Hotărârea nr. 87/2020

Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea unor locuințe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa nr. 43.457/14.04.2020 a Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanților de locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională de Locuințe, destinate închirierii, precum și formularea de propuneri privind ordinea de prioritate și de repartizare, privind propunerea pentru repartizare a locuințelor ANL rămase vacante pe perioada exploatării acestora;

 • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 121/CLM/14.04.2020;

 • - raportul nr. 42.848/10.04.2020 al Serviciului Administrare Fond Locativ;

 • - avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - procesul verbal al Comisiei Sociale ANL din data de 12.02.2020;

 • - prevederile art. 15 alin. (1) și alin. (9) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001,cu completările și modificările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. q) și alin. (14), art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), alin. 6, teza a II-a, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Co dul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă repartizarea, în regim de închiriere, pe termenele și cu chiriile prevăzute de lege, a unor locuințe pentru tineret construite prin Agenția Națională de Locuințe, situate în municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora, persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare Fond Locativ și a Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanților de locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională de Locuințe, destinate închirierii, precum și formularea de propuneri privind ordinea de prioritate și de repartizare, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020

Nr. 87

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

ANEXA

la Hotărârea nr. 87/29.04.2020 a Consiliului local al Municipiului Buzău

LISTA

de repartizare pentru locuințele pentru tineri, construite prin Agenția Națională de Locuințe și eliberate pe parcursul exploatării

Nr. crt.

Numele și prenumele

Adresa de domiciliu

Punctaj obținut

Adresa locuinței ANL repartizată

1.

Muscăloiu Petruta

Fd. Gârlei, nr. 4

59

Al. Sporturilor, bl. , ap.

2.

Bucur Elena-Diana

Al. Marghiloman, nr. 38

59

1 Decembrie 1918, bl. , ap.

3.

Sârbescu Gabriel

Broșteni, bl. , ap.

57

1 Decembrie 1918, bl. , ap.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 121/CLM/14.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora

Potrivit prevederilor art. 15 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare: "în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ și din sănătate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București sau conducătorilor autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, după caz, lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, luându -se în considerare folosirea spațiului locativ existent, precum și construirea de locuințe noi în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice.”

În ședința din 12 februarie 2020, Comisia Socială pentru analizarea cererilor solicitanților de locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională de Locuințe, destinate închirierii, precum și formularea de propuneri privind ordinea de prioritate și de repartizare a analizat lista de ierarhizare, propunând repartizarea locuințelor libere, următoarelor persoane, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, astfel:

 • •  Muscăloiu Petruța cu un punctaj de 59, va primi locuința din bl. , ap. , Aleea Sporturilor;

 • •  Bucur Elena-Diana cu un punctaj de 59 va primi locuința din blocul , ap. , bd. 1 Decembrie 1918;

 • •  Sîrbescu Gabriel cu un punctaj de 57, va primi locuința din bl. , ap. din bd. 1 Decembrie 1918.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care rog plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău să-l adopte în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Administrare Fond Locativ-Nr. 43.731/14.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora

Locuințele ANL se află în proprietatea publică a statului și sunt în administrarea Municipiului Buzău. Trei locuințe A.N.L. rămase vacante pe perioada exploatării, au făcut obiectul unor noi propuneri pentru repartiții, în vederea închirierii.

Astfel, în ședința din 12 februarie 2020, Comisia Socială pentru analizarea cererilor solicitanților de locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională de Locuințe, destinate închirierii, precum și formularea de propuneri privind ordinea de prioritate și de repartizare a analizat lista de ierarhizare si a propus repartizarea locuințelor libere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, următoarelor persoane:

 • •  Muscăloiu Petruța cu un punctaj de 59, va primi locuința din bl. , ap. , Aleea Sporturilor;

 • •  Bucur Elena-Diana cu un punctaj de 59 va primi locuința din blocul, ap. , bd. 1 Decembrie 1918;

 • •  Sîrbescu Gabriel cu un punctaj de 57, va primi locuința din bl. , ap. din bd. 1 Decembrie 1918.

Față de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2002, cu completările și modificările ulterioare, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Șef Serviciu Locativ, Carmen Boricianu