Hotărârea nr. 69/2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -   referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub   nr.

81/CLM/16.03.2020;

 • - raportul Direcției Poliției Locale nr. 34.299/16.03.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 28 și 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. g), art. 139, alin. (1) și alin (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Componența comisiei locală de ordine publică, prevăzută la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Poliției Locale a municipiului Buzău, se modifică și va fi formată din următoarele persoane:

 • - Constantin Toma - Primarul Municipiului Buzău;

 • - Marius Daniel Ivan - Șeful Poliției Municipiului Buzău;

 • - Cornel Dumitrașcu - Șeful Poliției Locale, împuternicit;

 • - Eduard Pistol - Secretarul General al Municipiului Buzău;

 • - Ionuț Sorin Apostu, consilier local - Viceprimar al Municipiului Buzău;

 • - Gheorghe Vasile, consilier local,

 • - Murguleț Vasile, consilier local.

Art.2.- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Poliției Locale a municipiului Buzău, se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 2.- Secretariatul Comisiei locale este asigurat de următoarele persoane:

 • - Robert Dragomir, polițist local;

 • - Marius Sorinel Trifan, polițist local.”

Art.3.- Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Poliției Locale a municipiului Buzău se modifică în mod corespunzător.

Art.4 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Poliției Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020

Nr. 69

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 19 voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMANIA JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - PRIMAR -

Nr. 81/CLM/16.03.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică

Prin Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare la nivelul fiecărei localități s-a înființat Poliția Locală, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

În conformitate cu prevederile Capitolului VII din Legea sus menționată, care se referă la atribuțiile autorităților administrației publice locale în privința organizării și funcționării poliției locale, Consiliului Local desemnează Comisia Locală de Ordine Publică, conform articolului 28, alin. 1 din Legea 155/2010.

La alin. 2 al aceluiași articol se stabilesc și persoanele care fac parte din comisie și anume: Primar, Șeful Unității Teritoriale a Poliției Române, Șeful Poliției Locale, Secretarul General al Unității Administrativ Teritoriale și un număr de 3 consilieri.

Comisia își desfășoare activitatea în baza unui regulament propriu, atribuțiile sale și modul de funcționare fiind stabilite de către art. 29 din Legea 155/2010.

Oportunitatea adoptării lui este necesară pentru funcționarea în limitele legale a Directiei Poliției Locale.

În aplicarea celor de mai sus, se impune adoptarea acestui proiect de hotărâre, în vederea actualizării componenței acestei comisii.

Față de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Țoma

ROMANIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE Nr. 34.299/16.03.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică

Prin H.C.L nr. 31 din 23 februarie 2017 a fost constituită Comisia Locală de Ordine Publică a municipiului Buzău, organism cu rol consultativ.

Comisia Locală de Ordine Publică se organizează și funcționează în baza Legii nr. 155/2010, a Poliției Locale republicată și actualizată.

Comisia Locală de Ordine Publică este constituită din persoane care ocupă următoarele funcții:

 • -  Primarul municipiului Buzău;

 • -  Șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia;

 • -  Directorul Executiv al Poliției Locale;

 • -  Secretarul General al municipiului Buzău;

 • -  Trei membri ai Consiliului Local al municipiului Buzău;

Raportat la toate aceste aspecte, și ținând cont de modificarea componenței Consiliului Local al municipiului Buzau, dar și a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzau, în vederea continuității activitaților de asigurare a ordinii si linistii publice, se impune modificarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publică, în sensul celor menționate.

În ceea ce priveste ceilalti membri, acestia vor fi conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 - politiei locale, republicata si actualizata:

 • - Constantin Toma - Primarul Municipiului Buzău;

 • - Marius Daniel Ivan - Șeful Poliției Municipiului Buzău;

 • - Cornel Dumitrașcu - Șeful Poliției Locale, împuternicit;

 • - Eduard Pistol - Secretarul General al Municipiului Buzău;

 • - Ionuț Sorin Apostu, consilier local - Viceprimar al Municipiului Buzău;

 • - Gheorghe Vasile, consilier local,

 • - Murguleț Vasile, consilier local.

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Director Executiv,

Cornel Dumitrașcu