Hotărârea nr. 7/2020

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  cererea doamnei consilier local Maria lonescu înregistratpă sub nr. 157836/24.12.2019;

 • - informarea domnului consilier local Ion Barbu cu privire la noul număr de telefon;

 • - referatul de aprobare întocmit de primarul municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 13/CLM/20.01.2020;

 • - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Cooperare Interinstituțională nr. 7.805/20.01.2020;

 • - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii;

- prevederile H. C. L. Buzău nr. 21/2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiulu Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020;

 • - prevederile art. 4, art. 5, alin. (1) și alin.(2), lit. a), art. 11, alin (2), art. 12, alin. (1), lit. d) și lit. e) și alin. (3), lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar prevăzută de Ordinul nr. 4.619/2014 al ministrului educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 14, alin. (2) și art. 15, alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor prevăzut în Anexa 1 la Anexa Ordinului nr. 5.567/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 13 și art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar prevăzut în Anexa la Ordinul nr. 5.570/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului;

 • - prevederile art. 11, alin. (1) și alin. (4), lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 16, alin. (1) și art. 96, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. b), lit. c) și e) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020, astfel:

 • - doamna consilier local Maria Ionescu se eliberează din consiliul de administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret” și se numește în consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv “lolanda Balaș Soter”;

 • -  domnul Aurel Stănculea se eliberează din consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv “lolanda Balaș Soter” și se numește în consiliul de administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret”

 • - se actualizează numărul de telefon al domnului consilier local Ion Barbu.

Art. 2. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020 în sensul actualizării numărului de telefon al domnului consilier local Ion Barbu.

Art. 3. - Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019, modificate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Cooperare Interinstituțională, consilierii locali nominalizați la art. 1 și art. 2, Inspectoratul Școlar județean Buzău, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 7

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 13/CLM/20.01.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020

Prin cererea cu nr. 157836/ 24.12.2019, doamna consilier local Maria Ionescu a solicitat eliberarea din consiliul de administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret” și numirea în consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv “lolanda Balaș Soter”.

Domnul Aurel Stănculea a fost de acord cu propunerea de eliberare din consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv “lolanda Balaș Soter” și numirea în consiliul de administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret”.

Domnul consilier local Ion Barbu a a dus la cunoștință noul număr de telefon.

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 139, alin. (1) și alin. (6), teza a ll-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, gestionează serviciilor de interes local, asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația, adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz (hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege), majoritatea simplă fiind primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului se impunea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020.

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus și ale art. 136, alin. (1), proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar și alin. (8), lit. a), fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator, din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , propunerile și opțiunile formulate de consilierii locali, lista unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiu, precum și avizele comisiilor de specialitate, propun desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, persoane juridice, potrivit anexei la proiectul de hotărâre, proiect pe care îl supun atenției dumneavoastră în vederea adoptării lui.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională

Nr. 7805/20.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020

Prin cererea cu nr. 157836/ 24.12.2019, doamna consilier local Maria Ionescu a solicitat eliberarea din consiliul de administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret” și numirea în consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv “Iolanda Balaș Soter”.

Domnul Aurel Stănculea a fost de acord cu propunerea de eliberare din consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv “Iolanda Balaș Soter” și numirea în consiliul de administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret”.

Domnul consilier local Ion Barbu a a dus la cunoștință noul număr de telefon.

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 139, alin. (1) și alin. (6), teza a II-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, gestionează serviciilor de interes local, asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația, adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz (hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege), majoritatea simplă fiind primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului se impunea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020.

În conformitate cu prevederile legale menționate mai sus și ale art. 136, alin. (3) ), lit. a), proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate și alin. (8), lit. b), fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , s-a întocmit raportul de specialitate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

Șef Serviciu,                                             Întocmit,

Cristina Gianina Dinu                                  Florea Androne

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 7 din 30 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. crt.

Denumire

Adresă

Nr. de repre-zen-tanți

Reprezentanții consiliului local: Prenume și nume consilier / nr. telefon / e-mail

1.

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 1

Str. Nicu Constantinescu nr.109, Cartier Orizont

1

Viorel Ion

Tel: 0762 282 057

E-mail: iviorel67@yahoo.com

2.

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 3

Str. Bistriței nr. 37

1

Mihai Anica

Tel: 0744 348 566

E-mail: mihaianica000@gmail.com

3.

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 4

Aleea Parcului nr. 8

1

Iulian-Sorin Lazăr

Tel: 0745 079 738

E-mail:iulian.sorinlazar@yahoo.com

4.

Grădinița cu Program Prelungit “Bobocei din Micro III”

Str. Pietroasele nr. 5

1

Vasile Murguleț

Tel: 0745 077 960

E-mail: w murgulet@yahoo.ro

5.

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 6

B-dul Gării nr.19/Str. Al. Marghiloman nr. 273

1

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

6.

Grădinița cu Program Prelungit “Cei șapte pitici”

Cartier Crâng, Aleea Bujorului nr.12

1

George - Aurelian Vlad

Tel: 0766 704 222

E-mail: georgevladcfr@yahoo.com

7.

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 8

Aleea Stejarului nr. 42A

1

Constantin Ionescu

Tel: 0749 175 285

E-mail:constantinionescu66@yahoo.com

8.

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 9

Str. Vulturului nr. 2

1

Ion Barbu

Tel: 0787 526 022

E-mail: 55ionbarbu@gmail.com

9.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10

Str. Theodor Neculuță nr. 30

1

Constantin Ionescu

Tel: 0749 175 285

E-mail:constantinionescu66@yahoo.com

10.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18

Cartier Broșteni, Str.

Academiei nr. 1

1

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

11.

Școala Gimnazială “Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 28

3

Florinel - George Artene

Tel: 0721 271 292

E-mail: florinartene@gmail.com

Gheorghe Vasile

Tel: 0727 364 498

E-mail: gvasile5911@yahoo.com

Constantin Florescu

Tel: 0721 286 006

E-mail: constantinflorescu59@gmail.com

12.

Școala Gimnazială

“Nicolae Titulescu”

Str. George Coșbuc nr. 5

2

Constantin Ionescu

Tel: 0749 175 285

E-mail:constantinionescu66@yahoo.com

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

13.

Școala Gimnazială “Episcop Dionisie Romano”

Str. Bistriței nr. 31

2

Ștefan Țăndărescu

Tel: 0766 253 689

E-mail: stefantandarescu@yahoo.com

Maria Ionescu

Tel: 0735 159 199

E-mail: mirela_ionescu1 @yahoo.com

14.

Școala Gimnazială nr. 7

Cartier Dorobanți, Str. Privighetorilor nr.

5

3

Nicu-Liviu Bănică

Tel: 0723 628 676

E-mail:niculiviubanica@yahoo.com

Vasile Murguleț

Tel: 0745 077 960

E-mail: w_murgulet@yahoo.ro

Alexandru Dunel Tel: 0722 711 572

E-mail: dunelalex@yahoo.com

15.

Școala Gimnazială “Nicu Constantinescu”

Str. Col. Buzoianu nr.

109

2

Maria Ionescu

Tel: 0735 159 199

E-mail: mirela ionescu1@yahoo.com

Nicu-Liviu Bănică

Tel: 0723 628 676

E-mail:niculiviubanica@yahoo.com

16.

Școala Gimnazială P.H. Zangopol

Str. Stupariei nr.1

1

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

17.

Școala Gimnazială nr. 11

Str. Chiristigii nr. 7

3

Mihai Anica

Tel: 0744 348 566

E-mail: mihaianica000@gmail.com

lonuț- Sorin Apostu

Tel: 0747 020 096

E-mail: ionutzapostu@yahoo.com

Gheorghe Vasile

Tel: 0727 364 498

E-mail: gvasile5911@yahoo.com

18.

Școala Gimnazială “Sfântul Apostol Andrei”

Aleea Școlilor nr. 3

3

Aurel Stănculea

Tel: 0722 348 828

E-mail: stanculea dana@yahoo.com

Alexandru Dunel Tel: 0722 711 572

E-mail: dunelalex@yahoo.com

Ștefan Țăndărescu

Tel: 0766 253 689

E-mail: stefantandarescu@yahoo.com

19.

Școala Gimnazială “George Emil Palade”

Str. Spiru Haret nr. 8A

3

Florinel - George Artene

Tel: 0721 271 292

E-mail: florinartene@gmail.com

lulian-Sorin Lazăr

Tel: 0745 079 738

E-mail:iulian.sorinlazar@yahoo.com

Daniel Lambru

Tel: 0722 396 724

E-mail: daniel_lambru@yahoo.com

20.

Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu”

Str.Transilvaniei nr.

313

2

Silviu-Laurențiu Rosioru

Tel: 0726 021 312

E-mail: rosioru silviu@yahoo.com

Nicolae Serban

Tel: 0748 514 889

E-mail:serbannicolae23@yahoo.com

21.

Școala Gimnazială “Ion Creangă”

Str.Victoriei nr. 60 A

2

Florin-Bogdan Hudițoiu Tel: 0765 295 946 ’

E-mail: huditoiubogdan@gmail.com

Vasile Murguleț

Tel: 0745 077 960

E-mail: w_murgulet@yahoo.ro

22.

Colegiul Național “B. P. Hasdeu”

B-dul Gării nr. 1

3

Alexandru Dunel

Tel: 0722 711 572

E-mail: dunelalex@yahoo.com

lulian-Sorin Lazăr

Tel: 0745 079 738

E-mail:iulian.sorinlazar@yahoo.com

Constantin Florescu

Tel: 0721 286 006

E-mail: constantinflorescu59@gmail.com

23.

Colegiul Național “Mihai Eminescu”

Str. Independenței nr. 22/Str. Transilvaniei nr. 196

3

Florinel - George Artene

Tel: 0721 271 292

E-mail: florinartene@gmail.com

Florin-Bogdan Hudițoiu

Tel: 0765 295 946

E-mail: huditoiubogdan@gmail.com

Ștefan Țăndărescu

Tel: 0766 253 689

E-mail: stefantandarescu@yahoo.com

24.

Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”

Str. Spiru Haret nr. 6A

3

George - Aurelian Vlad

Tel: 0766 704 222

E-mail: georgevladcfr@yahoo.com

Gheorghe Vasile

Tel: 0727 364 498

E-mail: gvasile5911@yahoo.com

Aurel Stănculea

Tel: 0722 348 828

E-mail: stanculea_dana@yahoo.com

25.

Colegiul Economic

Str. George Emil

Palade nr. 15

3

Florin-Bogdan Hudițoiu

Tel: 0765 295 946

E-mail: huditoiubogdan@gmail.com

Maria Ionescu

Tel: 0735 159 199

E-mail: mirela_ionescu1 @yahoo.com

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

26.

Liceul Tehnic Buzău

B-dul Industriei nr. 30

3

Daniel Lambru

Tel: 0722 396 724

E-mail: daniel lambru@yahoo.com

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

Ștefan Țăndărescu

Tel: 0766 253 689

E-mail: stefantandarescu@yahoo.com

27.

Liceul “Agricol Dr. C. Angelescu”

Str. Crizantemelor nr.

17

3

Leana Stroe

Tel: 0749 419 664

Ion Barbu

Tel: 0787 526 022

E-mail: 55ionbarbu@gmail.com

Mihai Anica

Tel: 0744 348 566

E-mail: mihaianica000@gmail.com

28.

Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”

Cartier Dorobanți, Str.

Ivănețu, nr.7

3

Vasile Murguleț

Tel: 0745 077 960

E-mail: w murgulet@yahoo.ro

Ștefan Țăndărescu

Tel: 0766 253 689

E-mail: stefantandarescu@yahoo.com

Mihai Anica

Tel: 0744 348 566

E-mail: mihaianica000@gmail.com

29.

Liceul de Arte “Margareta Sterian”

Str. Bucegi nr. 6

3

Florinel - George Artene

Tel: 0721 271 292

E-mail: florinartene@gmail.com

Leana Stroe

Tel: 0749 419 664

Constantin Florescu

Tel: 0721 286 006

E-mail: constantinflorescu59@gmail.com

30.

Seminarul Teologic Ortodox “Chesarie Episcopul”

Aleea Episcopiei nr.

1

2

George - Aurelian Vlad

Tel: 0766 704 222

E-mail: georgevladcfr@yahoo.com

Laurențiu - Cristinel Țepelus

Tel: 0722 466 935

E-mail: tepelus laurentiu@yahoo.com

31.

Liceul cu Program Sportiv “lolanda Balaș Soter”

Cart.Crâng, Aleea Școlilor, nr. 5

3

Viorel Ion

Tel: 0762 282 057

E-mail: iviorel67@yahoo.com

Iulian-Sorin Lazăr

Tel: 0745 079 738

E-mail:iulian.sorinlazar@yahoo.com

Maria Ionescu

Tel: 0735 159 199

E-mail: mirela_ionescu1@yahoo.com

32.

Liceul Tehnologic “Henri Coandă”

Str. Horticolei nr.50

3

Constantin Ionescu

Tel: 0749 175 285

E-mail:constantinionescu66@yahoo.com

Nicu-Liviu Bănică

Tel: 0723 628 676

E-mail: niculiviubanica@yahoo.com

Mihai Anica

Tel: 0744 348 566

E-mail: mihaianica000@gmail.com

33.

Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil”

Cart. Broșteni,

Aleea Afinelor nr. 7

3

Vasile Murguleț

Tel: 0745 077 960

E-mail: w murgulet@yahoo.ro

Nicolae Serban

Tel: 0748 514 889

E-mail:serbannicolae23@yahoo.com

Ștefan Țăndărescu

Tel: 0766 253 689

E-mail: stefantandarescu@yahoo.com

34.

Liceul Tehnologic “Meserii și Servicii”

Str. Bazalt nr.15 B

3

Florin-Bogdan Hudițoiu

Tel: 0765 295 946

E-mail: huditoiubogdan@gmail.com

Mihai Anica

Tel: 0744 348 566

E-mail: mihaianica000@gmail.com

Maria Ionescu

Tel: 0735 159 199

E-mail: mirela_ionescu1 @yahoo.com

35.

Liceul Tehnologic “Dimitrie Filipescu “

Str. Dimitrie Filipescu nr. 6

3

Silviu-Laurențiu Rosioru

Tel: 0726 021 312

E-mail: rosioru silviu@yahoo.com

Nicolae Șerban

Tel: 0748 514 889

E-mail:serbannicolae23@yahoo.com

Leana Stroe

Tel: 0749 419 664

36.

Liceul “Prima School”

Str. Plevnei nr. 2A

1

Maria Ionescu

Tel: 0735 159 199

E-mail: mirela_ionescu1 @yahoo.com

37.

Clubul Sportiv Școlar

Str. Spiru Haret nr. 8

B

2

Viorel Ion

Tel: 0762 282 057

E-mail: iviorel67@yahoo.com

Aurel Stănculea

Tel: 0722 348 828

E-mail: stanculea dana@yahoo.com

38.

Palatul Copiilor

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 20

1

Nicu-Liviu Bănică

Tel: 0723 628 676

E-mail:niculiviubanica@yahoo.com

ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr. 7 din 30 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

Nr. crt.

Denumire

Adresă

Reprezentantul consiliului local

1

Grădinița cu Program Normal “Edustar”

Str. Mioriței nr. 14

Viorel Ion

Tel: 0762 282 057

E-mail: iviorel67@yahoo.com

2

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 1

Str. Nicu Constantinescu nr.109, Cartier Orizont

Ștefan Țăndărescu

Tel: 0766 253 689

E-mail: stefantandarescu@yahoo.com

3

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 3

Str. Bistriței nr. 37

Nicolae Serban

Tel: 0748 514 889

E-mail:serbannicolae23@yahoo.com

4

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 4

Aleea Parcului nr. 8

Silviu-Laurențiu Rosioru

Tel: 0726 021 312

E-mail: rosioru silviu@yahoo.com

5

Grădinița cu Program Prelungit “Bobocei din Micro

III”

Str. Pietroasele nr. 5

Nicolae Serban

Tel: 0748 514 889

E-mail:serbannicolae23@yahoo.com

6

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 6

B-dul Gării nr.19/Str. Al.

Marghiloman nr. 273

Maria Ionescu

Tel: 0735 159 199

E-mail: mirela_ionescu1@yahoo.com

7

Grădinița cu Program Prelungit “Cei șapte pitici”

Cartier Crâng, Aleea Bujorului nr.12

Vasile Murguleț

Tel: 0745 077 960

E-mail: w_murgulet@yahoo.ro

8

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 8

Aleea Stejarului nr. 42A

Daniel Lambru

Tel: 0722 396 724

E-mail: daniel lambru@yahoo.com

9

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 9

Str. Vulturului nr. 2

Florin-Bogdan Hudițoiu

Tel: 0765 295 946

E-mail: huditoiubogdan@gmail.com

10

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10

Str. Theodor Neculuță nr. 30

Ion Barbu

Tel: 0787 526 022

E-mail: 55ionbarbu@gmail.com

11

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18

Cartier Broșteni, Str.

Academiei nr. 1

Nicu-Liviu Bănică

Tel: 0723 628 676

E-mail:niculiviubanica@yahoo.com

12

Grădinița “Adeona Kindergarten”

Bld. N. Titulescu nr. 37

Constantin Florescu

Tel: 0721 286 006

E-mail:constantinflorescu59@gmail.com

13

Școala Gimnazială “Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 28

Leana Stroe

Tel: 0749 419 664

14

Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”

Str. George Coșbuc nr. 5

lonuț- Sorin Apostu

Tel: 0747 020 096

E-mail:ionutzapostu@yahoo.com

15

Școala Gimnazială “Episcop Dionisie Romano”

Str. Bistriței nr. 31

Aurel Stănculea

Tel: 0722 348 828

E-mail: stanculea dana@yahoo.com

16

Școala Gimnazială nr. 7

Cartier Dorobanți, Str. Privighetorilor nr 5

George - Aurelian Vlad 0766 704 222

E-mail: georgevladcfr@yahoo.com

17

Școala Gimnazială “Nicu Constantinescu”

Str. Col. Buzoianu nr. 109

Laurențiu - Cristinel Țepelus

Tel: 0722 466 935

E-mail: tepelus laurentiu@yahoo.com

18

Școala Gimnazială P.H. Zangopol

Str. Stupariei nr.1

Maria Ionescu Tel: 0735 159 199

E-mail: mirela_ionescu1@yahoo.com

19

Școala Gimnazială nr. 11

Str. Chiristigii nr. 7

Constantin Florescu

Tel: 0721 286 006

E-mail: constantinflorescu59@gmail.com

20

Școala Gimnazială “Sfântul Apostol Andrei”

Aleea Școlilor nr. 3

Mihai Anica

Tel: 0744 348 566

E-mail: mihaianica000@gmail.com

21

Școala Gimnazială “George Emil Palade”

Str. Spiru Haret nr. 8A

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

22

Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu”

Str.Transilvaniei nr. 313

Leana Stroe

Tel: 0749 419 664

23

Școala Gimnazială “Ion Creangă”

Str.Victoriei nr. 60 A

Laurențiu - Cristinel Țepelus

Tel: 0722 466 935

E-mail: tepelus laurentiu@yahoo.com

24

Colegiul Național “B. P. Hasdeu”

B-dul Gării nr. 1

Mihai Anica

Tel: 0744 348 566

E-mail: mihaianica000@gmail.com

25

Colegiul Național “Mihai Eminescu”

Str.lndependenței nr. 22/ Str. Transilvaniei nr. 196

George - Aurelian Vlad

Tel: 0766 704 222

E-mail: georgevladcfr@yahoo.com

26

Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”

Str. Spiru Haret nr. 6A

Constantin lonescu

Tel: 0749 175 285

E-mail:constantinionescu66@yahoo.com

27

Colegiul Economic

Str. George Emil Palade nr.

15

Florinel - George Artene

Tel: 0721 271 292

E-mail: florinartene@gmail.com

28

Liceul Tehnic Buzău

B-dul Industriei nr. 30

Ion Barbu

Tel: 0787 526 022

E-mail: 55ionbarbu@gmail.com

29

Liceul Agricol “Dr. C. Angelescu”

Str. Crizantemelor nr. 17

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

30

Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”

Cartier Dorobanți, Str.

Ivănețu, nr.7

Daniel Lambru

Tel: 0722 396 724

E-mail: daniel_lambru@yahoo.com

31

Liceul de Arte “Margareta Sterian”

Str. Bucegi nr. 6

Kati Orzea

Tel: 0721 337 508

E-mail: katiorzea@yahoo.com

32

Seminarul Teologic Ortodox “Chesarie Episcopul”

Aleea Episcopiei nr. 1

Ștefan Țăndărescu

Tel: 0766 253 689

E-mail: stefantandarescu@yahoo.com

33

Liceul cu Program Sportiv “lolanda Balaș Soter”

Cart.Crâng, Aleea Școlilor, nr.

5

Constantin lonescu

Tel: 0749 175 285

E-mail:constantinionescu66@yahoo.com

34

Liceul Tehnologic “Henri Coandă”

Str. Horticolei nr.50

Florinel - George Artene

Tel: 0721 271 292

E-mail: florinartene@gmail.com

35

Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil”

Cart. Broșteni,

Aleea Afinelor nr. 7

Silviu-Laurențiu Rosioru

Tel: 0726 021 312

E-mail: rosioru_silviu@yahoo.com

36

Liceul Tehnologic “Meserii și Servicii”

Str.Bazalt nr.15 B

Silviu-Laurențiu Rosioru

Tel: 0726 021 312

E-mail: rosioru_silviu@yahoo.com

37

Liceul Tehnologic “Dimitrie Filipescu “

Str. Dimitrie Filipescu nr.6

Viorel Ion

Tel: 0762 282 057

E-mail: iviorel67@yahoo.com

38

Liceul “Prima School”

Str. Plevnei nr. 2A

lulian-Sorin Lazăr

Tel: 0745 079 738

E-mail:iulian.sorinlazar@yahoo.com

39

Școala Postliceală Sanitară

Aleea Școlilor nr. 3

Gheorghe Vasile

Tel: 0727 364 498

E-mail: gvasile5911@yahoo.com

40

Școala Postliceală “FEG”

Str. Victoriei nr. 58

Gheorghe Vasile

Tel: 0727 364 498

E-mail: gvasile5911@yahoo.com

41

Școala Postliceală “Regina Maria”

Str. Plevnei nr. 2A

Vasile Murguleț

Tel: 0745 077 960

E-mail: w murgulet@yahoo.ro

42

Școala Postliceală “Florentina Mosora”

Aleea Afinelor nr. 7

Alexandru Dunel Tel: 0722 711 572

E-mail: dunelalex@yahoo.com

43

Școala Postliceală “Vasile Alecsandri”

Str. Transilvaniei nr. 90

Florin-Bogdan Hudițoiu

Tel: 0765 295 946

E-mail: huditoiubogdan@gmail.com

44

Clubul Sportiv Școlar

Str. Spiru Haret nr. 8 B

Iulian-Sorin Lazăr

Tel: 0745 079 738

E-mail:iulian.sorinlazar@yahoo.com

45

Palatul Copiilor

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 20

Iulian-Sorin Lazăr

Tel: 0745 079 738

E-mail:iulian.sorinlazar@yahoo.com