Hotărârea nr. 66/2020

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • -  referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 76/CLM/06.03.2020;

 • - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 30.394/06.03.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

J                         J                                                                                                                                                                                                                               J

Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 2468/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.637 din 02.03.2020;

 • - dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă ca domnul Toma Constantin, in calitate de Primar, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 02.04.2020, ora 15:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 15:00.

ART. 2 - Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" SA Buzău, nr. 2468/28.02.2020, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 27.637/02.03.2020, după cum urmează:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".

ART. 3 - Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 4 - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020

Nr. 66

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 5 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 76/CLM/06.03.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania

de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare "acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

Astfel, având în vedere Convocatorul nr. 2.468/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.637/02.03.2020 și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 02.04.2020, la ora 15:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 15:00 și a vota astfel:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Nr. 30.394/06.03.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

La data de 02.03.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă“ S.A. Buzău, nr. 2468/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.637 din 02.03.2020.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale “Compania de Apă" S.A. s-a solicitat votul acționarilor pentru adoptarea a șase pro^te de hotărari.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare "acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei de Apă S.A. Buzău pentru aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut în valoare de până la 20.000.000 euro reprezentând în cea mai mare parte contravaloarea cofinanțării Companiei de Apă S.A. Buzău pentru derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, contract de finanțare semnat cu Ministerul Fondurilor Europene. În conformitate cu cerințele proiectului operatorul va contribui pentru a acoperi cheltuielile eligibile aferente flat rate de 6%.

Proiectul major de investiții al Companiei de Apă va realiza/reabilita infrastructura edilitară de apă potabilă și apă uzată în 23 de unități administrativ-teritoriale din aria deservită a proiectului pentru conformarea cu cerințele directivelor europene de apă și apă uzată. În municipiul Buzău proiectul vizează: reconfigurare rețea de aducțiune, reabilitare stații de pompare, reconfigurare rețea de distribuție, extindere rețea de distribuție, extindere rețea de canalizare, înființare stații de pompare și instalație de tratare nămol la stația de epurare.

Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 02.04.2020, la ora 15:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 15:00 și a vota astfel:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Dima Viorel