobiliari necorporale

03

X

Active necorpofale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

42.816

1.339

400

x ■

43.755

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

1.234.615

X

1.234.616

Construcții

07

4.772.010

4.772.010

Instalații tehnice sl mașini

08

289.437

192.041

97396

Alte 'nstalati l, utilaje $1 mobăier

09

214.422

49.254

263.676

Investiții imobiliare

10

Active corporale de expiorare s evaluare a resurselor minerale

11

Acthre biologice productive

12

(mobilizări corporale in curs de execuție

13

• •

Investim imobiliare in curs de execuție

14

13.063

646.262

41.037

618.288

Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

6.523.548*

695.516

233.078

6.985.986

III .Imobilizări financiare

17

173.440

150.028

52313

X

27O.6S5

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

6.739.804

846.883

2B6.291

7.300396

1-40 - pag. 2

SITUAȚIA

AMORTIZĂRII

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9-6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Llmoblllzarl necorporale

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dervoîtarc

19

Alte imobilizați

20

409

400

Active nccorporalc de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL ird.19+20+21)

22

400

400

((.Imobilizări corporale

Terenuri

23

28.531

31.274

59805

Construcții

24

815.462

236.236

1.051.698

Instalat» tehnice si mașini

25

221.832

15.803

192.041

45 594

Alte Injtalatw .utilaje sl mobilier

26

99. ISO

27.203

126.353

Investit» imobiliare

27

Ac tive corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

1.164.975

310.516

192.041

1283.450

AMORTIZĂRI - TOT AL (rd.22 +301

31

1.165.375

310.516

192.041

1.283.850

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

V> . • j A/

Sold final (COl. 13=1001-121

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporalo

Cheltuieli de constituire v cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare^ resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații. utilaje si mobilier

39

Investit ii imobiliare

40

Actrve corporale do explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

47

Imobilizan corporale in curs de execuție

43

Investim Imobiliareincursde execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiaro

46

ajustări pentru deprecifrf TOTAL (rd.35*45+46J

47

Suma de control F40: 33728W2ZAU11S212S

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT,Aneu S

h HcXiyrca Consiliului Local ț                    din dala

NOTE EXPLICATIVE

Nota 1 - Active imobilizate                                                                                                - iei _

Elemente de active

Valoarea bruta

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere do valoare)

Sold la Începutul exercițiului financiar 01/01/2019

Creșteri

Cedar i, transferuri si alxe reducexi

Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31/12/2019

Sold la

Începutul • exercițiului, financiar 01/01/2019

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la Sfârșitul exercițiului financiar 31/12/2019

0

1

2

3

4 - 1+2-3

5

6

7

8 - 5*6-7

Imobilizări nccorporale

42.816

1.339

400

43.755

400

400

Inobiliz. Corp.

6.523.548

695.516

233.078

6.985.986

1.164.9754

•     310.516

192.041

1.283.450

Imobilizări financiare

| 173.4401

150.028|

52.813|

270.655|

1

1

1

Total

6.739.804

846.883

286.291

7.300.396

1.165.375

310.516

192.041

1.283.8501

Nota 2 - Provizioane                                                            - lei -

Denumirea provizionului

Sold la începutul exercițiului financiar

Transferuri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

in cont

din cont

0

1

2

3

4 - 1+2-3

Nu e cazul

Nota 3 - Repartizarea profitului                                         - lei -

Destinația profitului

Suma

Profit net de repartizat:

365.735- rezerva Legala

- acoperirea pierderii contabil»

- dividende etc.

Profit nerepartizat

365.73S ----


Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare                                            - lei -

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar

Precedent

Cu re A

3

1

2

1. Cifra de afaceri neta

4.342.248

4.621.977

2. Costul bunurilor vândute si serv.prestate (3M~5|

3s876.8$3

4.272.632

3. Cheltuielile activltatii de baza

3.876.853

4.272.632

4. Cheltuielile activitatilor auxiliar©

5. Cheltuielile indirecte d© producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

465.39S

349.345

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administrație

J

9. Alte venituri din exploatare

57.016

68.408

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 ♦ 9}

522.411

417.753

Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor                                              - lei -creanța

Sold la sfârâitul exercițiului financ. 31/12/2019

Termen de lichiditate

Sub 1 an

--

Peste 1 an

0

1-2 + 3

2

3

I.Creanțe din active imobilizate

II.Creanțe din active circulante:

94.025

94.025

-Fumizorl-debitori

J

-Clienti

87.618

87.618

-Creanțe personal

-Impozit pe profit

6.407

6.407

-Taxa pe valoarea aoaugata

-Alte creanțe cu statul si inst.publ.

•J

-Debitori diverși

III.Cheltuieli Înregistrate in avans

Total creanțe

94.025

94.025

-Furnizori

215.432

215.432

-Datorii cu personalul si asig.soc.

110.999

110.999

-Impozit pe profit

-Taxa pe valoarea adaugata

-Alte datorii fata de szot/inst.pobl.

175.044

175.044

-Grupuri si alte conturi cu asociații

-Creditori diverși

357.848

357.948

III.Venituri Înregistrate in avans

Total datorii

898,198

898.198

Nota c - Principii, politiei si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprins» în site             ira sil            '

la data de 31 decembrie 2019 , a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevăzute de Capitolul II, Secțiunea a Il-a a Anexei La Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile s irr.pl Lticate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizările corporale din patrimoniu au fost evaluate inițial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare. in funcție de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la cost, mal puțin amor-        J

tizarca cumulata aferenta deprecierii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.


Activele circulante au fost înregistrate in contabilitate la costul de achiziție.

Nu au fost efectuate cheltuieli si relizate venituri im perioada de rapor-

tare care privesc perioadei» sau exercițiile armatoare.

Nota 7 - Participării si surse de finanțare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societotii a fost de LEI.

Beneficiile ai pierderile societății revin asociaților in cotoi© prevăzute in actul de constituire.

In tîrxpul exercițiului financiar încheiat nu au fost răscumpărate acțiuni.

□q asemenea, societatea comerciala nu a emis obligațiuni.

Nota 8 - Informații privind salariatiî si adalnistratorii

Actoinistratorul societății arc calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercițiul financiar încheiat, s beneficia-de un salariu brut lunar dc 12.000 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avanaun sau credite administratorului.

Numărul mediu de salariat! aferent exercițiului financiar n fost de 33.

Cheltuielile cu salariile plătite au fost de 2.218.046 LEI.

Cheltuielile cu asigurării» sociale, șomaj si contribuțiile pentru pensii au fost dc 110.034 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-finar.ciari

 • 1. Indicatori de lichiditate: a) Indicatorul lichidității curente

Active curente      1.763.913

Indicatorul capitalului circulant - ---- 2,053

Datorii curente 859.323                        J

b) Indicatorul lichidității imediate

.Active curente - Stocuri 1.7 63.732

Indicatorul test acid - -------------------------- - -----------------. • 2,052

Datorii curente           859.323

 • 2. Indicatori de risc:

J

 • a) Indicatorul gradului da îndatorare

Capital Împrumutat         38.875

------------------ »--0,006

Capital propriu        6.882.261

 • b) Indicatorul privind acoperirea dobanzl.oi

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit        433.953

----— = ----------------- ” 0 numa/ de ori.

Cheltuieli cu dobanda                             0

 • 3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie * debitelor-clienti

Sold mediu client!              165.558

------------------- x 365   - ------------------- x 365   - 13 zile.

Cifra de afaceri              4.621.977                                              /

b} Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

Sold r.ediu furnizori               141.275


---------------------- x 365   --- 365   - 11 rjle.

Cifra de afaceri               4.621.977

c> Viteza de rotatio a activelor imobilizate

•J

Cifra de afaceri         4.621.977

--------------------- • ---------------------- * 1 Active Imobilizat©        6.016.546

d) Viteza de rotatic a activelor totale

Cifra de afaceri        4.621.977

-------------------- ■ ------------------------- — 1

Total active          7.780.459

 • 4. Indicatori de profitabilitate

d) Rentabilitatea capitalului angajat Profit Înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit         433.953              j

------------------------------------------------------------- - -------------------- - 0.063

Capital angajat                             6.921.136

b} Marja bruta din vanzari Profitul brut din vânzări •             433.953

--------------------------- x 100 --- 100 = 9.389 * Cifra de afaceri                  4.621.977

Nota 10 - Alte informații

Societatea este organizata sub forma de Societăți comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUSAU, str.INDEPENDENTEI, nr.ll

Durata do funcționare a societății este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezintă

închirierea si sublnchirierea bunurilor imobiliare propria sau închiriate.

Dreptul de administrare si reprezentare a societății revine asociaților.


Societatea comerciala nu are filiale, întreprinderi asociate si nu deține titluri de participare la alte societăți.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile ai cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercițiul financiar încheiat societatea a datorat si evidențiat impozit pe profit in suma de 68.218 lei.

In exercițiul financiar încheiat societatea

a deținut bunuri închiriate si nu are încheiate contracte de leasing financiar.

•J

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele AUGUST DANIEL Semnătură,ÎNTOCMIT, Mumele si prenumele ZĂVOIANO MONICA Calitatea: CONTABIL SEF Nr.de înregistrare in organismul profesional: Semnătură

Datorii

Sold la sfârâitul exerc.financiar 31/12/2019

Termen de exigibilitate.j

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1 - 2 ♦ 3 + 4

2

3

4

I.Datorii financiare si asimilate

38.875

38.875

II.Alte datorii:

859.323

859.323

J

SC PIEȚE, TÂRGURI SI OBOARE SA Buzău

Str.lndependentel nr. 11

J10/2594/1991

CUI RO 1154822


N r.. Q.^.9.:. .Q .....

7,                                                                            -f                       ’f'

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2019 s-au avut in vedere următoarele prevederi legale:

 • -  Legea contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene modificate de OMFP 1938/2016;

 • -  Legea 571/2003 Codul fiscal;

 • -  Legea 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți cu capital majoritar sau integral de stat;

 • -  OMFP 3781/2020 cu privire la întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale;

 • -  Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Raportul anual a fost întocmit conform situațiilor financiare pe anul 2019

Pentru exercițiul financiar: 2019

Data raportului: martie 2020

Denumirea societății: SC Piețe, Târguri si Oboare SA

Sediul social: Buzău, str. Independentei nr. 11

Cod unic de înregistrare: RO 1154822

Nr. de ordine in Registrul Comerțului: J10/2594/1991

Capital subscris si varsat: 4 251 913 lei

■ Consiliul Local Municipal Buzău-4 251 913 lei-cota 100%

Societatea a fost Înființata in anul 1991 prin Decizia Prefecturii nr. 137/1991.

Principala activitate consta in închirierea spatiilor si terenurilor deținute de societate - cod CAEN 6820.

Societatea deține active corporale in principalele piețe administrate:

 • -  Piața Centrala av. Stan Sararu;

 • -  Piața de Mărfuri Industriale;

 • -  Piața Lactate;

 • -  Piața Micro 12;

' PjțateuMicro 14;

 • -  Piața Micro 5;

• Oborul de vite si cereale;

 • -  Talcioc-Dragarea;

Piața 24 Ianuarie;

 • -  Piața de fori;

 • -  Piața Dorobanți.

Societatea nu are titluri de proprietate asupra terenurilor, ci numai contracte de concesiune cu plata in echivalent euro si redevente de 20% din totalul veniturilor din închirieri, din respectiva piața.

Consiliul de administrație este format ,1a data aprobării bilanțului ,din 4 membri

 • - BUSCU ALEXANDRU

 • -  POPESCU ROXANA

 • - VANATORU COSTEL

 • -  BOGDAN ION

Conducerea executiva este asigurata de d-ul AUGUST DANIEL, cu contract de mandat nr. 1371/05.09.2016,

Fata de anul 2018, situația veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor se prezintă astfel:

Nr. crt.

INDICATOR

REALIZAT 2.018

REALIZAT 2019

DIFERENTE

1

VENITURI TOTALE

4 426 755

4 706 585

+279830

1.

Venituri din exploatare

4 399 264

4 690 385

+291121

2.

Venituri financiare

27491

16200

-11291

II

CHELTUIELI TOTAI F

3 876 853

4 272 632

+395779

Cheltuieli din exploatare

3 876 853

4 272 632

+395779

f ■ ■■ 1

Cheltuieli financiare

1-

III

REZULTAT DIN EXPLOATARE

522411

417753

A

•IC

<4658

IV

V

REZULTATUL FINANCIAR PROFIT BRUT

27491

549902

16200

_______433953

-115949

Analiza activelor la 31.12.2019 comparativei! 31.12.2018

> *» •» •> •»

Nr. crt.

INDICATOR

2018

2019

Diferente

1.

Active imobilizate

5 574 429

6 016 546

+442117

2.

Active circulante (din care):

1 848 125

1 763 913

-84212

a. Creanțe

73526

134668

+61142

b. Disponibilități bănești

1 769 418

1 629 064

-140354

Fata de anul 2018 datoriile societății au crescut cu 100252 lei de la 797946 lei la 898198 lei.

Societatea nu înregistrează datorii restante la furnizori sau la bugetul consolidat al statului.

Analiza capitalurilor proprii la 31.3 2.2019 fata de 31.12.2018

Nr. crt.

INDICATOR

2018

2019

Diferente

1.

Capital social

4 151 913

4 251913

+100000

2.

Rezerve

1795997

2042291

+246294

3.

Rezerve din reevaluare

115571

101490

-14081

4.

Rezultatul reportat

128450

142530

+14080

5.

Profitul          exercițiului

financiar

460172

365735

-94437

6.

Repartizarea profitului

27495

21698

-5797

TOTAL ________

6624608

6882261

+257653

Principalii indicatori economic-financiari se prezintă după cum urmeaza:

BVC

2019

REALIZAT

2019

productivitatea muncii (cifra de'afaceri/nr. salariatî/lei)

145   ,

. 139

- rata profit brut

{profit brut/cifra afaceri x 100)

8

10

- cheltuieli cu personalul

2240

2218

- rata profit net

(profit net/cifra afaceri x 100)

6

8

■ creanțe (mii lei)

90

88

cifra afaceri (mii lei)

4647

4583

- cheltuieli totale la 1000 lei

870

1110

La o evaluare a activitatii privind managementul riscului, exista posibilitatea lipsei lichidităților avanei in vedere faptul ca societatea depinde de spatiile, tonetele si terenurile închiriate si exista riscul discontinuității activitatii.

Profitul net al exercițiului financiar in suma de 365735 lei va fi repartizat potrivit O.G. 64/2001 pe următoarele destinații:

 • -  constituire rezerva legala          21698 lei

 • -  dividende cuvenite asociatului    172019 lei

 • -  investiții                            172018 lei

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al

SC PIEȚE, TÂRGURI Șl OROARE SA Sir. Independenței nr. 11, BUZĂU JW2594/1991


PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI IN RXERCJTIU FINANCIAR 2019 >

Repartizările de mai Jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2019 conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii care se fac conform Legii nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți cu capital majoritar sau integral dc stat.

Destinația           _________

Profit net dc repartizat la 31.12.2019___________________

Repartizarea profitului pentru :____________________

Rezerve legale

______________________lei

_______365.735

21698

Dividende cuvenite acționarului

Alte rezerve

Profit nerepartizat ________________ _________________

_________344037_

Consiliul de administrație al societății propune si recomandă adunării generale a acționarilor să aprobe ca profilul net nerepartizat la 31.12.2019. în sumă dc 344037 Ici să fie repartizat pe destinațiile următoare

Surse proprii de finanțare (alte rezerve )                             172018 iei

Dividende de distribuit acționarilor                                 172019 iei


SC PziF.TE, TÂRGURI SI OBOARE SA

Director Gene

AUGU^tMContabil sef,

ZAVOIANU MONICAsx. mit, a u                                                                                        fccMbrit/}Jî9

coi *iM:iijn#                                    Husa & wwrrcin

Kr.Ug.CM8r::,'l'J.’3WlWl                                                                                  ^''W

tone nre?Hwtj ii__________________________________________________j^t<T?crS,

ăS8

temke

«st

•w aiftfiffiftt

?UL- Ciftff

sitt naii fi f

r -r.

5ZW n^t \ y

fcbh

Credit

Debit

Credit

CebU

ccJ

516

A _

Ml. •

tțsttl

UG.OH.M

<.35î.$Ur5O

1(0410,0

(.351312,

V

101.1

ntecr.» îfvâfsH

HC.GltCO

WLOOKW

I10.0IMI

w(.on.0

-ÎJI

101.2

lipitil Mtettii weat

4.2S1.912.M

4.751.02,0

4.26IJHJI

105

Metet oir. îwtbIh»

HWMrSt

H.0i(.2J

U.0IM2

I15.571.53

10L4K.35

IM •

WMO

l.<«.!«, 11

■ •.:

J.5-bM

2.0)312,W

2.M2.2W.9I

K‘i.:

i«en* tente

12Î.UMI

IM.W.M

I5!.5j:.4l

IM»!

Ute t«ein

L5?2,IO

LW2335.U

l.WrOO

1.IÎ240.4O

1.40.UM1

in •

hnltawt rqmut

S.ill.10

lMiN0.fi

H.HG.22

•411,0

RM41.&2

1C/.5JO.O2

HM

m RP.DH CTOUK CKF1

5411,10

5.(11.11

Mll.0

J.Ml.W

lu.i

?K.2WW5 m.PRT

!».<«,II

i;.

M2-SM.C2

142.S3G.0

ui •

?îs€il ti plectae

4JUG9.M

I.17I.W2

511.00,05

lfO.10,0

<.M2.W,21

5.1«J8,a

365.05,0)

121.1

|MHl ifl ckw:

J.B3.<(Î,15

i.m.Ki.n

50.00,05

00.10,0

1J0.211.1O

365.7)5,0)

121.2

hotlt î! prrortsK

«0.H2.U

(€0.312,11

(W. 172.11

(€0.112,11

UI •

ftOfltUltl

P.IB.W

2i.m,w

2l.t0.CO

n. iw.w

27.(55,10

21.(11,01

UM

FtyMt.pCtflX in Gia tot

2Î.W,»

H.4H,W

21.(7;,:'

45.10,10

27,40.10

21J)f,Cl

1(1

Mte JttfM.H fctcill «li.

H.51533

355,53

1MK.I3

)i .6?4,B3

Ml

:«r*jriu brtr.pl aht dnp

4Z.#b»

151.51

43JM.fi

45.354,0

201

llto           ucoifcrate

«),(0

w,to

1(0. II

KbO>

0J.M

ni •

tmxri

1.21MIM!

MM.fu.n

I.234.M5.II

211.1

Temuți

501.«3. W

Kl.HI/f

50.(03$

2II.Î

tar^ri Oi teittttti

733.51$,22

nj.jn.a

13).$#,»

212 •

CCM1D1U1

<.n2JM.11

0.212.0)1.1>

4.112.(10,11

m.i

Chilii npsabllf

2.(-».(7?,2j

2J4I.0MI

2.1(0.(10,21

2U4

cuini rentabile

2.13.E1,5(

?.ni.0lr«

Î.W.JJMI

211 •

lft>tihUol-UlNp.iUilMle

2H.4n.5i

iftM»

ÎSMJÎ,»

$î.w,ie

ÎD.Î

(parate si ianatetli

239.41L5Î

W.M.5I

nj.<r.w

10.W.52

47.30,44

m.i

tij ioirr u trtrjpCG

5C-.0H.W

51.lGj.t6

50.1(0.0

214

!a>:l;cr..a

2W.«’bW

0.(1

•63.C4.5I

2C.416,M

231 •

âxbihi.i: c:rp:r;i«

*41.72345

<i.onfw

U5.SM.H

6W.ia.ll

41.O3T.0

6M.24Î.X

231.2

IttettltH in con C I.C.

H.W.W

iMJMi

M.U2.H

70.442,W

231.5

BKST.N CE» LCH??AU

547.3U.H

541.M0

231J

...

«.w?.w

41.01. u

41.011,0

41.0)1,0

2H •

Cstifttt ittbiliuu

O .

52.fU.ll

H.MMî

12MH.21

52.011,31

JTO.fil,#

20.1

Uf. w.s «ZfC.CIKJW.JW.

I.1W.25

(.10,25

4.155,25

(.1)5,25

K1.1C

Cinsti* tuu («et.l.lll

HJU.H

H.711.0)

w.Mbro

w.u

GWFHB raa IXK AJTR

63.212,11

35.110.H

J.M4,0

i).on,o)

3) .721,0

241.12

3J.H1A PZC.MWV 51DM

MI1,H

1.01,0

LOOl.tt

2*7.13

aa.H» UC.K 5F.IEBZ

î.1»,2l

3.10,11

5.1«,0

$.163.40

!.:. ?!t?£. fVGJH SZ 03Ctfî SA

CW fbcs 111416

Sr.;w.:w:t:ClO?;$X;E4’

E?;r rtrenKFxn; i:


HUITA ic VIR1KCUI


dficoAri»/M!9 ty:2

1*X


511

O0K

«•:

sn wcsm

snw cren:

m rtniit

7 • ixi rmu x/

mit

Crrait

Gttll

Credit

Debit

Crdi<

. hedjț

2(1.14

•irr.tiG :rcHd. ECHIPAU

47.4M.J1

47.4:4.31

2F1.2

drastic taw t:te.e«per.i

ii *

41.3

iff.i’D.

î.315.50

1.315,54

J.HJ,»

zr.c

CaMilie M£$i tfiAGiICVIWIC

$73. K

$73,14

313,34

913,34

HU

UMItB HA!A x n

2.111.5$

2.34t»

2.144.59

;r.e

;».nfc.OT«aicvcMaiî2W£

3.W.12

3.580,12

3.3(0.72

1.9(L?2

?9>J

:wniw awsi s&txwe

5.(W,M

5.CW.U

5.OIM3

5.0ILW

ÎV.I

;«wn: ccKwiw:

14.IW.I5

llMHrW

JH.IW.IO

aM

Alte «esntf intll.ți'.eiec

I.IFiK

<

î.723,74

l.W.U

mc •

fccr.it pn«.t»:MUi..u:wr

4W.I1

1W.M

in,oo

101,00

<10.01

N04

tou:.aB:Jic.,bwr,.

4W.I1

IW.M

m.w

fUW

<10.01

Ml •

taiîjrN itob.corfonlc

1.4W. 255.42

192.011,52

132.093,52

1.475.491.6

1.2$>.(51.K

MLI

toxtix.nesij.de iertam

5T.15I.81

2.țHJ<

59.105. Gl

59315.01

2H.1

tosrth.cttnwctiilcc

LlM.0U>73

1$.£H,21

L451.WO

i.(5’..os,oj

2113

teMC.lMMljl.U/dliMle

2M.31b«

W2.0tlr52

1.316,95

192. W). 52

2P.635.W

45.535,12

211.4

Unrtli.atur uo&.cotp.

12LM),13

2.411,05

126.151,»

Vd.^f

M? •

tronai* coMiHttte

35.514,65

.

l.MI/10

P. 1(2,H

17.36,14

WiJ

JatotiMII

1,671,1!

I»,»

I2Î,12

9.5«',U

9JW.II

MJ.I

liti uwtah rtnsiauilt

2f .65,92

1J45.JI

1.045,90

27.111.10

27.111.»

10)

Xiumle li aauw.ft Iw.

33.435.31

3).4>Jf

39.(11.31

39.Ub3J

HI

totelap

161,31

111,11

4t! •

îuruicn

■■■■.,

’..5n.U»).2<

219.01243

I.W1MI

i.ni.ni.n

IM.W531

<11.1

Futrltoti presuri

L5T5.5W.24

2H.0H4I

24MM.U

1.147.115,31

1W.W5.61

«4

FUtUWîi de itctilirui

167.744.31

«5.5ÎMI

wi.w.n

«3,wt,a

n

10S.S-Z.I

ii» •

FUfiltoSl debit»:!

T.354.W

mji

1.MM0-

0.11

<»,W

631,00

09.2

Funi:. bit :t. itrAcrii

T. 154.7?

«ui

L51M0*

637,9?

«M?

<a.e

WAV CttlZHH Ltf.lW.

1.0)

o.»

2,05

3.03

411 •

CltaU

4.K5.7443)

; 4.

4.(23.464.55

17. «7,7>

<n.i

citați

4.0!<.OH,Î2

JH.219.W

r<.; •

l.JM.JW.H

4.556JW.21

UIJ

FT.ÎWB 512W

53.821,12

53.121,12

59,l?$.12

411.1

Citați ixe’.t hi la !1U|

3) .01433

(127. i:

*

Hl,«

9M44JJ

5.46,14

81311,73

41$

ctiwci-tKwn & uwmt

WfK

Î1.M

w.:i

10,11

4H

durei • cndltwi

4W.K

<01.10

4W.44

40031

421

Fauxxbultth fcUratt

.

1.7M.H1.W

U5.HLW

'«>

F0rKUbilUt.HUl.itUCeU

IJM.H

L15M0

1.15MI

1.35531

<25

Avatii’l »Wfi.pț:M!i!j.ui

55.3W.M

55400.10

4.ÎM.W

60.4K.0l

W.4N3I

fii

felli.dii «âl.&’.j.enil::

tllJ-O.M

TOl.Kî.n

R.W5.W

159.C5j.0I

763313,01

4.510.li

fii •

El* li».toate de pers.

(«.11

<5.524.81

11.525.11


u. mn. mi« okwi $a Cm !I«îli5(IU lrJ^.Ccmrt:no.’/94,'l«l îîltt H£€?Î5££WII a

te cctt

twiăre mit

9M

wiwcbsjt

m n»u

f w nwi

W:

Credit

• oenc

crtft

Wllt

Cttdic

U75

421.1

bite dîtorii lip. cu pers

«.910.10

«B4.31

<9.524/1

<31

Ai ipjrarl icctele

WLU2JI

«0453. W

S8.583.JI

in.wwi

HI.«GOI

1 tfeli’Ci:

Ul.l

UIMI

1.28. t>

5.3)1,01

1.2O,M-

5J1.2

tti ISljuHt*

4M.H3/M

rcjB.w

4M4LW

0l.4f5.8

«5.3)1.01

51I.3«,W

Jf.ltbO)

Ol.)

UWHF rjljattt

I.IH,«

llt.lt-

I.W3.O4

4U.W-

1.MG01

11.

SAlum twjunu

iB.2lîfC0

199.3(^91

Iî.te2.(0

U.SH/3

19LW2.W

2O4.5M.IO

14.W.O3

<n.5

Foi tixidnte ii toii praî.

0.(0

H,W-

13,10

16,10-

5),W

inj

:i teuu

).$W,CO

0».M

1.550,10

119,10

1)1,54

<■

:xtxii.a2;r;ri:«;e rxxi

4.124/1

3.BI.C0

<3.1(2.40

46.07,34

3.N5/I

i» ■

AllAOl > !«M)

}«.t>

102.(0-

243.34

l«,W-

10.10

457.1

... ..•

K6.D

40.<l-

IH/X

n,w-

145/1

4KJ

9W HJWitl

1CM)

U.Of-

135,03

11,00-

1U.3I

oii

fot: CMWUf MUH1

53,00

21.01-

5),W

21. W-

n/i

1)1 •

lltt a::c« sl crwtu JC<.

<6.J21,W

1402,00

4.234/3

50.403.(0

50.4W.CO

<31.1

11» diMtii secau

<64W,(0

U.MI,W

i.2. .

CM»

30.4W.40

$0.4(0.10

IU •

Inpoikcl |< ocolit

81.573.M

Si.973,35

4.403.86-

fi.in.io

15.50,19

L4O7.lt

«14

llțttll (e profit :Kcrr.

îl .575.01

81.973.35

4.WM6-

H.Pl.K

15.5(5.0

i/C7J;

«2 •

Iau w vil.ahsiwu

I.IM.tO

l.HS.HSJl

ÎM.10I.H

58.C8.»

44M

?/! if pil te

li.591,«

«1.601/4

W.4

Tv* dt teStpccil

5?.5O). 6i

031-

57.W9.€1

0.34-

sw/s

KM

!« OMoctlhlli

ÎB3JM’

2U.W,P

310.537.21

IK.: •. •

348.<90,15

«2J

Tr| wtetiU

C.^.H

811.MM»

13.527.41

/.•

«3337/5

8tt.9!7/5

«Ml

m n asugaie Kami

21 >.«3,63

12O.82L3I

130.537.20

159.2)5.»

341/«.91

1.118.64

JnșK.ffi v«.fc ubteluii

15?.UbOI

IH.W.I»

u.r.Gvi

1Î.1T8.I0

PI. 344,01

1)4.5)1,01

14.297/4

ne •

.

312JH3I

«S.I^U

84.545.11

J72.4)1,44

H).2«/i

360.747/1

-’îf.:

axt ierte

H.lIMi

IhlK/.t

23.181/t

2M8M4

<«.<

înăcrit ctediri

24.U1.K

a.l}J,i:

..

M.MI.W

«6.5

bxo finu

:

i.az.co

I.IW/C

I.IW.M

«6.4

K-ran 2L ::s: zracmoz

r5.437.K

354.89,40

54.te5.CO

214.4' ,i

4)5.114/1

1W. 147/0

441.7

701 O&2SIBE

M.WI

•8.199.10

11 .wi

11/0/1

90

‘txa iixc

ie,G)

10JC

91,0)

31,0)

454

•?ccr..cj ț&e.phv.eiptt.

UC.OH.W

: rjjto/o

EI.WI.0)

101 .(Ol, W

<5? •

ZiVi»te m ;Uu

Î1MH,W

216.339, N

2H.DM0

21M0.W

3IVEB» X I11U

2U.55M0

216.33),«

2U.UM0

2K.)3).W

«: *

fc&ltexl dinu;

Hc.lf

113.(0

118.10

iu, ic

«14

)&ltcei tei? fcrfotut

11BJC

1B.C0

H8.lt

>18,10

«2 •

iftlUH dimii

19.155.M

«2.134,50

35.151/1

11.(53,(0

■K.M.55

«2.1R.M

«2.1

■ •• ••

19455,50

<n.w.»

35.151/3

7JB.M

<if.?B,5l

SM7W

3.:. Jiix » M    a

C>1 fiscrllitlK

ln?HXom:lW/HWlW3

3G»? IHttQttMn U

MUICI d» WJFÎW

sil

tei

CeriBir*

W FfS*:HOCTi

FJH.

CJWXT

iwe FIMIZ

II SOL

hwt

Mii

Ccellt

Ifbiî

Credit

Credit

5

7

(62.2

SMu           șni

5)6.»

1:6,10

1 Ns/

iK.«

4(2.)

SH.KKl DtK.ttMXl

2.515,00

2.5I5.K

î.«5.«

ni

>:.nn ap.lt c.de cUrlf.

3Pa»

HM

Î57,n

■:.

lec.UUt ir.::.3; starul.

iii.2tf.ro

119.20

1H.2OI

01

3-:.

1.UM

r.«5.ro

UI.O)

MM

71.915,01

2L1IT.I2

tu

Clituri CWttW ie u:>:i

•E.4U.H2.:

m.m.is.H

59.2)1.421,«

UM(1.$i)r$3

(4131)421.24

1423462. (4

5)2.)

Colturi Ii aocl Li lei

1&.M.ÎW.H

55.211.621,69

59.10. )21,91

U!.6ii.52),tt

4U.U0.KIJ4

1.H8.262.U

• ..

Uînr.h wtnhJi

45.IJOA

m.ii

41.524,(1

<9424,91

512.1.1

tewm u'mE

îUJll.Oh’.C

a.fB.HMl

21.221.60,51

2I?JHJ57.«

215357410.10

).M1.$22,94

512.1.1

hDca Raiffewtft hr.i

l.Sn.2M,54

W.5I1.0I

HJ.145,99

1.1UJ55J2

1.516.051,»

WlMt

512.1.5

tl£tttt2U ffi

il.tH.il

S5.BM0

1.81(35

16.7(7,02

55.716.»

r. .€i:.w

5)2.1.?

24X1

H9.H

35.C27.M9JI

2?-WElDJt

225.011.251.79

225.011.251,79

OIFWH 1 HW

5.K9JW.JÎ

1 (COJK.OI

LSfOJKJI

s.»:.w),w

3.«B.fO),W

Ml *

rM>

<.K?.m.22

4.5ÎT.0M)

SH.HMi

5.52MB.17

5.519417,40

111.11

5)1.1

tea ia lei

4.«î.î)i.2?

4. Ml .«Mi

522.1(7,5$

5M.41MI

5.5ÎO.11O.H

5.519417,40

111,11

«2 •

Ete ulon

H.W),»

îl.555,00

H I1M

74315,00

P2.no. n

P2.no. io

2Î.I

nu mor:

».W5rW

M.W5.CO

U.E5,0)

74.115,W

172.911,92

542

XntWH 4? ueJOttlle

H.fiMI

ll.JW.Jf

n.isu

11.«LM

511

Virnc*.ta litHW

1.122.100,41

un.iuji

«IM oo

4W.U0.K

4.741.(01,(0

4.160.(01,(0

(12 •

thCucu

Î5.5K.4I

1.165.10

13(4,11

ÎJ.W.U

57.102.74

W.l

Ctelt.co cwtaiUNlul

I.PIJ2

H2.»

W,U

9.500,14

9.5TO.I4

«‘24 •

Cirl:.«i «it? HC.COtftMb.

2U15.W

H.WJ.R

M&H

1.645.^

21.811,31

tW.l.l

Alte cwh warlila teUh

2EK5.W

K.IHJÎ

1.0(5,65

LC«.»

îi.an .9)

21.811,91

<B

QHlt.pîiv.r.it.di ut.te.ini

w.ce.r

#.<«,)!

H.4HJ7

w< •

Cbe;i.pzLt.uț<otito;at0

1S.W5

15J1TJ5

2.657.U

2.(57.74

ll.»5.59

tf.395,W

®L3

tesucate

35.W35

15.71M5

2.(67, M

2.(57,74

!UW,W

tf.HO.W

Xitel Iile tesUcatc awj.

25. W

25. M

2$, li

b,W

CM R.|f...«/?!ju tj «pa

m.uijv

P5.1W.2O

3OJH.5S

21.361,59

195.511,75

11541)45

ai •

(MK.a lntiR.il ftp.

Î1.W5.H

tf.605,53

ji.rj.i)

!2j7i,t:<

41.971,11

eU.l

FtWMTIl mc

JW,N

JW.35

911,75

oii,n

«14

FSHHTff CMMM

naivi

27.(1031

12.J7UB

12.3H.S!

3).93(.6!

39.WL61

«2

aeiî-ci tttev.xfcisiiu

2U.4HrO)

r<.wi,ra

«.135,10

H.7H,©

Si.UMO

3$9.n(,l0

^•ll.Cl pnMh de wlj.

W),67

L071.47

M»,3Î

).$»3’

iLin.it

n.ni.H

ill.'

*;î:

j.jo.n

2.H7.2?

t.m.a

2.201,9$

4.153.22

C1.4

lilioul cltân

4.«4.«

I.KM0

1.75M?

1.7», <2

6.(1732

M1W

42) •

tolt.a? fcot«.,teeL,pbL

6.ip.n

0.107,19

2.215,35

2.2)1.15

9.019,14

5.03,14

Gi.l

ttlrittll prctceei

3.)n.?i

MOT.li

ra

59,25

13(1,04

cu

KlCHell tecuBi-ptaleit.

i.m.o:

Ll»tW

uy.ic

5.WÎ.W

S.C. ?IK€, tlK»l 33 8KW’ SA                                                                                        deaăcieMlî

CM Hx:l!5ll»                                         UUS3A dt îlRH’an                                                  f»|:5

JtJF}.CcwK;«lJ.,;«VB»i                                                                                 ObN-ÎIWIMI

JtUD ISttMIttMU 11

311

Ooraiw

Wlt

3W mCBBrt

iiiw roiivr

SQK ri»n

' 4X1 Fltok' z

Crwi:

achit

Credit

tdr.t

4tNl

.1 fcW

<24

ftrit.ca U.x Uuni.peiSââ

afM

21,01

21.11

«A

Cttlt.CU 4tpirdtUMCCML

Wrtt

145,12

749.12

Ut

tbelt .post si uxff ulrorca

Î5.«5,«

2J38.U

2.231,50

17.523.54

n.M3,54

*

W

rholc.ru sțn.uxciM

ISÎ.U

»’>,«

6.461J6

6.461.56

Ui

Lite t&olt.wrricn uni

62fc.?»t2S

226.731,25

JOT.lOi.33

(•)î.70ir33

«4.(29,51

914.429,51

435

Irdlt.cu riu iKs.si ux«

n.nj.a

2.526.41

2.521,01

14.2H.K

i<.21!,tt

61’

Zîxit.ca si.irii ccsoiil

J.?(S.20,(C

1.N5.2O.W

16M42.M

in.en.K

1.5J5.U2.H

L935.U2.0I

642

CUltriell eu Udate usa

33.5'ri.lO

21.W5.W

14J15.0I

74.315.K

Hi. 510.3t

P2.910.9I

641 •

:ieiî^civ.isij4i pousx.

R.NMO

o.sw.ro

4.2K.0J

i.roi.ro

(4.710,01

K.HO.OI

6TO.J

CzttTl.tflt U ffKlil !H»k

riJW.io

4i.jw.ro

4.2W.0I

ro.iiMi

5L4U/M

t4S.i

Xlti cu Ir. irig.si pioî.w:.

kjw.ib

NJW.U

«<

i*:c?..c:rr.r;t.)n9.ka:i

33.iW.ll

1.73),01

hnt.H

IJ.3JWJ

4143b»

Aht rhiit.de fflpfoaur»

i.m.n

un.ii

255.K-

3.025,71

i.o»,n

e;...

rmunii ciorna

l.ltt.W

M».7J

1.025,71

i.on,îi

cu.;;

miunn saejxmt

2M,«

2H.01

2H,ro-

2WJJ-

•i: •

Îbelt.dî e2pl.priv.mrt.

mjn.o

2<.»b21

3M.91S.19

310.415,70

«1.11

Mr.'.lML oroiinm

ni.25i.Ji

22.571,U

22J1(,11

aun.ro

294.135.48

m.iî

HfâîîMH XIK00C1U1M

10.5(14'3

If.SfijB

J.5ÎWB

j.510.0)

H.wa

14.183,22

633

îte’t.CQ Up3!.(« pont

14.05.32

i{.«532

t.ro’,66-

6.41LK-

49.117,«

«J17.W

T93

nr.jî.in riit.ptt.ieiid.

î3i,W

Bf.W

136.(0

iM.ro

101

7cn;:.djs Lttr.iigt.ri sere.

•H.WLW

39.IW.H

39.159.58

w •

• . . •.

3.$3l.HJ,5!

j.mMsr

jn.nsji

32LB5J:

3.1(4.311,11

•.K4.3H.I1

fttlwri cnuil F.COTJMA

l.tfUll.K

l.rri.BI’JC

1H.57I4J

151.571,B

1J48JW.(1

l.MLJtt.fl

1(4.0?

ta.turi Anii WK6WEJ n

2SJ.tW.25

21.5!43<

23.5$(,l<

JH.JILH

32Î.ML71

■’U.C)

Unitari chitii F.XLIKU

■ ■ .••

4!? ia,'ț

2I.22MI

2LW.il

519.0(5, P

X9.M5,17

■’k.CI

taltcri Aici: tWOia

WM.S3

25.31(32

2SJW.I2

231.221,71

281.221,71

U.C3

Venite: chirii CWâ

33MM.37

as.nuî

îl.031,35 •

20.112,D

251.413,7)

253.<73,70

TJCC4

taitiri chirii IJtttW 1

uuje.u

K.tK.02

14JU.I2

i«.«2,ia

162.632,13

W.CÎ

• tfiilin țririi LRC9J

lb.151,9)

1B.IM3)

U.îll.07

12.H0.H

1<1.462,W

107.462,00

104 if

tairoti «blid ?.x<iuai:x

U.^/ss

U.H13)

S.WI.I2

5.MO.32

>).«?. 15

73.(82,15

1W.I9

.WttG     P.RXIWIG

72.1)1,62

U.1K32

I.4SI.M

73.655.44

73.(55.H

ttt.K

125.01M0

Ui.Olvl)

li.lH.ft

■t.3!tU5

139.394,15

359.391.75

i«.u

taiturl cMcii P.24 UX.

îl.Bt.K

U.M1.S

5.1H.R

5.H1J’

73.323,24

19.1». 24

’fc'.U

talcul chirii p.uctmi

O.5ÎM4

»iW4.22

2.152.52

2.752,92

35J29.14

35.329.14

•Ic.'J

taRtri Aleii

21.W.54

21.W.W

$.m,u

5.W4,W

24.391.G

26.391,(1

’St.U

VMIUci din chitii tcdii

K.UiJÎ

12.4K.40

1354.54

J.954rM

14.(61.H

14.461.38

36.4

n.m» iwaia

LGU:

}.«<.<$

. •

2.654,45-

>3f •

taiî.dU icuv.dherte

uMU.21

?u.Hifâ

ro.iu.n

H.Wt.B

in.4n.oi

711.421.01

i.c. i:nz. $: ciwi a t:<i «u:IU4tt2


N.UJft le V’PIFKA”


Js.feț.taeitîJlMSRrtni                                                                                                    ...

IBM IBUtiBMtt! H___________________________________________________________________


<ia UI Oft

tetsur* r«it

iac mawwE

kw amw

9» F1MU

/ • y Jxo nw /

'V

Ccbit

Cwdit

îtbit

C!M1(

C»li1

J ««

t

18.01

ViMIfl om fafAU$.H&

115J5J.fi

Î2.e^.59

Î24K.53

ir J41.it

Hîj&n

1

z.

1W.fi

fei.Olfl ta»$ for'/fiiv.ilw

ÎW.«6.H

w.m,w

21J5S.fi

JB.Jfi.54

H9.3fi.54

-u- ‘v

. 1

iM.fi

vn.flin uw fwf/?.cttu»u

m.hv:

u.us.n

L2fi.fi

M.352.H

«.152.11

Voi.dJn Îar:/?.*J£3IE

WJWJl

tt. 31*41

LTM.fi

1JK.W

5MM.fi

10JI0.fi

W;ti

Vn.difl t*x4 ftf

2.ilSA»

279.W

2K.fi

2.HMI

2. MMI

ni.fi

fajCfl U» Jo:f/P.txn

3.15G»

8.»

11.20

),1W,5Î

12)9.52

•h.ot

fei.iin iro tat/FXXU

10.fil.fi

uj,i»

ni.n

ujn.a

njB.a

ni.oi

felK.tatt ftff.tâft

tic#

HT.fc

111.0

592.4$

JÎ2.45

ni.fi

TACT FCBFHHF XH5WI

MHJI

S.fil.M

4fi.fi

414.0)

L412.14

4.412.34

w •

Uw w.tur: an «țlwtKf

(1.24Î.N

Mfi.se

e.ia.94

fi.<C8.K

a.KMi

ta.Jin 4s;p;,xs::i,f<’.u.

SJ»,«

bJfi.41

JSJfi.41

W.8

IJte mitori dli oplwtue

K.ÎSJ.17

3».Î5),|T

24U.lt

j.8«,a

jj.umj

D.UM3

Cer.it.dh jfateMÎ

lJ.fiS.14

D.fil.24

2.MS.U

2.225. W

14.2(0.11

14.2IO.fi

7$i •

•’ecJit pt.pclr.«tiv.îe e*p

l.ttt.W

1. «MO

111.01

Ifi.K

l.KMî

J.42LM

T?!.l

hn.OJ ptcv.ptiv.j^rjc.:.

l.UÎ.W

l.4«.K

lll.fi

1E.K

l.KI.M

1.WI.M

in.ttiju.n

in.en.ifi.si

fi.ir.5U.fi

.

49f.15S.WL92

9.KM5M4

9.104. HM<

SC Piețe Târguri si Oboare SRL

C.I.F. RO 1154822

Nr.Reg.Com. J10/2594/1991

Slr. independentei, Nr.ll

Județul Buzău , Municipiul BuzăuSituata Fluxurilor de trezorerie 2019

lei

Nr. crt

Explicații

2018

2019

1.       ACTIVITATEA DE

EXPLOATARE

1

Profit brut

549902

433953

2

Eliminarea elementelor nemonctare și din afara exploatării

3

Amortizare, deprecieri Invob / reevaluarl/corectli

270702

310915

4

Eliminarea ven/chclt care aparțin activ de investiții $au finanțare

5

Venituri din dobânzi

27491

16200

6

Cheltuieli cu dobânzile

7

Cheltuieli cu imobilizările cedate

8

Eliminarea efectelor contabilității de angajamente

9

Variația creanțelor

50413

■61142

10

Variația stocurilor

-5000

5000

11

Variația datoriilor comerciale

-1GO252

12

Impozit pe profit

89730

-68218

13

Flux de trezorerie din exploatare

983238

536456

II ACTIVITATEA DE INVESTIT»

1

Achiziții de imobilizări necorporale

3039

1339

2

Achiziții dc imobilizări corporale

2565942

695516

3

Incasari din cedarea imobilizărilor corporale

17742

117260

4

Dobânzi încasate

5

Flux de trezorerie din activitatea de investiții

2551239

•579595

III. ACTIVITATEA DE FINANȚARE

1

Variația datoriilor financiare

121853

97215

2

Dobânzi plătite

Flux de numerar din activitatea de finanțare

•121853

97215

Total flux de numerar

-1689854

•140354

Numerar la începutul perioadei

3459272

1769418

Numerar la $farsitu}^er>oadei

1769418

1629064

SC Pirn Tir^un »< 0«x» o SRL

C.IF. RO116W2

NfRojCcra J10QW1991 Sv. lnc«Ff>ndenl©i. Nr.11 JutU<ul Ourau , Municipiul tiv/»u


toi

F'lemenl al capitalului propriu

Sold Iu

Crwlerl

Reduceri

SoM la

dl Unaarie 2SI9

Total, d c

IVm tmfcr

T«d,d.c.

Prin Irunifcr

1                   » .

___

-J.15J.2U

liMXIGO

__ft

Eiiok dc emani ______________

1 ■ ■■

A'

__0

0

RcaaGdin (couhm:----

___1.1X511

1..          .0

_____14.0811

_L1.02D

Rezerw xiulc

UW9

21.MÎ

__21-698

a

-----------------ft

151-52?

Rc/^n£ \Mt«rt:irp -Vt M.Uil.f iKlUilk____

Alte rezene •

_JQ

I.666.I68

226.16?

_____a

0

____2

1.572

|         1.572

---0

1.89(1,763

Rctfpy tvprc/cntaiuî jui d^uUui__

—■

1

0

RcZlllUl KCLflill__      _________

128.45O

______14.C8!)

_________u

_____«

-

-----1425M

llnâLncKDartLOE___

—      fi

L’iui Jir cuua «x <iu

.0

(^1

Xczuiaul icdui iul ixa» wutdxn__

__c

■So^l Lffiî>hif___

0

Snlil dcfeilcr

____________11

il

_______a

__0

o

0

Rczuluml ioni kK nrvniui din

>' ■

__0

hiRJ«cd4OI

__0

Suld dcbilix

n

RezuMul [oxntr, txînmiH dm

MdjxwkaM-

0

_0

SflLdJ&ttfic.

-

0

ft

Ktzullalul cicidliului lifuncui

460.172

365.736,

o

460.172

365.735

SoMxicJiL»_________ ________

460J22

W35

j«i(kin

J6S.735

Sokl debitor

i)

Reparti/art» profitului

27.495

2I.S9K

21.698

27.495

27,495

21.698

| TOTAL

6X124,m

705.952

0

44îM29|

-IM43

63H2.261

4KMXCUWIÎîntocmii,

CoiitaWI Șef.