Hotărârea nr. 65/2020

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • -  referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 77/CLM/06.03.2020;

 • - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 30.504/06.03.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău;

 • -  convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

J                         J                                                                                                                                                                                                                           J

Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 2461/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.638 din 02.03.2020;

 • - dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă ca domnul Toma Constantin, in calitate de Primar, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 02.04.2020, ora 14:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 14:00.

ART. 2 - Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" SA Buzău, nr. 2461/28.02.2020, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 27.638/02.03.2020, după cum urmează:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU".

ART. 3 - Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 4 - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020

Nr. 65

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 5 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier lonescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 77/CLM/06.03.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de

Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare "acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

Astfel, având în vedere Convocatorul nr. 2.461/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.638/02.03.2020 și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 02.04.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic si Contencios Administrativ-Nr. 30.504/06.03.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

La data de 02.03.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă“ S.A. Buzău, nr. 2.461/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.638 din 02.03.2020.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale “Compania de Apă" S.A. s-a solicitat votul acționarilor pentru adoptarea a sase proiecte de hotărâri.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) si alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ -teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii’.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare "acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional -Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2, lit. e „Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: ...e) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;."

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, a prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 si a prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, fiind structurat cu următoarele anexe, în concordanță cu normele Ordinului M.F.P privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia:

Anexa nr. 1 - „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2020" ;

Anexa nr. 2 - „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2020";

Anexa nr. 3 - „Gradul de realizare a veniturilor totale";

Anexa nr. 4 - „Programul de investitii, dotari si sursele de finantare";

Anexa nr. 5 -„Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante".;

Anexa. A - Planul de productie pe anul 2020

Anexa. B - Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiunefond IID,

Anexa. B1 - Lista achizitii in leasing Anexa.

B2 -Lista investitii-dotari independente din surse proprii Anexa.

C-Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje Anexa.

D - Lucrări de intretinere si reparații la construcții Anexa.

E- Indicatori de performanta ai serviciului Anexa.

F - Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali.

Veniturile și cheltuielile totale programate prin proiectul de buget respectă regula generală privind întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, în sensul că veniturile și cheltuielile totale sunt programate astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale 116,5% să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale de 119,1%.

Strategia Consiliului de Administrație pentru anul 2020 a fost întocmită în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, prin raportarea la Planul de Administrare al Consiliului de Administrație 2018-2022, cu restrângere la activitățile propuse pentru anul 2020. Strategia Consiliului de Administrație pentru anul 2020 are la bază următoarele principii: securitatea serviciului, tarifare echitabilă bazată pe principiul solidarității, rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, transparenta si responsabilitatea publica, incluzand consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora, continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitatea la nevoile si cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei și dezvoltarea durabila si corelarea cerintelor cu resursele.

Programul activităților planificate pentru anul 2020 cuprinde cerința Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare și este format din: programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020, programul de producție 2020 și necesarul de reparații 2020.

Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 02.04.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

 • - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";

 • - La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Dima Viorel