Hotărârea nr. 9/2020

Hotărâre privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului dealimentare cuapă şi canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe

țară garantat în plată

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 2/CLM/09.01.2020;

 • - raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 210/09.01.2020;

 • - adresa nr. 277/09.01.2020 a Companiei de Apă Buzău;

 • - prevederile art. 23 - 25 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 54 și art. 56 din Anexa la H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • - prevederile art.12 lit. m) - n), art. 121, art.122, din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - nota internă nr. 8.169 din 21.01.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) și lit. n), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 - Începând cu data de 01.03.2020 se aprobă acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Art.2 - Începând cu data de 01.03.2020 se aprobă Regulamentul de acordare a ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată, conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă includerea în bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău, a sumelor necesare acordării ajutoarelor lunare pentru plata serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Art.4 - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și Direcției Finanțe Publice Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI J                               f               9

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 9

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă, din totalul de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 2/CLM/09.01.2020

R E F E R A T

privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată

Pentru a veni în sprijinul categoriilor cu acces limitat la resursele economice se pot acorda ajutoare lunare din bugetul local pentru acoperirea costurilor serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Beneficiarii acestui tip de ajutor lunar vor fi familii și persoane singure care au veniturilor lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Pentru ca această măsură să-și atingă scopul propus, de a se adresa categoriilor marginalizate social si expuse săraciei, propunem ca ajutorul lunar să se acorde în funcție de venitul net/luna/membru de familie.

La stabilirea venitului net lunar al membrilor de familie sau al persoanei singure se vor lua în considerare toate veniturile realizate de aceștia în luna anterioară depunerii cererii așa cum sunt prevazute în art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor Legii nr.241/2006 modificată prin Legea nr.215/2018 autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

De asemenea, din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite, se pot asigura fondurile necesare pentru plata valorii totale sau a unei părți din cheltuielile realizate pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie.

Ajutoarele lunare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) din Legea nr.241/2006 modificată prin Legea nr.215/2018 se acordă în funcție de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantități de apă uzată evacuată la rețeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.

În vederea stabilirii dreptului la ajutorul lunar, noțiunile utilizate pentru familie și persoană singură au semnificația celor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Acordarea ajutorului lunar se face prin dispoziția primarului, la solicitarea scrisă a persoanei singure sau familiei.

Cuantumurile, condițiile, organizarea acordării ajutorului lunar și modalitatea de decontare a acestuia între unitatea administrativ-teritorială, familiile/persoanele singure beneficiare și operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate propun acordarea de ajutoare lunare pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în compensare procentuală de 100% în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantități de apă uzată evacuată la rețeau de canalizare de 75l/persoană/zi, familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în municipiul Buzău al căror venit lunar pe membru de familie este sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Ajutoarele lunare pentru plata serviciului de alimentare cu apă și canalizare se vor acorda conform Regulamentului aprobat care este anexă la prezenta hotărâre.

Hotărârea privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată va intra în vigoare cu 01.03.2020.

Față de această situație s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării ei.

În acest scop, propun aprobarea proiectului de hotarâre anexat în forma și conținutul prezentat.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr. 210/09.01.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată

Pentru a veni în sprijinul categoriilor cu acces limitat la resursele economice se pot acorda ajutoare lunare din bugetul local pentru acoperirea costurilor serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Beneficiarii acestui tip de ajutor lunar vor fi familii și persoane singure care au veniturilor lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Pentru ca această măsură să-și atingă scopul propus, de a se adresa categoriilor marginalizate social si expuse săraciei, propunem ca ajutorul lunar să se acorde în funcție de venitul net/luna/membru de familie.

La stabilirea venitului net lunar al membrilor de familie sau al persoanei singure se vor lua în considerare toate veniturile realizate de aceștia în luna anterioară depunerii cererii așa cum sunt prevazute în art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor Legii nr.241/2006 modificată prin Legea nr.215/2018 autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

De asemenea, din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite, se pot asigura fondurile necesare pentru plata valorii totale sau a unei părți din cheltuielile realizate pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie.

Ajutoarele lunare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) din Legea nr.241/2006 modificată prin Legea nr.215/2018 se acordă în funcție de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantități de apă uzată evacuată la rețeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.

În vederea stabilirii dreptului la ajutorul lunar, noțiunile utilizate pentru familie și persoană singură au semnificația celor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

70/2011, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Acordarea ajutorului lunar se face prin dispoziția primarului, la solicitarea scrisă a persoanei singure sau familiei.

Cuantumurile, condițiile, organizarea acordării ajutorului lunar și modalitatea de decontare a acestuia între unitatea administrativ-teritorială, familiile/persoanele singure beneficiare și operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate propun acordarea de ajutoare lunare pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în compensare procentuală de 100% în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantități de apă uzată evacuată la rețeau de canalizare de 75l/persoană/zi, familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în municipiul Buzău al căror venit lunar pe membru de familie este sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Ajutoarele lunare pentru plata serviciului de alimentare cu apă și canalizare se vor acorda conform Regulamentului aprobat care este anexă la prezenta hotărâre.

Hotărârea privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată va intra în vigoare cu 01.03.2020.

Față de această situație s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării ei.

DIRECTOR EXECUTIV,

Antonescu Gabriela