Hotărârea nr. 82/2020

Hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - adresa Organizației Județene ALDE Buzău nr. 1/09.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 42.527/09.04.2020;

  • - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 112/CLM/09.04.2020;

  • - raportul de specialitate nr. 42.567/09.04.2020 al Serviciului Juridic;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

  • - HCL nr. 100/24.04.2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, respectiv de viceprimar, a domnului Neder Andrei și declararea ca vacante a celor două locuri;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 152, alin. (2), (3), (6), (7) și (8), art. 129, alin. (1), alin. (14), teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă alegerea domnului consilier local Viorel Ion în funcția de viceprimar al municipiului Buzău, începând cu data de 01.05.2020.

Art. 2.- Atribuțiile persoanei prevăzute la art. 1 vor fi stabilite prin dispoziție a primarului municipiului Buzău.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Administrației Publice Locale, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Cooperare Interinstituțională și Direcției Finanțe Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 9                                               9                  9

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020

Nr. 82

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 112/CLM/09.04.2020

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău

Prin adresa Organizației Județene ALDE Buzău nr. 1/09.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 42.527/09.04.2020, a fost înaintată propunerea ca domnul consilier local Viorel Ion să fie al doilea viceprimar al municipiului Buzău.

În exercitarea prerogativelor ce îmi revin potrivit prevederilor art. 152, alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care prevăd că viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, vă înaintez alăturat prezentul proiect de hotărâre, pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Juridic

Nr. 42.567/09.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău

Organizația Județeană Buzău a Alianței Liberalilor si Democraților Europeni a solicitat prin adresa nr. 1/09.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 42.527/09.04.2020 inițierea proiectului de hotărâre privind ocuparea celui de al doilea post de viceprimar.

Prin HCL nr. 100/24.04.2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, respectiv de viceprimar, a domnului Neder Andrei si declararea ca vacante a celor două locuri, a fost vacantat acest al doilea post de viceprimar.

În conformitate cu prevederile art. 152, alin. 2 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

În baza alin. 3 al aceluiași articol, exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot, alegerea viceprimarului realizându-se prin hotărâre a consiliului local.

De asemenea, conform alin. 6, la deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre, în maniera redactată, este în acord cu prevederile legale.

Serviciul Juridic,

Viorel Dima