Hotărârea nr. 85/2020

Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şi anexei 4 – Normele Financiare proprii.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 - Statul de

funcții, precum și anexei 4 - Normele Financiare proprii

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 124/CLM/21.04.2020;

  • - raportul comun de specialitate nr. 44.845/21.04.2020 al Direcției Economice, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ și Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - hotărârea nr. 07 din 21 aprilie 2020 a Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit.c) și alin. (7), lit. f), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1-Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4 - Normele Financiare proprii,după cum urmează:

  • -  de la art. 5, alin. (2), paragraful 2, se vor elimina secțiile gimnastică și volei, în sensul că vor deveni inactive.

Art. 2 - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 mai 2020.

Art. 3  - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției

Economice, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, precum și Clubul Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020

Nr. 85

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 14 voturi pentru, 6 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 124/CLM/21.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2-Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4 - Normele Financiare proprii

Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituție publică de interes local din subordinea Consiliului Local, propune modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020, în sensul inactivării secțiilor de gimnastică și volei.

Propunerea de inactivare a secțiilor menționate mai sus are ca fundament restrângerile bugetare actuale, precum și gradul de adresabilitate în rândul copiilor și tinerilor pentru practicarea acestor sporturi.

Astfel, în doi ani de activitate secția gimnastică a avut numai doi sportivi de performanță legitimați, sportivi care au solicitat transferul la clubul sportiv Steaua București.

Secția de volei funcționează cu o echipă de seniori - 16 sportivi de performanță - din care numai 4 sportivi sunt buzoieni, iar gradul de adresabilitate în rândul tinerilor și copiilor buzoieni este destul de scăzut. Din punct de vedere financiar, costurile pentru funcționarea secției de volei pe anul 2020 se ridică la suma de 1.208.620 lei.

Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care vă rog să-l adoptați în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională--Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

- Directia Economică-Nr. 44.845/21.04.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2-Organigrama, anexei 3 - Statul de funcții, precum și anexei 4 - Normele Financiare proprii

Analizând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a clubului sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22/2020 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău, organigrama, statul de funcții și Normele Financiare proprii.

începând cu data aprobării acestui regulament, sunt active următoarele secții pe ramură de sport: fotbal, rugby, handbal, atletism, șah, tenis de masă, modelism, gimanastică, volei, box, și karate.

Potrivit art. 1, alin. (3) din regulament, activitatea de specialitate a „S.C.M.G.B.” este coordonată metodologic și funcțional de către Direcția Economică, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Compartiment Audit Public Intern din cadrul Direcției Administrției Publice Locale și Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interistituțională din cadrul Primăriei Municipiului Buzău.

Prin referatul nr. 2262 din 22.04.2020 al directorului Sport Club Municipal Gloria Buzău, se arată că în ședința Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău din data de 21 aprilie 2020, membrii Comitetului Director au votat în unanimitate de voturi aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a clubului sportiv in sensul inactivării secțiilor Gimnastică și Volei.

Propunerea de inactivare care face obiectul prezentului proiect de hotărâre survine ca urmare a modificărilor substanțiale intervenite în activitatea celor doua sectii, Gimnastica si Volei datorită restrangerii activitatilor sportive prin solicitarea transferului celor doi sportivi gimnaști precum si a participarii echipei de volei in campionatul national de volei datorita pandemiei SARS - COVID 19.

Art. 5, alin. (5) din regulament prevede că desființarea unei secții pe ramură sportivă a „S.C.M.G.B.” se va putea face numai prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu avizele legale iar, alin. (6), prevede că în cazul desființării unei secții pe ramură sportivă, „S.C.M.G.B.” are obligația de a intreprinde toate demersurile necesare pentru radierea acesteia din evidența federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, conform procedurii stabilite prin statutul acestora, și, după caz, de la celelalte asociații la care s-au afiliat.

În conformitate cu prevederile 129, alin. 2, lit. d) și alin. 7, lit. f) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliului Local al Municipiului Buzău are atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local în exercitarea cărora asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

Directia Economica      Serviciul Juridic si Contencios Administrativ,

Director Economic,                      Consilier juridic,

Ștefan-Cristian Ceaușel                     Viorel Dima

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare

Interinstituțională

Sef serviciu,

Gianina-Cristina Dinu