Hotărârea nr. 64/2020

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.,

din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C."RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 36.188/19.03.2020;

  • - referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 94/CLM/19.03.2020;

  • - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 36.436/19.03.2020;

  • - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - dispozițiile art. 119 și art. 125, alin. (1)  din Legea nr. 31/1990 privind

societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - dispozițiile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;

  • - faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, 139, alin. (1) și alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART I. - Se aprobă ca domnul David Gheorghe*, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 01.04.2020, ora 12.00, respectiv data de 06.04.2020, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să semneze favorabil punctele de pe ordinea de zi.

*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituții autorizate să le primească.

ART. II. - Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "RER SUD" S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020

Nr. 64

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Doamna consilier Ionescu Maria nu votează.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR

Nr. 94/CLM/19.03.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00

Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 36188/19.03.2020, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău ca, în calitate de acționar, să aprobe radierea punctului de lucru al RER SUD S.A. din mun. Oradea, Calea Borsului, nr. 19D, jud. Bihor, date fiind rezultatele financiare nefavorabile.

Potrivit e-mailului primit pe data de 18.03.2020, Societatea “RER SUD” S.A. a optat pentru radierea punctului de lucru al RER SUD S.A. din mun. Oradea, Calea Borsului, nr. 19D, jud. Bihor, date fiind rezultatele financiare nefavorabile.

Așa cum am menționat mai sus, S.C. "RER SUD" S.A. a propus radierea punctului de lucru din mun. Oradea pe motiv ca acesta a inregistrat pierderi financiare.

Conform prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Astfel, față de cele de mai sus, înaintez Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre, care are pe ordinea de zi radierea punctului de lucru al RER SUD S.A. din mun. Oradea, Calea Borșului, nr. 19D, jud. Bihor.

Propun, totodată, ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 01.04.2020, ora 12.00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

PRIMAR

Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Juridic și Contencios Administrativ Nr. 36.436/19.03.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00

Prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 36188/19.03.2020, Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A. a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea radierii punctului de lucru al RER SUD S.A. din Mun. Oradea, Calea Borsului, nr. 19D, jud. Bihor.

Societatea “RER SUD” S.A. a optat pentru radierii punctului de lucru al RER SUD S.A. din mun. Oradea, Calea Borsului, nr. 19D, jud. Bihor, date fiind rezultatele financiare nefavorabile.

În concluzie, pentru evitarea impactului negativ asupra situatiei finaciare globale a societatii, se urmareste eliminarea acelor obiective care ar avea influenta in acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 și alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

Conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioar e ,,acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

În conformitate cu prevederile art. 113, lit. d din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “

Astfel, față de cele de mai sus, propunem aprobarea radierii punctului de lucru al RER SUD S.A. din Mun. Oradea, Calea Borsului, nr. 19D, jud. Bihor.

Propunem ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 01.04.2020 ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 06.04.2020, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Dima Viorel

Anexa la Hotărârea nr. 64/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Datele de identificare ale reprezentantului Consiliului local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A.

Nume și Prenume: David Gheorghe;

Act de identitate:    CI, seria X.Z., nr. 449027, eliberat de SPCLEP Buzău,

la data de 04.03.2010;

Domiciliul:           Buzău, Bld. Unirii, Bl. 10B, Et. 3, Ap. 12, jud. Buzău.