Hotărârea nr. 79/2020

Hotărâre privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr.195/2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară (de îndată);

Având în vedere:

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 113/CLM/10.04.2020;

-raportul nr. 3.984/2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

- avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile art. 15-17 și ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 8, art. 28, alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 18, art. 41 și art. 44 din Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;

-prevederile art. 130 - 132 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 13, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 8 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 6 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 331 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) și lit. h), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, pe perioada stării de urgență, se aprobă completarea Anexei nr. 1b la Hotărârea nr. 328/15.11.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău - forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și completarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, după cum urmează:

”Se aprobă suplimentarea cu un număr de 8 posturi de îngrijitor și 2 asistente medicale, precum și finanțarea acestora, pe perioada stării de urgență, în cadrul Centrului de urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost.”

Art.2.- Pe perioada stării de urgență, se aprobă completarea Anexei 1 la Hotărârea nr.231/2018 a Consiliului Local al municipiului Buzău privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, în sensul că se introduce punctul 10.1, cu următorul conținut:

Pentru persoanele singure, familiile monoparentale, familiile separate pe perioada stării de urgență, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani cu venituri reduse, persoane cu dizabilități, se acordă, cu ocazia sărbătorii Pascale din luna aprilie 2020, un număr de 1140 ajutoare de urgență, în valoare de 200 lei fiecare pentru asigurarea unui minim de alimente.”

Art.3.- Măsurile aprobate la art. 1 și 2 se mențin și în situația prelungirii situației de urgență.

Art.4.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 13 aprilie 2020 Nr. 79

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 13 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, 0 abțineri, și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcție și 19 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier local Daniel Lambru nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 113/CLM/10.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr.195/2020

Având în vedere faptul că solicitările privind acordarea unor ajutoare de urgență sunt numeroase și diverse ca situații pentru care sunt solicitate, în perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020, iar potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 41 și 42 di n Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, nu sunt definite toate situațiile, se impune modificarea Hotărârii nr. 231/28.09.2018.

Pentru persoanele singure, familiile monoparentale, familiile separate pe perioada stării de urgență, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani cu venituri reduse, persoane cu dizabilități este necesar ajutorarea acestora cu ocazia sărbătorii Pascale din luna aprilie 2020. În acest sens propunem acordarea unui număr de 1140 ajutoare de urgență în valoare de 200 lei pentru asigurarea unui minim de alimente.

Având în vedere această situație, propunem introducerea punctului 10.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 231/28.09.2018 care să reglementeze acordarea acestor ajutoare de urgență.

De asemenea, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Ordonanței militare nr. 3/2020 se acordă îngrijire persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Buzău. Astfel, în prezent se acordă îngrijire unui număr de 46 de persoane fără adăpost în două locații. Pentru asigurarea activității conform Ordonanței militare nr. 3/2020 și Ordonanței militare nr. 8/2020 se propune aprobarea suplimentării cu un număr de 8 îngrijitoare și 2 asistente medicale și asigurarea finanțării acestora pentru Centrul de urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău.

Față de această situație s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării ei.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr.3984/2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr.195/2020

Având în vedere faptul că solicitările privind acordarea unor ajutoare de urgență sunt numeroase și diverse ca situații pentru care sunt solicitate, în perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr.195/2020, iar potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 41 și 42 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, nu sunt definite toate situațiile, se impune modificarea Hotărârii nr.231/28.09.2018.

Pentru persoanele singure, familiile monoparentale, familiile separate pe perioada stării de urgență, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani cu venituri reduse, persoane cu dizabilități este necesar ajutorarea acestora cu ocazia sărbătorii Pascale din luna aprilie 2020.În acest sens propunem acordarea unui număr de 1140 ajutoare de urgență în valoare de 200 lei pentru asigurarea unui minim de alimente.

Având în vedere această situație, propunem introducerea punctului 10.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 231/28.09.2018 care să reglementeze acordarea acestor ajutoare de urgență.

De asemenea, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Ordonanței militare nr.3/2020 se acordă îngrijire persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Buzău. Astfel, în prezent se acordă îngrijire unui număr de 46 de persoane fără adăpost în două locații. Pentru asigurarea activității conform Ordonanței militare nr.3/2020 și Ordonanței militare nr.8/2020 se propune aprobarea suplimentării cu un număr de 8 îngrijitoare și 2 asistente medicale și asigurarea finanțării acestora pentru Centrul de urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău.

Față de această situație s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării ei.

DIRECTOR EXECUTIV, Antonescu Gabriela