Hotărârea nr. 78/2020

Hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru

Situații de Urgență al municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 106/CLM/31.03.2020;

  • - raportul comun nr. 3.639/39607/31.03.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și al Biroului Comerț și Transporturi Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-prevederile Hotărârii nr. 3/20.03.2020 privind completarea cu măsuri suplimentare a Planului de prevenire a infecțiilor cu Coronavirusul Covid-19, aprobat prin Hotărârea nr. 2/17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de urgență;

-prevederile Hotărârii nr. 4/27.03.2020 privind măsurile suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirusul Covid-19, pe teritoriul municipiului Buzău a Comitetului Local pentru Situații de urgență;

-prevederile Deciziei Comisiei de Insolvență la nivel central nr. 7/2018 privind aprobarea criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil;

-prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

-prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

-prevederile art. 8 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid - 19;

-prevederile art. 6 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid - 19;

-prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - adresa nr. 4056/23.03.2020 a Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 37342/24.03.2020;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) și lit. h), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă validarea modalităților de sprijin a persoanelor izolate la domiciliu care se află în evidența Direcției de sănătate publică Buzău, prin alocarea sumei de 9 lei/persoană/zi de izolare, pentru achiziționarea de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău, de alimente de bază necesare asigurării hranei, la solicitarea acestora.

Art.2 - Se aprobă validarea modalităților de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, după cum urmează:

  • (1) . Persoanele cu vârsta peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, care solicită efectuarea de cumpărături de produse de bază și medicamente, se vor adresa Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău;

  • (2) . Persoanele cu vârsta peste 65 ani, fără susținători și fără venituri/sau reduse, vor beneficia de masă la Cantina de Ajutor Social, pentru o perioadă de 7 zile, conform Legii nr. 208/1997 a cantinelor de ajutor social, alocația de hrană fiind de 12 lei/zi/persoană.

Art.3 - Se aprobă prelungirea valabilității tuturor abonamentelor de transport emise de Transbus SA, în luna martie 2020, eliberate pentru categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate conform HCL nr.100/26.04.2018, pe perioada stării de urgență, cu excepția elevilor, care în această perioadă nu frecventează cursurile unităților de învățământ.

Art.4 -Se vor identifica persoanele fără adăpost existente pe teritoriul municipiului Buzău și se va asigura adăpostirea și îngrijirea acestora în minihotelul Clubului SCM Gloria și în Centrul de urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost.

Persoanele cazate în minihotelul sCm Gloria vor beneficia de Servicii de masă asigurate prin firme de catering.

Art.5 - Se aprobă includerea în bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău, a sumelor necesare asigurării modalităților de sprijin stabilite prin hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

Art.6 - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și Direcția Finanțe Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 02 aprilie 2020

Nr. 78

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 02 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 22 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Lambru Daniel nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 106/CLM/31.03.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău

Autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsurile necesare pentru prevenirea infectării cu coronavirusul Covid - 19, conform actelor normative adoptate.

Potrivit Ordonanțelor militare nr. 2 și nr. 3 din anul 2020 autorităților publice locale au obligația să asigure modalități de sprijin pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani precum și pentru persoanele fără adăpost identificate pe raza unității administrativ teritoriale.

Potrivit Hotărârilor nr. 3 și nr. 4 ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență s-a luat măsura sprijinirii persoanelor izolate la domiciliu și aflate în evidența Direcției de Sănătate Publică a județului Buzău cu alimente în valoare de 9 lei/zi/persoană izolată, la solicitarea acestora. Conform anexei nr. 1, tabelul nr. 1 Structura cheltuielilor din cadrul coșului minim lunar de consum pentru familiile din mediul urban, din Decizia nr. 7/2018, a rezultat valoarea de 8,62 lei/zi, rotunjind la o valoare de 9 lei pentru fiecare persoană izolată. Alimentele sunt achiziționate prin Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău și distribuite la domiciliul persoanelor care solicită.

De asemenea, pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani, s-a luat măsura sprijinirii acestora la efectuarea de cumpărături de alimente și medicamente.

Pentru cei care nu au aparținători, fără venituri sau venituri reduse s-a luat măsura acordării, la cerere, de hrană de la Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău pentru o perioadă de 7 zile, conform Legii nr.208/19978 a cantinelor de ajutor social.

Potrivit Ordonanței militare nr. 3/2020, art. 6, autoritățile administrației publice locale au obligația de a identifica persoanele fără adăpost de pe raza unității administrativ teritoriale. Astfel, persoanele adulte fără adăpost identificate pe raza municipiului Buzău sunt adăpostite și îngrijire în locația pusă la dispoziție de SCM Gloria Buzău și Centrul de urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău. Persoanele adăpostite în locația pusă la dispoziție de SCM Gloria Buzău vor beneficia de servicii de masă prin firme de catering astfel încât să se limiteze accesul personalului propriu.

Pe perioada instituirii stării de urgență se impune prelungirea valabilității tuturor abonamentelor de transport emise de Transb us SA în luna martie 2020, eliberate pentru toate categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate conform HCL nr. 100/2018.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Biroul Comerț și Transporturi Locale Nr. 3.639/39607/31.03.2020

RAPORT COMUN

la proiectul de hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău

Autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsurile necesare pentru prevenirea infectării cu coronavirusul Covid - 19, conform actelor normative adoptate.

Potrivit Ordonanțelor militare nr. 2 și nr. 3 din anul 2020 autorităților publice locale au obligația să asigure modalități de sprijin pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani precum și pentru persoanele fără adăpost identificate pe raza unității administrativ teritoriale.

Potrivit Hotărârilor nr. 3 și nr. 4 ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență s-a luat măsura sprijinirii persoanelor izolate la domiciliu și aflate în evidența Direcției de Sănătate Publică a județului Buzău cu alimente în valoare de 9 lei/zi/persoană izolată, la solicitarea acestora. Conform anexei nr.1, tabelul nr.1 Structura cheltuielilor din cadrul coșului minim lunar de consum pentru familiile din mediul urban, din Decizia nr.7/2018, a rezultat valoarea de 8,62 lei/zi, rotunjind la o valoare de 9 lei pentru fiecare persoană izolată. Alimentele sunt achiziționate prin Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău și distribuite la domiciliul persoanelor care solicită.

De asemenea, pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani, s-a luat măsura sprijinirii acestora la efectuarea de cumpărături de alimente și medicamente.

Pentru cei care nu au aparținători, fără venituri sau venituri reduse s-a luat măsura acordării, la cerere, de hrană de la Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău pentru o perioadă de 7 zile, conform Legii nr. 208/19978 a cantinelor de ajutor social.

Potrivit Ordonanței militare nr. 3/2020, art. 6, autoritățile administrației publice locale au obligația de a identifica persoanele fără adăpost de pe raza unității administrativ teritoriale. Astfel, persoanele adulte fără adăpost identificate pe raza municipiului Buzău sunt adăpostite și îngrijire în locația pusă la dispoziție de SCM Gloria Buzău și Centrul de urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău. Persoanele adăpostite în locația pusă la dispoziție de SCM Gloria Buzău vor beneficia de servicii de masă prin firme de catering astfel încât să se limiteze accesul personalului propriu.

Pe perioada instituirii stării de urgență se impune prelungirea valabilității tuturor abonamentelor de transport emise de Transbus SA în luna martie 2020, eliberate pentru toate categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate conform HCL nr. 100/2018.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Antonescu

ȘEF SERVICIU,

Garofița Iordache