Hotărârea nr. 60/2020

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Pieţe, Târguri și Oboare ” S.A. Buzău.

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU

Str. Independenței, nr. 11

CUI RO1154822

J10/2594/1991

NOTA DE FUNDAMENTARE privind întocmirea BVC PE ANUL 2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului “prudenței” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități. Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pe anul 2020 a avut în vedere următoarele:

 • -  Legea bugetului pentru anul 2020 nr. 5/06.01.2020

 • -  OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului ș i structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum ș i a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • -  Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Realizările preliminare privind execuția BVC pentru anul 2019;

 • -  Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau în vigoare;

 • -  Legislația și reglementările aplicabile în vigoare.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC PIETE, TÂRGURI SI OBOARE SA Buzau pentru anul 2020 s-a avut in vedere respectarea actelor normative in vigoare privind prioritațile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfașurarea activităților de intreținere, administrare si exploatare a piețelor aparținând societății.

Astfel, in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 supus spre aprobare, veniturile totale in suma de 4830 mii lei au fost dimensionate în strictă corelare cu numărul structurilor de închiriere, cu nivelul tarifelor aprobate, precum și a posibilităților de încasare a acestora.

Cheltuielile totale, în cuantum de 4687 mii lei au fost stabilite în urma unor analize, verificări, fundamentari, propunându-se varianta de funcționalitate a sociețătii.

Programul de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare prevede un total al cheltuielilor pentru investiții de 1660 mii lei urmarindu-se prioritar finalizarea investitiilor ce au fost demarate in anul 2019.

Prezenta Nota de fundamentare se referă la :

 • A.    Anexa nr. 1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2020

 • B.    Anexa nr. 2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuți în

BVC 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora

 • C.    Anexa nr. 3. Gradul de realizare a veniturilor totale

 • D.    Anexa nr. 4. Programul de investiții, dotări si surse de finanțare

 • E.    Anexa nr. 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a

plăților restante .

 • A. ANEXA Nr.1. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli include toate piețele incluse în activitatea societăț ii noastre:

Piața “Stan Săraru”, Piața Lactate, Piața de Mărfuri Industriale, Piața Micro XII, Piata Micro XIV, Talciocul organizat săptămânal în incinta “Drăgăicii”, Oborul de vite și cereale, Piața 24 Ianuarie,Piata Micro V, Piata Dorobanti II , Piata de flori , Piata produse uz gospodaresc Micro 14, Hala Micro XII.

Societatea va proceda la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli atunci cand din motive intemeiate, justificate, sunt necesare modificari ale indicatorilor economico financiari .

 • B. ANEXA Nr.2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în

BVC 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora.

Detalierea indicatorilor din anexa nr. 2 are rolul de a fundamenta în structura indicatorii economico - financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr. 1, în corelație cu indicatorii din celelalte anexe si analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor și cuprinde urmatoarele capitole:

 • I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale cuprind veniturile din exploatare și veniturile financiare.

Veniturile din exploatare cuprind venituri din chirii în sumă de 3902 mii lei ,venituri din prestari servicii(ocazionate de participarea cu personalul societatii la buna desfasurare a Targului Dragaica )in suma de 40 mii lei și alte venituri din exploatare în sumă de 880 mii lei, cuprinzând venituri din taxe forfetare , venituri din penalități,venituri din recuperarea cheltuielilor cu energie si apa,etc.

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobânzile la disponibilul bancar și sunt estimate la 8 mii lei pentru anul 2020.

 • II.  CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii , cheltuieli cu impozite, taxe, si vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul, si alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli cu amortizarile, cheltuieli cu provizioane ).

O crestere insemnata vor inregistra in anul 2020 cheltuielile cu serviciile(energie,apa,colectare gunoi,curatenie piete);prin exemplificare,tariful la serviciile societatii RER-Buzau a crescut cu 18% ,cheltuielile cu efectuarea curateniei in piete inregistreaza o crestere datorata de cresterea salariului minim pe economie de la 2080 la 2230 lei ,etc

O alta categorie de cheltuieli care inregistreaza o crestere cu 17% este cea a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor,aceasta crestere fiind determinata de punerea in functiune in 2020 a investitiilor prevazute in lista supusa aprobarii.

Cheltuielile cu redeventa datorata pentru bunurile concesionate inregistreaza o cre stere cu 36% in anul 2020,crestere rezultata din reevaluarile efectuate la nivelul Primariei Buzau.

Referitor la cheltuielile cu personalul cuprinse in anexa 2, pentru anul 2020 operatorii economici care aplica procedura prevazuta de Ord 26/2013 pot prevedea in BVC majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in bugetul precedent conform prevederilor legale astfel:

-cu sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat aferent  cresterii

datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara ( cf. HG 935/2019);

- cu sume reprezentand cresteri  ale cheltuielilor de natura salariale  aferente

reintregirii salariilor .

Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara de 12000 brut lunar, iar remuneratia membrilor neexecutivi ai CA este de 2280 lei brut lunar conform HCL nr 363/18.12.2017.

Urmare a unei masuri stabilite in urma controlului Camerei de Conturi Buzau ,la nivel de societate avem obligatia infiintarii unui compartiment de audit intern,prin urmare a fost modificata si supusa aprobarii o noua organigrama .

 • C. ANEXA nr. 3. Gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

 • D. ANEXA nr. 4. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare- are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în surse de finanțare, cf. prevederilor legale.

 • E. ANEXA nr. 5. Societatea nu are plăți restante, deci nu și-a prevăzut un program de reducere a acestora.

Pentru anul 2020 au fost estimate a se realiza investitii in suma totala de 1660 mii lei, astfel:

 • Realizarea sistemului de inchidere pentru PIATA CENTRALA,in suma de 1150 mii lei,investitie inceputa in anul 2019 si nefinalizata;

 • •  Modernizarea grupului sanitar din apropierea Pietei Centrale in suma de 205 mii lei,investitie inceputa in 2019 si nefinalizata si dotarea cu turnicheti in vederea taxarii la intrare,in suma de 40 mii lei.

 • Refacere acoperis PIATA DE MARFURI INDUSTRIALE ,investitie estimata la 265 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012.

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA Director gen.                        Contabil șef,

AUGUST DANIEL        ec. ZĂVOIANU MONICA

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU

Str. Independenței, nr. 11

CUI RO1154822

J10/2594/1991

NOTA DE FUNDAMENTARE privind întocmirea BVC PE ANUL 2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului “prudenței” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități. Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pe anul 2020 a avut în vedere următoarele:

 • -  Legea bugetului pentru anul 2020 nr. 5/06.01.2020

 • -  OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului ș i structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum ș i a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • -  Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Realizările preliminare privind execuția BVC pentru anul 2019;

 • -  Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau în vigoare;

 • -  Legislația și reglementările aplicabile în vigoare.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC PIETE, TÂRGURI SI OBOARE SA Buzau pentru anul 2020 s-a avut in vedere respectarea actelor normative in vigoare privind prioritațile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfașurarea activităților de intreținere, administrare si exploatare a piețelor aparținând societății.

Astfel, in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 supus spre aprobare, veniturile totale in suma de 4830 mii lei au fost dimensionate în strictă corelare cu numărul structurilor de închiriere, cu nivelul tarifelor aprobate, precum și a posibilităților de încasare a acestora.

Cheltuielile totale, în cuantum de 4687 mii lei au fost stabilite în urma unor analize, verificări, fundamentari, propunându-se varianta de funcționalitate a sociețătii.

Programul de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare prevede un total al cheltuielilor pentru investiții de 1660 mii lei urmarindu-se prioritar finalizarea investitiilor ce au fost demarate in anul 2019.

Prezenta Nota de fundamentare se referă la :

 • A.    Anexa nr. 1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2020

 • B.    Anexa nr. 2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuți în

BVC 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora

 • C.    Anexa nr. 3. Gradul de realizare a veniturilor totale

 • D.    Anexa nr. 4. Programul de investiții, dotări si surse de finanțare

 • E.    Anexa nr. 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a

plăților restante .

 • A. ANEXA Nr.1. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli include toate piețele incluse în activitatea societăț ii noastre:

Piața “Stan Săraru”, Piața Lactate, Piața de Mărfuri Industriale, Piața Micro XII, Piata Micro XIV, Talciocul organizat săptămânal în incinta “Drăgăicii”, Oborul de vite și cereale, Piața 24 Ianuarie,Piata Micro V, Piata Dorobanti II , Piata de flori , Piata produse uz gospodaresc Micro 14, Hala Micro XII.

Societatea va proceda la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli atunci cand din motive intemeiate, justificate, sunt necesare modificari ale indicatorilor economico financiari .

 • B. ANEXA Nr.2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în

BVC 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora.

Detalierea indicatorilor din anexa nr. 2 are rolul de a fundamenta în structura indicatorii economico - financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr. 1, în corelație cu indicatorii din celelalte anexe si analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor și cuprinde urmatoarele capitole:

 • I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale cuprind veniturile din exploatare și veniturile financiare.

Veniturile din exploatare cuprind venituri din chirii în sumă de 3902 mii lei ,venituri din prestari servicii(ocazionate de participarea cu personalul societatii la buna desfasurare a Targului Dragaica )in suma de 40 mii lei și alte venituri din exploatare în sumă de 880 mii lei, cuprinzând venituri din taxe forfetare , venituri din penalități,venituri din recuperarea cheltuielilor cu energie si apa,etc.

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobânzile la disponibilul bancar și sunt estimate la 8 mii lei pentru anul 2020.

 • II.  CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii , cheltuieli cu impozite, taxe, si vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul, si alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli cu amortizarile, cheltuieli cu provizioane ).

O crestere insemnata vor inregistra in anul 2020 cheltuielile cu serviciile(energie,apa,colectare gunoi,curatenie piete);prin exemplificare,tariful la serviciile societatii RER-Buzau a crescut cu 18% ,cheltuielile cu efectuarea curateniei in piete inregistreaza o crestere datorata de cresterea salariului minim pe economie de la 2080 la 2230 lei ,etc

O alta categorie de cheltuieli care inregistreaza o crestere cu 17% este cea a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor,aceasta crestere fiind determinata de punerea in functiune in 2020 a investitiilor prevazute in lista supusa aprobarii.

Cheltuielile cu redeventa datorata pentru bunurile concesionate inregistreaza o cre stere cu 36% in anul 2020,crestere rezultata din reevaluarile efectuate la nivelul Primariei Buzau.

Referitor la cheltuielile cu personalul cuprinse in anexa 2, pentru anul 2020 operatorii economici care aplica procedura prevazuta de Ord 26/2013 pot prevedea in BVC majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in bugetul precedent conform prevederilor legale astfel:

-cu sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat aferent  cresterii

datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara ( cf. HG 935/2019);

- cu sume reprezentand cresteri  ale cheltuielilor de natura salariale  aferente

reintregirii salariilor .

Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara de 12000 brut lunar, iar remuneratia membrilor neexecutivi ai CA este de 2280 lei brut lunar conform HCL nr 363/18.12.2017.

Urmare a unei masuri stabilite in urma controlului Camerei de Conturi Buzau ,la nivel de societate avem obligatia infiintarii unui compartiment de audit intern,prin urmare a fost modificata si supusa aprobarii o noua organigrama .

 • C. ANEXA nr. 3. Gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

 • D. ANEXA nr. 4. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare- are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în surse de finanțare, cf. prevederilor legale.

 • E. ANEXA nr. 5. Societatea nu are plăți restante, deci nu și-a prevăzut un program de reducere a acestora.

Pentru anul 2020 au fost estimate a se realiza investitii in suma totala de 1660 mii lei, astfel:

 • Realizarea sistemului de inchidere pentru PIATA CENTRALA,in suma de 1150 mii lei,investitie inceputa in anul 2019 si nefinalizata;

 • •  Modernizarea grupului sanitar din apropierea Pietei Centrale in suma de 205 mii lei,investitie inceputa in 2019 si nefinalizata si dotarea cu turnicheti in vederea taxarii la intrare,in suma de 40 mii lei.

 • Refacere acoperis PIATA DE MARFURI INDUSTRIALE ,investitie estimata la 265 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012.

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA Director gen.                        Contabil șef,

AUGUST DANIEL        ec. ZĂVOIANU MONICA

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA Str. Independenței nr. 11, BUZĂU J10/2594/1991

RAPORT

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU

Subscrisa SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE BUZĂU cu sediul în str. Independenței nr. 11, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 10/2594/1991, CUI 1154822 este societate pe acțiuni, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 fiind înființată prin Decizia Prefecturii Buzău nr. 137 din 03.05.1991.

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA are ca acționar unic CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZĂU.

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA Buzău pe anul 2020 a fost aprobat de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.6 /17.02.2020 si a fost întocmit cu respectarea următoarelor :

 • -  prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum ș i anexelor de fundamentare a acestuia,emis de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE;

 • -  prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • -  prevederile art.31, alin. (2), lit.e) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare “ SA Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 260/2019.

 • -  Legea bugetului de stat pe anul 2020 ,nr.5/06.01.2020

Societatea SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA nu a înregistrat datorii restante în anul 2019, realizând o serie de investiții în valoare totală de 44 mii lei acestea concretizându-se în :

 • •  Copertina Piata de marfuri industriale                        41 mii lei

 • •  Usa intrare sediu                                             3 mii lei

Pentru anul 2020 societatea isi propune sa finalizeze investitiile incepute in anul 2019 si anume :

-lucrarea de inchidere din PIATA CENTRALA in suma de 1150 mii lei;

-modernizarea toaletei publice din parcul SF Ingeri in suma de 205 mii lei.

Ca si investitii noi societatea isi propune urmatoarele:

-dotarea cu turnicheti in vederea taxarii la intrarea la toaleta publica in suma de 40 mii lei;

-refacerea acoperisului de la PIATA DE MARFURI INDUSTRIALE ,lucrare estimata la 265 mii lei.

Societatea estimează a realiza în anul 2020

 • venituri în sumă de 4830 mii lei față de 4660 mii lei în 2019;

 •  cheltuieli în sumă de 4687 mii lei față de 4317 mii lei în 2019;

 • productivitatea muncii estimată este de 146 % față de 145 % în 2019;

 •  rata profitului brut este estimată a fi de 3 %;

 •  rata profitului net de 3 %;

  BVC 2019

  BVC 2020

  %

  BVC 2020

  BVC 2019

  0

  1

  2

  3

  4

  A.

  VENITURI TOTALE (1+2)

  4660

  4830

  104

  1.

  VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE

  4647

  4822

  104

  a)

  Venituri din chirii teren , tonete

  3794

  3902

  103

  b

  Venituri prestari servicii

  39

  40

  103

  b)

  Alte venituri din exploatare

  814

  880

  109

  2.

  VENITURI FINANCIARE

  13

  8

  62

  B.

  CHELTUIELI TOTALE

  4317

  4687

  109

  1.

  CHELTUIELI DE EXPLOATARE

  4317

  4687

  109

  a)

  -cheltuieli cu bunuri si servicii

  1330

  1355

  102

  b)

  -cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  435

  560

  129

  c)

  -cheltuieli cu personalul

  2240

  2389

  107

  d)

  -alte cheltuieli de exploatare

  312

  383

  123

  2.

  CHELTUIELI FINANCIARE

  -

  -

  -

  Rezultat brut

  343

  143

  42

  Impozit pe profit

  60

  27

  45

  Rezultat net

  283

  116

  41

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA Director gen.                        Contabil șef,

AUGUST DANIEL        ec. ZĂVOIANU MONICA

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11 Cod unic de înregistrare : 1154822

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 30.03.2020


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

4660

4830

104

4830

4830

100

100

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4647

4822

104

4822

4822

100

100

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

13

8

62

8

8

100

100

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

4317

4687

109

4647

4687

100

100

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

4317

4687

109

4687

4687

100

100

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

1330

1355

102

1355

1355

100

100

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

435

560

129

560

560

100

100

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

2240

2389

107

2389

2389

100

100

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

1879

2009

107

2009

2009

100

100

C1

ch. cu salariile

12

1688

1852

110

1852

1852

100

100

C2

bonusuri

13

191

157

83

157

157

100

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

265

281

106

281

281

100

100

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

96

99

104

99

99

100

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

312

383

123

383

383

100

100

2

Cheltuieli financiare

19

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

343

143

42

143

143

100

100

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

60

27

45

27

27

100

100

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

283

116

41

116

116

100

100

1

Rezerve legale

27

17

7

42

7

7

100

100

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

266

109

41

109

109

100

100

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

133

55

42

55

55

100

100

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

133

55

42

55

55

100

100

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33

- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

133

54

41

54

54

100

100

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

32

35

110

35

35

100

100

2

Nr. mediu de salariați total

51

32

33

104

33

33

100

100

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

4893

5040

103

5040

5040

100

100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

4893

5040

103

5040

5040

100

100

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

145

146

101

146

146

100

100

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

927

970

105

970

970

100

100

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

90

70

78

70

70

100

100

Conducătorul unității,

AUGUST DANIEL.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ZAVOIANU MONICA

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU

Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 30.03.2020


Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11

Cod unic de înregistrare : 1154822

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent

2020

%

%

Aprobat

din care:

7=6/5

8=5/3 a

conform HG/Ordin comun

cf Hot.

34/

03.12.19

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

4438

4660

4660

1179

2424

3632

4830

104

105

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:

2

4411

4647

4647

1177

2420

3626

4822

104

106

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

4343

4583

4583

1163

2390

3580

4760

104

106

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

227

39

39

40

40

40

103

18

a3)

din redevențe și chirii

6

3295

3794

3794

959

1942

2927

3902

103

116

a4)

alte venituri

7

821

750

750

204

408

613

818

109

92

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:

14

68

64

64

14

30

46

62

97

95

fi)

din amenzi și penalități

15

31

34

34

6

14

22

30

89

110

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

5

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5) | alte venituri

21

47

30

30

8

16

24

32

107

64

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:

22

27

13

13

2

4

6

8

62

49

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)

28

3898

4317

4317

1112

2301

3318

4687

109

111

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

3898

4317

4317

1112

2301

3318

4687

109

111

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

1260

1330

1330

344

698

1018

1355

102

106

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+

Rd.37+Rd.38), din care:

31

240

305

305

89

161

230

307

101

127

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

49

60

60

26

35

44

60

100

123

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

8

11

11

3

6

9

12

109

138

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

41

45

45

5

10

12

15

34

110

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

150

200

200

58

116

174

232

116

134

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

60

45

45

2

10

15

20

45

75

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

45

45

2

10

15

20

45

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

60

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

60

b2)

- către operatori cu capital privat

43

c)

prime de asigurare

44

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd. 56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

338

978

978

253

527

773

1028

106

290

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

168

10

10

3

7

8

11

110

6

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

3

4

4

1

2

3

4

100

134

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

163

6

6

2

5

5

7

117

4

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

2

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati

60

2

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

61

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

1

1

1

2

2

2

200

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

-interna

64

-externa

65

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

19

17

17

8

16

24

32

189

90

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

5

6

6

2

4

6

8

134

120

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

69

66

66

14

28

43

58

196

96

i1)

cheltuieli de asigurare si pază

69

44

45

45

8

16

24

32

72

103

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

25

21

21

6

12

19

26

124

84

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

17

15

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind I licitațiile și alte I anunțuri

76

i8)

alte cheltuieli

77

6

878

878

225

470

690

917

105

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+

Rd.83+Rd.84), din care:

78

322

435

435

61

241

248

560

129

135

a

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

80

254

353

353

172

172

477

136

139

c

ch. cu taxa de licență

81

d

ch. cu taxa de autorizare

82

e

ch. cu taxa de mediu

83

f

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

66

82

82

61

69

76

83

102

125

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:

85

2008

2240

2240

609

1169

1764

2389

107

112

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

1649

1879

1879

514

978

1478

2009

107

114

C1

Cheltuieli cu salariile

(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

87

1464

1688

1688

476

902

1365

1852

110

116

a) salarii de bază

88

1134

1290

1290

346

692

1062

1432

111

114

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

330

398

398

130

210

303

420

106

121

c) alte bonificații (conform CCM) '

90

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:

91

185

191

191

38

76

113

157

83

104

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

15

16

9

9

9

16

100

107

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

b) tichete de masă;

95

104

108

108

29

64

101

134

124

104

c) vouchere de vacanță;

96

61

67

67

110

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

5

3

3

7

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:

103

270

265

265

70

141

211

281

106

99

a) pentru directori/directorat

104

144

144

144

36

72

108

144

100

100

-componenta fixă

105

144

144

144

36

72

108

144

100

100

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

126

121

121

34

69

103

137

114

96

-componenta fixă

108

126

121

121

34

69

103

137

114

96

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

89

96

96

25

50

75

99

104

108

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

308

312

312

98

193

288

383

123

102

a

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

2

2

2

100

- către bugetul general consolidat

115

- către alți creditori

116

2

2

b

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d

alte cheltuieli

119

e

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

276

310

310

78

173

268

363

117

113

f

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

30

20

20

20

20

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

30

30

30

30

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

10

10

10

10

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:

126

10

10

10

10

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

30

10

10

10

10

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:

130

a

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

(rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

540

343

343

67

123

314

143

42

64

venituri neimpozabile

139

cheltuieli

nedeductibile fiscal

140

50

15

15

15

19

23

26

174

30

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

95

60

60

13

23

54

27

45

64

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

4411

4647

4647

1177

2420

3626

4822

104

106

a

- venituri din subvenții și transferuri

143

b

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

a

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)

147

1649

1879

1879

514

978

1478

2009

107

114

147 a

147 b

147 c

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

34

32

32

35

35

35

35

110

95

S

Nr. mediu de salariați

149

32

32

32

33

33

33

33

104

100

B

a

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)

150

4271

4893

4893

5110

4900

4950

5040

103

115

b

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG

26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -

rd.97)/Rd.7491/12*1000

151

4271

4893

4893

5110

4900

4950

5040

103

c

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,

152

4271

4893

4893

5110

4900

4950

5040

103

recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

7

a

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

138

145

145

36

73

110

146

101

105

b

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

c

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd. 149

155

C1

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care

156

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

- pret mediu (p)

158

- valoare=QPF x p

159

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

8

Plăți restante

161

9

Creanțe restante, din care:

162

100

90

90

70

70

70

70

78

90

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

100

90

90

70

70

70

70

78

90

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

10

Cred cure

ite pentru finanțarea activității ite (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

Conducătorul unității,

AUGUST DANIEL.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ZAVOIANU MONICA

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU

Anexa 3

la Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 30.03.2020


Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11 Cod unic de înregistrare : 1154822

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an

2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:

4438

4438

100

4660

4660

100

1.

Venituri din exploatare*)

4411

4411

100

4647

4647

100

2.

Venituri financiare

27

27

100

13

13

100

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

DANIEL AUGUST

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

ZAVOIANU MONICA

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU

Anexa 4

la Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 30.03.2020


Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11 Cod unic de înregistrare : 1154822

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

An

N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1439

1439

1660

1

Surse proprii, din care:

315

315

580

a) amortizare

150

150

415

b) profit

165

165

165

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) interne

b) externe

4

Alte surse, din care:

1124

1124

1080

- majorare capital social

100

100

- alte rezerve

1024

1024

1080

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1439

44

1660

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

1191

41

1415

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

41

sistem închidere acoperis PIATA CENTRALA

1150

1150

copertina intrare PIATA MARFURI INDUSTRIALE

31.07.2019

41

41

refacere acoperis PIATA MARFURI INDUSTRIALE

31.12.2020

265

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

208

3

205

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

Usa intrare sediu

30.06.2019

3

3

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

205

205

modernizare GRUP SANITAR PIATA CENTRALA

30.06.2020

205

205

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

40

40

turnicheti taxare intrare GRUP SANITAR

31.12.2020

40

40

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b) externe

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-

AUGUST DANIEL.

contabil, ZAVOIANU MONICA

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU

Anexa 5 la Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 30.03.2020


Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11 Cod unic de înregistrare : 1154822

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An N+1

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului

rrut și reducere a plăților restante

1

-Cresterea veniturilor din chirii,prestari servicii,crestere care duce la cresterea cifrei de afaceri

31.12

50

200

200

200-

TOTAL pct. I

50

200

- 200

200 -

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsuri

.or prevăzute la pct. I

1

Cresterea cheltuielilor cu servicii terti

31.12

-20

-50

-50

-50

2

Cresterea cheltuielilor cu impozite taxe ,a chelt cu redeventa

31.12

-10

-50

-50

-50

TOTAL pct.

II

-30

-100

-100

-100

Pct.

III

TOTAL

GENERAL pct. I + pct. II

20

100

100

100

Societatea PIETE TARGURI SI OBOARE SA nu inregistreaza plati restante.

Conducătorul unității, AUGUST DANIEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ZAVOIANU MONICA