Hotărârea nr. 88/2020

Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării actului constitutiv

al Societății Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa ADI Buzău - Mărăcineni nr. 166/08.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 42.327/09.04.2020;

 • - referatul de aprobarea al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 115/CLM/10.04.2020;

 • - raportul nr. 43.013/10.04.2020 al Biroului Comerț și Transporturi Locale;

 • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 21/30.01.2020 pentru aprobarea aderării comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni";

 • - Hotărârea Consiliului Local Tisău nr. 16/08.04.2020 privind aprobarea participării Comunei Tisău, județul Buzău la majorarea capitalului social al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău;

 • - prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a), d) și e), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), alin. (9), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. d) și f), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E:

Art. 1.- Se aprobă cooptarea în structura acționariatului Societății Comerciale „ Trans-Bus” S.A., cu sediul social în Buzău, str. Pogonele, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub. nr. J10/370/1998 , a comunei Tisău, în vederea prestării serviciului public de transport persoane prin curse regulate pe raza de competență unităților administrativ-teritoriale membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău-Mărăcineni”.

Art.2.- Se aprobă vânzarea unei acțiuni în valoare de 1000 lei din capitalului social al Societății Comerciale „ Trans-Bus” S.A. deținut de către municipiul Buzău (prin Consiliul Local Buzău) către comuna Tisău.

Art. 3.- Se împuternicește primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, să semneze în numele și pe seama acționarului Consiliul Local Buzău, contractul de vânzare al acțiunii.

Art.4.- Se împuternicește domnul Gheorghe Nedelcu, reprezentantul municipiului Buzău în adunarea generală a acționarilor societății, să semneze în numele și pe seama acționarului Consiliul Local Buzău modificarea actului constitutiv actualizat al Societății Comerciale „ Trans-Bus” S.A. și a registrelor de acțiuni si acționari.

J                        J                     J

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerț și Transporturi Locale, precum si Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020

Nr. 88

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. d) si f), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 115/CLM/10.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău

In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, consiliile locale au obligația să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.

Deasemenea, autoritățile administrației publice locale au obligația să stabilească și să aplice strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, de evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri economice reduse și emisii minime de noxe.

Astfel, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 28, lit. 2A1:

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

 • a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativteritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

În vederea aplicării în practică a acestor prevederi legale unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitară trebuie să fie acționari ai operatorului regional de transport.

In sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,

Constantin Toma

ROMANIA

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZĂU -Biroul Comerț și Transporturi Locale-Nr. 43.013/10.04.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău

Prin adresa nr. 42327/09.04.2020 din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” se face cunoscut Consiliului Local al municipiului Buzău Hotărârea Consiliului Local Tisău nr. 16/08.04.2020 prin care se aprobă ca U.A.T. Tisău să devină acționar al operatorului regional de transport TRANS BUS S.A.

In acest sens, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se propune modificarea actului constitutiv al operatorului de transport public local prin cooptarea în structura acționariatului Societății Comerciale” Trans-Bus” S.A. a comunei Tisău.

Acest demers este necesar în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 28, lit. 2A1 care precizează următoarele:

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

 • a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativteritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

In sensul celor de mai sus, anexăm proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie a.c.

SEF BIROU, Garofița lordache