Hotărârea nr. 6/2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 11/CLM/16.01.2020;

  • - raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău nr. 248/10.01.2020;

  • - propunerile Societății Comerciale URBIS SERV SRL Buzău transmise cu adresa nr.1181/2020;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor și libertății cetățenilor a Consiliului Local al municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

  • - prevederile art. 8, alin. 7, lit. k, anexa 2, din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurilor orientative de personal;

  • - prevederile HCL nr. 121/2018 privind aprobarea Procedurii de participare a persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor social Buzău la unele activități gospodărești.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) și lit. n), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.-Se aproba Planul de acțiuni sau de lucrări de interes public local ce se vor realiza în anul 2020 la Societatea Comercială URBIS SERV SRL Buzău, de persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare, plan prevăzut în anexa ce face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.- Societatea comercială URBIS SERV SRL Buzău, va asigura instructajul privind normele de tehnică și securitate a muncii pentru persoanele repartizate să presteze orele de lucrări de interes public local, va supraveghea modul de desfășurare a acestor lucrări, va ține evidența efectuării lor și va comunica această evidență lunar, până pe data de întâi a lunii următoare, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Buzău.

Art.3- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și Direcția Tehnică, precum și prin Societatea Comercială URBIS SERV SRL Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI f                                   f                 f

consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020 Nr. 6

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă din numărul total de 23 de consilieri locali în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL

Nr. 11/CLM/16.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art. 28 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, primarii au obligația să întocmească planuri anuale de acțiuni sau lucrări de interes public local ce se execută de persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social.

Prin Hotărârea nr. 121/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se aprobă Procedura de participare a persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor social Buzău la unele activități gospodărești.

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, comisia pentru protecția copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului va stabili, cuantumul unei contribuții lunare a părinților la întreținerea acestuia, în condițiile stabilite de Codul civil.

Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința.

Acțiunile și lucrările sunt incluse în Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit de asemeni de către primar.

Planul anual se stabilește în funcție de solicitările venite din partea societății partenere în organizarea și evidența orelor de lucrări de interes local și poate fi reactualizat pe parcursul anului.

La nivelul municipiului Buzău, societatea parteneră în organizarea și evidența orelor de lucrări de interes local este Societatea Comercială URBIS SERV SRL Buzău.

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Societatea comercială URBIS SERV SRL Buzău, va asigura instructajul privind normele de tehnică și securitate a muncii pentru persoanele repartizate să presteze orele de lucrări de interes public local, va supraveghea modul de desfășurare a acestor lucrări, va ține evidența efectuării lor și va comunica această evidență lunar, până pe data de întai a lunii următoare, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Buzău.

Pentru buna desfășurare a activității serviciului public de asistență socială, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor legale în vigoare, propun să fie aprobat Planul de acțiuni sau lucrări de interes public local, în acest sens a fost elaborat actualul proiect de hotărâre.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău Direcția Tehnică

Nr. 248/10.01.2020

R A P O R T C O M U N

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

Pentru sumele acordate cu titlu de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare precum și Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, una din persoanele majore, apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes public local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Planurile anuale se întocmesc de către primari și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale.

Prin Hotărârea nr. 121/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se stabilește ca persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de masă la cantina de ajutor social să efectueze activități gospodărești, începând cu luna acordării acestor drepturi.

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată comisia pentru protecția copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului va stabili, cuantumul unei contribuții lunare a părinților la întreținerea acestuia, în condițiile stabilite de Codul civil.

Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința.

Acțiunile și lucrările sunt incluse în Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit de către primar.

În funcție de solicitările venite din partea societăților partenere în organizarea și evidența orelor de muncă planurile anuale pot fi reactualizate pe parcursul anului de către primar.

La nivelul municipiului Buzău, societatea parteneră în organizarea și evidența orelor de lucrări de interes public local este Societatea Comercială URBIS SERV SRL Buzău.

Aceasta va asigura instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru persoanele repartizate.

Pentru buna desfășurare a activității și pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, cu sprijinul societății comerciale partenere, au fost întocmite planurile de acțiuni sau lucrări de interes public local, cu valabilitate pentru anul 2020.

Societatea comercială URBIS SERV SRL Buzău, va comunica lunar Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, până pe data de întâi a lunii următoare, evidența orelor de lucrări de interes public local efectuate de persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare.

Planul de acțiuni sau lucrări de interes public local va fi afișat la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău și va fi postat pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău.

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău DIRECTOR EXECUTIV

Antonescu Gabriela

Direcția Tehnică

DIRECTOR EXECUTIV

Bănucu Ileana