Hotărârea nr. 83/2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

Model_J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNIUCIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - referatul Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 123/CLM/21.04.2020, prin care se propune aprobarea proiectului si a cheltuielilor pentru „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372;

 • - raportul Serv. Elaborare, Dezvoltare si Implementare Proiecte nr. 44.501/21.04.2020;

 • - HCL nr. 183/30.06.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău 2016-2023”;

 • - avizul comisiei Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor

publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - adresa Nr. 9104/DIPOR/ 13.04.2020 a OI POR Regiunea Sud-Est de demarare a etapei precontractuale pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372;

 • -  prevederile Ordinului 2522/22.03.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

investiții bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr.3729/2017.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART 1.- Se aprobă proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

ART 2.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372, în cuantum de 24.140.837,46 lei (inclusiv TVA)

ART 3.- Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 (zero) lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 482.816,76 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372.

ART 4.- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Buzău.

ART 5.- Se vor asigură toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6.- Se împuternicește dl. Constantin Toma, Primar al Municipiului Buzău să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Buzău.

ART 7.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în vederea ducerii sale la îndeplinire:

 • -  Primarulului Municipiului Buzau

 • -  Serviciului Elaborare, Dezvoltare si Implementare Proiecte

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

Model_J

ART 8.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau și publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Buzau.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020 Nr. 83

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

Model_J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 123/CLM/21.04.2020

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Având în vedere Documentele strategice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzau 2016-2030, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău prin HCL nr. 102/28 aprilie 2017 și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Mu nicipiului Buzău 2016-2023 aprobată prin HCL 183/30 iunie 2017, a Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău a depus spre finațare proiectele avizate ca prioritare.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea mobilității urbane durabile prin reabilitarea unei zone urbane pietonale multifuncționale în zona centrală a Municipiului Buzău și conectarea acesteia la zona extinsă de mobilitate urbană integrată. Se urmărește în principal ca utilizarea autoturismelor în zona centrală a municipiului să devină mai puțin atractivă, prin restricționarea accesului acestora în zona de intervenție a proiectului, creând astfel condițiile pentru creșterea cotei modale a deplasărilor pietonale și cu bicicleta și reducerea emisiilor de echivalent CO2. Creșterea nivelului de atractivitate al zonei pietonale și transformarea acesteia într-o zonă majoră de interes local va aduce noi valențe în peisajul socio-cultural și turistic al Municipiului Buzău și va contribui la îmbunătățirea calității mediului și la creșterea calității vieții locuitorilor.

> > > > > >

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

 • 1. Extinderea și reabilitarea zonelor pietonale și shared-space, cu efect asupra creșterii cotelor modale ale deplasărilor nemotorizate (pietonale și cu bicicleta). Obiectivul specific este reprezentat de amenajarea unei zone pietonale multifuncționale în Piața Daciei, cu o suprafață totală de 16.042 mp, din care: 13.748 mp suprafață zonă pietonală, 1.740 mp suprafață spații verzi și 554 mp suprafață alte construcții.

Atingerea obiectivului este asigurată în mod direct prin realizarea activităților de lucrări de construcție, instalare și montaj: realizarea/reabilitarea infrastructurii necesare derulării tranzitului pietonilor și bicicliștilor (zonă pietonală/zonă shared-space); amenajări diverse (realizarea de elemente de arhitectura si design pentru imbunatatirea calitatii zonei studiate: fantani, spatii verzi, zone de sedere, mobilier urban, cișmele, trepte, coborari la nivel si rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, sistem de iluminat, irigatii etc) Toate celelalte activități contribuie în mod indirect la atingerea obiectivului. Îndeplinirea obiectivului prin activitățile specificate va ca efect obținerea rezultatelor în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 4, Obiectivul specific 4.1., respectiv reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, ca urmare a reducerii deplasărilor cu autovehiculul personal, prin comutarea la deplasările pietonale.

 • 2. Creșterea atractivității, accesibilității, confortului și siguranței deplasărilor pietonale, cu efect asupra creșterii numărului de deplasări pri n utilizarea acestui mod de deplasare nepoluant cu un procent de 2,1% în primul an după finalizarea implementării proiectului. Atingerea obiectivului este asigurată în mod direct prin realizarea activității: - Lucrări de construcție, instalare și montaj: realizarea/reabilitarea infrastructurii necesare derulării tranzitului pietonilor și bicicliștilor (zonă pietonală/zonă shared-space); amenajări diverse (realizarea de elemente de arhitectura si design pentru imbunatatirea calitatii zonei studiate: fantani, spatii verzi, zone de sedere, mobilier urban, cismele, trepte, coborari la nivel si rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, sistem de iluminat, irigatii etc)

 • 3. Creșterea atractivității, accesibilității, confortului și siguranței deplasărilor cu b icicleta, cu efect asupra creșterii numărului de deplasări prin utilizarea acestui mod de deplasare nepoluant cu un procent de 3,0% în primul an după finalizarea implementării proiectului. Astfel se ating va atinge obiectivul privind reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, ca urmare a reducerii deplasărilor cu autovehiculul personal, prin comutarea la deplasările cu bicicleta.

 • 4. Reducerea deplasărilor cu autovehiculul și comutarea către mijloacele de deplasare alternative, cu efect asupra reducerii emisiilor GES la nivelul întregului municipiu. Obiectivul specific este constituit de reducerea parcursului total al vehiculelor particulare cu 1,7% și o reducere a cantității de CO2 echivalent cu 1,3% în primul an după finalizarea implementării proiectului.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

Valoarea totală a proiectului   „Reabilitarea zonei urbane pietonale

multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372, este în cuantum de 24.140.837,46 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Buzău este de 0 (zero) lei cheltuieli neeligibile ale proiectului, și 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 482.816,76lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

În vederea depunerii documentelor la faza de precontractare conform Ghidului Solicitantului este necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul Buzău la implementarea obiectivului de investiții, anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în forma și conținutul prezentat.

P R I M A R,

Constantin Toma

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1

Model_J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE Nr. 44.501/21.04.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Conform adresei nr. 9104/DIPOR/ 13.04.2020 a OI POR Regiunea Sud-Est Proiectul

„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 a parcurs etapa de evaluare administrativă și tehnică fiind admis la etapa de precontractare.

Proiectul face parte din proiectele prioritare și complementare obligatorii depuse de UAT Municipiul Buzău conform Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Prin intervențiile propuse, proiectul asigură promovarea principiilor mobilității durabile, respectiv creșterea accesibilității, atractivității și siguranței deplasărilor cu mijloace alternative de mobilitate, în special a celor pietonale și cu bicicleta. Totodată, descurajarea deplasărilor cu autoturismul propriu în zona centrală a municipiului va conduce la o creștere a gradului de utilizare a transportului public, pentru accesarea zonei, contribuind astfel la reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport de la nivelul arealul de studiu a proiectului, datorită următoarelor rezultate: - Cresterea accesibilitatii, conectivitatii si atractivitatii deplasarilor cu bicicleta si pietonale, ca parte dintr-un sistem integrat de mobilitate urbana durabila; - Reducerea emisiilor de carbon prin restrictionarea traficului auto; - Reducerea poluarii, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban; -Imbunatatirea microclimatului si a calitatii aerului prin amenajarile spatiului urban pietonal (spatii verzi, fantani, etc) - Promovarea identitatii locale; - Cresterea sigurantei locuitorilor; - Cresterea calitatii vietii cetatenilor prin dezvoltarea unei zone pietonale in cadrul

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 Model_J

orașului, ca areal al interacțiunilor sociale, politice si culturale ale urbei, contribuind la dezvoltarea durabila a Municipiului Buzău Efectele menționate sunt accentuate prin integrarea cu alte proiecte prioritare incluse în Planul de acțiune al PMUD.

Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372, este în cuantum de 24.140.837,46 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Buzău este de 0 (zero) lei cheltuieli neeligibile ale proiectului, și 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 482.816,76lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

În vederea depunerii documentelor la faza de precontractare conform Ghidului Solicitantului este necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul Buzău la implementarea obiectivului de investiții. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU