Hotărârea nr. 74/2020

Hotărâre privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcţionării capacităţilor energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționării capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.

- Sucursala de Distribuție Buzău

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - adresa Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 30.842/09.03.2020;

  • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 79/CLM/12.03.2020;

  • - raportul cu nr. 33.517/12.03.2020 al Serviciului Evidență Administrare Patrimoniu și Licitații;

  • - calcul valoare inventar înregistrat la nr. 32.540/11.03.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

  • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea autorizarea executării lucrăriilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c) și lit. d), alin. (7), lit. s), alin. 14, art. 139, alin. (1) și (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Se aprobă punerea la dispoziția solicitantei Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție Buzău cu titlu gratuit a unui teren, proprietate publică a municipiului Buzău, în suprafață de 33,1 m.p., situat str. Aleea Industriilor, nr. 5, necesar executării unei servituți de trecere subterană pentru o linie electrică (L.E.S.) și amplasarea unei firide electrice E2+1+BMPT pe durata funcționării capacităților energetice, în vederea alimentării cu energie electrică a unei hale de depozitare auto situată în str. Aleea Industriilor, nr. 5.

Terenul, cu valoarea de inventar de 7.322 lei, este identificat conform planului de situație anexat, plan ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Exercitarea drepturilor de servitute de trecere și uz cu titlu gratuit acordate asupra terenului precizat la art. 1, se va face pe durata funcționării capacităților energetice, după perfectarea convenției-cadru prevăzută de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Seviciului Evidență -Administrare Patrimoniu și Licitații, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020

Nr. 74

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 79/CLM/12.03.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționării capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție Buzău

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, titularii de licențe de distribuție a energiei electrice beneficiază de un drept de uz și servitute, cu titlu gratuit, asupra proprietăților statului sau unităților administrativ-teritoriale afectate de capacitățile energetice.

Prin adresa nr. 30.842/09.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău, Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție Buzău a solicitat punerea la dispoziție cu titlu gratuit un teren, proprietate publică a municipiului Buzău, în suprafață de 33,1 m.p., situat str. Aleea Industriilor, nr. 5, necesar executării unei servituți de trecere subterană pentru o linie electrică (L.E.S.) și amplasarea unei firide electrice E2+1+BMPT pe durata funcționării capacităților energetice, în vederea alimentării cu energie electrică a unei hale de depozitare auto situată în str. Aleea Industriilor, nr. 5.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului care urmează a fi afectat de capacitatea energetică, se va face pe durata existenței acesteia. Valoarea de inventar a terenului este de 7.322 lei.

In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, propun aprobarea constituirii drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului în favoarea societății comerciale solicitante.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului care urmează a fi afectat de capacitatea energetică se face după încheierea convenției-cadru prevăzută de lege, în termen de 30 de zile de la data adoptării proiectului de hotărâre.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -Nr. 33.517/12.03.2020

R A P O R T DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționării capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societății Comerciale Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție Buzău

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, titularii de licențe de distribuție a energiei electrice beneficiază de un drept de uz și servitute, cu titlu gratuit, asupra proprietăților statului sau unităților administrativ-teritoriale afectate de capacitățile energetice.

Prin adresa nr. 30.842/09.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău, Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuție Buzău a solicitat punerea la dispoziție cu titlu gratuit un teren, proprietate publică a municipiului Buzău, în suprafață de 33,1 m.p., situat str. Aleea Industriilor nr. 5, necesar executării unei servituți de trecere subterană pentru o linie electrică(L.E.S.) și amplasarea unei firide electrice E2+1+BMPT pe durata funcționării capacităților energetice, în vederea alimentării cu energie electrică a unei hale de depozitare auto situată în str. Aleea Industriilor nr. 5.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului care urmează a fi afectat de capacitatea energetică, se va face pe durata existenței acesteia. Valoarea de inventar a terenului este de 7.322 lei.

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, propun aprobarea constituirii drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului în favoarea societății comerciale solicitante, având în vedere faptul că potrivit prevederilor art. 129, alin. (6), lit. a) și alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local hotărăște darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică și asigură serviciile comunitare de utilități publice de interes local.

Exercitarea drepturilor de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului care urmează a fi afectat de capacitatea energetică se face după încheierea convenției-cadru prevăzută de lege, în termen de 30 de zile de la data adoptării proiectului de hotărâre.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

ȘEF SERVICIU,

Liviu Badiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații -Nr. 32.540/11.03.2020

Determinare valoare de inventar a terenului

în suprafață de 33,10 m.p. aferent unei servituți de trecere subterană pentru o linie electrică (L.E.S.) și amplasarea unei firide electrice E2+1+BMPT

Valoare de inventar str. Aleea Industriilor: 18.493.116 lei la data de 10.09.2019 Suprafață de teren str. Aleea Industriilor rămasă la data de 10.09.2019, 83.600 m.p.

Valoare teren aferent teren în suprafață de 33,10 m.p. la data de 10.09.2019

____________________33,10 m.p. x 18.493.116 lei = 7.322 lei 83.600 m.p.

Întocmit

Liviu Badiu