Hotărârea nr. 76/2020

Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant

a locului ocupat de acesta

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - demisia domnului Constantin Florescu din funcția de consilier local, înregistrată la nr. 34133/13.03.2020;

  • -   referatul de aprobare al primarului,   înregistrat   sub nr.

104/CLM/31.03.2020;

  • - referatul constatator nr. 39.605/31.03.2020;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 204, alin. 2, lit. a, alin. 3, alin. 6, alin. 7, precum și ale prevederilor art. 129, alin. (1), alin. 14, teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), în baza art. 196, alin. (1), lit. a), toate din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- (1) La data adoptării prezentei hotărâri, se ia act de demisia domnului Constantin Florescu și se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, începând cu data de 01.04.2020, a calității sale de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău.

(2) La aceeași dată, se declară vacant locul pe care domnul consilier local Constantin Florescu l-a ocupat în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Financiar -Contabil, precum și secretarul general al municipiului Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 02 aprilie 2020

Nr. 76

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 02 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR -

Nr. 104/CLM/01.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta

Domnul consilier local Constantin Florescu, ales în Consiliul Local al Municipiului Buzău pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat, și-a prezentat demisia din calitatea de consilier al Consiliul Local al Municipiului Buzău, începând cu data de 01.04.2020.

Având în vedere că, potrivit Codului administrativ, în caz de demisie, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Buzău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- SECRETAR GENERAL-

Nr. 39.605/31.03.2020

REFERAT CONSTATATOR

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta

Prin cererea nr. 34133 din 13.03.2020, domnul consilier local Constantin Florescu a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău să ia act de demisia sa din calitatea de consilier local, începând cu data de 01.04.2020.

Potrivit dispozițiilor art. 204, alin. 2, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de demisie.

În conformitate cu alin. 6 al aceluiași articol, în cazul demisiei, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier loc al, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului.

Totodată, în baza alin. 7 al art. 204 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are obligația de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Având în vedere că prima ședință desfășurată după apariția evenimentului (respectiv demisia începând cu data de 01.04.2020) este ședința extraordinară din aceeași dată, se impune ca, în temeiul prevederilor legale de mai sus, inițierea prezentului proiect de hotărâre, prin care Consiliul Local să ia act de demisia domnului Constantin Florescu, să constate încetarea de drept a mandatului acestuia și să declare vacant postul de consilier local pe care acesta l-a ocupat.

Pentru aceste considerente a fost introdus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, însoțit de referatul constatator.

Atașăm alăturat cererea de demisie nr. 34133 din 13.03.2020 a domnului consilier local Constantin Florescu.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol