Hotărârea nr. 70/2020

Hotărâre pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

(OIREP) pentru municipiul Buzău

Consiliul Local al municiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa societății RER Ecologic Service S.A. nr. 2498/09.03.2020, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 30800 din 09.03.2020;

-referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 83/CLM/16.03.2020;

-raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr. 34.425/16.03.2020;

-avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr.  196/2005 privind Fondul de mediu, cu

modificările și completările ulterioare;

-art. 25 din Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a municipiului Buzău nr. 3450/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I.- Se aprobă suma de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău, care va fi în cuantum de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA.

Art.II.- Art. 11, punctul 6, astfel cum a fost aprobat prin HCL nr. 165/2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău, se modifică corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.III.- Consiliul Local al Municipiului Buzău împuternicește pe domnul primar Constantin Toma ca reprezentant al Municipiului Buzău pentru semnarea actului adițional la Contractului de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a municipiului Buzău nr. 3450/2006.

Art.IV. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 9                                               9                  9

consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020 Nr. 70

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

J              J                                                                         I                                   J                    J                         J

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Nr. 83/CLM/16.03.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiului Buzău

În baza Hotărârii nr. 25/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău și a legislației anterioare aprobării și publicării Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, Primăria municipiului Buzău a delegat gestiunea serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzău către Societatea Comercială „RER Ecologic Service” S.A. Buzău, perfectându-se în acest sens contractul de concesiune înregistrat sub nr. 3.450 din 02 martie 2006. Ulterior perfectării contractului a intrat în vigoare Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018 și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Conform prevederilor O.U.G. 74 din 17 iulie 2018, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

Potrivit Anexei nr. 6 din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, ”În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 , alin. (5), lit. b), se consideră Pamb = 50%'', fapt pentru care din tariful fundamentat de către S.C. RER SUD S.A. pentru colectarea, tratarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje, în valoare de 2.444,93 lei/tonă, fără TVA, suma care va trebui acoperită de către OIREP-uri va fi de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA.

Acest tarif va fi practicat pentru toate organizațiile care doresc să încheie parteneriate cu instituția noastră.

Înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei nr. 74/2018, operatorul de salubrizare licențiat avea încheiate contracte direct cu OIREP-urile, contracte în baza cărora primea sume reprezentând contravaloarea tarifelor stabilite de Prestator pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din flux municipal, calculate pe baza costurilor operatorului de salubrizare. După intrarea în vigoare a Ordonanței nr. 74/2018, OIREP-urile au obligația de a încheia contracte cu UAT-urile în vederea acoperirii unor astfel de costuri generate de gestionarea deșeurilor municipale (reciclabile) care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului colectate de la utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza UAT Municipiul Buzau.

În consecință propunem următoarele:

  • 1. modificarea Art. 11, punctul 6 din HCL nr. 165/2019 , privind costul stabilit pentru gestionarea deșeurilor municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, de la 1.030,42 lei/tonă, fără TVA (tarif practicat în anul 2019), la 1.222,46 lei/tonă, fără TVA și încheierea de contracte cu OIREP-uri la acest tarif.

  • 2. Încheierea unui Act adițional (operațiune permisă de art. 25 din Contract)

la Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Buzău  nr. 3450/2006  în care se va stipula dreptul

concesionarului de  a primi lunar contravaloarea costurilor  pentru

gestionarea deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului colectate de la utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Buzău. Prețul stabilit ca și contravaloare a costurilor respective este de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMANIA

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU DIRECȚIA TEHNICĂ Nr. 34.425/16.03.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiului Buzău

Conform prevederilor OUG 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

Potrivit Anexei nr. 6 din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, ,,În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră Pamb = 50%'', fapt pentru care din tariful fundamentat de către SC RER SUD SA pentru colectarea, sortarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje, în valoare de 2.444,93 lei/tonă, fără TVA, suma care va trebui acoperită de către OIREP-uri va fi de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA.

Acest tarif va fi practicat pentru toate organizațiile care doresc să încheie parteneriate cu instituția noastră.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 25 din 23.02.2006 a fost aprobată forma definitivă a contractului privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.

Ținând cont de noile prevederi legislative privind regimul deșeurilor, al ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, societatea RER Sud S.A. a solicitat prin adresa 30800/09.03.2020 modificarea Contractului nr. 3450/2006 conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018.

Înainte de intrarea in vigoare a Ordonantei nr. 74/2018, operatorul de salubrizare licențiat avea încheiate contracte direct cu OIREP-urile, contracte în baza cărora primea sume reprezentând contravaloarea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din flux municipal calculate pe baza costurilor operatorului de salubrizare. După intrarea în vigoare a Ordonanței nr. 74/2018, OIREP-urile au obligația de a încheia contracte cu UAT-urile în vederea acoperirii unor astfel de costuri generate de gestionarea deșeurilor municipale (reciclabile) care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului colectate de la utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza UAT Municipiul Buzau.

În consecință propunem următoarele:

  • 1. modificarea Art. 11, punctul 6 din HCL nr.165/2019 , privind costul stabilit pentru gestionarea deșeurilor municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, de la 1.030,42 lei/tonă (tarif practicat în anul 2019), fără TVA, la 1.222,46 lei/tonă, fără TVA și încheierea de contracte cu OIREP-uri la acest tarif.

  • 2. Încheierea unui Act adițional la Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Buzău nr.3450/2006 în care se va stipula dreptul concesionarului de a primi lunar contravaloarea costurilor pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului colectate de la utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Buzău. Prețul stabilit ca și contravaloare a costurilor respective este de 1.222,46 lei/tonă, fără TVA.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ileana Bănucu