Hotărârea nr. 61/2020

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

-referatul domnului primar al municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 78/CLM/12.03.2020;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 33.395/12.03.2020;

-avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 14, ultima teză, art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, precum și S.C. URBIS-SERV S.R.L., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol

Buzău, 30 martie 2020

Nr. 61

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, 0 abțineri și 3 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Dunel Alexandru nu votează.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-

Nr. 78/CLM/12.03.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău

La data de 27.02.2020 a fost aprobată HCL pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău.

Cu ocazia efectuării unor verificări în arhiva Municipiului, lucrători din cadrul aparatului de specialitate au identificat HCL nr. 88/28 mai 2015, prin care a fost aprobată achiziționarea de către Urbis Serv SRL Buzău de servicii juridice de asistență, aceleași care au fost aprobate prin HCL nr. 31/27 februarie 2020.

Având în vedere că este interzisă instituirea acelorași reglementări în două acte normative, se impune revocarea ultimei hotărâri.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Juridic

Nr. 33.395/12.03.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău

Prin HCL nr. 31/27.02.2020 a fost aprobată achiziționarea de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău.

Cu ocazia efectuării unor verificări în arhiva Municipiului, s-a descoperit că prin HCL nr. 88/28 mai 2015, a fost aprobată aceeași achiziționare de servicii juridice de asistență și de reprezentare.

Deoarece potrivit art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare este interzisă instituirea acelorași reglementări în două acte normative, dispoziții care se aplică și actelor administrative emise de autoritățile publice locale, respectiv HCL, conform art. 3, alin. 2, din aceeași lege, se impune revocarea ultimului act administrativ.

Față de cele de mai sus, considerăm întemeiată propunerea de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31 din 27 februarie 2020.

Serviciul Juridic, Dima Viorel