Hotărârea nr. 71/2020

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 71/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare a municipiului Buzău CAP. I Dispoziții generale SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

ART. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău, denumit in continuare serviciu de salubrizare, inființat si organizat la nivelul municipiului, pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale si devine anexă la contractul de delegare a serviciului de salubrizare.

 • (2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfăsurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile si condițiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dint re operator si utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea si intreținerea instalațiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice in vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul unității administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice si indicatorii de performanță prevăzuți in prezentul regulament - au caracter obligatoriu.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată si transportul sparat al deseurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice electronice și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deseurilor;

 • d) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • e) măturatul, spălatul, stropirea si intreținerea căilor publice;

 • f) curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț;

 • g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • h) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • i) dezinsecția, dezinfecția si deratizarea.

ART. 3

Modul de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare are la baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea si protecția mediului inconjurător;

 • d) asigurarea calității si continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă;

 • i) poluatorul plătește,

 • j) respectarea principiului economiei circulare,

 • k) implementarea instrumentului economic “ plateste pentru cat arunci”

ART. 4 Termenii si noțiunile utilizate in prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurant, comerțul cu ridicata, de la firme de catering magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare, conform definiției prevăzute în Legea 211/2011 actualizată;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - strângerea deșeurilor, inclusive sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare, conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011,actualizată;

 • 4.5. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea acestora conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.6. colector -orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate autorizată de colectare și și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la instalație de tratare, conform definiției prevăzute în Legea 211/2011 actualizată;

 • 4.7. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.8. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.9. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.10. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.11. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul il aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.12. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.13. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.14. deșeuri din construcții și desființări - deșeuri provenite din activități de construcție și desființare;

 • 4.15. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.16. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.17. deșeuri municipale - deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastic, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila, deșeuri amestecate și deșeuri colectate separate din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere;

 • 4.18. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.19. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 laHotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 4.20. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.21. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.22. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.23. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclu siv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.24. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.25. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.26. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.27. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.28. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.29. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.30. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.31. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.32. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.33. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.34. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.35. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.36. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.37. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.38. producător de deșeuri - producătorul initial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri, conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.39. producător initial de deșeuri -orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

 • 4.40. reciclare -orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt procesate în produse, material substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice,dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere, conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.41. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.42. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.43. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.45. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.47. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.48. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.49. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.50. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, actualizată, cu completările ulterioare;

 • 4.51. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.52. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, impreună cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit in continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic si funcțional, care cuprinde construcții, instalații si echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte teritoriale de colectare separată a deseurilor;

 • b) stații de producere a compostului;

 • c) stații de transfer;

 • d) stații de sortare;

 • e) baze de garare și intreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • f) depozite de deșeuri;

 • g) stații de tratare mecano-biologice ;

 • h) incineratoare.

ART. 6

Operatorul de salubrizare trebuie să indeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al Municipiului Buzău și care sunt anexă la prezentul Regulament pentru serviciile încredințate spre administrare.

ART. 7

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Buzău au garantat dreptul de a beneficia pe bază de contract de serviciul de salubrizare.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la in formațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară si la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice si al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care sunt menționate in contractul de delegare sau in hotărarea de dare in administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabileste documentația tehnică pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatării, precum si modul de intocmire, actualizare, păstrare si manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, păstrare si reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații. ART. 9

 • (1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral si situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor si instalațiilor aflate in exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, avand notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor si instalațiilor si, după caz, autorizațiile de punere in funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare in timpul execuției si planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalaț iilor si rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare si terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări si probe, inclusiv probele de performanță si garanție, buletinele de verificări, analiză si incercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere in funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate in instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemnează rezolvarea neconformităților si a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor si de predare in exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecărui agregat si/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, intreținerea si repararea echipamentelor si instalațiilor, precum si cărțile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale si specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului in caz de incendiu, calamități sau alte situații excepț ionale;

 • n) regulamentul de organizare si funcționare si atribuț iile de serviciu pentru intreg personalul;

 • o) avizele si autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute in condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor si liniilor electrice conform instrucțiunilor in vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul in incintă si instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări si reclamații, de dare si retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect si rezultatele bilanțurilor periodice intocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor intocmi, completa si păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor si datele generale necesare exploatării, intocmită de operatorii economici specializați in proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au intocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, in toate exemplarele in care s-au operat modificări pe parcursul execuției si, in final, să inlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, si să predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreună cu instrucțiunile necesare exploatării, intreținerii si reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție si/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea si schemele, planurile de situații si de execuție modificate conform situației de pe teren. In cazul in care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări in timpul execuției.

 • (4) In timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația intocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (1) Unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Buzău deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum si operatorul care a primit in gestiune delegată serviciul de salubrizare, in totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-si organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel incat să poată fi găsit orice document cu usurință.

 • (2) La incheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare comunitare, pe bază de proces-verbal, intreaga arhivă pe care si-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECțIUNEA a 4-a

Indatoririle personalului operativ

ART. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile si echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare avand ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalație sau intr-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă si tehnico-administrativă, precum si obligațiile, drepturile si responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec in fisa postului si in procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă in care este necesară desfăsurarea activității se stabileste de operator in procedurile proprii in funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor si a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar in asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor si procesului tehnologic.

ART. 13

 • (1) In timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcț ionarea instalațiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru si dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

 • (2) serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localității;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului,

 • f) respectarea principiului economiei circulare,

 • g) implementarea instrumentului economic “ plateste pentru cat arunci”

CAP. II

ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDITII DE FUNCȚIONARE SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 14

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul municipiului Buzău și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici,

 • f) deseuri din constructii si desfiintari.

ART. 15

Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deseuri trebuie să cunoască:

 • a) tipul si cantitatea de deseuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația, tratarea deseurilor și trasabilitatea lor, precum și tipul si cantitatea de deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 16

 • (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și similare, precum si al celorlalte tipuri de deșeuri pe care le gestioneaza.

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Buzău stabilește și aprobă tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale generate p e teritoriul unității administrativ teritoriale a Municipiului Buzău, respectiv pentru gestionarea deșeurilor municipale altele decât cele de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă .

 • (3) Tarifele prevăzute la alin.(2) vor fi bazate pe: volum atât pentru gestionarea deșeurilor municipale altele decât cele de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă cât și pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal din deșeurile municipale.

 • (4) Consiliul Local al Municipiului Buzău instituie taxe speciale prin hotărâre de consiliu in sarcina utilizatorilor care nu dețin contract cu operatorul de salubrizare. Taxa specială se aplică pe perioada în care utilizatorul nu are contract cu operatorul de salubrizare.

 • (5) Operatorul are obligația, in condițiile alin. (4), de a dota spațiile de colectare pentru toți producătorii de deseuri, chiar dacă acestia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.

 • (6) Consiliul Local al Municipiului Buzău are obligația în condițiile alin. (4) de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia.

ART. 17

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Buzau, asociațiile de proprietari, persoanele fizice si juridice producătoare de deseuri municipale au obligația să realizeze activitatea de colectare separata îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide, potrivit specificului locului de producere a deseurilor, in condiții salubre, in spații special amenajate si prin sistemele propuse si asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deseurilor de acest tip. Este interzisă aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât cele special amenajate și autorizate.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop puse la dispoziție de operatorul de salubrizare prin custodie, închiriere sau vânzare și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

 • (3) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

ART. 18

 • (1) Punctele de colectare sunt dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabileșt e conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectarem și pe baza experienței proprii a operatorului.

 • (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor.

 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (8) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 19

(1) În funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităților, colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt de tip:

 • 1. resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

 • 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. mucuri de țigări;

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;

 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunț ite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, și deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipient/saci de culoare galbenă;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

ART. 20

 • (1) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (2) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile în cazul în care la nivelul localității sau al județului Buzău există în funcțiune instalație de tratare mecano-biologică sau stație de compost. Depozitarea deșeurilor reciclabile valorificabile este interzisa.

ART. 21

 • (1) Colectarea deșeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvențe minime de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la cel mult două săptămâni;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână.

(2) Colectarea din punctele de colectare amplasate pe domeniul public se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile din recipientele amplasate și inscripționate potrivit Ordinului Ministrului Mediului nr. 1281/2005 ;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale:

 • 1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrala, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

 • 2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie.

ART. 22

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în containere/recipiente închise;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) colectare realizată prin selectare în saci, pungi de plastic, inscriptionati cu numele operatorului si asigurati de catre acesta,

 • d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (4) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente.

Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcăr ii acestora în autovehicule.

 • (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (9) Operatorul licențiat pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor cu excepția deșeurilor periculoase cu regim special, are obligația să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare, reciclare, eliminare sunt suportate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, cît și sancțiunile contravenționale.

 • (10) In situația in care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnicoedilitare aferente infrastructurii, este impiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau al oricărui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează in această perioadă si programul de colectare.

 • (11) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente si să reducă intervalul intre două colectări succesive, dacă este cazul.

(12 In cazul apariției unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație si să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

 • (13) După colectare, deseurile municipale vor fi supuse procesului de sortare avînd în vedere că in aria administrativ teritorială a localității există stație de sortare.

 • (14) Este interzisă depozitarea fără sortarea prealabilă a deseurilor municipale.

ART. 23

 • (1) Pe teritoriul municipiului Buzău transportul deseurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, in funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare în calitate de delegat al serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită imprăstierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de esapament), si să prezinte o bună etanseitate a benelor de incărcare fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deseuri municipale trebuie să aibă un aspect ingrijit si să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților si structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție in cazul unor accidente sau defecțiuni apărute in timpul transportării deseurilor.

 • (5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului in condiții de siguranță, să dețină toate documentele de insoțire si să nu abandoneze deseurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației si a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale.

 • (7) Consiliul Local al municipiului Buzău stabilește intervalul orar de colectare a deseurilor municipale, in funcție de trafic si de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

 • (8) Vehiculele vor fi intreținute astfel incat să corespundă scopului propus, benele si containerele vo r fi dezinfectate și spălate ori de câte ori este nevoie in interior si la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau in actele normative in vigoare, numai in spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității.

Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 24

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uza te destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 25

 • (l)Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializat e pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

 • (2) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depozitarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

ART. 26

 • (1) În cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 27

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Buzău are obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 • (7) Operatorul va avea un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat; d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

ART. 28

Operatorii economici producători de deșeuri, precum si operatorii economici specializați in conceperea si proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deseuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, incă de la faza de concepție si proiectare a unui produs, soluțiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deseuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deseuri in mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor să se facă in condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului si a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deseurile si să nu le depoziteze in locuri neautorizate;

 • g) să separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 29

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

ART. 30

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 31

 • (1)   Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului/producătorului și sunt transportate direct sau prin operatorul de salubrizare la instalațiile de concasare/sortare/valorificare stabilite de Municipiul Buzău sau la depozitul conform, dacă acestea nu pot fi valorificate.

 • (2) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale este condiționată de existența unui contract de prestări servicii incheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerea drumurilor, din demo lări si construcții sau cu instalația de concasare/sortare/valorificare stabilită de Municipiul Buzău. Executantul lucrării are obligația de a colecta deseurile rezultate din activitatea sa in containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, in vederea depozitării deseurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează direct sau cu mijloacele operatorului de salubrizare.

 • (3) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (4) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (5) În cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

 • (6) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire/desființări, au obligația să gestioneze direct sau prin operatorul de salubrizare, deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31decembrie 2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusive operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 170504 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, potrivit anexei 6 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor actualizată.

ART. 32

Eliminarea deșeurilor care nu pot fi valorificate, se face la depozitul conform, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

ART. 33

 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 34

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 35

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorul trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la județean și al municipiului Buzău.

ART. 36

 • (1) Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi vor fi transportate la stația de compostare stabilită de Consiliul local al Municipiului Buzau pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 37

În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale localității se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

ART. 38

Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurânduse monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 39

 • (1) În vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalații le de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

ART. 40

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

SECȚIUNEA a 4-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 41

 • (1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă către stația de sortare numai de către operatorul licențiat A.N.R.S.C. care are contract de delegare a gestiunii încheiate cu Consiliul Local al Municipiului Buzău

 • (2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

 • (3) În situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

ART. 42

 • (1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stației de sortare sau a stațiilor de transfer.

 • (2) Operatorul stației de sortare asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

ART. 43

Operatorul care asigură activitatea de sortare a deșeurilor are și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 44 Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabi le.

SECȚIUNEA a 5-a

Măturatul, spălatul, stropirea și întreț inerea căilor publice

ART. 45

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul local al Municipiului Buzău, stabilește intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație se regăsesc în caietul de sarcini al serviciului, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt stabilite de beneficiar prin graficul de lucrări aprobat în funcție de condițiile meteorologice existente .

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. Pentru evitarea formarii prafului si pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de maturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, daca praful nu este umectat ca urmare a conditiilor naturale sau daca temperature exterioara, în zona maturata, nu este mai mica decât cea de înghet.

 • (6) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (8) Autoritatea administrației publice locale, prin administratorul rețelelor stradale din municipiul Buzău, are obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 46

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 47

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în per ioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pieto nii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 48

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități, operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, nu se execută.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 49

(1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Buzău sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 6-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 50

 • (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART. 51

Consiliul Local al Municipiului Buzău, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 52

La nivelul Municipiului Buzău se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 53

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 54

 • (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării p oleiului.

ART. 55

 • (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor mijloacelor de transport, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 56

 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarulu i.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 57

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Buzău stabilește locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

 • (5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Consiliul local al Municipiului Buzău stabilește și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

ART. 58

Consiliul Local al Municipiului Buzău va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART. 59

 • (1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub - 10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă. Pe străzile noi asfaltate se va utiliza numai clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă .

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

ART. 60 Consiliul Local al Municipiului Buzău împreună cu operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 7-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 61

Consiliul local al Municipiului Buzău este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 62

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 63 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

ART. 64 Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 65 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 66 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 67 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 8-a

Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale

ART. 68

 • (1) În cadrul stației de tratare mecano-biologică se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice și biologice, numai fracția umedă din deșeurile municipale (deșeuri reziduale colectate în amestec cu deșeuri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deșeurile reciclabile colectate separat și deșeurile periculoase.

 • (2) Biodeșeurile colectate separat sunt acceptate la stațiile de tratare mecano-biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost.

ART. 69

 • (1) Instalația de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deșeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare.

 • (2) Deșeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare.

 • (3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunțire.

ART. 70

Instalația de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și/sau o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la depozitul conform.

ART. 71

Fracția biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potențial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deșeuri.

ART. 72

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 73

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate și gestionate conform prevederilor din autorizațiile de gospodărire a apelor.

ART. 74

Pentru protecția și prevenirea poluării solului, toate suprafețele din cadrul stației de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

ART. 75

 • (1) Operatorul instalației are obligația de a monitoriza următorii parametri:

 • a) cantitatea și tipul de deșeuri intrate în stație; cantitatea de deșeuri și datele de identificare ale vehiculului vor fi notate întrun registru de evidență;

 • b) tipul și cantitățile de deșeuri reciclabile generate pe amplasament;

 • c) cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

 • d) cantitatea deșeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

 • (2) Operatorul instalației va defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deșeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deșeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

SECȚIUNEA a 9-a

Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

ART. 76

Consiliul Local al Municipiului Buzau, cetățenii cu gospodării individuale instituțiile publice, operatorii economici, și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 79 și 80.

ART. 77 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Buzău, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor care se execute de pe aliniamentul stradal;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

 • (4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială a municipiului Buzău au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

 • (5) Plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

 • d) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

 • e) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele și canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice local e are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

 • (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), c) și e), precum și în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin.

 • (5) lit. d), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, după caz.

 • (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrați ei publice locale, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

ART. 78

(1) Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;

 • c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • d) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);

 • f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

 • g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • h) subsoluri umede sau inundate;

 • i) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (2) Dezinfecția se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) mijloace de transport în comun;

 • e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;

 • f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.

ART. 79

 • (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari;

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de insecticide ce urmează a fi utilizate în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusivsubsoluriumede sau inundate.

 • (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută: a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

 • (3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acțiune. Înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, Municipiul Buzău solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar Municipiul Buzău va stabili numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior și cu respectarea frecvenței minime și a obiectivelor prevăzute de prezentul regulament. În situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a Programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino'', acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune. ART. 80

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului ;

 • c) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

 • d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 81

Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

ART. 82

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

ART. 83

 • (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune delegată de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 84

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următo arele obligații:

 • a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

 • c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor , prin încheierea unui document de lucru.

ART. 85

În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

ART. 86

 • (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

 • (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

CAP. III

Drepturi si obligații SECȚIUNEA 1 Drepturile si obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 87

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deseuri in gestionarea eficientă a acestora si transformarea treptată a deținătorilor de deseuri in "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării selective, in paralel cu constientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deseurilor.

 • (3) Consiliul Local al Municipiului Buzău se va implica in inființarea sistemelor de colectare separată a deseurilor menajere de la populație si de popularizare si instruire a acesteia privind condițiile de mediu, impactul deseurilor asupra mediului, inclusiv in toate unitățile de invățămant pe care le gestionează si cu privire la centrele prevăzute la alin.(4).

 • (4) Consiliul Local al Municipiului Buzău asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora de către operator cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, de șeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobile.

ART. 88

 • (1) Drepturile si obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct in cadrul:

 • a) hotărarii de dare in administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 89

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului in raport cu evoluția generală a prețurilor si tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat in situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare definit conform art. 2 din prezentul Regulament pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare in conditiile legii.

 • h) să solicite recuperarea debitelor in instanță.

ART. 90

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste in concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru intreruperea nejustificată a prestării serviciului si să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevăzuți in contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate si să asigure accesul la documentele si documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, in condițiile legii;

 • f) să incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată in desfăsurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile si licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația in vigoare;

 • h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze pe bază de contract serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si să lase in stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare si domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere in cantități suficiente, cu respectarea normelor in vigoare;

 • k) să țină la zi, impreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu si fără contracte de prestări servicii in vederea decontării prestației direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite in acest sens.

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărarea de dare in administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii si precizați in regulamentul serviciului de salubrizare, să imbunătățească in mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, in condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare si să le inlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanseități in maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia si igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport in comun;

r) să asigure curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport in comun, de la trecerile de pietoni semnalizate si să le mențină in funcțiune pe timp de polei sau de ingheț;

s) să asigure desfăsurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

t) să factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;

 • u) să inființeze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamațiilor, avand un program de funcționare permanent;

 • v) să inregistreze toate reclamațiile si sesizările utilizatorilor intr-un registru si să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat si a primit reclamația, adresa reclamantului, data si ora reclamației, data si ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

 • w) să țină evidența gestiunii deseurilor si să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor in vigoare.

 • x) să includă, în tarifele prevăzute la art. 16 alin. (2) contribuț ia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performan ță prevăzuți în prezentul regulament;

 • y) să includă, în tarifele prevăzute la art. 16 alin.(2) pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele de hârtie,carton, plastic, metal și sticlă contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat ă cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

 • z) să suporte contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul Regulament.

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligațiile utilizatorilor

ART. 91

 • (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 92

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a)   să utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite si să primească, in condițiile legii si ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ,parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale si celei competente orice deficiențe constatate in sfera serviciului de salubrizare si să facă propuneri vizand inlăturarea acestora, imbunătățirea activității si cresterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze in organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea si susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească si să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate in legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoresti, in vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare in condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

 • i) să conteste facturile cand constată incălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns in maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale si centrale cu privire la neindeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator prin închiriere sau vînzare cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de incărcare si de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora.

ART. 93

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite in termenele stabilite obligațiile de plată, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare sau să achite taxa de salubrizare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău în cazul în care nu deține contract cu operatorul serviciului de salubrizare;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Consiliul Local al Municipiului Buzău. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile prevăzute la art. 98 alin. (4) ;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea si dezinsecția, stabilite de autoritatea locală si de direcția de sănătate publică teritorială;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă si sănătate publică stabilite prin actele normative in vigoare;

 • i) să incheie contracte pentru prestarea activităților serviciului de salubrizare mentionate la art 2 de care beneficiază individual, numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități in aria teritoriala administrativă in care se află utilizatorul,

 • j)  Utilizatorii care dețin în proprietate gospodării individuale precum și Asociațiile de proprietari/locatari au obligația să informeze corect operatorul privind numărul de membri din gospodărie sau asociație, după caz, care beneficiază de serviciul de salubrizare în baza contractului încheiat cu operatorul.

 • k) să mențină in stare de curățenie spațiile in care se face colectarea, precum si recipientele in care se depozitează deseurile municipale in vederea colectării;

 • l) să execute operațiunea de colectare in condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor si al protecției mediului, astfel incat să nu producă poluare fonică, miros neplăcut si răspandirea de deseuri;

 • m) să nu introducă in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea si intreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • n) să asigure curățenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul public (pană la limita de proprietate) autoritățile administrației publice locale se vor ingriji de salubrizarea spațiilor aflate in proprietatea publică sau privată a lor ;

 • o) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au in folosință din domeniul public, dacă este cazul, si să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților si lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

 • p) să nu arunce deseuri municipale si obiecte de uz casnic pe străzi, in parcuri, pe terenuri virane sau in cosurile de hartii amplasate pe domeniul public ori in locuri publice;

 • q) să depoziteze hartiile si resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport si a activității desfăsurate pe străzile localității in cosurile de hartii amplasate de operator de-a lungul străzilor, in parcuri si alte asemenea locuri;

 • r) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • s) să indepărteze zăpada si gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;

ș) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, in piețe, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joacă pentru copii si in alte locuri publice;

ț) generatorii de deșeuri de construcții sau de la amenajări interioare și exterioare trebuie să încheie contracte pentru transportul acestora cu operatorul licențiat sau cu instalația de concasare/sortare/valorificare stabiltă de Municipiul Buzău;

u) persoanele juridice au obligația să dețină recipiente de colectare a deșeurilor;

 • v) să nu sustragă sau să distrugă recipientele de colectare a deșeurilor;

w) să igienizeze/dezinfecteze periodic recipientele de colectare;

y) să predea deșeurile de tip municipal și asimilabile (menajere) în recipienții standardizați puși la dispoziție de către opeartorul de salubrizare prin custodie, închiriere sau vânzare.

CAP. IV

Determinarea cantităților si volumului de lucrări prestate

ART. 94

 • (1) La incheierea contractului de prestări servicii, operatorul are obligația de a menționa in contract cantitățile de deseuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) In cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care dețin in proprietate gospodării individuale, contractul se incheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelasi cod postal.

 • (3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standard ele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.

ART. 95

 • (1) In vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deseurile municipale si cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii din condominii (blocuri de locuinte) și a utilizatorilor persoane fizice din gospodării (case) se consideră că o persoană produce o cantitate minimă lunară de deșeuri după cum urmează:

Deșeuri municipale reziduale și biodegradabile: 0,18 mc/ persoană

Deșeuri municipale reciclabile: 0,07 mc (2 saci galbeni)/persoană

 • (2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate in autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente. Cantitatea minimă/lunară de deșeuri de tip municipal produsă de un operator economic (persoană fizică autorizată, agent economic, cabinet medical, intreprindere individuală care desfășoară activități economice) care are între 1-5 salariați și desfășoară activități de comercializare bunuri și produse altele decât cele din cadrul alimentației-publice, activități de consultanță, activități medicale este de 0,25 mc/lună pentru un punct de lucru. Pentru ceilalți utilizatori persoane juridice cantitatea se stabilește de către operator în funcție de tipul de activitate și numărul punctelor de lucru.

 • (3) Determinarea cantităților de deseuri primite la instalațiile de tratare respectiv eliminare se face numai prin cantărire.

 • (4) Pentru deseurile provenite de la lucrări de construcții, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deseuri modalitatea de determinare a cantității acestor deseuri, regula fiind de determinare a cantităților prin cântărire.

ART. 96

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit si intreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileste pe baza suprafețelor, volumelor, asa cum acestea sunt trecute in caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea si transportul zăpezii si al gheții de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate si a rețetei de tratament preventiv impotriva depunerii zăpezii si a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar in cazul in care rezultă neconformități se incheie un procesverbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale, aplică penalitățile menționate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentand unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 97

Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare măsurarea cantităților se face in funcție de doza si de rețeta utilizate pe unitatea de suprafață sau de volum.

ART. 98

Modalitățile de determinare a cantităților, cat si modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, intocmită de operator si aprobată de A.N.R.S.C.

CAP. V

Indicatori de performanță si de evaluare a serviciului de salubrizare

ART. 99

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Buzău stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare fac parte integranta din prezentul regulament și devin anexă la contractul de delegare a gestiunii serviicului de salubrizare.

 • (3) Consiliul Local al Municipiului Buzău este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritatea administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 100

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este responsabilă;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 101

Indicatorii de performanță asigură evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ -teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 102

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

CAP. VI

Dispoziții tranzitorii și finale

CONTRAVENȚII

Contravențiile și sancțiunile vor fi aplicate în conformitate cu legislația națională în vigoare, completată de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 71/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare a municipiului Buzău CAP. I Dispoziții generale SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

ART. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău, denumit in continuare serviciu de salubrizare, inființat si organizat la nivelul municipiului, pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale si devine anexă la contractul de delegare a serviciului de salubrizare.

 • (2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfăsurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile si condițiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dint re operator si utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea si intreținerea instalațiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice in vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul unității administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice si indicatorii de performanță prevăzuți in prezentul regulament - au caracter obligatoriu.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată si transportul sparat al deseurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice electronice și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deseurilor;

 • d) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • e) măturatul, spălatul, stropirea si intreținerea căilor publice;

 • f) curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț;

 • g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • h) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • i) dezinsecția, dezinfecția si deratizarea.

ART. 3

Modul de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare are la baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea si protecția mediului inconjurător;

 • d) asigurarea calității si continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă;

 • i) poluatorul plătește,

 • j) respectarea principiului economiei circulare,

 • k) implementarea instrumentului economic “ plateste pentru cat arunci”

ART. 4 Termenii si noțiunile utilizate in prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurant, comerțul cu ridicata, de la firme de catering magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare, conform definiției prevăzute în Legea 211/2011 actualizată;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - strângerea deșeurilor, inclusive sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare, conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011,actualizată;

 • 4.5. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea acestora conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.6. colector -orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate autorizată de colectare și și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la instalație de tratare, conform definiției prevăzute în Legea 211/2011 actualizată;

 • 4.7. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.8. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.9. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.10. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.11. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul il aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.12. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.13. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.14. deșeuri din construcții și desființări - deșeuri provenite din activități de construcție și desființare;

 • 4.15. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.16. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.17. deșeuri municipale - deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastic, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila, deșeuri amestecate și deșeuri colectate separate din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere;

 • 4.18. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.19. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 laHotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 4.20. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.21. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.22. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.23. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclu siv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.24. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.25. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.26. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.27. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.28. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.29. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.30. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.31. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.32. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.33. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.34. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.35. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.36. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.37. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.38. producător de deșeuri - producătorul initial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri, conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.39. producător initial de deșeuri -orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

 • 4.40. reciclare -orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt procesate în produse, material substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice,dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere, conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.41. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.42. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.43. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.45. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.47. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.48. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.49. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.50. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, actualizată, cu completările ulterioare;

 • 4.51. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, actualizată;

 • 4.52. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, impreună cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit in continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic si funcțional, care cuprinde construcții, instalații si echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte teritoriale de colectare separată a deseurilor;

 • b) stații de producere a compostului;

 • c) stații de transfer;

 • d) stații de sortare;

 • e) baze de garare și intreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • f) depozite de deșeuri;

 • g) stații de tratare mecano-biologice ;

 • h) incineratoare.

ART. 6

Operatorul de salubrizare trebuie să indeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al Municipiului Buzău și care sunt anexă la prezentul Regulament pentru serviciile încredințate spre administrare.

ART. 7

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Buzău au garantat dreptul de a beneficia pe bază de contract de serviciul de salubrizare.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la in formațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară si la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice si al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care sunt menționate in contractul de delegare sau in hotărarea de dare in administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a Documentația tehnică ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabileste documentația tehnică pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatării, precum si modul de intocmire, actualizare, păstrare si manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, păstrare si reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații. ART. 9

 • (1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral si situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor si instalațiilor aflate in exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, avand notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor si instalațiilor si, după caz, autorizațiile de punere in funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare in timpul execuției si planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalaț iilor si rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare si terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări si probe, inclusiv probele de performanță si garanție, buletinele de verificări, analiză si incercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere in funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate in instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemnează rezolvarea neconformităților si a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor si de predare in exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecărui agregat si/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, intreținerea si repararea echipamentelor si instalațiilor, precum si cărțile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale si specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului in caz de incendiu, calamități sau alte situații excepț ionale;

 • n) regulamentul de organizare si funcționare si atribuț iile de serviciu pentru intreg personalul;

 • o) avizele si autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute in condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor si liniilor electrice conform instrucțiunilor in vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul in incintă si instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări si reclamații, de dare si retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect si rezultatele bilanțurilor periodice intocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor intocmi, completa si păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor si datele generale necesare exploatării, intocmită de operatorii economici specializați in proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au intocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, in toate exemplarele in care s-au operat modificări pe parcursul execuției si, in final, să inlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, si să predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreună cu instrucțiunile necesare exploatării, intreținerii si reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție si/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea si schemele, planurile de situații si de execuție modificate conform situației de pe teren. In cazul in care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări in timpul execuției.

 • (4) In timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația intocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (1) Unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Buzău deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum si operatorul care a primit in gestiune delegată serviciul de salubrizare, in totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-si organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel incat să poată fi găsit orice document cu usurință.

 • (2) La incheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare comunitare, pe bază de proces-verbal, intreaga arhivă pe care si-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECțIUNEA a 4-a

Indatoririle personalului operativ

ART. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile si echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare avand ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalație sau intr-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă si tehnico-administrativă, precum si obligațiile, drepturile si responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec in fisa postului si in procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă in care este necesară desfăsurarea activității se stabileste de operator in procedurile proprii in funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor si a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar in asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor si procesului tehnologic.

ART. 13

 • (1) In timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcț ionarea instalațiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru si dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

 • (2) serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localității;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului,

 • f) respectarea principiului economiei circulare,

 • g) implementarea instrumentului economic “ plateste pentru cat arunci”

CAP. II

ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDITII DE FUNCȚIONARE SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 14

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul municipiului Buzău și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici,

 • f) deseuri din constructii si desfiintari.

ART. 15

Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deseuri trebuie să cunoască:

 • a) tipul si cantitatea de deseuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația, tratarea deseurilor și trasabilitatea lor, precum și tipul si cantitatea de deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 16

 • (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și similare, precum si al celorlalte tipuri de deșeuri pe care le gestioneaza.

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Buzău stabilește și aprobă tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale generate p e teritoriul unității administrativ teritoriale a Municipiului Buzău, respectiv pentru gestionarea deșeurilor municipale altele decât cele de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă .

 • (3) Tarifele prevăzute la alin.(2) vor fi bazate pe: volum atât pentru gestionarea deșeurilor municipale altele decât cele de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă cât și pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal din deșeurile municipale.

 • (4) Consiliul Local al Municipiului Buzău instituie taxe speciale prin hotărâre de consiliu in sarcina utilizatorilor care nu dețin contract cu operatorul de salubrizare. Taxa specială se aplică pe perioada în care utilizatorul nu are contract cu operatorul de salubrizare.

 • (5) Operatorul are obligația, in condițiile alin. (4), de a dota spațiile de colectare pentru toți producătorii de deseuri, chiar dacă acestia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.

 • (6) Consiliul Local al Municipiului Buzău are obligația în condițiile alin. (4) de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia.

ART. 17

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Buzau, asociațiile de proprietari, persoanele fizice si juridice producătoare de deseuri municipale au obligația să realizeze activitatea de colectare separata îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide, potrivit specificului locului de producere a deseurilor, in condiții salubre, in spații special amenajate si prin sistemele propuse si asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deseurilor de acest tip. Este interzisă aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât cele special amenajate și autorizate.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop puse la dispoziție de operatorul de salubrizare prin custodie, închiriere sau vânzare și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

 • (3) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

ART. 18

 • (1) Punctele de colectare sunt dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabileșt e conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectarem și pe baza experienței proprii a operatorului.

 • (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor.

 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (8) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 19

(1) În funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităților, colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt de tip:

 • 1. resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

 • 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. mucuri de țigări;

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;

 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunț ite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, și deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipient/saci de culoare galbenă;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

ART. 20

 • (1) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (2) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile în cazul în care la nivelul localității sau al județului Buzău există în funcțiune instalație de tratare mecano-biologică sau stație de compost. Depozitarea deșeurilor reciclabile valorificabile este interzisa.

ART. 21

 • (1) Colectarea deșeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvențe minime de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la cel mult două săptămâni;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână.

(2) Colectarea din punctele de colectare amplasate pe domeniul public se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile din recipientele amplasate și inscripționate potrivit Ordinului Ministrului Mediului nr. 1281/2005 ;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale:

 • 1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrala, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

 • 2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie.

ART. 22

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în containere/recipiente închise;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) colectare realizată prin selectare în saci, pungi de plastic, inscriptionati cu numele operatorului si asigurati de catre acesta,

 • d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (4) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente.

Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcăr ii acestora în autovehicule.

 • (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (9) Operatorul licențiat pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor cu excepția deșeurilor periculoase cu regim special, are obligația să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare, reciclare, eliminare sunt suportate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, cît și sancțiunile contravenționale.

 • (10) In situația in care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnicoedilitare aferente infrastructurii, este impiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau al oricărui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează in această perioadă si programul de colectare.

 • (11) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente si să reducă intervalul intre două colectări succesive, dacă este cazul.

(12 In cazul apariției unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație si să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

 • (13) După colectare, deseurile municipale vor fi supuse procesului de sortare avînd în vedere că in aria administrativ teritorială a localității există stație de sortare.

 • (14) Este interzisă depozitarea fără sortarea prealabilă a deseurilor municipale.

ART. 23

 • (1) Pe teritoriul municipiului Buzău transportul deseurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, in funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare în calitate de delegat al serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită imprăstierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de esapament), si să prezinte o bună etanseitate a benelor de incărcare fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deseuri municipale trebuie să aibă un aspect ingrijit si să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților si structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție in cazul unor accidente sau defecțiuni apărute in timpul transportării deseurilor.

 • (5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului in condiții de siguranță, să dețină toate documentele de insoțire si să nu abandoneze deseurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației si a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale.

 • (7) Consiliul Local al municipiului Buzău stabilește intervalul orar de colectare a deseurilor municipale, in funcție de trafic si de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

 • (8) Vehiculele vor fi intreținute astfel incat să corespundă scopului propus, benele si containerele vo r fi dezinfectate și spălate ori de câte ori este nevoie in interior si la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau in actele normative in vigoare, numai in spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității.

Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 24

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uza te destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 25

 • (l)Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializat e pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

 • (2) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depozitarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

ART. 26

 • (1) În cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 27

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Consiliul Local al Municipiului Buzău are obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 • (7) Operatorul va avea un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat; d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

ART. 28

Operatorii economici producători de deșeuri, precum si operatorii economici specializați in conceperea si proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deseuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, incă de la faza de concepție si proiectare a unui produs, soluțiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deseuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deseuri in mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor să se facă in condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului si a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deseurile si să nu le depoziteze in locuri neautorizate;

 • g) să separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 29

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

ART. 30

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 31

 • (1)   Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului/producătorului și sunt transportate direct sau prin operatorul de salubrizare la instalațiile de concasare/sortare/valorificare stabilite de Municipiul Buzău sau la depozitul conform, dacă acestea nu pot fi valorificate.

 • (2) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale este condiționată de existența unui contract de prestări servicii incheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerea drumurilor, din demo lări si construcții sau cu instalația de concasare/sortare/valorificare stabilită de Municipiul Buzău. Executantul lucrării are obligația de a colecta deseurile rezultate din activitatea sa in containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, in vederea depozitării deseurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează direct sau cu mijloacele operatorului de salubrizare.

 • (3) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (4) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (5) În cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

 • (6) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire/desființări, au obligația să gestioneze direct sau prin operatorul de salubrizare, deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31decembrie 2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusive operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 170504 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, potrivit anexei 6 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor actualizată.

ART. 32

Eliminarea deșeurilor care nu pot fi valorificate, se face la depozitul conform, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

ART. 33

 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 34

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 35

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorul trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la județean și al municipiului Buzău.

ART. 36

 • (1) Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi vor fi transportate la stația de compostare stabilită de Consiliul local al Municipiului Buzau pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 37

În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale localității se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

ART. 38

Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurânduse monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 39

 • (1) În vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalații le de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

ART. 40

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

SECȚIUNEA a 4-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 41

 • (1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă către stația de sortare numai de către operatorul licențiat A.N.R.S.C. care are contract de delegare a gestiunii încheiate cu Consiliul Local al Municipiului Buzău

 • (2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

 • (3) În situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

ART. 42

 • (1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stației de sortare sau a stațiilor de transfer.

 • (2) Operatorul stației de sortare asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

ART. 43

Operatorul care asigură activitatea de sortare a deșeurilor are și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 44 Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabi le.

SECȚIUNEA a 5-a

Măturatul, spălatul, stropirea și întreț inerea căilor publice

ART. 45

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul local al Municipiului Buzău, stabilește intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație se regăsesc în caietul de sarcini al serviciului, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt stabilite de beneficiar prin graficul de lucrări aprobat în funcție de condițiile meteorologice existente .

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. Pentru evitarea formarii prafului si pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de maturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, daca praful nu este umectat ca urmare a conditiilor naturale sau daca temperature exterioara, în zona maturata, nu este mai mica decât cea de înghet.

 • (6) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (8) Autoritatea administrației publice locale, prin administratorul rețelelor stradale din municipiul Buzău, are obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 46

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 47

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în per ioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pieto nii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 48

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități, operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, nu se execută.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 49

(1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Buzău sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 6-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 50

 • (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART. 51

Consiliul Local al Municipiului Buzău, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 52

La nivelul Municipiului Buzău se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 53

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 54

 • (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării p oleiului.

ART. 55

 • (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor mijloacelor de transport, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 56

 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarulu i.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 57

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Buzău stabilește locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

 • (5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Consiliul local al Municipiului Buzău stabilește și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

ART. 58

Consiliul Local al Municipiului Buzău va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART. 59

 • (1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub - 10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă. Pe străzile noi asfaltate se va utiliza numai clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă .

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

ART. 60 Consiliul Local al Municipiului Buzău împreună cu operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 7-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 61

Consiliul local al Municipiului Buzău este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 62

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 63 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

ART. 64 Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 65 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 66 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 67 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 8-a

Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale

ART. 68

 • (1) În cadrul stației de tratare mecano-biologică se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice și biologice, numai fracția umedă din deșeurile municipale (deșeuri reziduale colectate în amestec cu deșeuri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deșeurile reciclabile colectate separat și deșeurile periculoase.

 • (2) Biodeșeurile colectate separat sunt acceptate la stațiile de tratare mecano-biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost.

ART. 69

 • (1) Instalația de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deșeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare.

 • (2) Deșeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare.

 • (3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunțire.

ART. 70

Instalația de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și/sau o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la depozitul conform.

ART. 71

Fracția biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potențial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deșeuri.

ART. 72

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 73

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate și gestionate conform prevederilor din autorizațiile de gospodărire a apelor.

ART. 74

Pentru protecția și prevenirea poluării solului, toate suprafețele din cadrul stației de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

ART. 75

 • (1) Operatorul instalației are obligația de a monitoriza următorii parametri:

 • a) cantitatea și tipul de deșeuri intrate în stație; cantitatea de deșeuri și datele de identificare ale vehiculului vor fi notate întrun registru de evidență;

 • b) tipul și cantitățile de deșeuri reciclabile generate pe amplasament;

 • c) cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

 • d) cantitatea deșeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

 • (2) Operatorul instalației va defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deșeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deșeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

SECȚIUNEA a 9-a

Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

ART. 76

Consiliul Local al Municipiului Buzau, cetățenii cu gospodării individuale instituțiile publice, operatorii economici, și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 79 și 80.

ART. 77 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Buzău, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor care se execute de pe aliniamentul stradal;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

 • (4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială a municipiului Buzău au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

 • (5) Plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

 • d) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

 • e) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele și canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice local e are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

 • (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), c) și e), precum și în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin.

 • (5) lit. d), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, după caz.

 • (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrați ei publice locale, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

ART. 78

(1) Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;

 • c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • d) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);

 • f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

 • g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • h) subsoluri umede sau inundate;

 • i) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (2) Dezinfecția se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) mijloace de transport în comun;

 • e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;

 • f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.

ART. 79

 • (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari;

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de insecticide ce urmează a fi utilizate în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusivsubsoluriumede sau inundate.

 • (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută: a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

 • (3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acțiune. Înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, Municipiul Buzău solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar Municipiul Buzău va stabili numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior și cu respectarea frecvenței minime și a obiectivelor prevăzute de prezentul regulament. În situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a Programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino'', acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune. ART. 80

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului ;

 • c) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

 • d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 81

Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

ART. 82

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

ART. 83

 • (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune delegată de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 84

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următo arele obligații:

 • a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

 • c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor , prin încheierea unui document de lucru.

ART. 85

În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

ART. 86

 • (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

 • (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

CAP. III

Drepturi si obligații SECȚIUNEA 1 Drepturile si obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 87

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deseuri in gestionarea eficientă a acestora si transformarea treptată a deținătorilor de deseuri in "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării selective, in paralel cu constientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deseurilor.

 • (3) Consiliul Local al Municipiului Buzău se va implica in inființarea sistemelor de colectare separată a deseurilor menajere de la populație si de popularizare si instruire a acesteia privind condițiile de mediu, impactul deseurilor asupra mediului, inclusiv in toate unitățile de invățămant pe care le gestionează si cu privire la centrele prevăzute la alin.(4).

 • (4) Consiliul Local al Municipiului Buzău asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora de către operator cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, de șeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobile.

ART. 88

 • (1) Drepturile si obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct in cadrul:

 • a) hotărarii de dare in administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 89

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului in raport cu evoluția generală a prețurilor si tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat in situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare definit conform art. 2 din prezentul Regulament pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare in conditiile legii.

 • h) să solicite recuperarea debitelor in instanță.

ART. 90

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste in concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru intreruperea nejustificată a prestării serviciului si să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevăzuți in contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate si să asigure accesul la documentele si documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, in condițiile legii;

 • f) să incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată in desfăsurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile si licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația in vigoare;

 • h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze pe bază de contract serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si să lase in stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare si domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere in cantități suficiente, cu respectarea normelor in vigoare;

 • k) să țină la zi, impreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu si fără contracte de prestări servicii in vederea decontării prestației direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite in acest sens.

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărarea de dare in administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii si precizați in regulamentul serviciului de salubrizare, să imbunătățească in mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, in condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare si să le inlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanseități in maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia si igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport in comun;

r) să asigure curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport in comun, de la trecerile de pietoni semnalizate si să le mențină in funcțiune pe timp de polei sau de ingheț;

s) să asigure desfăsurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

t) să factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;

 • u) să inființeze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamațiilor, avand un program de funcționare permanent;

 • v) să inregistreze toate reclamațiile si sesizările utilizatorilor intr-un registru si să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat si a primit reclamația, adresa reclamantului, data si ora reclamației, data si ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

 • w) să țină evidența gestiunii deseurilor si să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor in vigoare.

 • x) să includă, în tarifele prevăzute la art. 16 alin. (2) contribuț ia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performan ță prevăzuți în prezentul regulament;

 • y) să includă, în tarifele prevăzute la art. 16 alin.(2) pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele de hârtie,carton, plastic, metal și sticlă contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat ă cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

 • z) să suporte contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul Regulament.

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligațiile utilizatorilor

ART. 91

 • (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 92

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a)   să utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite si să primească, in condițiile legii si ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ,parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale si celei competente orice deficiențe constatate in sfera serviciului de salubrizare si să facă propuneri vizand inlăturarea acestora, imbunătățirea activității si cresterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze in organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea si susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească si să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate in legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoresti, in vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare in condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

 • i) să conteste facturile cand constată incălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns in maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale si centrale cu privire la neindeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator prin închiriere sau vînzare cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de incărcare si de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora.

ART. 93

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite in termenele stabilite obligațiile de plată, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare sau să achite taxa de salubrizare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău în cazul în care nu deține contract cu operatorul serviciului de salubrizare;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Consiliul Local al Municipiului Buzău. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile prevăzute la art. 98 alin. (4) ;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea si dezinsecția, stabilite de autoritatea locală si de direcția de sănătate publică teritorială;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă si sănătate publică stabilite prin actele normative in vigoare;

 • i) să incheie contracte pentru prestarea activităților serviciului de salubrizare mentionate la art 2 de care beneficiază individual, numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități in aria teritoriala administrativă in care se află utilizatorul,

 • j)  Utilizatorii care dețin în proprietate gospodării individuale precum și Asociațiile de proprietari/locatari au obligația să informeze corect operatorul privind numărul de membri din gospodărie sau asociație, după caz, care beneficiază de serviciul de salubrizare în baza contractului încheiat cu operatorul.

 • k) să mențină in stare de curățenie spațiile in care se face colectarea, precum si recipientele in care se depozitează deseurile municipale in vederea colectării;

 • l) să execute operațiunea de colectare in condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor si al protecției mediului, astfel incat să nu producă poluare fonică, miros neplăcut si răspandirea de deseuri;

 • m) să nu introducă in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea si intreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • n) să asigure curățenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul public (pană la limita de proprietate) autoritățile administrației publice locale se vor ingriji de salubrizarea spațiilor aflate in proprietatea publică sau privată a lor ;

 • o) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au in folosință din domeniul public, dacă este cazul, si să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților si lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

 • p) să nu arunce deseuri municipale si obiecte de uz casnic pe străzi, in parcuri, pe terenuri virane sau in cosurile de hartii amplasate pe domeniul public ori in locuri publice;

 • q) să depoziteze hartiile si resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport si a activității desfăsurate pe străzile localității in cosurile de hartii amplasate de operator de-a lungul străzilor, in parcuri si alte asemenea locuri;

 • r) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • s) să indepărteze zăpada si gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc;

ș) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, in piețe, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joacă pentru copii si in alte locuri publice;

ț) generatorii de deșeuri de construcții sau de la amenajări interioare și exterioare trebuie să încheie contracte pentru transportul acestora cu operatorul licențiat sau cu instalația de concasare/sortare/valorificare stabiltă de Municipiul Buzău;

u) persoanele juridice au obligația să dețină recipiente de colectare a deșeurilor;

 • v) să nu sustragă sau să distrugă recipientele de colectare a deșeurilor;

w) să igienizeze/dezinfecteze periodic recipientele de colectare;

y) să predea deșeurile de tip municipal și asimilabile (menajere) în recipienții standardizați puși la dispoziție de către opeartorul de salubrizare prin custodie, închiriere sau vânzare.

CAP. IV

Determinarea cantităților si volumului de lucrări prestate

ART. 94

 • (1) La incheierea contractului de prestări servicii, operatorul are obligația de a menționa in contract cantitățile de deseuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) In cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care dețin in proprietate gospodării individuale, contractul se incheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelasi cod postal.

 • (3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standard ele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.

ART. 95

 • (1) In vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deseurile municipale si cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii din condominii (blocuri de locuinte) și a utilizatorilor persoane fizice din gospodării (case) se consideră că o persoană produce o cantitate minimă lunară de deșeuri după cum urmează:

Deșeuri municipale reziduale și biodegradabile: 0,18 mc/ persoană

Deșeuri municipale reciclabile: 0,07 mc (2 saci galbeni)/persoană

 • (2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate in autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente. Cantitatea minimă/lunară de deșeuri de tip municipal produsă de un operator economic (persoană fizică autorizată, agent economic, cabinet medical, intreprindere individuală care desfășoară activități economice) care are între 1-5 salariați și desfășoară activități de comercializare bunuri și produse altele decât cele din cadrul alimentației-publice, activități de consultanță, activități medicale este de 0,25 mc/lună pentru un punct de lucru. Pentru ceilalți utilizatori persoane juridice cantitatea se stabilește de către operator în funcție de tipul de activitate și numărul punctelor de lucru.

 • (3) Determinarea cantităților de deseuri primite la instalațiile de tratare respectiv eliminare se face numai prin cantărire.

 • (4) Pentru deseurile provenite de la lucrări de construcții, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deseuri modalitatea de determinare a cantității acestor deseuri, regula fiind de determinare a cantităților prin cântărire.

ART. 96

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit si intreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileste pe baza suprafețelor, volumelor, asa cum acestea sunt trecute in caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea si transportul zăpezii si al gheții de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate si a rețetei de tratament preventiv impotriva depunerii zăpezii si a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar in cazul in care rezultă neconformități se incheie un procesverbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale, aplică penalitățile menționate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentand unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 97

Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare măsurarea cantităților se face in funcție de doza si de rețeta utilizate pe unitatea de suprafață sau de volum.

ART. 98

Modalitățile de determinare a cantităților, cat si modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, intocmită de operator si aprobată de A.N.R.S.C.

CAP. V

Indicatori de performanță si de evaluare a serviciului de salubrizare

ART. 99

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Buzău stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare fac parte integranta din prezentul regulament și devin anexă la contractul de delegare a gestiunii serviicului de salubrizare.

 • (3) Consiliul Local al Municipiului Buzău este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritatea administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 100

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este responsabilă;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 101

Indicatorii de performanță asigură evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ -teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 102

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

CAP. VI

Dispoziții tranzitorii și finale

CONTRAVENȚII

Contravențiile și sancțiunile vor fi aplicate în conformitate cu legislația națională în vigoare, completată de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău.

ANEXA

la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzău

INDICATORI MINIMALI de performanță și de evaluare a serviciilor de salubrizare a municipiului Buzău

Nr. crt.

INDICATORI

Unitate masura

Valoare an

1.

Indicatori generali

1.1. Contractarea serviciilor de salubrizare

a) numărul de contracte încheiate pe categorii de utilizatori

%

Minim 80

b) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări;

%

Minim 80

c) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori în mai puțin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării justificate din partea utilizatorului, raportat la numărul cererilor

%

Minim 85

d) numărul de contracte cu utilizatorii modificate în mai puțin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării justificate din partea utilizatorului, raportat la numărul cererilor, pe categorii de utilizatori

%

Minim 90

1.2. Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor de salubrizare prestate

a) numărul de recipiente de precolectare distribuite, pe tipodimensiuni,      ca urmare a solicitărilor, raportat la

numărul total de solicitări;

%

Minim 80

b) numărul anual de sesizări din partea agenților de protecția mediului;

nr

5

c) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică;

nr

5

d) numărul de reclamații privind valorile facturate, pe tipuri de activități;

nr

0

e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise;

%

75

f) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de activități.

%

5

1.3. Calitatea serviciilor de salubrizare prestate

a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori și tipuri de activități;

%

5

Nr. crt.

INDICATORI

Unitate masura

Valoare an

b) ponderea numărului de reclamații la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamații;

%

100

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectare condițiilor și a parametrilor de calitate stabiliți în contract raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de activități;

%

0

d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune   provocate prin nerespectarea condițiilor de

preselectare a deșeurilor.

%

0

2.

Indicatori garantați

2.1 Indicatori garantați prin licența de prestare a serviciului de salubrizare

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a   obligațiilor din licență;

%

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din    analizele și controalele A.N.R.S.C. și

Gărzii de Mediu, modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații.

%

0

3.

Rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți.

Zile lucrătoare

10

4.

Soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de salubrizare.

Ore

72

5.

Prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare-informare, consultanță.

Zile lucrătoare

5

Indicatori de performanță cu penalități

Nr.

Crt.

Descriere indicator/unitate de masurare

Valoare indicator

Penalităti

1

a)cantitatea de deșeuri reciclabile colectate raportată la cantitatea totala de deseuri reciclabile generate in aria de delegare (%)

Indicatorul se referă la deșeurile de hârtie, carton,plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale și deșeurile similare și se aplică pe an calendaristic.

Cantitatea totală generată de deșeuri   de hartie,

metal,plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează        pe        baza        determinărilor

de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare.

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale,cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

40 % - anul 2019 50 % - anul 2020 60 % - anul 2021 70% - începând cu anul 2022

Pentru nerespectarea procentelor de colectare separată a deșeurilor reciclabile, operatorul va suporta contribuția pentru economia circulară, calculată ca diferența între cantitatea de deseuri reciclabile trimisa la depozitare și ținta de atins pentru fiecare an în parte.

2

Cantitatea totală de deșeuri trimise la depozitare raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată în aria de delegare.

Maximum 58% -anul 2019 Maximum 40% -anul 2020

Pentru nerespectarea țintelor de reducere a cantităților trimise la depozitare operatorul va prelua în sarcina sa contribuția prevăzută de art.9 lit.p din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu plata făcându- se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare.

3

Valoarea contributiei pentru economie circulara, conform art 17, lit. g, lit h si lit i din Legea 211/2011 actualizata

30 lei/tona-anul 2019,

80 lei/tona-anul 2020

Conform art. 101, lit. x, lit y si lit z din prezentul Regulament

4

Cantitatea totala de deșeuri trimise la valorificare raportată la cantitatea totala de deșeuri reciclabile colectate din aria de delegare și acceptată in statia de sortare

75%

Pentru nerespectarea țintelor de reducere a cantităților trimise la depozitare operatorul va prelua în sarcina sa contribuția prevăzută de art.9 lit.p din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare.

5

Cantitatea totala de deșeuri provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare și gestionată de operatorul de salubrizare

70%-până în anul 2020

Pentru nerespectarea țintelor de reducere a cantităților trimise la depozitare operatorul va prelua în sarcina sa contribuția prevăzută de art.9 lit.p din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu plata făcându- se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare.

6

Cantitatea totală de deșeuri hârtie, carton,plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale și deșeurile similare colectată și trimisă anual la reciclare la % din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică stabilită de U.A.T.

3%

Pentru nerespectarea țintelor de reducere a cantităților trimise la depozitare operatorul va prelua în sarcina sa contribuția prevăzută de art.9 lit.p din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu plata făcându- se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 71/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CAIET DE SARCINI pentru prestarea activității de curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

Art.1.    Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice

serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2.   Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de

referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciu lui de salubrizare.

Art.3.    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării

activității de curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. Caietul de sarcini devine anexă la contractul de concesiune.

Art.4.  (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile

referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității și care sunt în vigoare.

Art.5.  Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de

salubrizare.

Activitatea serviciului de salubrizare care face obiectul prezentului Caiet de sarcini așa cum este menționată în Legea 101/2006 republicată și actualizată este: curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț .

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

Art.6.   Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • k) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contractul de concesiune .

Art.7.   Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în

Regulamentul serviciului, anexă la contractul de concesiune.

CAP.III

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art.8.

 • (1) Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

 • (2) Deszapezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul desfășurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

 • (3) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (4) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritătea administrației publice locale, până la 1 noiembrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

 • (5) Operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

 • (5) Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

 • (6) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

 • a) curățatul manual al zăpezii;

 • b) curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul;

 • c) combaterea poleiului;

 • d) curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere.

 • (7) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (8) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (9) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub - 10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (10) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (11) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

 • (12) Operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

Art.9. Condiții tehnice

 • (1) Pentru realizarea lucrărilor deszăpezire se folosesc mijloace mecanizate specializate sau generale și forță de muncă umană. Operatorul va fi dotat cu utilaje performante și va avea exeperiență în domeniu. Domeniul public ce urmează a fi menținut cuprinde toată suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale și a trotuarelor, a stațiilor de transport în comun, a parcărilor, trecerilor de pietoni specificate in Anexa A. Anexa A poate fi modificata prin proces-verbal însușit de părți, în funcție de necesitățile concendentului.

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

 • 9.1. Curățatul manual al zăpezii

 • (1) Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii în grămezi la distanțe de 10-15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

 • (2) Curățarea manuală a zăpezii se execută pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni sau acces intervenției mecanizate, la borduri, stațiile mijloacelor de transport în comun aferente străzilor din zona autorizată, guri de scurgere, treceri de pietoni, etc. Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale.

 • (3) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (4) Activitatea se desfășoară pe străzile indicate în Anexa A, anexă care poate fi modificată prin acordul părților pe perioada derulării contractului de concesiune prin proces verbal.

 • 9.2. Curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul

 • (1) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul și descărcatul zăpezii în locuri autorizate.

 • (2) Prin periatul mecanic al zăpezii se înțelege îndepărtarea acesteia de pe suprafețele de circulație cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.

 • (3) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 10 cm; nu se aplică pe străzi cu denivelări sau după caz ca urmare a constatărilor dispecerilor de serviciu. Activitatea constă în îndepărtarea zăpezii de pe carosabil cu ajutorul plugurilor montate pe autovehicule.

 • (4) Arterele de circulație vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii. Durata unei intervenții pe toate străzile cuprinse în urgența I nu va depăși 2 ore.Durata unei intervenții pe toate străzile cuprinse în zona de autorizare nu va depăși 4 ore. În cazul ninsorilor continue se va acționa potrivit dispozițiilor comandamentului. Pe străzile cu denivelări mari se va acționa cu tehnologii adecvate care să permită menținerea lor în stare normală de utilizare.

 • (5) Degajarea zăpezii de pe arterele de circulație unde există parcări, treceri de pietoni și stații de autobuz se va face astfel încât accesul să nu fie restricționat.

 • (6) Încărcatul și transportul zăpezii se vor face cu vehicule adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

 • (7) Activitatea se desfășoară pe străzile indicate în Anexa A, anexă care poate fi modificată prin proces verbal însușit de către părți, în funcție de necesitatea concedentului.

 • 9.3. Combaterea poleiului

 • (1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvență de lucru prevăzute în Anexa B.

 • (2) Combaterea poleiului se face astfel:

 • a) cu amestec de sare și nisip;

 • b) cu soluție de sare;

 • c) cu sare pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminți bine etanșeizate doar cu avizul administratorului domeniului public: utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafața carosabilului mai mari de -7C;

 • d) cu clorură de calciu.

 • (3) la alegerea soluției de deszăpezire se va ține cont de starea carosabilului, natura îmbrăcăminții carosabilului, condițiile meteo din timpul iernii pentru asigurarea unui grad de aderență optim și o protecție adecvată a carosabilului. Materialele antiderapante vor fi împrăștiate cât mai uniform pe suprafața carosabilului.

 • (4) În cazul arterelor de circulație nou asfaltate (lista acestora va fi pusă la dispoziția operatorului de către delegatar la finalizarea asfaltării) combaterea poleiului se va face numai cu clorură de calciu timp de 5 ani de la asfaltare. În situația arterelor de circulație modernizate pentru combaterea poleiului se va folosi numai clorură de calciu, timp de 2 ani de la modernizare.

 • (5) Prestația se face cu utilaje speciale sau manual și se efectuează prioritar pe străzile principale, poduri, în intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun.

 • 9.4. Curățarea gurilor de scurgere

 • (1) Pentru colectarea apelor meteorice se folosește rețeaua de canalizare care este în exploatarea și întreținerea Companiei de Apă Buzău

 • (2) Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere în rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

 • 9.5. Deszăpezirea

 • (1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

 • (2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale și forță de muncă umană.

 • (3) Operatorul are experiență în domeniu și este dotat cu utilaje performante. Toate utilajele de deszăpezire sunt dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie-recepție sau telefoane mobile).

 • 9.6. Transportul zăpezii

 • (1) Activitatea constă în umplerea manual/mecanizată a mijloacelor de transport cu zăpadă și gheață rezultate din curățarea căilor publice. Încărcatul mecanizat și transportul zăpezii și gheții se va face cu vehicule adecvate până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.Consiliul Local al Municipiului Buzău stabilește locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

 • (5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Consiliul local al Municipiului Buzău stabilește și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

Art. 10. Programe de execuție

 • (1) Programul de deszăpezire va fi supus aprobării Primarului Municipiului Buzău până la 01 noiembrie și se va pune în aplicare sub directa coordonare, prin Comandamentul de deszăpezire constituit în baza dispoziției Primarului.

 • (2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulație principale și secundare.

 • (3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire care va trebui respectat cu strictețe.În primă urgență vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele care asigură accesul la instituții publice, fabrici de pâine, facilitățile operatorilor de servicii publice, instituții de învățământ.

 • (4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

 • (5) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune la o oră de la primirea dispoziției de lucru, iar în patru ore la întreaga capacitate programată.

 • (6) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor mijloacelor de transport, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (7) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (8) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (9) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

 • (10) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

 • (11) Confirmarea prestației de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a fișelor zilnice de lucru ce se vor fi întocmite de operator și confirmate de concedent.

Art.11. Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

 • j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.12. Cantități de lucrări

 • (1) Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa A.

 • (2) Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii vor fi prevăzute în programul de deszapezire supus aprobarii Primarului Municipiului Buzau.

 • (3) Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii vor fi prevăzute în în programul de deszăpezire supus aprobării Primarului Municipiului Buzău.

 • (4) Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurger e vor fi prevazute în programul de deszapezire supus aprobarii Primarului Municipiului Buzau.

 • (5) Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire vor fi indicate de Consiliul Local al Municipiului Buzau.

 • (6) Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa B.

 • (7) Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare sunt enuntate in prezentul caiet de sarcini.

 • (8) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 noiembrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Art.13. Condiții de calitate

 • (1) Domeniul public pentru care s-a contractat acest serviciu se consideră deszăpezit atunci când se poate circula în condiții normale prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecvență minimă care este indicată în Anexele A si B și prevăzută în programul de prestație întocmit de operator de comun acord cu concendentul, în funcție de condițiile meteorologice:

 • - curățatul mecanizat al zăpezii;

 • - curățatul manual al zăpezii;

-combaterea poleiului prin împrăștierea mecanizată a antiderapantului, din utilaje speciale.

Art.14. Dotări cu personal-utilaje

Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al echipamentelor pentru prestarea activității de curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț, în funcție de volumul de lucrări estimate în prezenta secțiune, având în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în programul de prestații trebuie să fie practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii, prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare- în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Art.15. Tehnologii

Operatorul va organiza modul de efectuare a prestației de curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț, prin dotarea cu utilaje prin care să asigure funcționarea serviciului la parametrii de calitate impuși prin prezentul caiet de sarcini și Regulamentul de salubrizare, anexe la contractu l de delegare prin concesiune.

Art.16 . Verificări, recepții, garanții

 • (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestației și va întocmi zilnic rapoarte de constatare privind calitatea prestației, confirmate și de concesionar.

 • (2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la concedent și, dacă este cazul, penalitățile aplicate concesionarului pentru deficiențele constatate.

 • (3) Operatorul va pune zilnic la dispoziția concedentului autovehicule și, la cerere stații de emisie-recepție sau telefoane mobile, pentru verificarea domeniului public care intră în programul de deszăpezire.

 • (4) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice și, dacă este cazul, penalitățile aplicate concesionarului pentru deficiențele constatate.

 • (5) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin programul de prestație.

CAP. IV. Condiții de exploatare a activității curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț

 • A. Condiții tehnice

Art.17. Operatorul trebuie să asigure prestarea activității de curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț în regim de continuitate pentru toți utilizatorii de pe raza municipiului Buzău, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Art.18. Toate mașinile și utilajele din pregătirea tehnică a operatorului vor fi folosite pentru realizarea prestațiilor în municipiul Buzău.

Art.19. Utilajele trebuie menținute în stare optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

 • B. Obiective de exploatare

Art.20. Obiectivele pe care trebuie să le atingă operatorul prin prestarea activității curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț care face obiectul contractului de concesiune sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității vieții și eficiența serviciilor de salubrizare;

 • b) promovarea calității și eficienței acestor servicii;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • d) protecția mediului înconjurător.

 • C. Obiectivele de ordin economic

 • (1) Serviciul public de salubrizare stradală și deszăpezire va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

 • D. Obiective de mediu

 • (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizul de mediu, dacă este cazul.

 • (2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

CAP. V. Sarcinile Consiliului Local al Municipiului Buzău și ale operatorilor în domeniul investițiilor

Art.21. (1) Finanțarea investițiilor se asigură din următoarele surse:

 • a) Fonduri proprii ale operatorului;

 • b)  Credite bancare obținute de operator;

 • c) Contribuția de capital privat a operatorului;

 • d)  Economii rezultate din dotarea cu echipamente performante;

 • e) Alte surse.

(2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune.

 • (3) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulării și la încetarea contractului de concesiune.

CAP. VI. Regimul bunurilor

Art.22. În derularea contractului de concesiune, operatorul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul concesiunii;

 • b) bunurile de preluare: bunurile mobile ce au aparținut concedentului și care au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii;

 • c) bunurile proprii: bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.

La încetarea contractului bunurile utilizate pe parcursul procedurii se împart astfel: bunurile de

retur și bunurile de preluare - concedentului, iar bunurile proprii - concesionarului/operator.

CAP. VII. Obligațiile privind protecția mediului

Art.23. (1) Obligațiile pe linie de protecție a mediului atât cele care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare cât și cele derivate din activitățile conexe serviciului sunt în sarcina operatorului.

 • (2) Operatorul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare stradală, precum și din cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

 • (3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acesta un program de conformare.

CAP. VIII. Durata concesiunii

Art.24. Durata pentru care se concesionează activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) este de 8 ani, începând cu data semnării contractului de delegare a gestiunii . Contractul poate fi prelungit doar cu acordul Consiliului Local al Municipiului Buzau in conformitate cu prevederile legale incidente la data prelungirii.

(2) Pe durata stabilită la alin . (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.

CAP. IX. Cuantumul garanțiilor datorate de operator

Art.25. - Garanția de bună execuție reprezintă 5 % din valoarea contractului pentru activitățile de salubrizare stradală, deszăpezire și dezinfecție, dezinsecție, deratizare pe o perioadă de 3 luni, având valabilitate egală cu durata contractului, stabilită în baza tarifelor agreate.

CAP. X. Sancțiuni

Art.26 . - În cazul rezilierii contractului de concesiune din vina concesionarului, acesta va plăti concedentului suma de 20.000 Euro ca titlu de despăgubiri.

CAP. XI. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

Art.27. - Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații :

 • a) în cazul în care operatorului i se retrage licența A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

 • b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, prin simplu acord de voință, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului ;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • f) în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul just al răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • g) în cazul în care concesionarul nu deține autorizațiile legale necesare sau când acestea ori licența sunt retrase.

CAP. XII. Dispoziții finale

Art.28. Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul de salubrizare al municipiului Buzău și cu contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a municipiului Buzău.

Art.29. Prezentul caiet de sarcini prezintă un număr de 2 anexe.

ANEXA B

DOMENIUL PUBLIC PE CARE SE EFECTUEAZĂ LUCRĂRI DE COMBATERE A POLEIULUI

Nr. crt.

Denumire

Tip

Lungime

latime

lat trot

Sup

Sup trot

L1

l1

lt1

1

Str.

Academiei

IA

211

10

2110

2

Str.

Agriculturii

IA

600

7

1.5

4200.00

1800.00

3

Int.

Aerodromului

IA

60

5

300.00

4

Fnd.

Agrișelor

IA

70

3.5

245.00

0.00

5

Str

Afinelor

IA

301

6

6

Str.

Albăstrelelor

IA

120

6

7

Str.

Albinelor

DP

260

7

1.5

1820.00

780.00

8

Str.

Almasului

IA

375

7

2625.00

750.00

9

Str.

Alunis

IA

170

10

10

Str.

Andreescu Ion

IA

285

7

1,5

1995.00

885.00

11

Str.

Alunului

IA

162

5

12

Str.

Grigore Alexandrescu

IA

285

7

1.5

1995.00

855.00

13

Str.

Apolon

IA

110

7

1.5

770.00

330.00

14

Str.

Ardealului

IA

170

7

1

1400.00

400.00

15

Str.

Arieșului

IA

200

7

1

1400

400

16

Str.

Arinului

IA

622

9

17

Str.

Armoniei

IAȘ

265

1,6

1855

795

18

Str.

Artarului

IA

40

19

Str.

Asachi Gheorghe

IA

350

7

1

2450

700

20

Piaț

Aviatori

IA

55

40

1.5

1100

150

21

Alee

Arinului

DP

75

7

525

22

Str.

Aurorei

IA

235

7

1.5

1645

705

23

Bdul

Al. Averescu Mareșal

IA

650

12

2

7800

2600

24

Str.

Babes Victor

IA

125

7

1

875

250

25

Str.

Baladei

IA

420

10

26

Bdul

Bălcescu Nicolae

IA

1267

10

3

12670

7602

27

Str.

Arhitect Petre Antonescu

IA

208

26

1,5

5408

624

28

Str.

Bărnuțiu Simion

IA

325

7

1.5

2275

975

29

Str.

General Constantin Constantinescu- Claps

IA

250

7

1.5

1750

750

30

Str.

Bazalt

BC

725

7

1.5

5075

2175

31

Str.

Beldiceanu Nicolae

IA

235

7

1.5

1645

705

32

Fnd.

Berzei

IA

125

5

1

625

250

33

Str.

Bicaz

IA

200

7

1.5

1400

600

34

Str.

Bistriței

IA

75

7

1

525

150

35

Str.

Capitan Aviator Mircea T. Badulescu

IA

200

9,7

1

1940

400

36

Str.

Bradului

IA

100

6

1

600

200

37

Șos

Brăilei

IA

800

14

1.5

11200

1200

38

Str.

Brâncoveanu Constantin

IA

250

7

1.5

1750

750

39

Str.

Sporturilor

IA

1275

14

2

17650

5100

40

Str.

Bucegi

IA

675

7

1.5

4725

2025

41

Str.

Buga Iordache

IA

135

7

1.5

945

405

42

Str.

Col. Buzoianu Ion

IA

1052

7

1.5

7364

3156

43

Str.

Soroca

IA

246

12,34

1,5

3036

738

44

Str.

I.C. Bratianu

IA

227

11,78

1,5

2673

681

45

Str.

Basca Mare

IA

190

8

1

1520

380

46

Str.

Basca Mica

IA

175

3,5

1

612,5

350

47

Alee

Basca

IA

30

9

1

270

60

48

Str.

G-ral Baștan Grigore

IA

550

7

1.5

3850

1000

49

Str.

Cantemir Dimitrie

IA

310

7

1,5

2170

930

50

Str.

Ion Caraion

290

15

51

Str.

Calarasi

IA

105

7

835

52

Str.

General Constantin C.

Gavanescu

IA

325

7

1,5

2275

975

53

Str.

Caraiman

IA

500

7

1,5

3500

1500

54

Alee

Caisului

IA

200

10

2000

55

Str.

Calnau

IA

155

5

775

56

Str.

Calmatui

IA

130

7

1,5

910

390

57

Str.

Carpenului

IA

81

10

58

Str.

Caragiale Ion Luca

IA

225

7

1,5

1575

675

59

Str.

Cpt. Laurentiu Purcherea

IA

537

8

60

Str.

Carpati

IA

435

7

1,5

3045

1305

61

Str.

Caramidarilor

IA

150

6

900

62

Alee

Castanilor

IA

260

5

1,5

1300

780

63

Str.

Catinei

BC

255

10

1.5

1300

780

64

Str.

Casoca

IA

504

10

65

Str.

Capsunelor

IA

335

7

1,5

2345

670

66

Str.

Cercului

IA

350

7

1

2450

700

67

Str.

Cerbului

IA

475

7

1

3325

68

Str.

Ceferiștilor

IA

510

69

Str.

Chiristigii

IA

500

7

1

3500

1000

70

Str.

Culturii

IA

70

3,5

1

245

70

71

Str.

Cicoarei

IA

210

10

1

3500

1000

72

Str.

Cimbrului

IA

80

7

560

73

Alee

Ciocarliei

IA

98

10

74

Str.

Ciochinescu

IA

250

7

1,5

1750

750

75

Str.

Clemenței

IA

450

7

1,5

3150

1350

76

Str.

Clujului

IA

300

7

1,5

2100

900

77

Str.

Chimiei

IA

130

6

780

78

Str.

Columbelor

IA

975

7

1.5

6825

2925

79

Str.

Concordiei

IA

375

6

1.5

6825

2925

80

Str.

Cometei

IA

530

6

1,5

3710

2650

81

Str.

Constituției

IA

550

10

2

5500

2200

82

Str.

Conta Vasile

IA

55

7

1,5

385

165

83

Str.

Coloniilor

IA

95

9

855

84

Str.

Coșbuc George

IA

400

7

1,5

2800

1200

85

Str.

Cozia

IA

206

10

1.5

2800

1200

86

Str.

Costinescu Ion

IA

285

7

1,5

1995

855

87

Str.

Craitelor

IA

107

6

1.5

1995

855

88

Alee

Crangului

IA

480

10

4800

89

Str.

Creangă Ion

IA

700

7

1,5

5900

2100

90

Str.

Crizantemelor

IA

400

7

1.5

2800

1200

91

Str.

Crinului

IA

325

7

1,5

2275

975

92

Str.

Crisan

IA

55

5

1,5

275

83

93

Str.

Grisului

IA

135

6

1,5

810

405

94

Str.

Cuza Vodă

IA

180

9

2

1620

720

95

Str.

Chiristigii

IA

500

7

1

3500

1000

96

Piat

Daciei

BC;IA

90

50

4500

97

Str.

Daliei

IA

55

3

1,5

165

330

98

Str.

Davila Carol

IA

190

7

1,5

1330

570

99

Str.

Deltei

IA

110

7

1,5

770

330

100

Str.

Democrației

IA

1000

7

1.5

7000

3000

101

Str.

Depoului

IA

365

8

1,5

2920

1095

102

Str.

Depozitului

IA

1100

7

1,5

4200

900

103

Str.

Diminetii

IA

110

7

1

770

220

104

Str.

Dorin Pavel

258

21

105

Str.

Doja Gheorghe

DP

265

7

1.5

1855

795

106

Str.

Dorobanți

IA

1163

7

1.5

8141

3489

107

Str.

Vlad Vintila Voda

IA

287

12

1,5

3444

861

108

Str.

Dornei

IA

100

5

1

500

200

109

Str.

Dreapta

IA

175

6

1

1050

350

110

Str.

Dreptății

IA

365

8

1,5

2920

1095

111

Str.

13 Decembrie

IA

205

7

1

1750

500

112

Str.

Dumitrescu Iulian

238

7,7

113

Str.

Dumbrava

IA

100

10

1.5

1435

615

114

Str.

22 Decembrie

IA

185

7

3,5

1295

1295

115

Bdul

1 Decembrie 1918

IA

1350

14

2

18900

5400

116

Str.

Nicolae Ciucurete Rusu

IA

150

7

1

850

300

117

Str.

Ecoului

IA

85

7

1,5

595

255

118

Str.

Eroilor

IA

125

10

1250

119

Str.

Elocinței

IA

310

7

2

2170

1240

120

Str.

Eminescu Mihai

IA

60

7

1,5

420

180

121

Str.

Făgetului

IA

300

7

1.5

2100

900

122

Str.

Fagului

IA

127

9

1.5

2100

900

123

Str.

General Nicolae Ciuperca

IA

160

7

124

Str.

Filantropiei

IA

435

7

2

3045

1740

125

Str.

Florilor

IA

150

6

900

126

Alee

Flacara

IA

66

127

Int.

Filipescu Dimitrie

IA

950

7

1,5

6650

2150

128

Str.

Frasinului

IA

415

7

1.5

2905

129

Str.

Foisor

DP

65

5

390

130

Str.

Frăsinet

IA

1025

7

131

Str.

Garofiței

IA

350

5

1.5

7175

3075

132

B-dl

Gării

IA

600

10

2

6000

2400

133

B

Gârlași

IA

775

7

1,5

5425

2325

134

Str.

Gârlei

IA;BC;P

235

7

1,5

1645

705

135

Str.

Gladiolei

IA

118

7

1.5

1645

705

136

Str.

Gloriei

IA

200

7

1

1400

400

137

Str.

Lt. Godeanu Ion

IA

200

7

1

1400

400

138

Str.

Golea Vasile

IA

350

7

1,5

2450

1050-

139

Str.

Golescu Dinicu

IA

550

7

1.5

2850

1375

140

Str.

Granitului

IA

338

11,5

1.5

2850

1375

141

Str.

Grădeanu Vasile

IA

125

7

1,5

875

375

142

Str.

Grădinilor

IA

450

7

1,5

3150

1350

143

Str.

Grăniceri

IA

140

7

1,5

980

420

144

Str.

Grâușorului

IA

75

7

1,5

375

112

145

Str.

Grigore Vieru

IA

161

9

1,5

146

Str.

Gutuiului

IA

300

5

1500

147

Str.

Spiru Haret

DP

925

10

2

9250

3700

148

Str.

Haiducului

IA

1150

7

8050

149

Str.

Hangarului

IA

1650

6

9900

150

Str.

Horticolei

IA

1275

14

1,5

17850

3825

151

Str.

Hipodrom

IA

658

152

Str.

lacob Gheorghe

IA

275

7

1

1925

550

153

Str.

lazului

IA

500

7

1

3500

1500

154

Str.

lazul Morilor

IA

500

7

1,5

3500

1500

155

Int.

Iasomiei

IA

166

7

156

Str.

Industriilor

IA

3800

20

1,5

76000

7600

157

Str.

Infratirii

IA

375

5

1875

158

Al.

Islazului

IA

733

1.5

76000

7600

159

Str.

Independentei

IA

733

160

Str

Ivanetu

IA

216

10

161

Str.

Iorgulescu Bazil

IA

335

7

2345

1606

162

Str.

Ioan Penes

109

7

163

Str.

General Gheorghe D. Marinescu

IA

175

7

1

1225

350

164

Str.

Ipatescu Ana

IA

125

7

1

875

250

165

Str.

Izvor

IA

170

6

1020

166

Str.

Kogălniceanu Mihail

IA

165

6

1.5

990

495

167

Str.

Lacramioarei

IA

160

5

1.5

1155

495

168

Intr.

Lăstunului

IA

145

5

169

Str.

Lazar Gheorghe

IA

110

6

1,5

660

165

170

Str.

Leului

IA

110

7

1,5

770

330

171

Intr

Libertății

IA

925

7

2

6475

3700

172

Str.

Liliacului

IA

35

5

175

173

Str.

Livezilor

IA

160

3

480

174

Str.

Luceafărului

IA

250

7

1,5

1750

750

175

Int

Luminisului

DP

220

5

1100

176

Str.

Lunca Buzaului

600

9,5

177

Str.

Luminii

IA

640

7

1,5

4480

1920

178

Al.

Luncii

272

4

179

Str.

Lunei

IA

200

7

1,5

1400

600

180

Str.

Lupeni

BC

338

7

1.5

2366

1014

181

Str.

Lujerului

DP

144

4,5

1.5

2366

1014

182

Intr.

G-ral Magheru Gheorghe

IA

275

7

2

1925

1100

183

Str.

Marghiloman Alexandru

IA

1900

7

2

13300

7600

184

Str.

Măghiran

IA

215

7

1,5

1505

645

185

Str.

Mărășești

IA

105

7

1.5

735

315

186

Str.

Marasti

IA

375

7

1

2625

750

187

Str.

1Mai

IA

105

7

1.5

735

315

188

Str.

Malinului

IA

308

10

189

Str.

Magnoliei

IA

415

10

190

Str.

Martirilor

IA

425

7

3

2975

2550

191

Str.

Margaritarilor

IA

165

3,5

1,5

577

248

192

Str.

Maximilian Vladimir

IA

600

6

1

3600

1200

193

Str.

Melodiei

IA

283

10

194

Str.

Mesteacănului

IA

620

8

1,5

4960

1860

195

Str.

Grigore Constantinescu Monteoru

IA

225

6

1,5

1350

675

196

Str.

Mioriței

IA

175

7

1.5

1225

525

197

Str.

Miron Costin

IA

175

7

1,5

1225

525

198

Str.

Molidului

IA

360

7

1.5

2520

1080

199

Str.

Morilor

IA

385

3,5

1347,5

200

Str.

General Traian Mosoiu

IA

625

10

1,5

6250

1875

201

Str.

Dan al II-lea

IA

525

7

2

3675

1050

202

Str.

Mureșan Suciu

IA

450

7

1,5

3150

1350

203

Str.

Murgului

IA

275

7

1.5

1925

413

204

Str.

Nereju

IA

168

10

205

Str.

Napoca

IA

95

7

1,5

665

285

206

Str.

Narciselor

IA

105

7

1,5

735

215

207

Str.

Nicu Constantinescu

IA

2560

16

1,5

208

Str.

Nimfelor

IA

450

7

1,5

3150

1350

209

Str.

Neculuță Teodor

IA

410

7

1,5

2870

1230

210

Str

Negruzzi Costache

IA

125

5

1

625

250

211

Str.

Negrească

IA

233

7

1.5

1631

699

212

Str.

Nucului

IA

110

7

1.5

770

330

213

Str.

Nufărului

IA

300

7

1.5

2100

900

214

Str.

Obor

IA

300

14

1.5

2100

1200

215

Str.

Nae Stanescu

IA

140

7

1,5

980

420

216

Str.

Oituz

IA

200

7

1

1400

400

217

Str.

Oltețului

IA

175

7

1

1225

350

218

Str.

Oltului

IA

975

10

2

9750

3900

219

Str.

Orizont

IA

2500

7

1

17500

5000

220

Str.

Ostrovului

IA

300

10

1

3000

600

221

Str.

Ovidiu

IA

200

7

1

1400

400

222

Str.

Ozanei

IA

135

10

223

Str.

Păcii

IA

775

7

1,5

54325

2325

224

Str.

Panduri

IA

135

5

1

675

270

225

Str.

Parâng

IA

650

7

1,5

4550

1950

226

Str.

Pasajului

IA

310

7

2170

227

AL.

Pajurei

137

5

228

Str.

Paun Pinciu

IA

400

7

1,5

2800

1200

229

Str.

Petrescu I D

IA

110

7

2,5

770

550

230

Str.

Patriei

IA

1225

7

1

8575

2450

231

Str.

Penteleu

IA

225

7

1,5

1575

675

232

Str.

Pann Anton

IA

160

7

1,5

1120

480

233

Fdt.

Pescarus

IA

70

5

350

234

Int.

Cocorilor

IA

80

5

400

235

Str.

Paltinis

IA

60

3,5

1,5

210

180

236

Str.

Petrosani

IA

120

6

1

720

240

237

Str.

Petru Maior

IA

65

6

1,5

390

195

238

Str.

Pictorilor

IA

150

6

900

239

Fdt.

Piersicului

IA

550

6

4400

240

Str.

Pinului

IA

700

7

1,5

4900

570

241

Str.

Plevnei

IA

935

7

1.5

6545

2805

242

Str.

Poieniței

IA

123

6

1.5

6545

2805

243

Str.

Platanilor

IA

432

7

244

Str.

Plantelor

IA

380

7

1,5

2260

570

245

Alee

Plopilor

IA

550

6

1,5

3300

1650

246

Str.

Popa Tun

IA

110

7

1,5

760

330

247

Str.

Poștei

IA

285

7

1.5

1995

855

248

Str.

Primăverii

IA

550

7

3850

249

Str.

Privighetorilor

DP

317

10

3850

250

Str.

Profesorilor

IA

313

7

1,5

2191

939

251

Str.

Constantin C. Arion

P

285

7

1,5

1995

855

252

Str.

Gheorghe Ghe. Costa Foru

IA

225

6

1

1350

450

253

Str.

Academician Mihail Balanescu

IA

225

7

1.5

1575

675

254

Str.

Prutului

IA

640

10

2

6400

2560

255

Str.

Prosperitatii

IA

190

7

1,5

1220

570

256

Str.

Pietrosele

IA

600

7

1,5

4200

1800

257

Str.

Papadat Bengescu H

IA

420

7

1.5

2840

1260

258

Str.

Constantei

IA

695

10

3

6950

2080

259

Șos

Răchitei

IA

550

7

3850

260

Str.

Ratesti

IA

205

10

261

Str.

Rahovei

IA

260

8

2080

262

Str.

Rădulescu Heliade Ion

IA

325

7

1,5

2275

975

263

Str.

Răscoalei

IA

925

7

1.5

6475

2775

264

Str.

Războieni

IA

800

7

1.5

5600

2400

265

B-dl

Republicii

IA

1325

10

2

13250

5300

266

Str.

Renașterii

IA

20

7

140

267

Fdt.

Rozelor

IA

55

9,5

522,5

268

Str.

Russo Alecu

IA

180

7

1,5

1260

540

269

Str.

Salcâmilor

IA

60

7

1.5

1260

540

270

Str.

Salvării

IA

365

7

1,5

2555

1095

271

Str.

Salviei

IA

193

6

272

Str.

Șantierului

IA

1350

6

1,5

8100

2025

273

Str.

Saturn

IA

330

6

1980

274

Str.

Saturn Linie

IA

495

4

1980

275

Str.

Salciilor

IA

330

6

1980

276

Str.

Sahia Alexandru

IA

165

6

1,5

990

495

277

Fdt.

Scânteii

IA

435

7

1,5

3045

1305

278

Str.

Sculpturii

IA

540

7

1.5

3780

1620

279

Alee

Scolilor

IA

330

6

1,5

1980

990

280

Alee

Serelor

IA

250

7

1750

281

Str.

Sibiciu

IA

94

12

282

Str.

Siriului

IA

94

12

283

Str.

Simila

IA

300

7

2100

284

Str.

Socului

IA

230

7

2100

285

Str.

Sion Gheorghe

IA

105

6

1,5

630

315

286

Str.

Decebal

IA

850

7

1.5

5950

2550

287

Str.

Slanic

IA

55

3

165

288

Fdt

Soimului

IA

155

5

775

289

Al.

Sonetelor

IA

208

6

290

Str.

Speranței

IA

275

6

1,5

1650

1125

291

Str.

Stan Sararu

IA

271

10

1.5

1650

1125

292

Bdul

Stadionului

IA

135

12

293

Str.

Stavilarului

IA

660

7

1,5

4200

1800

294

Str.

Stefan Pamfil

IA

393

16

1,5

295

Str.

Constantin Angelescu

IA

465

7

1,5

3255

1800

296

Str.

Stelei

IA

270

7

1,5

1890

810

297

Alee

Stejarului

IA

50

7

1,5

350

150

298

Str.

Stupăriei

IA

375

7

1.5

2625

1225

299

Str.

Soarelui

IA

175

7

1

1225

350

300

Str.

Serelor

IA

250

7

1

1225

350

301

Sos.

Bucuresti

IA

620

10

6200

302

Str.

Sf. Sava Gotu

IA

175

7

1,5

1225

825

303

Str.

Broșteni

IA

250

7

2

1750

1000

304

Str.

Tăbăcari

IA

350

7

1

2450

700

305

Str.

Targului

IA

600

8,5

1

2450

700

306

Str.

Teatrului

IA

85

7

1,5

595

225

307

Alee

Teilor

IA

155

6

1

930

155

308

Str.

Telegescu

IA

110

7

1,5

770

330

309

Str.

Tenor Leonard

IA

255

7

1.5

1785

675

310

Str.

Teodoroiu Ecaterina

IA

120

7

1.5

840

360

311

Str.

Toamnei

IA

180

7

1.5

1260

270

312

Str.

Timotei Cipariu

IA

530

7

1,5

3710

1500

313

Str.

Trandafirilor

IA

350

14

3

4900

2100

314

Alee

Transilvaniei

IA

4400

14

2

61600

17600

315

Str.

Triumfului

IA

625

7

1,5

4375

1875

316

Fdt.

Trifoiului

IA

100

7

1,5

700

300

317

Str.

Tuberozelor

IA

103

10

1.5

4375

1875

318

Str.

Constantin Giurescu

IA

175

3

1,5

612,5

225

319

Al.

Toporasilor

IA

78

6

320

Str.

Tufanelelor

IA

110

7

321

Str.

Tiglari

IA

310

322

Str.

Titulescu Nicolae

IA

965

12

2,5

11580

4825

323

Str.

Turdei

IA

300

7

1,5

2100

900

324

Str.

Umbrelor

IA

175

7

1.5

12250

5250

325

Bdul

Unirii

IA

2018

20

4

40360

16144

326

Str.

Urziceni

IA

475

9

1,5

4275

1245

327

Str.

Uzinei

IA

240

6

1982

328

Str.

Vadu Pasi

IA

2338

8

880

360

329

Str.

Varga Ecaterina

130

7

1,5

910

390

330

Sos.

Văcărescu Enăchiță

IA

475

7

1,5

3325

1425

331

Str.

Veteranilor

IA

600

7

1,5

4200

900

332

Str.

Verii

IA

375

7

1,5

2625

1225

333

Str.

Victoriei

IA

950

7

1.5

6650

2850

334

Str.

Gheorghe

IA

275

7

1925

335

Str.

Viilor

IA

815

7

5705

336

Alee

Viitorului

IA

625

7

1,5

4375

1250

337

Str.

Vânători

IA

150

7

1.5

1050

450

338

Str.

Vișeu

IA

125

7

1.5

875

375

339

Str.

Vizireanu Adrian Ion

210

7

340

Str.

Vișinului

IA

200

7

1.5

1400

600

341

Str.

George Emil Palade

IA

600

7

2

4200

2400

342

Str.

Vlaicu Aurel

IA

850

12

1

10200

2550

343

Str.

Vlahuta Alexandru

IA

185

7

1,5

1295

555

344

Str.

Vlăsiei

IA

225

7

1,5

1575

675

345

Str.

Vuia Traian

IA

800

7

2

5600

3200

346

Str.

Vasile Voiculescu

125

7

347

Str.

Vulcani

IA

400

7

1,5

2800

600

348

Str.

Vulturului

IA

300

7

1

2100

600

349

Str.

Zambilelor

IA

160

7

1,5

1120

480

350

Str.

Zimbrului

IA

170

7

1,5

1190

510

351

Str.

Zefirului

IA

225

7

1.5

1575

675

352

Str.

Griviței

IA

125

7

1.5

1575

675

353

Str.

Ion Băieșu

IA

280

14

1,5

3920

840

354

Str.

Pod Drăgaica

IA

600

7

1.5

4200

900

355

Pod

Pod Metalurgica

IA

350

8

1

80

356

Str.

Dionisie-Romano

IA

296

15

4440

357

Str.

Calea Eroilor

IA

1882

21

37115

358

Str.

Constantin Garofild

IA

122

11

1342

359

Str.

Traian Savulescu

IA

170

8,42

1432

360

Pod

Pod Horticolei

IA

150

7

7

350

361

Str.

Madalin Stoica (fosta 1 Dec)

IA

725

7

7

350

ANEXA A

DOMENIUL PUBLIC PE CARE SE EXECUTA LUCRĂRI DE DESZĂPEZIRE

Nr. crt.

Denumire

Tip

Lungime

latime

lat trot

Sup

Sup trot

L1

l1

lt1

1

Str.

Academiei

IA

211

10

2110

2

Str.

Agriculturii

IA

600

7

1.5

4200.00

1800.00

3

Int.

Aerodromului

IA

60

5

300.00

4

Fnd.

Agrișelor

IA

70

3.5

245.00

0.00

5

Str

Afinelor

IA

301

6

6

Str.

Albăstrelelor

IA

120

6

7

Str.

Albinelor

DP

260

7

1.5

1820.00

780.00

8

Str.

Almasului

IA

375

7

2625.00

750.00

9

Str.

Alunis

IA

170

10

10

Str.

Andreescu Ion

IA

285

7

1,5

1995.00

885.00

11

Str.

Alunului

IA

162

5

12

Str.

Grigore Alexandrescu

IA

285

7

1.5

1995.00

855.00

13

Str.

Apolon

IA

110

7

1.5

770.00

330.00

14

Str.

Ardealului

IA

170

7

1

1400.00

400.00

15

Str.

Arieșului

IA

200

7

1

1400

400

16

Str.

Arinului

IA

622

9

17

Str.

Armoniei

IAȘ

265

1,6

1855

795

18

Str.

Artarului

IA

40

19

Str.

Asachi Gheorghe

IA

350

7

1

2450

700

20

Piaț

Aviatori

IA

55

40

1.5

1100

150

21

Alee

Arinului

DP

75

7

525

22

Str.

Aurorei

IA

235

7

1.5

1645

705

23

Bdul .

Al. Averescu Mareșal

IA

650

12

2

7800

2600

24

Str.

Babes Victor

IA

125

7

1

875

250

25

Str.

Baladei

IA

420

10

26

Bdul

Bălcescu Nicolae

IA

1267

10

3

12670

7602

27

Str.

Arhitect Petre Antonescu

IA

208

26

1,5

5408

624

28

Str.

Bărnuțiu Simion

IA

325

7

1.5

2275

975

29

Str.

General Constantin

IA

250

7

1.5

1750

750

30

Str.

Bazalt

BC

725

7

1.5

5075

2175

31

Str.

Beldiceanu Nicolae

IA

235

7

1.5

1645

705

32

Fnd.

Berzei

IA

125

5

1

625

250

33

Str.

Bicaz

IA

200

7

1.5

1400

600

34

Str.

Bistriței

IA

75

7

1

525

150

35

Str.

Capitan Aviator Mircea T.

IA

200

9,7

1

1940

400

36

Str.

Bradului

IA

100

6

1

600

200

37

Șos

Brăilei

IA

800

14

1.5

11200

1200

38

Str.

Brâncoveanu Constantin

IA

250

7

1.5

1750

750

39

Str.

Sporturilor

IA

1275

14

2

17650

5100

40

Str.

Bucegi

IA

675

7

1.5

4725

2025

41

Str.

Buga Iordache

IA

135

7

1.5

945

405

42

Str.

Col. Buzoianu Ion

IA

1052

7

1.5

7364

3156

43

Str.

Soroca

IA

246

12,34

1,5

3036

738

44

Str.

I.C. Bratianu

IA

227

11,78

1,5

2673

681

45

Str.

Basca Mare

IA

190

8

1

1520

380

46

Str.

Basca Mica

IA

175

3,5

1

612,5

350

47

Alee

Basca

IA

30

9

1

270

60

48

Str.

G-ral Baștan Grigore

IA

550

7

1.5

3850

1000

49

Str.

Cantemir Dimitrie

IA

310

7

1,5

2170

930

50

Str.

Ion Caraion

290

15

51

Str.

Calarasi

IA

105

7

835

52

Str.

General Constantin C.

IA

325

7

1,5

2275

975

53

Str.

Caraiman

IA

500

7

1,5

3500

1500

54

Alee

Caisului

IA

200

10

2000

55

Str.

Calnau

IA

155

5

775

56

Str.

Calmatui

IA

130

7

1,5

910

390

57

Str.

Carpenului

IA

81

10

58

Str.

Caragiale Ion Luca

IA

225

7

1,5

1575

675

59

Str.

Cpt. Laurentiu Purcherea

IA

537

8

60

Str.

Carpati

IA

435

7

1,5

3045

1305

61

Str.

Caramidarilor

IA

150

6

900

62

Alee

Castanilor

IA

260

5

1,5

1300

780

63

Str.

Catinei

BC

255

10

1.5

1300

780

64

Str.

Casoca

IA

504

10

65

Str.

Capsunelor

IA

335

7

1,5

2345

670

66

Str.

Cercului

IA

350

7

1

2450

700

67

Str.

Cerbului

IA

475

7

1

3325

68

Str.

Ceferistilor

IA

510

69

Str.

Chiristigii

IA

500

7

1

3500

1000

70

Str.

Culturii

IA

70

3,5

1

245

70

71

Str.

Cicoarei

IA

210

10

1

3500

1000

72

Str.

Cimbrului

IA

80

7

560

73

Alee

Ciocarliei

IA

98

10

74

Str.

Ciochinescu

IA

250

7

1,5

1750

750

75

Str.

Clemenței

IA

450

7

1,5

3150

1350

76

Str.

Clujului

IA

300

7

1,5

2100

900

77

Str.

Chimiei

IA

130

6

780

78

Str.

Columbelor

IA

975

7

1.5

6825

2925

79

Str.

Concordiei

IA

375

6

1.5

6825

2925

80

Str.

Cometei

IA

530

6

1,5

3710

2650

81

Str.

Constituției

IA

550

10

2

5500

2200

82

Str.

Conta Vasile

IA

55

7

1,5

385

165

83

Str.

Coloniilor

IA

95

9

855

84

Str.

Coșbuc George

IA

400

7

1,5

2800

1200

85

Str.

Cozia

IA

206

10

1.5

2800

1200

86

Str.

Costinescu Ion

IA

285

7

1,5

1995

855

87

Str.

Craitelor

IA

107

6

1.5

1995

855

88

Alee

Crangului

IA

480

10

4800

89

Str.

Creangă Ion

IA

700

7

1,5

5900

2100

90

Str.

Crizantemelor

IA

400

7

1.5

2800

1200

91

Str.

Crinului

IA

325

7

1,5

2275

975

92

Str.

Crisan

IA

55

5

1,5

275

83

93

Str.

Crisului

IA

135

6

1,5

810

405

94

Str.

Cuza Vodă

IA

180

9

2

1620

720

95

Str.

Chiristigii

IA

500

7

1

3500

1000

96

Piat

Daciei

BC;IA

90

50

4500

97

Str.

Daliei

IA

55

3

1,5

165

330

98

Str.

Davila Carol

IA

190

7

1,5

1330

570

99

Str.

Deltei

IA

110

7

1,5

770

330

100

Str.

Democrației

IA

1000

7

1.5

7000

3000

101

Str.

Depoului

IA

365

8

1,5

2920

1095

102

Str.

Depozitului

IA

1100

7

1,5

4200

900

103

Str.

Diminetii

IA

110

7

1

770

220

104

Str.

Dorin Pavel

258

21

105

Str.

Doja Gheorghe

DP

265

7

1.5

1855

795

106

Str.

Dorobanți

IA

1163

7

1.5

8141

3489

107

Str.

Vlad Vintila Voda

IA

287

12

1,5

3444

861

108

Str.

Dornei

IA

100

5

1

500

200

109

Str.

Dreapta

IA

175

6

1

1050

350

110

Str.

Dreptății

IA

365

8

1,5

2920

1095

111

Str.

13 Decembrie

IA

205

7

1

1750

500

112

Str.

Dumitrescu Iulian

238

7,7

113

Str.

Dumbrava

IA

100

10

1.5

1435

615

114

Str.

22 Decembrie

IA

185

7

3,5

1295

1295

115

Bdul

1 Decembrie 1918

IA

1350

14

2

18900

5400

116

Str.

Nicolae Ciucurete Rusu

IA

150

7

1

850

300

117

Str.

Ecoului

IA

85

7

1,5

595

255

118

Str.

Eroilor

IA

125

10

1250

119

Str.

Elocinței

IA

310

7

2

2170

1240

120

Str.

Eminescu Mihai

IA

60

7

1,5

420

180

121

Str.

Făgetului

IA

300

7

1.5

2100

900

122

Str.

Fagului

IA

127

9

1.5

2100

900

123

Str.

General Nicolae Ciuperca

IA

160

7

124

Str.

Filantropiei

IA

435

7

2

3045

1740

125

Str.

Florilor

IA

150

6

900

126

Alee

Flacara

IA

66

127

Int.

Filipescu Dimitrie

IA

950

7

1,5

6650

2150

128

Str.

Frasinului

IA

415

7

1.5

2905

129

Str.

Foisor

DP

65

5

390

130

Str.

Frăsinet

IA

1025

7

131

Str.

Garofiței

IA

350

5

1.5

7175

3075

132

B-dl

Gării

IA

600

10

2

6000

2400

133

B

Gârlași

IA

775

7

1,5

5425

2325

134

Str.

Gârlei

IA;BC;P

235

7

1,5

1645

705

135

Str.

Gladiolei

IA

118

7

1.5

1645

705

136

Str.

Gloriei

IA

200

7

1

1400

400

137

Str.

Lt. Godeanu Ion

IA

200

7

1

1400

400

138

Str.

Golea Vasile

IA

350

7

1,5

2450

1050-

139

Str.

Golescu Dinicu

IA

550

7

1.5

2850

1375

140

Str.

Granitului

IA

338

11,5

1.5

2850

1375

141

Str.

Grădeanu Vasile

IA

125

7

1,5

875

375

142

Str.

Gradinilor

IA

450

7

1,5

3150

1350

143

Str.

Graniceri

IA

140

7

1,5

980

420

144

Str.

Grâușorului

IA

75

7

1,5

375

112

145

Str.

Grigore Vieru

IA

161

9

1,5

146

Str.

Gutuiului

IA

300

5

1500

147

Str.

Spiru Haret

DP

925

10

2

9250

3700

148

Str.

Haiducului

IA

1150

7

8050

149

Str.

Hangarului

IA

1650

6

9900

150

Str.

Horticolei

IA

1275

14

1,5

17850

3825

151

Str.

Hipodrom

IA

658

152

Str.

lacob Gheorghe

IA

275

7

1

1925

550

153

Str.

Iazului

IA

500

7

1

3500

1500

154

Str.

Iazul Morilor

IA

500

7

1,5

3500

1500

155

Int.

Iasomiei

IA

166

7

156

Str.

Industriilor

IA

3800

20

1,5

76000

7600

157

Str.

Infratirii

IA

375

5

1875

158

Al.

Islazului

IA

733

1.5

76000

7600

159

Str.

Independentei

IA

733

160

Str

Ivanetu

IA

216

10

161

Str.

Iorgulescu Bazil

IA

335

7

2345

1606

162

Str.

Ioan Penes

109

7

163

Str.

General Gheorghe D.

IA

175

7

1

1225

350

164

Str.

Ipatescu Ana

IA

125

7

1

875

250

165

Str.

Izvor

IA

170

6

1020

166

Str.

Kogălniceanu Mihail

IA

165

6

1.5

990

495

167

Str.

Lacramioarei

IA

160

5

1.5

1155

495

168

Intr.

Lăstunului

IA

145

5

169

Str.

Lazar Gheorghe

IA

110

6

1,5

660

165

170

Str.

Leului

IA

110

7

1,5

770

330

171

Intr

Libertății

IA

925

7

2

6475

3700

172

Str.

Liliacului

IA

35

5

175

173

Str.

Livezilor

IA

160

3

480

174

Str.

Luceafărului

IA

250

7

1,5

1750

750

175

Int

Luminișului

DP

220

5

1100

176

Str.

Lunca Buzăului

600

9,5

177

Str.

Luminii

IA

640

7

1,5

4480

1920

178

Al.

Luncii

272

4

179

Str.

Lunei

IA

200

7

1,5

1400

600

180

Str.

Lupeni

BC

338

7

1.5

2366

1014

181

Str.

Lujerului

DP

144

4,5

1.5

2366

1014

182

Intr.

G-ral Magheru Gheorghe

IA

275

7

2

1925

1100

183

Str.

Marghiloman Alexandru

IA

1900

7

2

13300

7600

184

Str.

Măghiran

IA

215

7

1,5

1505

645

185

Str.

Mărășești

IA

105

7

1.5

735

315

186

Str.

Marasti

IA

375

7

1

2625

750

187

Str.

1Mai

IA

105

7

1.5

735

315

188

Str.

Malinului

IA

308

10

189

Str.

Magnoliei

IA

415

10

190

Str.

Martirilor

IA

425

7

3

2975

2550

191

Str.

Margaritarilor

IA

165

3,5

1,5

577

248

192

Str.

Maximilian Vladimir

IA

600

6

1

3600

1200

193

Str.

Melodiei

IA

283

10

194

Str.

Mesteacănului

IA

620

8

1,5

4960

1860

195

Str.

Grigore Constantinescu

IA

225

6

1,5

1350

675

196

Str.

Mioriței

IA

175

7

1.5

1225

525

197

Str.

Miron Costin

IA

175

7

1,5

1225

525

198

Str.

Molidului

IA

360

7

1.5

2520

1080

199

Str.

Morilor

IA

385

3,5

1347,5

200

Str.

General Traian Mosoiu

IA

625

10

1,5

6250

1875

201

Str.

Dan al Il-lea

IA

525

7

2

3675

1050

202

Str.

Mureșan Suciu

IA

450

7

1,5

3150

1350

203

Str.

Murgului

IA

275

7

1.5

1925

413

204

Str.

Nereju

IA

168

10

205

Str.

Napoca

IA

95

7

1,5

665

285

206

Str.

Narciselor

IA

105

7

1,5

735

215

207

Str.

Nicu Constantinescu

IA

2560

16

1,5

208

Str.

Nimfelor

IA

450

7

1,5

3150

1350

209

Str.

Neculuță Teodor

IA

410

7

1,5

2870

1230

210

Str

Negruzzi Costache

IA

125

5

1

625

250

211

Str.

Negrească

IA

233

7

1.5

1631

699

212

Str.

Nucului

IA

110

7

1.5

770

330

213

Str.

Nufărului

IA

300

7

1.5

2100

900

214

Str.

Obor

IA

300

14

1.5

2100

1200

215

Str.

Nae Stanescu

IA

140

7

1,5

980

420

216

Str.

Oituz

IA

200

7

1

1400

400

217

Str.

Oltețului

IA

175

7

1

1225

350

218

Str.

Oltului

IA

975

10

2

9750

3900

219

Str.

Orizont

IA

2500

7

1

17500

5000

220

Str.

Ostrovului

IA

300

10

1

3000

600

221

Str.

Ovidiu

IA

200

7

1

1400

400

222

Str.

Ozanei

IA

135

10

223

Str.

Păcii

IA

775

7

1,5

54325

2325

224

Str.

Panduri

IA

135

5

1

675

270

225

Str.

Parâng

IA

650

7

1,5

4550

1950

226

Str.

Pasajului

IA

310

7

2170

227

AL.

Pajurei

137

5

228

Str.

Paun Pinciu

IA

400

7

1,5

2800

1200

229

Str.

Petrescu I D

IA

110

7

2,5

770

550

230

Str.

Patriei

IA

1225

7

1

8575

2450

231

Str.

Penteleu

IA

225

7

1,5

1575

675

232

Str.

Pann Anton

IA

160

7

1,5

1120

480

233

Fdt.

Pescarus

IA

70

5

350

234

Int.

Cocorilor

IA

80

5

400

235

Str.

Paltinis

IA

60

3,5

1,5

210

180

236

Str.

Petrosani

IA

120

6

1

720

240

237

Str.

Petru Maior

IA

65

6

1,5

390

195

238

Str.

Pictorilor

IA

150

6

900

239

Fdt.

Piersicului

IA

550

6

4400

240

Str.

Pinului

IA

700

7

1,5

4900

570

241

Str.

Plevnei

IA

935

7

1.5

6545

2805

242

Str.

Poienitei

IA

123

6

1.5

6545

2805

243

Str.

Platanilor

IA

432

7

244

Str.

Plantelor

IA

380

7

1,5

2260

570

245

Alee

Plopilor

IA

550

6

1,5

3300

1650

246

Str.

Popa Tun

IA

110

7

1,5

760

330

247

Str.

Poștei

IA

285

7

1.5

1995

855

248

Str.

Primăverii

IA

550

7

3850

249

Str.

Privighetorilor

DP

317

10

3850

250

Str.

Profesorilor

IA

313

7

1,5

2191

939

251

Str.

Constantin C. Arion

P

285

7

1,5

1995

855

252

Str.

Gheorghe Ghe. Costa Foru

IA

225

6

1

1350

450

253

Str.

Academician Mihail

IA

225

7

1.5

1575

675

254

Str.

Prutului

IA

640

10

2

6400

2560

255

Str.

Prosperitatii

IA

190

7

1,5

1220

570

256

Str.

Pietrosele

IA

600

7

1,5

4200

1800

257

Str.

Papadat Bengescu H

IA

420

7

1.5

2840

1260

258

Str.

Constantei

IA

695

10

3

6950

2080

259

Șos

Răchitei

IA

550

7

3850

260

Str.

Ratesti

IA

205

10

261

Str.

Rahovei

IA

260

8

2080

262

Str.

Rădulescu Heliade Ion

IA

325

7

1,5

2275

975

263

Str.

Răscoalei

IA

925

7

1.5

6475

2775

264

Str.

Războieni

IA

800

7

1.5

5600

2400

265

B-dl

Republicii

IA

1325

10

2

13250

5300

266

Str.

Renasterii

IA

20

7

140

267

Fdt.

Rozelor

IA

55

9,5

522,5

268

Str.

Russo Alecu

IA

180

7

1,5

1260

540

269

Str.

Salcâmilor

IA

60

7

1.5

1260

540

270

Str.

Salvării

IA

365

7

1,5

2555

1095

271

Str.

Salviei

IA

193

6

272

Str.

Șantierului

IA

1350

6

1,5

8100

2025

273

Str.

Saturn

IA

330

6

1980

274

Str.

Saturn Linie

IA

495

4

1980

275

Str.

Salciilor

IA

330

6

1980

276

Str.

Sahia Alexandru

IA

165

6

1,5

990

495

277

Fdt.

Scânteii

IA

435

7

1,5

3045

1305

278

Str.

Sculpturii

IA

540

7

1.5

3780

1620

279

Alee

Scolilor

IA

330

6

1,5

1980

990

280

Alee

Serelor

IA

250

7

1750

281

Str.

Sibiciu

IA

94

12

282

Str.

Siriului

IA

94

12

283

Str.

Simila

IA

300

7

2100

284

Str.

Socului

IA

230

7

2100

285

Str.

Sion Gheorghe

IA

105

6

1,5

630

315

286

Str.

Decebal

IA

850

7

1.5

5950

2550

287

Str.

Slanic

IA

55

3

165

288

Fdt

Soimului

IA

155

5

775

289

Al.

Sonetelor

IA

208

6

290

Str.

Speranței

IA

275

6

1,5

1650

1125

291

Str.

Stan Sararu

IA

271

10

1.5

1650

1125

292

Bdul

Stadionului

IA

135

12

293

Str.

Stavilarului

IA

660

7

1,5

4200

1800

294

Str.

Stefan Pamfil

IA

393

16

1,5

295

Str.

Constantin Angelescu

IA

465

7

1,5

3255

1800

296

Str.

Stelei

IA

270

7

1,5

1890

810

297

Alee

Stejarului

IA

50

7

1,5

350

150

298

Str.

Stupăriei

IA

375

7

1.5

2625

1225

299

Str.

Soarelui

IA

175

7

1

1225

350

300

Str.

Serelor

IA

250

7

1

1225

350

301

Sos.

Bucuresti

IA

620

10

6200

302

Str.

Sf. Sava Gotu

IA

175

7

1,5

1225

825

303

Str.

Broșteni

IA

250

7

2

1750

1000

304

Str.

Tăbăcari

IA

350

7

1

2450

700

305

Str.

Targului

IA

600

8,5

1

2450

700

306

Str.

Teatrului

IA

85

7

1,5

595

225

307

Alee

Teilor

IA

155

6

1

930

155

308

Str.

Telegescu

IA

110

7

1,5

770

330

309

Str.

Tenor Leonard

IA

255

7

1.5

1785

675

310

Str.

Teodoroiu Ecaterina

IA

120

7

1.5

840

360

311

Str.

Toamnei

IA

180

7

1.5

1260

270

312

Str.

Timotei Cipariu

IA

530

7

1,5

3710

1500

313

Str.

Trandafirilor

IA

350

14

3

4900

2100

314

Alee

Transilvaniei

IA

4400

14

2

61600

17600

315

Str.

Triumfului

IA

625

7

1,5

4375

1875

316

Fdt.

Trifoiului

IA

100

7

1,5

700

300

317

Str.

Tuberozelor

IA

103

10

1.5

4375

1875

318

Str.

Constantin Giurescu

IA

175

3

1,5

612,5

225

319

Al.

Toporasilor

IA

78

6

320

Str.

Tufanelelor

IA

110

7

321

Str.

Tiglari

IA

310

322

Str.

Titulescu Nicolae

IA

965

12

2,5

11580

4825

323

Str.

Turdei

IA

300

7

1,5

2100

900

324

Str.

Umbrelor

IA

175

7

1.5

12250

5250

325

Bdul

Unirii

IA

2018

20

4

40360

16144

326

Str.

Urziceni

IA

475

9

1,5

4275

1245

327

Str.

Uzinei

IA

240

6

1982

328

Str.

Vadu Pasi

IA

2338

8

880

360

329

Str.

Varga Ecaterina

130

7

1,5

910

390

330

Sos.

Văcărescu Enăchiță

IA

475

7

1,5

3325

1425

331

Str.

Veteranilor

IA

600

7

1,5

4200

900

332

Str.

Verii

IA

375

7

1,5

2625

1225

333

Str.

Victoriei

IA

950

7

1.5

6650

2850

334

Str.

Gheorghe

IA

275

7

1925

335

Str.

Viilor

IA

815

7

5705

336

Alee

Viitorului

IA

625

7

1,5

4375

1250

337

Str.

Vânători

IA

150

7

1.5

1050

450

338

Str.

Vișeu

IA

125

7

1.5

875

375

339

Str.

Vizireanu Adrian Ion

210

7

340

Str.

Vișinului

IA

200

7

1.5

1400

600

341

Str.

George Emil Palade

IA

600

7

2

4200

2400

342

Str.

Vlaicu Aurel

IA

850

12

1

10200

2550

343

Str.

Vlahuta Alexandru

IA

185

7

1,5

1295

555

344

Str.

Vlăsiei

IA

225

7

1,5

1575

675

345

Str.

Vuia Traian

IA

800

7

2

5600

3200

346

Str.

Vasile Voiculescu

125

7

347

Str.

Vulcani

IA

400

7

1,5

2800

600

348

Str.

Vulturului

IA

300

7

1

2100

600

349

Str.

Zambilelor

IA

160

7

1,5

1120

480

350

Str.

Zimbrului

IA

170

7

1,5

1190

510

351

Str.

Zefirului

IA

225

7

1.5

1575

675

352

Str.

Griviței

IA

125

7

1.5

1575

675

353

Str.

Ion Băieșu

IA

280

14

1,5

3920

840

354

Str.

Pod Drăgaica

IA

600

7

1.5

4200

900

355

Pod

Pod Metalurgica

IA

350

8

1

80

356

Str.

Dionisie-Romano

IA

296

15

4440

357

Str.

Calea Eroilor

IA

1882

21

37115

358

Str.

Constantin Garofild

IA

122

11

1342

359

Str.

Traian Savulescu

IA

170

8,42

1432

360

Pod

Pod Horticolei

IA

150

7

7

350

361

Str.

Madalin Stoica (fosta 1 Dec)

IA

725

7

7

350

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 71/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CAIET DE SARCINI

pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice și acumulatori

CAP. I Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat și este anexă la contractul de delegare a serviciului de salubrizare.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de salubrizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității și care sunt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini așa cum sunt ele menționate în Legea 101/2006 republicată și actualizată sunt:

 • a) colectarea separată si transportul separat al deseurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice electronice și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare;

Mai specific, activitățile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini a serviciului de salubrizare sunt:

 • (1) Colectarea separată a deșeurilor municipale și similare reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje și transportul acestora la Stația de sortare din Vadu Pasii;

 • (2) Colectarea separată a deșeurilor municipale și similare biodegradabile și transportul acestora la Depozitul ecologic Galbinasi;

 • (3) Colectarea separată a deșeurilor municipale și similare reziduale și transportul acestora la stația de sortare;

 • (4) Colectarea separată a deșeurilor municipale periculoase din deșeurile menajere și eliminarea acestora la operatorii specializați;

 • (5) Colectarea separată a deșeurilor municipale voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici neasimilabile deșeurilor menajere și asigurarea eliminării lor la operatori autorizați

 • (6) Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora și asigurarea eliminării la operatori autorizați

 • (7) colectarea deșeurilor abandonate de pe domeniul public și transportul acestora la Deponia de la Galbinasi

 • (8) Sortarea deșeurilor municipale

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • i) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contractul de concesiune .

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului, anexă la contractul de concesiune.

CAP. III

Serviciul de salubrizare

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată si transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice electronice și acumulatori

ART. 8 Colectarea separată si transportul separat al deseurilor municipale

Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare separată si transportul separat al deseurilor municipale, în condițiile legii în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

Prin deșeuri municipale se înțelege deșeurile generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii potrivit definiției din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Colectarea deșeurilor municipale nepericuloase de la populație se va realiza separat pe categorii de deșeuri după cum urmează:

 • a) în zona de blocuri colectarea deșeurilor municipale pe 2 fracții astfel:

 • -  deșeuri reciclabile-in puncte de colectare din recipient de 1,1mc;

 • -   deșeuri reziduale - in puncte de colectare în containerele existente de 1,1mc sau din europubele gri/negru amplasate în camerele de gunoi

 • b) în zona de case, colectarea deșeurilor municipale se va realiza pe 3 fracții astfel:

 • - deșeuri reciclabile-din sacul galben sau pubela galbena;

 • - deșeuri biodegradabile se vor colecta din poartă în poartă din europubele de 240l;

 • - deșeuri reziduale se vor colecta din poartă în poartă, în pubele de 1201 sau 2401 astfel:

 • • in pubele gri/negru de 120l pentru gospodăriile cu familii formate din 1-3 persoane;

 • •  in pubele gri/negru de 120l pentru gospodăriile cu familii formate din peste 4 persoane;

ART. 9

Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 115494 locuitori înregistrați la recensământul din 2011, inclusiv flotanții, din care 53644 cu gospodării individuale și 61850 în asociații de locatari/proprietari.

ART. 10

Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

Graficul de colectare a deșeurilor municipale nesortate (reziduale) de la toți utilizatorii este prezentat în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini.

Graficul de colectare a deșeurilor municipale colectate separat de la toți utilizatorii este prezentat în Anexa 3.

Lista agentilor economici economici si a institutiilor publice precum si cantitatile de deseuri sunt prezentate in Anexa 4.

Recipienții necesari pentru colectarea deșeurilor municipale în amestec (reziduale) vor fi puși la dispoziție de către Operator prin custodie utilizatorilor casnici si prin închiriere agentilor economici si institutiilor publice celor care nu detin. De asemenea, Operatorul va asigura înlocuirea acestora atunci când este cazul. Necesarul recipientilor necesari se regaseste in Anexa 5.

Recipienții pentru colectarea separată a deșeurilor municipale reciclabile sunt puși la dispozitie de către Operator prin custodie sau închiriere pentru cei care nu detin.

Cantitatea anuală de deșeuri municipale amestecate ce urmează a fi colectate și transportate la stația de sortare este 20.000 tone.

Cantitatea anuală de deșeuri reciclabile ce urmează a fi colectate și transportate la stația de sortare este 4.645 tone.

Cantitatea anuală de deșeuri biodegradabile ce urmează a fi colectate și transportate la deponia ecologică Gălbinași este 3107 tone.

Art. 11 Colectarea și transportul deșeurilor similare

Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor similare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

Prin deșeuri similare se înțelege deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere.

Categorii de deșeuri similare a căror colectare separata trebuie realizată de operator, pentru fiecare tip de agent economic, respectiv institutie publica in parte:

deșeuri biodegradabile

deșeuri reciclabile

- deșeuri reziduale

De la agenții economici, unități de vânzare cu suprafața mai mică de 100 mp și cu maxim 2 angajați, deșeurile reciclabile vor fi colectate separat de la detinator sau în punctele de colectare stradale și valorificate prin grija Operatorului.

De la hoteluri,restaurante, cantine, cofetării și alte unități de alimentație publică deșeur ile vor fi colectate separat pe 3 fracții.

De la unități de învatamant, unitati sanitare fara paturi, unitati sanitare cu paturi deseurile vor fi colectate separat pe 2 fractii.

Lista agentilor economici si a institutiilor publice este prezentata in anexa 4.

Graficul de colectare a deseurilor similare amestecate este prezentat in anexa 2.

Graficul de colectare a deseurilor similare colectate separat este prezentat in anexa 3.

Recipientii pentru colectare vor fi pusi la dispozitie de operator la solicitarea utilizatorilor prin inchiriere. Operatorul va asigura inlocuirea acestora cand este cazul.

Operatorul va asigura la solicitarea utilizatorilor recipientii pentru colectarea separata a deseurilor similare reciclabile.

Art.12 Colectarea și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale,cu excepția ce lor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

Deșeurile periculoase municipale sunt deșeurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ambalaje de la produse de igienizare, baterii și acumulatori portabilii, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenăjări interioare etc.)

Numărul de locuitori este prezentat in art.10.

Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor periculoase de la populatie cu o frecventa minim semestriala, utilizând un vehicul special pentru colectarea deseurilor periculoase. Operatorul este responsabil cu asigurarea vehicului de colectare.

Colectarea se va realiza după un program stabilit la inceputul anului in puncte fixe in baza unor tarife aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzau. Atat programul cat si punctele de stationare a masinii vor fi communicate cetatenilor la inceputul fiecarui an astfel incat deținătorii de deșeuri periculoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor periculoase spre instalațiile de tratare și eliminare autorizate în condițiile legii. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

Art.13 Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici

Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale in baza tarifelor aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Buzau.

Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

Prestarea activităților de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data și intervalul orar stabilit;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri din ar ia administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art. 14 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului/producătorului și sunt transportate direct sau prin operatorul de salubrizare la instalațiile de concasare/sortare/valorificare stabilite de Municipiul Buzău sau la depozitul conform, dacă acestea nu pot fi valorificate. Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

În cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Eliminarea deșeurilor se face la depozitul conform, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor imp use de tehnologia de depozitare controlată.

Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.15 Colectări ocazionale si servicii suplimentare

În plus față de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, trebuie mentionat ca vor exista activitati de colectare care depind partial de anotimpuri si partial de unele aranjamente speciale. Aceasta poate include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, targuri, campinguri și alte situatii si locatii la cerere si in urma solicitarii din partea organizatorului sau a autorității locale. Frecventa si regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar este o mica parte a intregului serviciu. Cheltuielile legate de gestionarea acestor deseuri (colectare și transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare) vor fi suportate de organizatorul evenimentului.

Operatorul are de asemenea, obligația de a colecta toate deseurile abandonate de pe domeniul public. In cazul in care detinatorul/generatorul deșeurilor nu poate fi identificat, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare vor fi suportate de autoritatea administratiei publice locale in baza unei situatii de lucrari. După identificarea generatorului/detinatorului de deșeuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile efectuate de administratia publica locala cat si sanctiunile contraventionale.

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat p entru această activitate în condițiile legii.

Art.16 Colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzau.

Deșeurile animaliere provenite din gospodăriile populației vor fi colectate și transportate în mijloace auto special amenajate și vor fi predate unităților stabilite de legislația în vigoare sau incineratorul cel mai apropiat de UAT Municipiul Buzau.

Colectarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se va face de la toți utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, la solicitarea utilizatorilor in baza tarifelor aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Buzau..

Prestarea activităților de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației în termen de 4 ore de la anunțare și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art. 17 REGULI GENERALE

Legislație aplicabila

Serviciile furnizate de operator vor fi în deplin acord cu cu toate legile generale și specifice din România.

Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările locale.

Consiliul local al Municipiului Buzău va implementa Regulamentul de salubrizare necesar facilitării serviciilor așa cum este specificat în prezentul caiet de sarcini, prin modificarea sau elaborarea de hotărâri privind gestionarea deșeurilor, după cum este cazul.

Autorizații si licențe

Operatorul va menține valabile pe toată perioada contractului sau va obține după caz:

Licențele necesare pentru prestarea serviciilor de salubrizare eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice sau alt organism sau organisme împuternicite de lege să exercite această obligație.

Orice alte premise, aprobări sau autorizații, inclusive autorizația de funcționare, autorizația de mediu, autorizația de gospodărire a apelor-în conformitate cu prevederile legale.

Manipularea deșeurilor

Deseuri reciclabile si reziduale colectate separat

Operatorul este obligat să colecteze deșeurile din toate recipientele care sunt pline sau parțial pline de pe traseu. Colectarea deșeurilor menajere și similare se face în următoarele moduri: colectarea în containere/recipiente închise; colectarea prin schimb de recipiente; colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator. Recipienții vor fi asigurați de operator prin închiriere sau vânzare în cazul persoanelor juridice și asociații de proprietari și prin custodie în cazul utilizatorilor casnici.

În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri voluminoase sau din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

In situația in care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnicoedilitare aferente infrastructurii, este impiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau al oricărui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează in această perioadă si programul de colectare.

Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de colectare suficiente si să reducă intervalul intre două colectări succesive, dacă este cazul.

In cazul apariției unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație si să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

După colectare, deseurile municipale vor fi supuse procesului de sortare avînd în vedere că in aria administrativ teritorială a localității există stație de sortare.

Este interzisă depozitarea fără sortarea prealabilă a deseurilor municipale.

Colectarea deșeurilor se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente.

Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

Operatorul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri în următoarele cazuri:

 • •  dacă recipienții care aparțin clienților individuali nu sunt amplasați în afara proprietății acestora, într-un loc accesibil utilajelor;

 • •  dacă proprietarii sau reprezentanții acestora au blocat accesul utilajelor operatorului la locul de colectare;

 • •  dacă proprietarii sau reprezentanții acestora și-au neglijat responsabilitatea de a curăța de zăpadă, aleile și șoseaua/trotuarul din fața recipientului, cauzând un inconvenient serios pentru personalul operatorului.

 • •  Dacă recipientul conține alte categorii de deșeuri (ex. Deșeuri periculoase, DEEE, reziduale în europubela maro, biodegradabile în europubela gri sau în sacul /pubela galbena).

Colectarea se va face în intervalul 6,00-21,00 după un grafic stabilit de Consiliul Local Municipal Buzau de comun acord cu Operatorul.

Deșeuri periculoase menajere

Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor periculoase de la populatie cu o frecventa minim semestriala, utilizând un vehicul special pentru colectarea deseurilor periculoase. Operatorul este responsabil cu asigurarea vehicului de colectare. Programul campaniilor va fi anunțat în media locala la începutul fiecărui an. Ulterior cu cel puțin o săptămână înainte de derularea campaniei se va realiza o nouă informare a generatorilor. Informarea trebuie să conțină locul, data si intervalul orar în care va staționa mașina de colectare, ce deșeuri periculoase pot fi aduse și regulile de colectare.

Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depozitarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

Deșeuri voluminoase

Colectarea deșeurilor voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

Colectarea deșeurilor voluminoase se va face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

Operatorul trebuie să asigure personalului uneletele și echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăți, atunci când este cazul.

Deșeurile din construcții și demolări

Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului/producătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău sau la depozitul conform, dacă acestea nu pot fi valorificate.

Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

În cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

Transportul deșeurilor

Toate deșeurile vor fi transportate cu utilaje specifice folosind la maximum capacitatea de încărcare. Utilajele vor avea o stare tehnică și de întreținere corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, vor fi compatibile cu recipienții de colectare, benele vor fi etanșe și vor fi personalizate cu o inscripție, vizibilă pe cel puțin două laturi ale sale și nu mai mică de 1mp. Autocompactoarele vor fi dotate cu dispozitive de agățare pentru transportul lopeților sau al altor unelte utilizate la curățarea locului de lucru.

Deplasarea de la zona de lucru la stația de sortare, instalațiile de tratare, respective eliminare stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău, se va efectua pe cel mai scurt traseu admis, fără staționări intermediare.

Fiecare autocompactoare va deține licență de transport emisă de ARR.

Toate transporturile de deșeuri vor respecta regulile și cerințele instalației de gestionare a deșeurilor.

întreținerea vehiculelor si recipientilor

În scopul prestarii serviciului, Operatorul va furniza propriile vehicule și recipienți în număr suficient și adecvat pentru a se asigura că serviciile privind colectarea și transportul tuturor categoriilor de deșeuri se realizează într-un mod satisfăcător și permite efectuarea numărului solicitat de colectări/ goliri.

Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele de colectare folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satiface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

În caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a înlocui vehiculele cât de repede astfel încât prestarea serviciului să respecte principiul de continuitate și permanență.

Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale vor fi spălate lunar și ori de cate ori este nevoie, pe dinafară și pe dinăuntru benei.

Operatorul va spăla și curăța toți recipienții amplasați pe domeniul public și utilizați pentru colectarea deșeurilor reziduale, cel puțin o dată pe trimestru, în perioada aprilie-septembrie. Operatorul va asigura o modalitate mobilă de spălare pentru spălarea și curățarea pubelelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Pubelele/containerele vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului. În cazul în care recipienții de precolectare trebuie reparați/înlocuiți lucrarea trebuie executată în maxim 5 zile de la sesizare.

Operatorul este obligat să înlocuiască recipienții de precolectare amplasaț i pe domeniul public furați, disparuți sau deteriorați cu recipienți de aceeași capacitate și calitate similară.

Determinări privind compoziția deșeurilor

Operatorul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere și a deșeurilor asimilabile prin proceduri interne sau terti.

Determinările vor fi realizate conform standardelor/metodologiilor agreate la nivel european (exemplu: SWA Tool).

Personal și instructaj

Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă.

Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți operatori trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, vorbească și să citească în limba română.

Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănătate și siguranță în muncă și de protecția mediului.

În timpul executării serviciilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, operatorul va lua măsurile legale care se impun cu privire la personalul implicat.

Operatorul va asigura monitorizarea internă corespunzătoare a personalului și a operațiunilor proprii.

Identitatea firmei si identificarea personalului

Operatorul va funcționa sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcamintea operatorului economic în timpul orelor de program.

Echipament de protectie si siguranta

Echipament de protecție și siguranță

Operatorul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform legislației românești și a practicilor internaționale.

Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupatională

Operatorul va avea implementat un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001, și ISO 14001 sau echivalent.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de operator.

Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.

Amenajarea bazei de lucru

Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei baze de lucru, al cărei amplasament să fie situat pe teritoriul ariei de delegare, fără a crea un disconfort riveranilor acesteia. Baza se lucru trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

 • (1) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului de concesiune;

 • (2) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere și curățare a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului;

 • (3) stocarea temporară, în condițiile legii, a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.

Pe perioada derulării contractului de delegare, Baza de lucru nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului de delegare.

În vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situațiilor apărute, Operatorul trebuie să asigure funcționarea a unui sistem de dispecerat care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute în intervalul orar 8 - 16,30 și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt.

Operatorul va utiliza și întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționarea serviciilor prestate.

În cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa și menține o Bază de Date a Operațiunilor.

Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic .

Baza de Date a Operațiunilor va fi actualizată în timp real.

Sistemul informațional trebuie astfel realizat încât să faciliteze aplicarea cerințelor din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare și a OM 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obiectivul anual de diminuare cu 15% a cantităților de deșeuri municipale colectate și trimise spre depozitare.

Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de următoarele cerințe minime privind raportarea.

Comunicarea

Comunicarea cu Consiliul Local al Municipiului Buzau

Operatorul va informa Consiliul Local al Municipiului Buzau imediat referitor la orice probleme ce afectează prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

Numai ordinele scrise date de Consiliul Local al Municipiului Buzau, Operatorului vor fi obligatorii. Întâlnirile interne dintre Consiliul Local al Municipiului Buzau și Delegat vor fi organizate la cerere și cel puțin o dată pe trimestru la inițiativa Operatorului. Dacă situația o cere, Consiliul Local al Municipiului Buzau poate iniția întâlniri obligatorii suplimentare anunțate cu o zi înainte.

Comunicarea cu Clienții

Utilizatorii serviciilor de colectare și transport a deșeurilor vor fi informați în campania de informare a Consiliul Local al Municipiului Buzau ca orice comentariu, reclamație sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile va fi adresată Operatorului.

În acest scop, Operatorul va inființa un serviciu telefonic, dispecerat, funcțional între orele 8:00 și 16:30 în toate zilele de colectare.

Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea separată greșită a deșeurilor, umplerea până la refuz sau alte nerespectări ale regulilor).

Înștiințarea originală trebuie să fie lăsată în cutia poștală a proprietarului sau trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înștiințării trebuie păstrată de Operator și folosită pentru raportul oferit Consiliul Local al Municipiului Buzau. Acesta poate solicita copii ale înștiințărilor pentru documentare. În niciun caz, Operatorul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizatori.

De asemenea, împreuna cu Consiliul Local al Municipiului Buzau, Operatorul va asigura rezolvarea tuturor problemelor ce apar în gestionarea obiectivelor, în relația cu operatorii instalațiilor de gestionare a deșeurilor.

Campanii de informare si conștientizare

Campanii de informare și conștientizare

Operatorul are obligația realizării unor campanii de informare, conștientizare și educare a populației din zona de colectare deservită, în privința protecției mediului prin reciclarea /valorificarea deșeurilor cât și privind procesul de gestionare a deșeurilor.

Cerințe minime pentru campaniile de informare și conștientizare:

 • - organizarea și susținerea de campanii de informare și conștientizare a publicului, inclusiv în instituții de învățămant, realizarea de campanii de informare a publicului cu ajutorul media (radio, televiziune și presa scrisă locală) privind: prevenirea generării deșeurilor, colectarea separată a deșeurilor și altele, la decizia Operatorului;

 • - realizarea de ghiduri practice privind colectarea selectiva a deseurilor si distribuite utilizatorilor casnici, agentilor economici si institutii publice (scoli)

 • - campaniile de colectare a deșeurilor periculoase menajere:cel puțin una pe semestru

Programul campaniilor anunțat la începutul fiecărui an. -anunțuri la radio locale, la TV locale, realizare și distribuire fluturași informativi la asociatiile de proprietari, agenti economici si institutii publice si utilizatori casnici.

Cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare: cel putin 1 anunț la radio locale, la TV locale, anunțuri în publicații locale zilnice, saptamânale sau lunar e; realizare și distribuire fluturași informativi.

 • - Campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase: cel puțin una pe trimestru

Programul campaniilor anunțat la începutul fiecărui an. - Cel putin 1 anunț la radio locale, la TV locale; realizare și distribuire fluturași informativi

Cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare:

Cel putin 1 anunț la radio locale, la TV locale, anunțuri în publicații locale zilnice, saptamânale sau lunare; realizare și distribuire fluturași informativi.

Planul de organizare al activitatii

Operatorul va prezinta un Plan de organizare a activității detaliat și coerent, care să prezinte cel puțin:

 • -   alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deșeuri (vehicule, echipamente, unelte, personal);

 • -   organizarea calendaristică a activității pe parcursul unui an - pentru categorie de deșeuri;

 • -  modul de colectare, echipamentele și resursele utilizate pentru fiecare flux special de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare .

Planul este obligatoriu și nu se poate modifica decât cu acordul Consiliul Local al Municipiului Buzau și la înștiințarea corespunzătoare a utilizatorilor afectați.

Planul va fi actualizat permanent.

Zilele curente de colectare din zona de colectare trebuie respectate.

Planul de lucru trebuie revizuit cel puțin o dată în fiecare an, în funcție de revizuirea planului tarifar. Revizuirea planului va include cel puțin:

 • -   revizuirea și modificările sugerate ale traseelor de colectare;

 • -   revizuirea și modificările sugerate ale zilelor de colectare;

 • -  revizuirea și modificările sugerate ale numărului de containere în punctele de colectare;

 • -   frecvența de golire a recipienților.

Numărul de containere și frecvența golirii lor trebuie să reflecte cantitățile de deșeuri produse. Utilizatorii trebuie să verifice mereu dacă containerele au un volum suficient pentru stocarea deșeurilor și ca acestea să nu fie umplute până la refuz niciodată. Pe de altă parte, volumul containerului și frecvența de colectare trebuie planificată pentru a se atinge un nivel corespunzător de umplere a containerelor pentru o operare economică a lor în sistemul de colectare.

Cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea aferentă fiecarei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Operatorul trebuie să fie pregătit să gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare și zilnice și trebuie să poată face față valorilor de vârf.

În cazul în care Operatorul consideră că sunt necesare utilaje, instalații, echipamente, dispozitive suplimentare pentru desfășurarea conformă a activității, acestea vor fi achiziționate și exploatate prin grija și cu finanțarea exclusivă a Operatorului. Aceste cheltuieli vor putea face obiectul unei cereri de ajustare ulterioară a tarifului.

Monitorizarea activitatii

Indicatorii de monitorizare a activității și frecvența de monitorizare sunt prezentați în Regulamentul de salubrizare.

Operatorul va coopera pe deplin cu Consiliul Local al Municipiului Buzau pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Consiliul Local al Municipiului Buzau să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate de operator privind serviciile, și să inspecteze echipamentele și vehiculele. Consiliul Local al Municipiului Buzau va fi informat despre și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

Garanția de buna execuție

Garanție de bună execuție reprezintă 5 % din valoarea contractului pentru activitățile de salubrizare stradală, deszăpezire și dezinfecție, dezinsecție, deratizare pe o perioadă de 3 luni, având valabilitate egală cu durata contractului, stabilită în baza tarifelor agreate.

Durata concesiunii

Durata pentru care se concesionează activitățile prevăzute la art. 5 este de 8 ani, începând cu data semnării contractului de delegare a gestiunii . Contractul poate fi prelungit doar cu acordul Consiliului Local al Municipiului Buzau in conformitate cu prevederile legale incidente la data prelungirii.

 • (2) Pe durata stabilită la alin . (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.

Asigurari

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Operatorului asumate în baza Contractului, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale.

(2) Operatorul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

 • (3) Operatorul, va furniza Consiliul Local al Municipiului Buzau copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus .

Bunuri utilizate in derularea contractului

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

 • a) Bunurile de retur

 • b) Bunurile de preluare

 • c) Bunurile proprii

Bunurile de retur sunt:

 • a) bunurile proprietate publică sau privată ale Consiliul Local al Municipiului Buzau, puse la dispoziția Operatorului, prin concesionare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Consiliul Local al Municipiului Buzau pe întreaga Durată a Contractului. Operatorul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

 • b) bunurile rezultate din investițiile prevăzute in Caietul de sarcini si care sunt realizate din fonduri proprii ale Operatorului. Acestea rămân proprietatea Operatorului pe întreaga Durată a executării Contractului.

Toate Bunurile de Retur revin de drept Consiliul Local al Municipiului Buzau, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

Bunuri de Preluare reprezintă dotările puse la dispoziție de Delegat. Acestea rămân proprietatea Operatorului pe întreaga Durată a executării Contractului.

La încetarea Contractului din orice cauză, Consiliul Local al Municipiului Buzau are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, , cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabilă actualizată a acestora / stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părți.

Bunuri Proprii care aparțin Operatorului și nu vor fi transferate Consiliul Local al Municipiului Buzau la încetarea Contractului. Operatorul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

SECȚIUNEA a 2-a

Sortarea deșeurilor municipale

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.

Operatorul care desfășoară activitatea de colectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, va desfășura și activitatea de sortare a deșeurilor municipale și va fi sprijinit de Consiliul Local al Municipiului Buyau, pentru a introduce colectarea selectivă a deșeurilor, prin dezvoltarea metodelor și sistemelor pentru sortarea la sursă și/sau înainte de depozitare.

Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă către stația de sortare numai de către operatorul licențiat A.N.R.S.C. care are contract de delegare a gestiunii încheiate cu Consiliul Local al Municipiului Buzău

Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

Transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorul de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stației de sortare.

Operatorul stației de sortare asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

Operatorul care asigură activitatea de sortare a deșeurilor are următoarele obligații specifice:

 • -   să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • -   să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • -   să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • -   să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • d) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • e) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • f) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • g) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 18

La stația de sortare, cantitățile și categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt cele specificate în anexa nr. 4.

ART. 19

Prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

 • h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilității de la operatorii economici autorizați în acest scop de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Secțiunea a 3-a

Dispoziții tranzitorii și finale

ART .20 Operatorul va practica tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale generate in aria de delegare, respectiv pentru gestionarea deșeurilor municipale altele decât cele de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă.

ART. 21 Fundamentarea tarifelor prevăzute la art. 20 se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților și c u prevederile legislației conexe serviciului de salubrizare în vigoare la data fundamentării și vor fi bazate pe elementul: volum. Implementarea sistemului “plateste pentru cat arunci” la volum, se va demara incepand cu anul 2022.

Art. 22. Premergator implementarii sistemului prevazut la art. 21, se vor intreprinde urmatoarele masuri:

 • ■  În zona de blocuri: Municipiul Buzau va asigura, securizarea tuturor platformelor amplasate pe domeniul public, astfel incat sa se limiteze accesul persoanelor nearondate la platformele respective.

 • ■  În zona de case: Se va solicita operatorului de colectare și transport ca în perioada 2020 -2022, să cuprindă în planul de investiții inlocuirea recipientelor de colectare separata a deșeurilor cu capacități diferite și în număr suficient, astfel încât să poată implementa instrumentul economic «plătește pentru cât arunci» bazat pe elementul volum în zona de case, la solicitarea utilizatorilor și în funcție de numărul de persoane din gospodărie.

ART. 23. Prezentul caiet de sarcini se completează cu dispozițiile Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare Buzau.

ANEXA A 1

la Caietul de sarcini pentru colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare - Anexa 3

Puncte de colectare

Nr. crt

Cartier

Locatie

Coordonate GPS

Suprafata (mp)

Recipient menajer

Recipient reciclabile

Recipient tip clopot

Recipient pubela

Tip

Racord canalizare

Observatii

Latitudine

Longitudine

1

Blocuri CFR

Bl.CFR 3-4

45,14366

26,84027

10,7

2

1

Da

fara gard

2

Bl.CFR 1-2

45,14367

26,84028

10

1

Nu

fara gard

Total cartier/zona

2

3

1

0

0

0

3

Cartier Alex. Marghiloman

Bl. 15

45,14629

26,83881

14,4

2

1

1

securizata

Da

cu gard

4

Bl. 14

45,14640

26,83881

13,2

2

1

1

securizata

Da

cu gard

5

Bl. 13

45,14647

26,83748

24

4

1

1

securizata

Nu

cu gard

6

Bl. 7

45,14702

26,83556

14,8

1

1

1

securizata

Nu

cu gard

7

Bl. 5

45,14721

26,83556

13,7

2

1

1

securizata

Nu

cu gard

8

Bl. 1

45,14799

26,83592

9,6

1

1

1

securizata

Da

cu gard

9

Bl. 33A

45,14659

26,83391

18,8

3

1

1

Nu

cu gard

10

Bl. 24B

45,14495

26,83598

9,3

2

2

1

securizata

Da

cu gard

11

Bl. 30B

45,14445

26,83557

9,6

2

1

1

Da

cu gard

Total cartier/zona

19

10

6

3

7

12

Bd. 1 Dec.1918

Bl. 1F-G-I

45,14324

26,81445

14

2

1

1

1

Da

cu gard

Total cartier/zona

1

2

1

1

1

0

13

Unirii

P.T. 12

45,14337

26,81226

5,6

1

2

1

îngropată

Da

14

Bl. B12

45,14271

26,81001

5,6

1

2

1

îngropată

Nu

15

Bl. 30A

45,14364

26,81104

11,7

2

1

Da

cu gard

16

P.T. 11-Bl. 145

45,14509

26,81220

5,6

1

2

1

îngropată

Da

17

Bl. 40

45,14758

26,81255

19

3

1

1

Da

cu gard

18

Bl. 136

45,14781

26,81151

18,7

4

1

1

Da

cu gard

19

Bl. 5D

45,14893

26,81158

12,9

3

1

1

securizata

Da

cu gard

20

P.T. 13-Bl. 17B

45,14633

26,81078

7,9

2

2

1

îngropată

Nu

21

Bl. 19A

45,14479

26,81033

10,2

2

2

1

securizata

Da

cu gard

22

Bl. 2

45,14412

26,80889

15,1

2

1

1

Da

cu gard

Total cartier/zona

10

21

15

4

5

23

Traian Vuia

Bl. 100

45,14427

26,80666

14,2

2

2

1

Nu

cu gard

24

Bl. 101

45,14489

26,80516

30,4

4

2

1

Da

cu gard

25

Bl. 15 anexa

45,14645

26,80675

7,9

2

2

1

îngropată

Nu

Total cartier/zona

3

8

6

1

0

26

Nicolae Balcescu

Bl. 27-28

45,14797

26,80752

16,9

3

1

1

Nu

cu gard

27

Bl. 25-26

45,14806

26,80608

14

2

1

1

Da

cu gard

28

Bl. 89

45.15025

26.80831

21.8

2

1

1

Da

cu gard

29

Bl. 4A1

45,14971

26,80606

8,4

2

1

1

Nu

cu gard

30

Bl. A (ICMJ)

45,15027

26,80823

10,5

1

1

1

Da

cu gard

Total cartier/zona

5

10

5

1

1

31

Bl. A1

45,14977

26,80390

10

1

1

1

Nu

cu gard

1/10

32

Caraiman

Bl. A2

45,15008

26,80411

10

1

1

1

Nu

cu gard

33

Bl. A3

45,15117

26,80386

6,3

1

1

1

Nu

cu gard

34

Bl. 85 anexa

45,14892

26,80475

7,9

2

2

1

îngropată

Nu

Total cartier/zona

3

3

3

0

0

35

Micro XIV

Bl. 1B

45,15131

26,79943

14

2

1

1

Nu

cu gard

36

Bl. 9A

45,15138

26,79989

10,8

2

1

1

Nu

cu gard

37

Bl. 10A

45,15194

26,79595

22

4

2

1

Da

cu gard

38

Bl. 11A2

45,15365

26,79425

7,9

2

2

1

îngropată

Nu

39

Bl. 11A1

45,15383

26,79561

16,3

3

2

1

Da

cu gard

40

Bl. 23

45,15485

26,79446

5,6

2

2

1

îngropată

Da

41

Bl. 40

45,15214

26,79538

7,9

2

2

1

îngropată

Da

42

Bl. 48B

45,15188

26,79779

20,5

4

1

1

Da

cu gard

43

Bl. A-B garsoniere

45,15086

26,79507

23,1

4

2

1

Da

cu gard

44

Bl. 6A-E

45,15428

26,79210

3,5

1

1

Nu

fara gard

45

Bl. 30 A

45,15357

26,79130

6

2

2

1

casuta

Da

cu gard

46

Bl. 27C

45,15501

26,79207

14,8

3

1

1

Da

cu gard

47

Simila

45,15700

26,79749

10,1

2

2

1

Nu

cu gard

48

Bl. Textila

45,15694

2679576

1,5

1

Nu

fara gard

49

Bl. Perla

45,15721

26,79557

1,5

1

Nu

fara gard

50

Bl. Filatura

45,15782

26,79499

3,5

1

1

Nu

fara gard

51

Bazalt

45.15804

26,79,168

14,5

2

1

1

Da

cu gard

Total cartier/zona

17

38

23

4

8

52

Transilvaniei

Camin Supit

45.17148

26,77192

3,5

1

1

Nu

fara gard

53

Camin Integral

45.17121

26,77164

3,5

1

1

Nu

fara gard

54

Camin Concas 1

45,15984

26,80243

5,6

2

1

Nu

fara gard

55

Camin Concas 2

45,15957

26,80321

1,5

2

1

Nu

fara gard

56

Bl. A14-A15

45,15629

26,81464

3,5

1

1

Nu

fara gard

Total cartier/zona

5

7

0

0

0

57

Zona   centrala

Bl. A6-A7

45,15512

26,81567

3,5

2

1

Da

fara gard

58

Bl. Gr.16

45,15426

26,81630

16,8

2

1

1

Da

cu gard

59

Bl.7E-Panduri

45,15095

26,81381

11

3

1

1

Nu

cu gard

60

P.T. 25 Spicul

45,14996

26,81761

11

2

1

1

Da

cu gard

61

Str. Tunel

45,15222

26,82063

10

2

3

1

îngropată

Nu

62

Bl. B1-Coroana

45,15306

26,81930

5,6

1

2

1

îngropată

Nu

63

Str. Armoniei

45,15248

26,82418

10,8

2

1

1

Da

cu gard

64

Bl. Avicola

45,15013

26,82389

3,8

2

1

1

Da

cu gard

65

Str. Bucegi, Bl 3-4

45,15201

26,82522

9,2

2

1

Da

cu gard

66

Camin Bucegi

45,15153

26,82691

1,5

1

Nu

Nu

Nu

fara gard

67

Str. Napoca

45.15330

26,82383

5,6

1

2

1

îngropată

68

Bazar

45,15493

26,82364

7,9

2

2

1

îngropată

Total cartier/zona

12

22

15

4

4

69

Cartier Obor

Bl. 1 Chimica

45.15560

26.8244

5.6

1

2

1

îngropată

Nu

70

Bl. 12

45.15605

26.82291

5.6

1

2

1

îngropată

Nu

71

Bl. 4

45.15634

26.82409

5.6

1

2

1

îngropată

Nu

72

P.T. 37 Episcopie

45.15658

26.81816

9.1

2

1

1

Nu

cu gard

Total cartier/zona