Hotărârea nr. 8/2020

Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 15.005/18.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 142103/19.11.2019;

 • - adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 9238/07.08.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 94852/07.08.2019;

 • - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 468/CLM/03.12.2019, prin care se propune aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Cooperare Interinstituțională nr. 143506/21.11.2019;

 • - avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 16263/16.12.2019 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 154595/16.12.2019;

 • - avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile HCLM Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020;

 • - prevederile HCLM Buzău nr. 204/30.07.2019 pentru aprobarea dării în administrare către Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 2019-2020, a imobilului cu destinația de învățământ, situat pe str. Victoriei, nr. 73 din municipiul Buzău;

 • - prevederile O.M.E.N. nr. 5070/30.08.2019 privind modificarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3679/14.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Costin Nenițescu" Buzău și Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău;

 • - prevederile O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 privind modificarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3783/29.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Ion Creangă" și Școala Gimnazială „General Grigore Baștan" din municipiul Buzău;

 • - Contractul de lucrări nr. 135363/05.11.2019;

 • - Punct de vedere nr. 153279/12.12.2019;

 • - Sentința nr. 169/07.10.2019 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești - Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 488/42/2019;

 • - prevederile art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) și alin. (3), art. 25, alin. (1) și art. 28, alin. (4) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 prevăzută în Anexa 1 la Ordinul MEN nr. 5.090 / 2019;

 • - prevederile art. 19, alin. (4), art. 22A1, alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (10), lit. a) și alin. (11), lit. a), art. 22A2, alin. (1) și alin. (4) și art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.- Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021, conform Anexei.

Art. 2.- Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021, este prevăzută în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Cooperare Interinstituțională, Direcției Economice, Serviciului Buget, Evidență Venituri și Cheltuieli, unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 8

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 1 abținere și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 468/CLM/03.12.2019

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021

Potrivit art. 19, alin. (4) și art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor unități de învățământ, fără personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonarea aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 21 din 22 februarie 2019 a fost aprobată organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020.

La întocmirea acestei hotărâri au fost respectate prevederile 19, alin. (4), art. 22A1, alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (10), lit. a) și alin. (11), lit. a), art. 22A2, alin. (1) și alin. (4) și art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 - 26, art. 32, alin. (3) și ale calendarului prevăzut în Anexa 1 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019 prevăzută în Anexa la Ordinul nr. 5.235 / 2018.

Ministerul Educației Naționale, a emis, în termen, Ordinul nr. 3783/29.03.2019 și Ordinul nr. 3679/14.03.2019, fără a avea în vedere prevederile aprobate de consiliul local în Hotărârea nr. 21/2019.

Pentru a intra în legalitate, Ministerul Educației Naționale, a emis O.M.E.N. nr. 5070/30.08.2019 privind modificarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3679/14.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Costin Nenițescu" Buzău și Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău și O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 privind modificarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3783/29.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Ion Creangă" și Școala Gimnazială „General Grigore Baștan" din municipiul Buzău;

Prin Sentința nr. 169/07.10.2019, Curtea de Apel Ploiești a dispus suspendarea executării HCLM Buzău nr. 21/22.02.2019, a O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 și a O.M.E.N. nr.

3783/29.03.2019 și anularea HCLM Buzău nr. 21/22.02.2019, a O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 și a O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019;

Prin Contractul de lucrări nr. 135363/05.11.2019 s-a contractat executarea de Lucrări de reparații la Scoala Gimnazială nr. 6 în valoare de 155.050,29 lei +TVA.

Având în vedere prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, ale art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 136, alin. (8), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ și ținând cont de prevederile art. 19, alin. (4) și art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, supun aprobării consiliului local proiectul de hotarâre pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 -2021, în forma prezentată în anexă

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Colaborare Interinstituțională -

Nr. 143506/21.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020-2021

Prin referatul de aprobare nr. 468/CLM/03.12.2019, primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării consiliului local proiectul de hotarâre pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020-2021.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul municipiului Buzău am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:

 • - prevederile art. 19, alin. (4), art. 22A1, alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (10), lit. a) și alin. (11), lit. a), art. 22A2, alin. (1) și alin. (4) și art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) și alin. (3), art. 25, alin. (1) și art. 28, alin. (4) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 prevăzută în Anexa 1 la Ordinul MEN nr. 5.090 / 2019;

 • - Sentinței Curții de Apel Ploiești nr. 169//04.10.2019;

 • -  avizului conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 16263/16.12.2019 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 154595/16.12.2019;

 • - prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • - Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău (Comisia pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii și Comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor) au avizat proiectul de hotărâre.

Având în vedere cele prezentate mai sus, adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 15.005/18.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 142103/19.11.2019, avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 16263/16.12.2019 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău ’ sub nr. 154595/16.12.2019 și prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

Șef Serviciu,

Gianina-Cristina Dinu

Întocmit,

Florea Androne

Anexa la Hotărârea nr. 8 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unități arondate

1

COLEGIUL NAȚIONAL "B. P. HASDEU" municipiul BUZĂU (GIM, COL NAT) / B-dul Gării nr. 1

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" municipiul BUZĂU (GIM, COL NAT) / Str. Independenței nr. 22/ Str. Transilvaniei nr. 196

3

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEO) Str. Spiru Haret nr. 6 A

4

COLEGIUL ECONOMIC municipiul BUZĂU (COL, PROF) /Str. George Emil Palade nr. 15

5

LICEUL TEHNIC BUZAU municipiul BUZĂU (LIC TEH, PROF) /B-dul Industriei nr. 30

6

LICEUL AGRICOL "DR. CONSTANTIN ANGELESCU" municipiul BUZĂU (LIC TEH , PROF, POS)/ Str. Crizantemelor nr. 17

7

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" municipiul BUZĂU (GIM, LIC TEO) / Cart. Dorobanți, Str. Ivănețu, nr. 7

8

LICEUL TEHNOLOGIC " HENRI COANDĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, GIM/SP, LIC TEH, LIC/SP, PROF, POS) /Str. Horticolei nr. 50

9

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C.

MOISIL" municipiul BUZĂU (GIM, LIC TEH, PROF)/ Cart. Broșteni,

Aleea Afinelor nr. 7

10

LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" municipiul BUZĂU (PRI, PRI/AR, GIM/AR, LIC/AR) )

Str. Bucegi nr. 6

11

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" municipiul BUZĂU (PRE, LIC VOC) /.

Aleea Episcopiei nr. 1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA PITICILOR" (PRE)/

Str. Păcii nr. 10

12

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAȘ SOTER" municipiul BUZĂU (PRE, PRI/SP, GIM/SP, LIC/SP,LIC TEO) /Cart. Crâng, Aleea Școlilor, nr. 5

13

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII municipiul BUZĂU (LIC TEH, PROF, POS)/ Str.Bazalt nr.15 B

14

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, LIC TEH, PROF, POS) / Str. Dimitrie Filipescu nr. 6

15

LICEUL “PRIMA SCHOOL” municipiul BUZĂU ( LIC TEH, LIC TEO) / Str. Plevnei nr. 2A

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ municipiul BUZĂU (POS)/ Aleea Școlilor nr. 3

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FEG" BUZĂU municipiul BUZĂU (POS) / Str. Victoriei nr. 58; scoala-_fegbuzau@yahoo.com / 0760663932

18

ȘCOALA POSTLICEALĂ “VASILE ALECSANDRI” municipiul BUZĂU (POS)/ Str. Transilvaniei nr. 90

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ “REGINA MARIA” municipiul BUZĂU (POS)/

Str. Plevnei nr. 2A

20

ȘCOALA POSTLICEALĂ “FLORENTINA MOSORA” municipiul BUZĂU (POS) / Aleea Afinelor nr. 7

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /B-dul Nicolae Bălcescu nr. 28

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str.George Coșbuc nr. 5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 municipiul BUZAU (PRE) /Str. 22 Decembrie nr. 1

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP DIONISIE ROMANO" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str.Bistriței nr. 31

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Cartier Dorobanți, Str. Privighetorilor nr. 5

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM) / Str. Col. Buzoianu nr. 109

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 municipiul BUZAU (PRE)/

Aleea Stejarului nr 28, bl. 19A

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str. Stupariei nr. 1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 municipiul BUZAU (PRE) /Str.Pinului nr.9

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str. Chiristigii nr. 7

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) / Aleea Școlilor nr. 3

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /str. Transilvaniei nr. 313

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.10 municipiul BUZAU (PRE)/

Str. Transilvaniei nr. 275

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA POVEȘTILOR" municipiul BUZAU (PRE) / Str. Lăstunului nr. 2

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE" municipiul BUZĂU (PRI, GIM) /Str. Spiru Haret nr. 8A

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15 municipiul BUZAU (PRE)/ B-dul Mareșal Averescu nr.1-3

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM) /Str. Victoriei nr. 60 A, cu respectarea Sentinței nr. 169/2019 a Curții de Apel Ploiești       ’

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 municipiul BUZĂU (PRE)/ Str. Nicu Constantinescu nr. 109, Cartier Orizont

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "PITICOT" municipiul BUZAU (PRE) /Str. Bistriței nr. 39

33

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

3 municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Bistriței nr. 37

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA FERMECATĂ" municipiul BUZAU (PRE) Str. Bucegi nr. 9

34

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 municipiul BUZĂU (PRE) / Aleea Parcului nr.8

35

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BOBOCEI DIN MICRO III" municipiul BUZĂU (PRE) /

Str. Pietroasele nr. 5

36

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 municipiul BUZĂU (PRE) Bdul Gării nr.19/Str. Al. Marghiloman nr. 273

37

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI ȘAPTE PITICI" municipiul BUZĂU (PRE) /Cartier Crâng, Aleea Bujorului nr.12

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 municipiul BUZĂU (PRE) /Aleea Stejarului nr. 42A

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Vulturului nr. 2

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Theodor Neculuță nr. 30

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 municipiul BUZĂU (PRE) / Cartier Broșteni, Str. Academiei nr. 1

42

GRĂDINIȚA “ADEONA KINDERGARTEN” municipiul BUZĂU (PRE)/Bld. N. Titulescu nr. 37

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “EDUSTAR” municipiul BUZĂU (PRE) /Str. Mioriței nr. 14

44

PALATUL COPIILOR BUZĂU municipiul BUZĂU, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 20 / 0238715560 / pcbuzau@gmail.com

CLUBUL COPIILOR ORAȘ RÂMNICU SĂRAT     ’

CLUBUL COPIILOR COMUNA BECENI

CLUBUL COPIILOR COMUNA BERCA

CLUBUL COPIILOR ORAȘ NEHOIU

CLUBUL COPIILOR ORAȘ

PĂTÂRLAGELE       ’

CLUBUL COPIILOR ORAȘ

POGOANELE        ’

45

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUZĂU, Str. Spiru Haret nr. 8 B / ’0238725558 /cssbuzau@yahoo.com